GEOSECMA & ArcCadastre - S

GEOSECMA & ArcCadastre
|
Användarkonferens 2015
|
4–5 februari, Linköping
VD:N HAR ORDET
Det har surrat bakom kulisserna hela hösten och vintern. Några av
er har nog hört talas om planbestämmelsedatabasen. Andra har hört
rykten om off-line-stöd. Nu är det dags för GEOSECMA & ArcCadastre
användarkonferens och tillhörande produktnyheter att äntra scenen.
Vi rullar ut röda mattan för planbestämmelsedatabasen som skapar
förutsättningar för e-tjänster, bättre analyser och en effektivare
bygglovshantering. Det är även premiär för att enkelt kunna
visualisera digital verksamhetsdata med grafer och i relation till kartan.
Det innebär fantastiska möjligheter att följa status på din verksamhet
när som helst och var som helst! Och dessutom lanseras off-line-stöd
för mobila enheter!
Våra produktnyheter jackar väl in i de kommunala verksamheternas
arbetsprocesser. Men de matchar också trender som finns i vår
omvärld såsom digitalisering och urbanisering. Dessa förändringar
ställer inte bara krav på kommuner utan även GEOSECMA som
kommungeografisk samarbetsplattform, vilket vi kommer att belysa
närmare under dessa två dagar.
Så, vad säger du? Ska vi köra igång?
Varmt välkomna till årets användarkonferens där vi bjuder på
inspiration som kommer vara till glädje för både dig och din
organisation!
Bästa hälsningar,
Hans-Göran Wilhelmsson, VD
S-GROUP Solutions
INNEHÅLL
Kartor, planer
och digital PBL
Gata, LTF,
Park och VA
Kommungeografisk
samarbetsplattform
och datautbyte
Utrymme för
spontana och
planerade möten
Fastighetsbildning
i ArcCadastre
Så funkar det – planer och kartor i vardagen .................................................................... 4
Från mätdata till nybyggnadskarta ................................................................................... 5
Effektivare arbetsflöden med nya generationens kartstöd ................................................. 6
Fysisk planering och planbestämmelsedatabas ............................................................... 7
Vad händer när du gräver en grop åt andra? .................................................................... 8
Förnyelseplanering och andra analyser för bättre beslut i VA-verksamheten ..................... 9
Löpande drift och underhåll i VA .................................................................................... 10
Skötsel och underhåll av gröna miljöer i kommunen ....................................................... 11
Drift och underhåll av gaturummets objekt .................................................................... 12
Lokala föreskrifter .......................................................................................................... 13
Geografisk information för såväl verksamhet som medborgare ........................................ 14
Datautbyte med konsulter och entreprenörer (WORKSHOP) ................................................ 15
Torget – en plats för spontana och planerade möten ...................................................... 16
Ny funktion i ArcCadastre: Registrering av planer och bestämmelser .............................. 17
Omarronderingsverksamheten i Lantmäteriet ................................................................ 17
Konferensinformation .................................................................................................... 18
Vill du twittra från konferensen? Ange då gärna #G&A15
Kartor, planer och digital PBL
Så funkar det – planer och kartor i vardagen
Vem vänder vi oss till?
INNEHÅLL
Planarkitekter, mätningsingenjörer, bygglovshandläggare samt ansvariga för kart- och
planverksamhet.
Följande delar i ett arbetsflöde presenteras:
• Inventering av planområdets omgivning.
Varför ska du delta?
• Mätning i fält.
Vill du veta hur kommunen kan effektivisera sin
bygglovshantering med kortare handläggningstider som resultat? Vi visar hur det kan se ut
med hjälp GEOSECMA som gemensam
samarbetsplattform.
• Mätdatahantering.
En kommuninvånare letar efter en lämplig tomt
för att kunna bygga sin drömvilla. Personen
kontaktar kommunen och vill få svar på frågor
såsom:
• Parallell fastighetsbildning.
• Fastighetsförteckning.
• Detaljplan.
• Planbestämmelsedatabasen.
• BAL – tjänstebaserad uppdatering.
• Nybyggnadskarta.
• Spridning till allmänheten.
• Var finns lediga tomter?
• Vilka planbestämmelser gäller?
• Vem äger marken?
Vi visar arbetsprocessen från hur mätdata
laddas in och hanteras till hur grundkartan
skapas. Därefter går vi igenom hur detaljplanen
upprättas med planbestämmelser för att slutligen
säkerställa att rätt information kommer till
allmänheten. Men vi visar även hur olika delar
av den kommunala organisationen berörs och
hur olika verksamheter kan dra nytta av enkelt
tillgänglig information.
4
Kartor, planer och digital PBL
Från mätdata till nybyggnadskarta
Vem vänder vi oss till?
Mätningsingenjörer, karttekniker, kartingenjörer
och bygglovshandläggare.
Varför ska du delta?
Vi visar hur GEOSECMA stödjer en effektiv
process vid framställandet av nybyggnadskartan
och förrättningskartan, där information från
planavdelningen är av stor betydelse för produkten.
Med hjälp av en gemensam samarbetsplattform
som GEOSECMA kan data från Lantmäteriet
och kommunens geodata, såsom primärkarta
och detaljplaner, kombineras med information
från olika kommunala verksamheter. Vi kommer
att visa hur kommunen kan arbeta med
frågeställningar som:
med Lantmäteriet sker via BAL och hur produkter
skapas i GEOSECMA Karta. Vi visar även hur
Planbestämmelsedatabasen är till för nytta i
arbetet med primär- och nybyggnadskartan.
Kommuner delar med sig av erfarenheter kring
mätdatahantering och nybyggnadskartor.
• Hur kan uppgifter om byggnader effektivt
synkroniseras mellan kommun och Lantmäteri?
INNEHÅLL
• Hur kan information som finns i
planbestämmelsedatabasen vara till nytta
när en nybyggnadskarta skapas samt vid
förrättningar?
• Mätdatahantering
(format, rekommendationer och arbetsflöde).
• Kommunkund berättar om erfarenheter
kring mätdata.
• Hur kan man enkelt få fram olika kartprodukter
för olika behov i organisationen, exempelvis
nybyggnadskartan, VA-kartan eller den
detaljerade kartan enligt HMK-standard?
• Redigering av primärkartan (tips och trix).
• Nybyggnadskartan (framställning, presentation,
tema och versionshantering).
• Kommunkund berättar om skapande och
lagring av nybyggnadskarta.
Vi beskriver arbetsflödet från mätdatahantering
till färdig produkt såsom nybyggnadskarta,
grundkarta och förrättningskarta. Vi visar hela
arbetsprocessen från hur mätdata laddas in och
hanteras, hur kartan ajourförs, hur datautbyte
• Planbestämmelsedatabasen och dess
användning.
• Export (CAD-format).
5
Kartor, planer och digital PBL
Effektivare arbetsflöden med nya generationens kartstöd
Vem vänder vi oss till?
INNEHÅLL
Mätningsingenjörer, karttekniker, kartingenjörer,
ansvariga för kartverksamheten samt GISsamordnare.
• Mjölby berättar om steget från ArcCadastre
till GEOSECMA Karta och visar exempel på
karttjänster.
Varför ska du delta?
• Jönköping visar hur de ajourhåller data i
primärkartan via ESPA och GEOSECMA Karta.
Med GEOSECMA Karta lanserades den nya
generationens kartstöd, vilket innebär flera
fördelar och effektivare arbetsflöden för en
kartavdelning. Men vad innebär det i praktiken?
• Så gick det till när Trelleborg planerade och
startade BAL i GEOSECMA.
• Helsingborg berättar om sina erfarenheter av
GEOSECMA.
• Vilka erfarenheter har kunder som gått från
ArcCadastre till GEOSECMA?
• 3D, höjddata och nyttan med Geodatasamverkan.
• Varför ska kommunen använda sig av BALtjänsten och hur kommer man igång?
Förutom att besvara dessa frågor går vi dessutom
igenom stöd för transformationer med restfelsmodell (G-trans) samt 3D-hantering av höjddata.
6
Kartor, planer och digital PBL
Fysisk planering och planbestämmelsedatabas
Vem vänder vi oss till?
Planarkitekter, ansvarig för planverksamheten,
övriga planarbetare samt GIS-samordnare.
Varför ska du delta?
Tänk om man från kommunens webbkarta
kunde klicka på en specifik plats och få fram
alla uppgifter och regler som gäller just där!
• Byggherren Kalle behöver veta vilken yta som
är exploaterbar i ett särskilt område.
INNEHÅLL
• Kommuninvånaren Lisa är nyfiken på om
hon får bygga på just den platsen, som hon
är intresserad av.
• Planbestämmelsedatabasen – vad innebär den
och vilken nytta tillför den?
• Planbestämmelsedatabasen – hur den används
i arbetsflödet från detaljplan till webbkarta.
Vi presenterar GEOSECMA Fysisk Planering
och de möjligheter som den nya funktionen
”Planbestämmelsedatabasen” innebär för en
effektivare bygglovshantering. Vi visar hela
arbetsflödet från skapandet av en detaljplan
fram till information till allmänheten och vad
som händer däremellan. Dessutom får vi ta
del av erfarenheter och nyheter från såväl
kommun som Boverket.
• Kommun berättar om erfarenheter kring
tolkning och digitalisering av gamla planer.
• Boverket och deras nya allmänna råd för
planbestämmelser (PBL Kunskapsbanken).
• Myndighetsförändringar – implementering i
GEOSECMA.
• Tips och trix.
7
Gata, LTF, Park och VA
Vad händer när du gräver en grop åt andra?
– värdet av analys och kommunikation kring temporära hinder
Vem vänder vi oss till?
INNEHÅLL
Hela tekniska förvaltningen, inklusive ansvariga
för verksamheten samt samhällsbyggnadsförvaltning och GIS-samordnare.
• Skapa lägeskontroll och överblick av
sin verksamhet.
• Grävningstillstånd och TA-plan.
Varför ska du delta?
• Parkavdelningens planering och åtgärder
före och efter grävning.
En ledningssträcka behöver bytas ut och ett
grävningstillstånd beviljas. Men det är inte bara
VA som berörs. Andra frågeställningar som
uppstår är exempelvis:
• Information till fastighetsägare.
• Gatans beläggning och restliv.
• Effektivare samordning och
kostnadseffektivitet.
• Hur påverkar det andra kommunala
verksamheter?
• Vilken information behöver olika avdelningar ha?
• Hur kan samordning ske?
• Behöver allmänheten informeras?
Vi beskriver hur arbetsflödet kan se ut i en
kommun där flera verksamheter berörs och hur
kommunen kan skapa en helhetsbild. Vi visar
även hur olika förvaltningar kan visualisera läget
i sin specifika verksamhet och åskådliggöra för
dem relevanta parametrar och frågeställningar.
Vi presenterar hur parkförvaltning, VA, trafikoch gatukontor därmed kan effektivisera sitt
arbete och göra relevant information tillgänglig,
inte bara sinsemellan, utan även för allmänhet
och fastighetsägare.
8
Gata, LTF, Park och VA
Förnyelseplanering och andra analyser för
bättre beslut i VA-verksamheten
Vem vänder vi oss till?
Ansvarig för VA-verksamheten, VA-ingenjör och
VA-utredare och alla som vill förstå varför det är
viktigt att dokumentera och utnyttja systemet för
analyser av VA-nätet. Även GIS-samordnare.
Varför ska du delta?
Klimatförändringar, behov av förnyelseplanering
av ledningsnätet eller krissituationer med förorenat
vatten är bara några exempel på områden som
VA-organisationer brottas med. Vi visar hur
GEOSECMA Ledning VA kan användas för
analyser som exempelvis:
• Bedömning av var det är störst behov av
förnyelse. Vilka ledningar behöver bytas ut,
exempelvis utifrån betydelse vid akut driftstörning eller vilket skick de befinner sig i?
INNEHÅLL
• Hitta in- eller utläckage.
• Nyttan med kombinerade analyser
av ledningsnät och annan digital
verksamhetsdata.
• Spåra farliga ämnen och utsläpp.
• Skapa avrinningsområden för både
ledningsnät och mark.
• Eskilstuna berättar om hur de arbetar med
VA och ArcGIS Online.
• Identifiera, planera och motionera ventiler
samt hålla reda på och se ventilstatus.
• Förnyelseplanering –
översvämningsproblematik, profilritningar,
avrinning, 3D med mera.
Vi besvarar inte bara dessa frågeställningar,
utan presenterar tillsammans med kunder
ytterligare analysmöjligheter som GEOSECMA
Ledning VA erbjuder. Vi vill inspirera till hur
systemet kan användas för förnyelseplanering.
Vi demonstrerar vilka möjligheter den underliggande ArcGIS-plattformen innebär. Vi visar
nyttan med partnerkoppling till ärende- och
debiteringssystem och också värdet av ett
korrekt geometriskt nätverk.
• Visualisering av VA-verksamhetens status
med grafer och i relation till kartan.
• Gästrike Vatten AB delar med sig av
erfarenheter kring dagvatten- och
höjdmodellering.
• Motionering av ventiler.
• Tips och trix – för ordning och reda i VA-nätet.
9
Gata, LTF, Park och VA
Löpande drift och underhåll i VA
Vem vänder vi oss till?
INNEHÅLL
VA-personal – allt från VA-chefer till driftspersonal.
• Nytt webbgränssnitt för Drift och underhåll
– arbetsflödet från felanmälan till åtgärd,
redigering off-line samt från två databaser
till en.
Varför ska du delta?
Ett verksamhetssystem för drift och underhåll
inom VA måste vara enkelt att hantera och
tillgodose flera behov. Vi visar hur VA-chefen
får en samlad och aktuell överblick över VAnätets status. Vi presenterar hur driftspersonal
kan hantera felanmälningar, driftstörningar
och åtgärder. Vi demonstrerar hur rörnätspersonal kan få snabb tillgång till uppgifter
i fält. Du får även se hur kundtjänst får en
enkel översikt av ledningsnätet samt uppgifter
om abonnenterna för att på så sätt kunna ge
snabba svar till kunder.
• Informera fastighetsägare med hjälp av sms
– snabbt och enkelt.
• Status på ledningsnätet – tillgängligt
varsomhelst och närsomhelst.
• Visualisera verksamhetsdata med grafer
och i relation till kartan.
• Kommunkunder (bl.a. Jönköping) berättar om
sina erfarenheter av GEOSECMA Ledning VA.
• Tips och trix – sökrutiner med symbologi.
Vi visar:
• Den helt nya VA-webben, som möjliggör
status på ledningsnätet när som helst och
var som helst!
• Helt nya möjligheter för VA-verksamheten.
All information som finns i VA-databasen,
tillsammans med annan digital verksamhetsdata, kan nu enkelt visualiseras med grafer
och i relation till kartan. Det innebär att en
aktuell och lättillgänglig statusbild kan tas
fram för hela, eller delar av, VA-verksamheten
utifrån de behov som finns.
• Mobilt verksamhetsstöd utan krav på
Internet-uppkoppling.
• Kommuners erfarenheter av att arbeta
med systemet.
10
Gata, LTF, Park och VA
Skötsel och underhåll av gröna miljöer i kommunen
Vem vänder vi oss till?
Personer som ansvarar för och/eller arbetar med
parker och grönytor samt GIS-samordnare.
Varför ska du delta?
Vi presenterar och visar hur GEOSECMA Park
och grönyta används för att hantera drift och
underhåll samt planering av gröna anläggningar
och miljöer i kommunen. Du får se hur
GEOSECMA Park och grönyta exempelvis stödjer:
• Kontroll över utförd skötsel och underhåll
vid anlitande av entreprenörer.
INNEHÅLL:
• Dokumentation av växtbestånd.
• Nyhet – utökat växtregister ger nya möjligheter
• Trädinventering.
• Trädinventering och stöd för mobila arbetsflöden.
• Lekplatsbesiktning utifrån gällande regelverk.
• Lekplatsbesiktning utifrån gällande regelverk.
• Tips och trix, exempelvis länkning av bilder
och dokument.
Vi visar goda exempel och bjuder på inspiration
kring hur GEOSECMA Park och grönyta är
till nytta för olika roller som arbetar med
kommunens gröna miljöer.
11
Gata, LTF, Park och VA
Drift och underhåll av gaturummets objekt
Vem vänder vi oss till?
INNEHÅLL
Gatuingenjörer, ansvarig för teknisk förvaltning
samt GIS-samordnare.
• Gaturummet – vad avses? Möjligheter till
kontroll och bättre beslutsunderlag.
Varför ska du delta?
• Guldgruvan Lokal Vägdatabas – källan till
kunskap. Vad sägs om väghållaransvar,
trafikklasser, konstruktion, säsongsunderhåll,
hastighet, bärighet eller funktionell vägkklass?
Vi visar produktnyheter och arbetsflöden i
GEOSECMA-modulerna Gata, LVDB, Vägmärke
och Belysning. Vi demonstrerar hur modulerna
hänger ihop och hur information om gaturummet
därmed kan skapas, ajourhållas och spridas
till allmänheten. Dessutom presenteras nya
möjligheter till off-line-stöd.
• Ramböll medverkar – hur man snabbt får koll
på beläggningsstatus.
• Off-line-stöd.
Vi kommer bland annat att visa hur
GEOSECMA stödjer:
• Planering, kontroll och uppföljning av
verksamheten.
• Förutsättningar att förvalta belysning
och vägmärken.
• Möjligheter att sprida information till
medborgarna.
• Budgetunderlag för drift och
beläggningsunderhåll.
12
Gata, LTF, Park och VA
Lokala trafikföreskrifter
Vem vänder vi oss till?
INNEHÅLL:
Trafikingenjörer samt GIS-samordnare.
• Arbetsflöden som underlättar vid arbetet med
trafikföreskrifter.
Varför ska du delta?
• Vad blir resultatet av att man hanterar
Trafikföreskrifter i GEOSECMA?
Vill du veta hur GEOSECMA Trafik stödjer
registrering, ajourhållning och leverans av
trafikföreskrifter till den rikstäckande databasen
för trafikföreskrifter (RDT)? Vi visar hur modulens
arbetsflöden stödjer hela arbetsflödet från att
behovet av ny föreskrift uppstår tills att
föreskriften träder i kraft genom publicering
i Transportstyrelsens STFS. Vi visar hur
modulen är anpassad till myndigheters krav
och rekommendationer. Dessutom demonstrerar
vi hur trafikföreskrifterna kan knytas till vägnätet
och presentera läget geografiskt, både lokalt i
kommunen och i Svensk trafikföreskriftssamling
(STFS).
• Digital visualisering och spridning av föreskrifter
– så funkar det.
• Trafik – en del av Gaturummet?
13
Kommungeografisk samarbetsplattform och datautbyte
Geografisk information för såväl verksamhet som medborgare
Vem vänder vi oss till?
INNEHÅLL
GIS-samordnare, systemadministratörer,
verksamhetsansvariga men även slutanvändare
av GEOSECMA.
• GEOSECMA – dess roll som kommungeografisk
samarbetsplattform men också som stöd för
det kommunaltekniska landskapet och olika
verksamhetsprocesser.
Varför ska du delta?
• Helsingborg stad berättar om GIS-samordnaren
som förändringsledare mot visionen.
Tillsammans med kommunkund bjuder vi på
ett inspirationspass! Vi kommer att presentera
praktiska exempel på hur GEOSECMA kan
användas som en kommungeografisk samarbetsplattform med lättillgänglig information och
kvalitativa beslutsunderlag som resultat.
Vi presenterar hur GIS-samordnaren på ett enkelt
sätt kan förse olika typer av kommunala användare
med verksamhetsrelevant information, men även
öka servicegraden mot allmänheten.
• Nyheter och förbättringar i GEOSECMA-webben.
• Nyheter och förbättringar som underlättar för
GEOSECMAs systemadministratörer.
• Förändringar och nya möjligheter i plattformen
(ArcGIS och GEOSECMA).
• Verksamhetskritisk information presenterad
i grafer och i relation till kartan – nyhet som
ger bättre kontroll över din verksamhet.
Vi delar med oss av tips och nyheter som är
viktiga för systemadministratören och kommunens
IT. Dessutom berättar vi vad som krävs för att
köra igång och hur det fungerar i praktiken.
• Nyhet i form av off-line-stöd.
• Genomgång av systemkrav.
• Vad krävs av IT och systemadministratören?
• Vad kan S-GROUP Solutions hjälpa till med?
• Hosting (möjligheter för kommuner som inte
vill driva IT-drift och förvaltning i egen regi).
14
Kommungeografisk samarbetsplattform och datautbyte
WORKSHOP
Datautbyte med konsulter och entreprenörer
Vem vänder vi oss till?
GEOSECMA-användare som vill ha tips och trix
angående datautbyte.
Varför ska du delta?
Tillsammans diskuterar vi och utbyter
kunskap kring ett av kommunens vanligaste
arbetsflöden, det vill säga export och import av
data och tillhörande arbetsprocesser. Vi visar
hur GEOSECMA DWG/DXF fungerar och ger
rekommendationer kring import, export och
presentation av datautbyte. Vi tar även upp TR38
och varför det är viktigt för kommunen att ställa
krav på utbytesstandard vid upphandling.
INNEHÅLL
• Export
• TR38
• Import
• Presentation
• Hur skickar man/tar emot DWG-fil
till/från extern konsult?
15
Utrymme för spontana och planerade möten
TORGET
– en plats för spontana och planerade möten
NYHETER!
Speakers corner
Utställning
Ta chansen att lyssna på våra korta
presentationer om allt ifrån produkterna till
arbetsflöden och tips & trix.
GEOSECMA & ArcCadastre Användarförening
kommer att finnas på plats på Torget tillsammans
med ett antal av våra samarbetspartners.
Några av ämnena:
SOM TIDIGARE
• Hosting (möjligheter för kommuner som inte
vill driva IT-drift och förvaltning i egen regi
Supporten
Vår supportpersonal kommer finnas på plats där
ni kan passa på att ta hjälp av dem.
• Enklare analyser i GEOSECMA-webben
• Projektering
Demo-stationer
• Geodesi
Kom och prova en produkt du är intresserad
av, testkör tillsammans med vår personal. Våra
utvecklare finns på plats för guida er och svara
på era frågor om GEOSECMA. Någon funktion
du inte fått riktigt kläm på? Kom till
demostationerna och testa och få hjälp.
• Tips & Trix
• Kom igång med mobilitet
Boka en expert
Ni kommer få möjlighet att boka en egen tid med
någon av våra experter för att kunna sitta ner i
lugn och ro och ställa era frågor. Mer information
om hur man bokar kommer inom kort.
Filmhörnan
Dags för en liten paus? Nyfiken på hur andra
kunder arbetar? Missat någon film? I vår
filmhörna visar vi alla våra filmer, alltifrån
supportfilmer till kundreportage.
GEOSECMA-hjälpen
Kom och kolla hur hjälpen i GEOSECMA funkar
och ställ era frågor. Kanske har ni önskemål om
vad som bör finnas med i hjälpen?
16
Fastighetsbildning i ArcCadastre
Ny funktion i ArcCadastre
Registrering av planer och bestämmelser
I föredraget presenteras de nya funktionerna för registrering av planer och
bestämmelser i registerkartan. Funktionerna innefattar att kunna nyregistrera,
ändra och upphäva en plan eller en bestämmelse.
Föredragshållare: Lantmäteriet.
Omarronderingsverksamheten i Lantmäteriet
Omarrondering är en stor fastighetsreglering som syftar till att skapa större och
mer praktiska skogskiften i markområden där laga skiften inte tidigare ägt rum.
David Wildemo, funktionschef på Lantmäteriet, presenterar omarronderingsverksamheten inom Lantmäteriet där man nyligen tagit fram en ny anpassning
i ArcCadastre för att effektivisera arbetet.
Föredragshållare: Lantmäteriet.
17
KONFERENSANLÄGGNINGAR
Konferensen äger rum på Linköpings Konsert & Kongress.
Vänligen besök arenabolaget.se/hitta-hit-parkera för information
kring hur du hittar dit, karta samt parkeringsmöjligheter.
Kontaktuppgifter till Linköpings Konsert & Kongress:
Besöksadress: Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping
Tel: 013-190 00 00
Epost: [email protected]
FIKA OCH LUNCH
Konferensen inleds med registrering och fika i Marmorfoajén
där även fikapauser äger rum. Luncherna serveras i Garden eller
angränsande lokal.
KONFERENSMIDDAG & FEST
Torsdagskvällen träffas vi utanför lokalen Garden klockan 19.00
för gemensamt mingel innan kvällens middag och fest. Middag
serveras sedan kl. 19.30.
Vi avnjuter god mat och dryck, umgås och bjuds på underhållning
från scenen. Du ansvarar själv för transport mellan ditt hotell och
konferensanläggningen.
18