GRÖN STRATEGI - SÅ HÄR FUNKAR DET

HUS A
Kupolen - gemensam lokal
att användas till så varierande
funktioner som verkstad, återbruksrum, festlokal, gemensam
lastcykel, snabbladdningsstation
för elbil, samt verktygs-/redskapsbibliotek för alla i kvarteret att
hyra eller låna.
Lokalen stärker den sociala
hållbarheten och genererar möten
inom området.
HUS B
Naturnära i terrängen
Hus B har kontakt både
med gatan och naturen
bakom genom suterrängen.
Den snedställda, veckade
fasaden gynnar mikroklimatet och fångar upp solvärmen.
Bilpool 2 platser
Boendeparkering
4 platser
för de som inte
har p-plats på sin
tomt
Smitvägar till naturen ger
kontakt “på tvären”
Miljöstation
Snabbladdning
elbil 1 plats
Odlingsprofil
Hus A ligger i direkt kontakt med rekreationsytan
i väster och här finns
möjligheter att satsa på
odling och självförsörjning av grönsaker.
HUS A
Smitvägar via grändgatorna
till odling och rekreation ger
kontakt “på tvären”
Miljöstation
Gatans identitet
Gatan utformas på ett sätt som
underlättar aktivitet vilket bidrar
till den sociala hållbarheten i
området, se plansch 2.
Vy mot norr längs Basilikagränd
PUNKTLISTA HANDLINGSPLAN EN STRATEGI FÖR GRÖN DESIGN
För att minska vår miljöpåverkan måste vi
konsumera mindre och bli bättre på
att dela och maximalt utnyttja det vi äger. I
vårt förslag tar vi fasta på dubbelutnyttjande.
Att samäga bilar och verktyg bidrar till mindre
resursanvändande. På samma sätt kan bostadens
ytor både invändigt och utomhus användas till flera
olika funktioner.
“ Grön strategi ” sätter människan tillsammans med
naturen i centrum. Livet i radhuset skall vara enkelt
och funktionellt samtidigt som det skall erbjuda
något extra. Hållbarheten är inget val, det är en
självklarhet.
ARKITEKTUR
Området är varierat och innehåller två typer av
radhus med samma värderingar i grunden. Husen
präglas av materialitet och gediget hantverk, samt
håller en hög arkitektonisk nivå. Hållbarheten
gestaltas enkelt och självklart.
INNEHÅLL:
1. GRÖN STRATEGI:
PERSPEKTIV
IDÉBESKRIVNING
FÖRKLARANDE TEXTER
2. GATANS IDENTITET:
SEKTIONER
SITUATIONSPLAN
REFERENSER
3. HUS A & B:
PLANER, FASADER, SEKTIONER
TEKNISK BESKRIVNING
Hus A har relativt enkla fasader av stående, målad
träpanel, vilka får ett lekfullt och omsorgsfullt
uttryck genom de sågade öppningarnas former. En
variationsrikedom i panelsättningen släpper igenom
ljus på vissa ställen och bidrar till ett stämningsfullt
boende. Enkelhet i kombination med omsorg i
detaljerna står för kvalitet i boendet över tid.
Hus B möter gatan med fasader i tegel. Materialet
speglar hur radhusen “sitter” i terrängen. Det
har lång hållbarhet och andas kvalitet. Huset har
en betydligt högre takhöjd i bottenvåningen än
normalt, vilket bidrar till flexibiliteten i utnyttjande
av rummet.
GRÖN STRATEGI - SÅ HÄR FUNKAR DET
MARKANVISNINGSTÄVLING KRYDDVÄGEN - ANBUDSOMRÅDE VÄSTER BASILIKAGRÄND
GRÖN DESIGN
PARKERINGSATTITYD och PERSONLIG TRANSPORT
UTEMILJÖ
BIODIVERSITET
• Samtliga hus förses med helintegrerade solceller på
taken, vilket skulle kunna motsvara merparten av
områdets behov av hushållsel
• Radhusen har inslag av sedum på taket för att gynna
grönytefaktorn
• Fördröjning av dagvattnet (se plansch 2)
• Veckade fasader gynnar mikroklimatet
• Ljusa fasader speglar solljuset, vilket värmer marken
nära väggen
• Vertikal grönska i form av klätterväxter på vajer
• Närhet till gemensam odling
• Beständiga och hållbara material (se plansch 3)
Merparten av radhusen har plats för en bil inom sin tomt.
Platsen är utformad på ett sätt som gör att den lätt kan
användas till annat om de boende väljer att inte äga egen
bil. Att kunna dubbelutnyttja ytor för parkering är en
hållbar lösning över längre tid. Vi slutar att bygga in ytor
som enbart är till för bilar i samhället.
• Radhusen anpassas till terrängen genom noga studerad
höjsättning
• Samtliga radhus har uteplats och kontakt med
utemiljön åt flera håll
• Samtliga radhus har egen uppladdningsfunktion
för elbil. Vid Kupolen finns en gemensam
snabbladdningsstation
• Området har tydliga gränser vad gäller privata och
offentliga ytor genom staket, smidesräcken, murar och
marknivåer
• Det finns gott om siktlinjer och smitvägar genom
området, vilka skapar en kontakt tvärs gatan
• Tvärställda grändgator öppnar tillgängligheten till
odling och rekreation för alla
Biotoperna ökar den biologiska mångfalden i floran
och faunan, och de lockar fjärilar och pollinerande bin
samt fåglar.
På flera sätt skapas nya habitat för djur och insekter
i området som ersättning för det som försvinner vid
bebyggelsen.
Några idéer till åtgärder för att bevara den biologiska
mångfalden:
• Fågelradhus
• Groddjursdammar
• Bi och Fjärilstak
• Gröna tak (planerat i området) för pollinering av
nektarväxter
• Insektsholkar
I stället för bil kan här finnas utrymme för uteplats, odling
eller generös cykelparkering.
Basilikagränd har en egen bilpool med två bilar parkerade
på gatan. Det är ett lätt val att ansluta till bilpoolen.
1
+ 49,0
SEKTION A-A 1:200 (A1)
FG ca + 49,6
gata ca + 49,5
FG ca + 50,5
gata ca + 50,0
FG ca + 51,0
gata ca + 50,5
FG ca + 51,5
gata ca + 51,0
Referens genomsläppligt markmaterial, samt
entrésteg i betong
A
+ 49,4
Hus A
FG ca + 49,6
SEKTION B-B 1:200 (A1)
gård ca + 49,5
B
Miljöhus
B
Trappa till natur
Gemensam snabbladdning för elbil
Bilpool 2 pl
Rekreation
Hus A
Hus B
Trappa till natur
+ 49,0
FG ca + 49,7
FG ca + 50,1
FG ca + 50,5
gata ca + 50,5
FG ca + 51,5
Gemensam odling
gård ca + 54,5
SEKTION C-C 1:200 (A1)
Så här gör vi i Vallastaden
Gatan får ett grönt inslag genom träden. I remsan
mellan den dubbelriktade körbanan och gångbanan finns plats för gästcykelparkering, bilpoolplatser och dagvattenhantering.
Att använda ett och samma markmaterial på både
kör- och gångbana gör att gatan upplevs mer som
en yta och kan därigenom användas till mer än
att köra på.
Vattenlek
C
C
Miljöhus
Boendeparkering 4 pl
Trappa till natur
För höjdsättning av entréer, se sektioner
A
REFERENS GATUSEKTION VALLASTADEN
GRÖN STRATEGI - GATANS IDENTITET
MARKANVISNINGSTÄVLING KRYDDVÄGEN - ANBUDSOMRÅDE VÄSTER BASILIKAGRÄND
SITUATIONSPLAN 1:500 (A1)
2
Norr
överljus ner i allrum på öv
solcellstaken formar
rummens volym
PLAN 1 TR
FASAD ENTRÉ
SEKTION RADHUS
cyklar under tak/växthus
PLAN BV
Dagvattenhanteringen
kan på olika sätt blil
en vattenlek
plats för egen bil
HUS A 1:200 (A1)
SOV
BAD
PLAN BV
HUS B 1:200 (A1)
PLAN 1 TR
FASAD ENTRÉ
SOV
extra hög bottenvåning
KÖK
SEKTION RADHUS
Gröna tak på samtliga
uthus
plats för egen bil vid entré
eller cyklar under tak alt,
uteplats
Hus A
sedum
uteplats gårdssida
Miljönivå guld
helintegrerade solceller
möjlighet till eget växthus
vid entrén
Förberett för fjärrvärme
eller lokal biobränslepanna
sedum
Hus B
helintegrerade solceller
sedum
uteplats framsida
massivträ med skaltegel
TEKNISK BESKRIVNING
Förslaget är utformat för en möjlighet till två alternativa
värmelösningar. Fjärrvärme eller en lokal biobränslepanna
som drivs med flis och pellets.
trästomme
trästomme
Ambitionen är att merparten av hushållselen skall täckas
av byggnadsintegrerade solceller på delar av taken.
Resterande takytor täcks med sedum.
Byggnader är placerade med taken i sektorn sydväst till
nordväst och har en lutning i intervallet 20 - 70 grader för
optimal energieffektivitet via solcellerna. Takytorna med
sedum lutar maximalt 27 grader.
veckad fasad gynnar
mikroklimat
Miljönivå guld
Förberett för fjärrvärme
eller lokal biobränslepanna
GRÖN STRATEGI - HUS A & B
MARKANVISNINGSTÄVLING KRYDDVÄGEN - ANBUDSOMRÅDE VÄSTER BASILIKAGRÄND
betong
stående slät målad
träpanel
YTOR:
RADHUS A 12 st
BOA 117 kvm
uteplats gårdssida
Byggnader utformas med träprodukter i såväl stomme,
isolering och ytskikt för att hålla ner CO2 belastningen så
mycket som möjligt. Undantaget suterrängvåningen i Hus
B som konstrueras i betong, samt kläs med tegel.
Varje fastighet har möjlighet att utformas med smarta
hemlösningar, där varje hushåll kan begränsa sin eloch värmeförbrukning till ett minimum för respektive
livssituation.
Hus A
uteplats framsida
plats för cyklar under entrétak
RADHUS B 8 st
BOA 103 kvm + 20 kvm biyta
Kupolen - gemensam lokal ca 30 kvm
TOTAL BTA 2810 kvm
HUS A 117 KVM BOA
HUS B 103+20 KVM BOA
3