Novapoint GeoSuite Toolbox Se

Reviderad 2015-08-13
Novapoint GeoSuite Toolbox Se
I tabellerna redovisas revisionshistorien för GeoSuite Toolbox. Revisionerna har publicerats i installationspaket enligt nedan.
Från och med 2014 har samtliga program en gemensam versionsnumrering. Den bygger på aktuellt årtal följt av ett revisionsnummer för det aktuella året.
14.1 och 14.0 på samma dator?
Om man installerar version 15.0 på en dator som redan har en installation av Novapoint GeoSuite Toolbox 14.0.x så kommer den äldre versionen att
avinstalleras i sin helhet.
Detta innebär att möjligheten att använda AutoCAD-plattformarna 2010, 2011 och 2012 upphör.
Novapoint GeoSuite Toolbox 15.0 har stöd för uppritning i AutoCAD/Civil3D-plattformarna 2013, 2014 samt 2015 och 2016.
Installationspaket 15.0.0
Program
Rubrik
Beskrivning
GS Presentation
Terrängmodell
Civil3d - 3D objekt
Alla objekt ritas ej ut i 2D-sektion vi användning av
"Terrängmodell Civil3d".
Åtgärd
Datum
2015-06-24
Exempelvis ritas ej block ut. Det underlättar otroligt mycket
om det funkar utan att köra explode på objekten i en 3Dmodel.
GS Presentation
Objektinformation
på Civil3D-objekt
Objektinformationen säger att det inte tillhör något GeoSuiteId om man pekar på borrhålsstapeln.
2015-06-24
GS Presentation
Saknar ett
koordsystem att
välja i GS
nämligen RT 90 2,5gon O 0:-15
2015-06-02
GS Presentation
Hämta z-koordinater Vill ha en motsvarande funktion som Hämta Z-koordinater
från Novapoint Terrängmodell för Civil 3D-ytor.
2015-06-24
GS Presentation
Prestandaförbättring Förbättrad prestanda. Påverkar Uppdatera plan, Grafisk
ar i AutoCAD
tolkning, Civil3D modell och KC-pelare.
2015-06-24
GS Presentation
Skalning av text i
AutoCAD-dialoger
2015-06-24
Nu hanteras skalning av text i AutoCAD-dialoger med hänsyn
tagen till inställningar i Windows.
1(5)
Vianova GeoSuite AB, Solna strandväg 78, 5tr. 171 54 Solna. Telefon 08-27 69 90,
Bankgiro 5437-1091. VAT No. SE556682037801. Styrelsens säte: 01 Stockholms län, 84 Solna kommun.
Reviderad 2015-08-13
Program
Rubrik
Beskrivning
Åtgärd
GS Presentation
Automatisk
hantering av
väglinjen i Civil3D
Vid inläsning av ytor till längdprofil behöver man inte längre
lägga in den använda väglinjen i Civil3D modellen.
2015-06-24
GS Presentation
Förbättrad
färghantering vid
läsning från Civil3D
Nu ska lagerfärgerna automatiskt komma med vid läsning av
ytor till profil/sektion.
2015-06-24
GS Presentation
Terrängmodell Civil
3D
Vid användning av funktion "Terrängmodell civil 3D" under
GS Sektion. Ibland blir alla linjer röda. De bör få samma färg
som tin-surfacen. Oftast får de samma färg.
Det är även bra om berglinjen får berg-linetype, som läses in
på 2D-sektionerna.
Buggfix
2015-05-18
GS Presentation
Ändra på Z-kolumn i När jag redigerar Z-nivå på punkterna i urvalet och sen klickar Buggfix
Urval
på spara så sparas det inte. Klickar jag tex Id så får jag upp
frågan om att spara ändingar men klickar jag någon
annanstans får jag upp samma ruta om att spara ändringar
igen och jag kan inte komma tillbaka till id-listan. Blir tvungen
att stänga ner programmet men ändringarna har inte sparats.
2015-05-18
GS Presentation
Anmärkningstext
med < eller > i
Provtagning
Anmärkningstext för utskrift på ritning ("<" eller ">") hamnar
på fel djup i diagrammet. Hamnar på nästa "lagernivå".
2015-05-19
GS Presentation
Borrhål PDF Metoder bredvid
varandra
Om man försöker plotta Total CPT och Pröve så plottas Pröve Buggfix för CPT och metoder
och Cpt över varandra
bredvid varandra. Även liten
justering för 3 metoder eller fler.
GS Presentation
Kärnborrhål på
sektion
Om man ritar ut kärnborrhål i profil ritas detta bara ned till
bergdjupet.
Buggfix
Datum
2015-06-15
Buggfix i den svenska versionen. 2015-03-30
Om man däremot väljer att rita ut minst ett diagram för
kärnborrhål i sektion så ritas hela längden ut.
2(5)
Vianova GeoSuite AB, Solna strandväg 78, 5tr. 171 54 Solna. Telefon 08-27 69 90,
Bankgiro 5437-1091. VAT No. SE556682037801. Styrelsens säte: 01 Stockholms län, 84 Solna kommun.
Reviderad 2015-08-13
Program
Rubrik
Beskrivning
Åtgärd
Datum
GS Presentation
Rita ut
Terrängmodell Civil
3D i profil
Det skulle underlätta redovisningen om TIN-Surface kan ritas
ut i profil, lika som det funkar i sektioner.
Det har tidigare gått att rita ut
TIN-Surface till profil om du först
ritat ut väglinjen som en
alignment på Surface ritningen.
2015-06-24
Video demo av detta finns på
youtube:
https://www.youtube.com/watch?
v=jDU-0slEork
I version 15.0.0 sker dock denna
hanteringen automatiskt och man
behöver inte längre lägga in
någon alignment själv.
Arbetsprocessen är nu lika som
det funkar i sektioner.
GS Presentation
Visning av Profil och Om man har ställt in att den ska visa Profil och Avsett (Sekt
Avsett i
och Tvär) i listan ska den komma ihåg det när man återgår till
borhullslistan
att visa listan efter inmatning eller annan visning
Fixat
2015-05-26
GS Presentation
Meddelandet
"osäkert läge" vid
uppdatera sektion
Ingen dialogbox längre
2015-04-08
Under uppdatera sektion får man ofta en varning om Osäker
läge. Detta innebär att man måste klicka bort dessa
meddelanden.
Önskar att detta meddelande bara skrivs ut i
kommandofönstret.
GS Presentation
Stoppkode mangler
GeoSuite säger att stoppkod saknas trots att den är given och Nu får stoppkoden företräde före
finns som K=94 i filen.
andra koder.
2015-07-02
Detta inträffar för filer där det även finns en annan kod på
sista raden.
3(5)
Vianova GeoSuite AB, Solna strandväg 78, 5tr. 171 54 Solna. Telefon 08-27 69 90,
Bankgiro 5437-1091. VAT No. SE556682037801. Styrelsens säte: 01 Stockholms län, 84 Solna kommun.
Reviderad 2015-08-13
Program
Rubrik
Beskrivning
Åtgärd
Datum
GS Presentation
Plottning av
spoltryck/flöde för
JB2/JbTotal
Ta bort plottning och inläsning av kanal I= och kanal J= om
det är Jb2 eller Jb-TOT.
Nu ritas bara spoltryck och flöde
för metod JB3
2015-07-20
GS Presentation
Önskan att läsa Z
från terrängmodell
Civil 3D
Önskar att räkna ut Z från Surface i Civil 3D, på samma sätt
som från modeller i Novapoint 18 och 19
Ny funktion i "ribbon" Civil 3D.
Räknar Z från vald Surface för
alla id i ett Urval.
2015-06-18
GS Presentation
Läsning av DPTdata
När man utför en CPT-sondering kan man även göra ett DPT- Rådatafiler med metodkod DPT
test. Denna data hade varit bra att kunna läsa in i
(HM=35) kan nu läsas in och
Presentation och rita upp.
sparas. Utritning sker för
närvarande bara i Winrit (Men
från Winrit kan man spara som
DWG eller PDF).
GS Presentation
Digitalisera XY och
scannad bild
Fungerar inte idag om man först digitaliserar XY och sedan
försöker lägga in scannad bild. Man måste göra omvänt och
får då inte med djupet för borrhålet
Ändrat. Nu digitaliserar man XY
2015-06-04
och ger metoder och djup, samt
inscannad bild. Sedan väljer man
en ny rutin i menyn "Kalibrera
bild" då man på plan väljer id och
får då upp vald bild där man ger
markytepunkt och punkt med
känt djup. Sedan väljer man
kalibrera bild igen, för nästa
borrhål,,,
GS Settlement
Vattenyta ovanför
markytan
Om vattenytan ligger ovanför markytan blir visningen i
StressChart inte korrekt (rätt värden används vid körning av
beräkningen så den blir korrekt).
Åtgärdat.
2015-06-23
GS Supp.
Excavation
Vertical status not
showing
Vertical status is empty when using ESS, ESM and TSM
models.
Fixed.
2015-06-23
2015-05-26
4(5)
Vianova GeoSuite AB, Solna strandväg 78, 5tr. 171 54 Solna. Telefon 08-27 69 90,
Bankgiro 5437-1091. VAT No. SE556682037801. Styrelsens säte: 01 Stockholms län, 84 Solna kommun.
Reviderad 2015-08-13
Program
Rubrik
Beskrivning
GS Stability 5.0
Känslighetsanalys
Det finns nu möjlighet att sätta in skalfaktorer på
materialparametrarna för att studera hur en Min/Max-variation
påverkar den slutliga lösningen. Vid användning av denna
funktion görs tre beräkningar - en med Min-, Max- och en med
skalfaktor 1.0. Kritisk glidytan redovisas för alla tre
beräkningarna.
Funktionen kan aktiveras/avaktiveras på Model Data-fliken.
På så sätt behöver man inte ta bort inställningarna på
Min/Max för att kunna köra en slutlig beräkning utan
skalfaktorer.
GS Stability 5.0
Moment & ytor Grafisk redovisning
Problem med den grafiska redovisningen i GS Stability. I
vissa fall får jag inte fram värdena för momenten, arean mm
när jag väljer grafisk redovisning.
Åtgärd
Datum
2015-06-24
Buggfix
2015-04-30
Visar sig inträffa om den kritiska är beräkningsNr över 1000.
5(5)
Vianova GeoSuite AB, Solna strandväg 78, 5tr. 171 54 Solna. Telefon 08-27 69 90,
Bankgiro 5437-1091. VAT No. SE556682037801. Styrelsens säte: 01 Stockholms län, 84 Solna kommun.