Tom Petersen, Trafikanalys

Koll på data? Samtrafikens
konferens
2015-10-08
Tom Petersen
Tre frågor
Är det viktigt att ha jämförbar statistik mellan länen? Svara om:
1. Utbud
2. Resande
3. Ekonomi (kostnader och skattebidrag)
Svarsalternativ:
• JA
• NEJ, länen har ändå så skilda förutsättningar så det är
meningslöst. Vi följer upp vår verksamhet bäst själva.
Trafikanalys - Koll på data? - Samtrafikens konferens 2015
1
Upplägg och motivering
• Trafikanalys kollektivtrafikstatistik – vad och hur funkar det?
• Varför nationell statistik?
• Vad krävs av statistiken?
• ”Pep talk”!
Trafikanalys - Koll på data? - Samtrafikens konferens 2015
2
Trafikanalys koll-statistik
• Lokal och regional kollektivtrafik
• Bantrafik och Järnvägstransporter
• Kommersiell linjetrafik
• Statistik på avtalsnivå för busstrafik
• Tillfällig, avseende 2011-2014
• Utvärdering av marknadsöppningsreformer
• Förseningsstatistik för järnväg (fr.o.m. 2015)
• Nationell resvaneundersökning
• Sex olika definitioner av ”resa”!
Trafikanalys - Koll på data? - Samtrafikens konferens 2015
3
Lokal och regional kollektivtrafik
(LoRK)
• Påstigningar (”resor”)
• Utbudskilometer (fordonskm och vagnskm)
• Sittplatskilometer
• Kostnader och intäkter
• Offentliga bidrag
• Väg, spår, sjö
• Uppgiftslämnare = RKM
• tidigare trafikhuvudman eller länstrafikbolag
Trafikanalys - Koll på data? - Samtrafikens konferens 2015
4
Nytt från 2012
• Ny organisation
• Nya myndigheter
• Ansvaret för kollektivtrafiken som helhet i länet
• Anmälningsplikt för all kollektivtrafik
• Tidtabeller till Samtrafiken
• Trafikförsörjningsprogram
• Behov, krav och mål
• Beslut om allmän trafikplikt
• Överklagbart
• Grund för trafikförsörjning och upphandling
Trafikanalys - Koll på data? - Samtrafikens konferens 2015
5
SKL ny ”branschorganisation”
• Öppna jämförelser för kollektivtrafiken 2012
• 12 indikatorer
• Trafikanalys
• KOLBAR (Svensk Kollektivtrafiks kollektivtrafikbarometer)
• SCB:s Räkenskapssammandrag från kommuner och landsting (RS)
• Syfte: jämförelser mellan länen
Trafikanalys - Koll på data? - Samtrafikens konferens 2015
6
Problem på senare tid
Trafikanalys/konsult:
• Felaktig deflatering gjorde att kostnaderna syntes ”explodera”
Indata (RKM/länstrafikbolag):
• Stämplingsbenägenhet (resande)
• Dubbelräkning (resande)
• Sittplatskilometer
• Stor-regional järnvägstrafik (resande och utbud över
länsgränser)
• Kommunal sjötrafik (anmälning, resande och utbud)
Trafikanalys - Koll på data? - Samtrafikens konferens 2015
7
Andra problem som Trafikanalys
kan åtgärda
• Förtydliga definitioner
• Bistå med metodstöd och svara på frågor
• Utöka registeranvändning
• T.ex. Samtrafikens tidtabeller
• Göra statistiken mer relevant
• Förutse förändringar
• Dialog med uppgiftslämnare och användare
Trafikanalys - Koll på data? - Samtrafikens konferens 2015
8
Vad gör Trafikanalys åt detta?
• Genomlysning av kollektivtrafikstatistiken
• LoRK och Bantrafik/Järnvägstransporter
• Rapport i oktober
• Uppgiftslämnarträffar i februari 2014 och 2015
• Användarråd 12 nov 2015
• ”Hembesök” i avtalsundersökningen
Trafikanalys - Koll på data? - Samtrafikens konferens 2015
9
Vad kan RKM göra åt detta?
• Redovisa allt utbud – även SJ
• Installera ATR (kamera)
• Skriv in rapportering i avtalen med operatörer
• Manuella räkningar, stickprov
• Använda resanderäkningar från En bättre sits/Mälardalsrådet
• Kvalitetskontroller, kvoter
• Följa Trafikanalys definitioner(!)
• Redovisa alla kostnader
• Överensstämmelse med årsredovisning
• Komma med förslag på förbättringar till definitionerna
Trafikanalys - Koll på data? - Samtrafikens konferens 2015
10
Vad kan operatörer göra?
• Anmäla trafiken till RKM enligt TSFS 2012:2
• Anmäla tidtabeller till Samtrafiken
• Mäta
• Påstigningar
• Beläggning mellan hpl ger transportarbetet
• Rapportera in utbudet till RKM
• fordonskm
• sitt- och ståplatskm
• Avtala om inrapportering med RKM
Trafikanalys - Koll på data? - Samtrafikens konferens 2015
11
Avslutande kommentarer
• Utgå inte från att Trafikanalys vet allt – alla kan bidra
• Skattepengar = ett särskilt ansvar
• Vad vill ni ha av oss?
• Trafikanalys användarråd den 12 november
• Anmälan till Mats Wiklund, skriv ”Persontransportrådet” i ämnesraden
Trafikanalys - Koll på data? - Samtrafikens konferens 2015
12
Kontakt
• Mats Wiklund
[email protected]
010-414 42 32
• Tom Petersen
[email protected]
010-414 42 11
Trafikanalys - Koll på data? - Samtrafikens konferens 2015
13