Så funkar Lerums kommun

Så funkar Lerums kommun
Aspenäs 17 februari 2015
Den politiska organisationen
Lennart Wassenius, ordförande i kommunfullmäktige
Dennis Jeryd, ordförande i kommunstyrelsen
Lerums politiska organisation
PB
KMN
PB
KMN
SB
KS
Helägda bolag
Lerums energi
Lerums fjärrvärme
Lerums energi elhandel
LU
SOU
Delägda bolag
Förbo
KFF
BNS
Förvaltningen
Renova
Gryaab
Regionala organ
GR
Räddningstjänsten
Revision: 5 ledamöter
Myndighetsnämnder
Valberedning: 5 +5 ledamöter
 Bygg och miljö: 7 + 5 ledamöter Ombud
”Vatten-råd”
Arvodeberedningen: 11 ledamöter  Individ: 3 + 3 ledamöter
Valnämnden: 5 + 6 ledamöter
 Överförmyndar: 3 + 2 ledamöter Stambanegruppen
IB




51+29 Led
Beredningar 6 st
13 Led
3 Led (PB)
AU
SU
KF
Numerär
Förtroendeuppdrag
ca 350
Förtroendevalda
ca 155
V
11 + 11 Led
Utskott 4 st
5 Led
Politiska uppdrag
Kommunfullmäktige
Revisionen
Kommunfullmäktiges
presidium
Valberedningen
Kommunstyrelsen
Miljö- och
byggnadsnämnden
Individnämnden
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Krisledningsnämnden
B. kultur, fritid och
folkhälsa
B. infrastruktur och boende
B. välfärd för unga, vuxna och
äldre
B. bildning, sysselsättning och
näringsliv
B. klimat, miljö och
naturvård
B. arvoden
Nämndemän
GR förbundsfullmäktige
Räddningstjänsten
Kommunens egna bolag
Revisorer i egna bolag
Styrelsen förbo
Revisor förbo
Revisor KB Hedehem
Ordinarie Ersättare
51
29
5
3
5
11
7
3
3
5
5
5
11
5
3
2
6
Totalt antal
uppdrag
80
5
3
10
22
12
6
5
11
5
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11
19
4
2
4
2
2
1
2
13
11
19
8
4
8
4
3
1
2
4
2
4
2
1
Revisorer fonder
Greta Bergs
minnesstiftelse
Representant till samordningsför.
Gode män med
sakkunskap
Vägföreningar
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Samhällsbyggnadsutskott
Lärandeutskott
Stöd- och
omsorgsutskottet
Ombud, bolag
Medskapandegruppen
Namnberedningen
Ombud kommuninvest
Ombud, Göta älv
Förvaltningshögskolan
Anten-Mjörn-kommittén
Delregionalt,
Närvårdssamverkan
Jurymedlemmar, Ljusgrönt
Sveriges ekokommuner
Västra Stambanegruppen
Floda BID
Mölndalsåns vattenråd
GR:s styrelse
GR styrgrupper
Totalt
Ordinarie Ersättare
2
4
4
Totalt antal
uppdrag
2
8
1
1
2
2
1
1
5
5
10
5
5
5
5
5
5
6
2
2
1
1
1
1
6
1
1
1
12
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
266
98
364
Förvaltningens uppdrag och
organisation
Gunnel Lorentzon, kommundirektör
Vad gör kommunen – Vad
producerar vi?
Diversifierad välfärdsproduktion med
oändlig efterfrågan
Djurhållningskontroll
Familjerådgivning
Grundskola
Vatten
Renhållning
Jämställdhet
Förskoleklass
Social hållbarhet
Försörjningsstöd
Näringsliv
Stötta politik
LSS Diarieföring
E k o n o m i Säkerhet
Särskilt boende
Gator
Energirådgivning
Kultur
Räddningstjänst Livsmedelshantering
Gymnasieskola
Pilot Gråbo
Brandskydd
Musikskola
Fritidshem
Natur
Vägar
Energi
Ekologi
Färdtjänst
Bibliotek
Mobbingsfrågor
Öppen fritidsverksamhet
Service
Beroendestöd
EU
Städning
Val
Familjedaghem Fritidsgård Cykelvägar Bostäder
Vuxenutbildning Vaktmästare
Arbetsmarknadsåtgärder Integration Konsumentrådgivning
Fysisk planering Avlopp
Vision 2025
Klimatrådgivning
Regionala samarbeten
Bygglov
Hemtjänst
Parkering
Miljödiplomering
Förskola
Barn- och ungdomsstöd
Renhållning
Fritid
Kulturskola
Ekologi
BUDGET Parker Myndighetsutövning
Äldreomsorg
Upphandling
Idrott
Utredning
Studieföreningar
Personalfrågor
Hur producerar vi välfärd?
Decentraliserat
Helhet
Framkant
Transparens
Delaktighet/kundperspektiv
Möten
Kommunstyrelse
Kommunförvaltningen
Kommundirektör
Förvaltningsledningsstab
Sektor
Infrasupport
Sektor
Stöd och omsorg
Sektor
Lärande
Sektor
Samhällsbyggnad
Med vilka resurser producerar vi
välfärd?
• 2 700 anställda
• 2 mdkr i skatter och statsbidragsintäkter
Nutida och framtida utmaningar i
produktionen
Kunskap i
Teknikutveckling
hela
produktions/kundkedjan
Globalisering
Ekonomi/
resurser
Ökad risk
och hotbild
Upplösning
av gränser
Allt kommer att
se annorlunda
ut, och det går
snabbt
Ökade krav,
individanpassning
Sektor lärande
Elisabeth Westin, sektorchef
Annica Sjöberg, sektorchef
Sektor lärande
Uppdrag att bedriva:
-
Förskola, utbildning och skolbarnsomsorg
-
Kultur och fritid
Sektor lärandes verksamheter
Förskola
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Fritidshem
Öppen fritidsverksamhet
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Svenska för invandrare (Sfi)
Särskild utbildning för vuxna
Yrkeshögskola
Kulturskola
Bibliotek
Allmänkultur
Fritid
Fritidsgårdar
Externa utförare
• Fristående förskolor (16 st)
• Pedagogisk omsorg (11 barn)
• Fristående skolor inklusive fritidshem (2 st)
• Förskola på entreprenad (1 st)
• Öppen fritidsverksamhet på entreprenad (3 st)
• Fritidsgårdar på entreprenad (3 st)
• Fristående kurser i allmänna ämnen inom
vuxenutbildningen på entreprenad
Antalet barn och elever januari 2015
Kommunal
verksamhet i
Lerum
Förskola
Fristående
verksamhet i
Lerum
Totalt
Andel som går i
fristående
verksamhet
2 115
453
2 568
18%
56
11
67
16%
598
41
639
6%
4 724
298
5 022
6%
43
1
44
2%
Fritidshem
2 122
153
2 275
7%
Gymnasieskola
1 285
Pedagogisk omsorg
Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning (HT 2013)
Kulturskola (HT 2014)
27
610
1 119
Kultur och fritid; 32,4
Ledning och intern service;
Kulturskola 9,9
1,5
Bibliotek; 12,6
Vuxenutbildning; 15,6
Gymnasiesärskola;
12,7
Verksamhetslokaler;
134,3
Grundsärskola ; 16,5
Fritidsklubbar/gårdar;
12,7
Fritidshem; 67,2
Förskola; 288,5
Sektor Lärande
Budget 2015,
nettokostnader
(mnkr)
Grundskola,
förskoleklass; 379,6
Lagstiftning och nationella
styrdokument
• Skollag
• Förordningar, föreskrifter och allmänna råd
• Läroplaner
• Bibliotekslag
• Lag (2009:128) om yrkeshögskolan
Styrningen av det svenska
skolväsendet
Riksdag och
regering
Huvudmän
Rektorer och
förskolechefer
Lärare och
förskollärare
Myndigheter:
Skolinspektionen
Skolverket (Lärarnas ansvarsnämnd)
BEO (Barn- och Elevombudet)
SPSM (Specialpedagogiska
skolmyndigheten)
Skolväsendets överklagandenämnd
M fl
Systematiskt kvalitetsarbete
– exempel grundskolan
Mars
Juni
September
Oktober
Mars
Start
Elevenkät, GRgemensam
elevundersökning
Resultat av
elevenkät till KS
Rektorers
utvärdering klar
Verksamhetschefernas
utvärdering
startar
Rapport (Särskild
verksamhetsuppföljning) – grundskolan till KS
Betyg &
måluppfyllelse
klar
Betyg &
måluppfyllelse
till KS
Elevenkät om
trivsel, trygghet
och kränkande
behandling
Rektorers
utvärdering
startar
Tjänstemän
Politiker
2015-02-20
Systematiskt kvalitetsarbete
– exempel allmänkultur
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Start
Insamling
resultat,
indikatorer
Enhetschefs
utvärdering
startar
Enhetschefs
utvärdering klar
Sektorchefs
utvärdering klar
Rapport (Särskild
verksamhetsuppföljning) – Kultur
& Fritid till KS
Sektorchefs
utvärdering
startar
Tjänstemän
Politiker
2015-02-20
Sektor stöd och omsorg
Maria Terins, sektorchef
Sektor stöd och omsorg
Lagar som styr:
• Socialtjänstlagen SoL
• Lagen som stöd och service… LSS
• Hälso- och sjukvårdslagen HSL
• Lagen om vård av unga LVU
• Lagen om vård av missbrukare LVM
Socialtjänstlagen (1982)
”Ramlag – ansöka om vad som helst ”
Nyckelbegrepp:
• Skälig levnadsnivå
• Vistelsebegreppet
• Kommunens yttersta ansvar
Målgrupper: barn och unga, missbrukare, äldre, ekonomiskt
utsatta
Exempel på insatser enligt SoL:
•
•
•
•
•
Försörjningsstöd
Hemtjänst
Särskilt boende
Behandlingshem
Familjebehandling
”Service, upplysningar, råd och stöd”: föräldrarådgivning,
anhörigstöd, träffpunkter…
LSS (1994)
Nyckelbegrepp:
• Goda levnadsvillkor
• Tre personkretsar
•
•
•
•
1: utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd
2: hjärnskada i vuxen ålder
3: stora och varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder, som ej beror på normalt åldrande
Definierade insatser:
Insatser enligt LSS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Personlig assistans (Försäkringskassan)
Ledsagare
Kontaktperson
Avlösarservice
Korttidsvistelse
Korttidstillsyn
Familjehem
Bostad med särskild service
Daglig verksamhet
Hälso- och sjukvårdslagen (1982)
• Särskilt boende och bostad med särskild service
(ÄDEL-reformen 1992)
• Hemsjukvård (avtal med VGR)
Exempel på insatser enligt HSL:
•
•
•
•
•
•
”Läkemedelsövertag”
Injektioner
Omläggningar
Rehabilitering
Tekniska hjälpmedel
Vård i livets slut
Ekonomi
Äldreboende mm
Hemtjänst
LSS, arbetsmarknad
Hälso- och sjukvård
Myndighet övrigt
Försörjningsstöd
Styrning och kontroll
Riksdag och
regering
Socialstyrelsen
Inspektionen
för vård och
omsorg
(Länsstyrelsen)
Verksamhet i annan regi
Hemtjänst (LOV)
Hedegården
Riddarsten
Floda Portar
Fredriksberg
Fredriksäng
Psykiatriboende Sjövik
Familjerådgivning
Föräldrarådgivning
Samtalsmottagning
Vi:
Arbetar
förbättrande
Hurmed
arbetar
vi med
åtgärder
det som avviker från
Förbättrar
processer och
verksamheternas
rutiner
kvalitet
Utvärderar och följer upp
Krav Planera
Vi:
Identifierar krav och mål
Hur arbetar vi för att
Fördelar ansvar
uppnå målen
Formar processer och
rutiner
Gör riskanalyser
Skapar samverkan
Förbättra
Sektorns
Lagstiftning
Vi:
Utför egenkontroll
Utreder rapporterade
Hur vet vi att vi
avvikelse
Jämförbedriver
oss kommunalt,
verksamheter
av
regionalt och nationellt
tillräcklig god
Kartlägger
brukarnas och
kvalitet?
personalens synpunkter
Sammanställer och
analyserar
Politiska mål
Kvalitetsarbete
Utvärdera
Genomföra
Vi:
Arbetar enligt rutiner
och processer
arbetar
vi med
TarHur
emot
klagomål,
att minimera
risker
synpunkter
och skriver
i verksamheterna
avvikelserapporter
Personalens
medverkan
Sektor Samhällsbyggnad
Utveckling och Förvaltning
Peter Lönn
Tf Sektorschef
Sektor Samhällsbyggnad
Utveckling och Förvaltning
-
Planering, Exploatering, Projekt
Bygglov, Miljö (myndighetsutövning)
Kommunens verksamhetslokaler
Väg, Vatten och Avlopp, Renhållning, Park
Sektor Samhällsbyggnad
Lagstiftning
- Plan- och Bygglagen (PBL)
- Fastighetsbildningslagen
- Miljöbalken
- Vattentjänstlagen
- Livsmedelslagstiftningen
- Hyreslagen
- Lagen om offentlig upphandling (LOU)
- Arbetsmiljölagen
- ….
Föreskrifter och regler inom entreprenad, avfallshantering,
byggnation, miljö, m m
Sektor Samhällsbyggnad
Ekonomi
- Skatteintäkter
- Planavgifter
- Bygglovsavgifter
- Miljötillståndsavgifter
- VA-avgifter (”taxekollektiv”)
- Renhållningsavgifter (”taxekollektiv”)
- Hyresintäkter (interna och externa)
Planering och Exploatering
-
översiktsplanering
fördjupningar av översiktsplanen
program
detaljplanering
områdesbestämmelser
naturvårdsfrågor
exploateringsavtal
mark- och arrendeavtal
kollektivtrafik
Projekt
-
genomförande av exploatering (planering
och projektledning)
genomförande av kommunaltekniska
anläggningar (vatten- och avlopp, väg)
genomförande av fastighetsinvesteringar
genomförande av trafiklösningar
Bygglov och Miljö
-
-
bygglovsprövning
bygganmälan
förhandsbesked
kontrollera att lagstiftning om miljö,
livsmedel och tobak följs
energirådgivning
Ca 2 300 myndighetsbeslut/år
Miljö- och byggnadsnämnden = beslutsorgan
Kommunens verksamhetslokaler
-
förvaltar lokaler för kommunens skolor,
förskolor och övrig kommunal verksamhet
(fem förvaltningsfastigheter, åtta fritidsfastigheter,
18 skolor, 11 serviceboenden, 41 förskolor samt
ett antal hyres-, kultur- och saneringsfastigheter)
-
hyr ut lokaler och bostäder till externa
hyresgäster
fastighetsunderhåll och miljö/energi
Väg, Vatten och Avlopp,
Renhållning, Park
-
-
-
rening av avloppsvatten (Gryaab)
dricksvatten produceras och distribueras
drift och underhåll av 200 km vägar, 90 km
gång-, cykelvägar och gångbanor samt 48
broar och vägportar
skötsel av rabatter, cirka en miljon
kvadratmeter grönytor, 2000 träd och 39
lekplatser samt allmänna platser
hushållsavfall, farligt avfall, återvinning
Externa utförare
-
Entreprenörer (bygg, anläggning, städ, etc)
Fastighetsägare
Tekniska konsulter
Juridiska tjänster
Lerum Energi AB
…..
Verksamhetsvolym 2014
- driftkostnader 446 Mkr
- investeringar 173,3 Mkr
- 165 medarbetare
Sektor Samhällsbyggnad
Utveckling och Förvaltning
Verksamhetsidé
Sektor samhällsbyggnad ska ge
förutsättningar för ett hållbart samhälle
i förändring och bidra till att alla boende
och verksamma i Lerums kommun ska
kunna leva ett gott liv.
Vision 2025
Johanna Wahlqvist, miljöcontroller
Effekter hittills
Lågenergihus
Effekter hittills
Ekologisk mat
Effekter hittills
Kännedom om visionen
•
•
•
•
Visionen är känd bland alla anställda
Visionen är välkänd bland invånarna
Invånarna tycker att visionen är bra
Förväntan på kommunen ökar
Omvärlden kommer till Lerum
Ängelholm
VARBERG
Uppföljning varje år
Vision 2025
Höjdpunkter 2015
Borgmästaravtalet
Höjdpunkter 2015
Noisun
Höjdpunkter 2015
Växtrum
Höjdpunkter 2015
Ljusgröna miljöpriset
Utmaningar framöver
Mod
Hur gör vi Vision 2025 synligare för invånarna?
Hur lyckas vi gemensamt prioritera, både i
beslut och genomförande?
Vad är den politiska viljan?
Utveckla styrprocessen
Flexibilitet att anpassa oss
efter förändringar och
möjligheter
Styrsystem och styrdokument i
Lerums kommun
Håkan Pettersson, kommundirektör
Styrning utan verkan
• Ständig bristsituation
• Orealistiska konsekvensanalyser
• Svag styrning/ledning
Styrning och uppföljning
• Tydligare politisk styrning/ledning
• Vad kan vi göra med tillgängliga resurser
• Utvecklad uppföljning med inriktning på analys
• Resultat- och effektfokus
•Uppdragsgivare - uppdragstagare
Hur styr kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen produktion och
verksamhet?
Styrkedjan
Styrning
Uppföljning
Medborgarna
Kommunfullmäktige
(Beredningar)
Medborgarna
Kommunfullmäktige
(Beredningar)
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommunstyrelse
Kommundirektör
Kommundirektör
Sektorschef
Vad styr ekonomin?
Lagstiftning, anvisningar och
praxis
•
•
•
•
•
Kommunallagens 8 kapitel
Kommunal redovisningslag
Rådet för kommunal redovisning (RKR)
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
I övrigt, följa god sed och praxis inom redovisning och
ekonomi
• Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
God ekonomisk hushållning
Verksamhet och finansiellt perspektiv
• Generationsperspektivet
• Resursutnyttjandeperspektiv
• Måluppfyllelseperspektiv
Finansiella nyckeltal
Soliditet (%)
Hur stor del av balansräkningens omslutning är finansierat
med eget kapital
Långfristiga skulder (kr/innevånare)
Kommunens upplåning utslaget per innevånare för att uppnå
jämförbarhet
Nettokostnadsandel (%)
Hur stor andel av kommunens skatteintäkter och generella
statsbidrag används för den löpande driften
God ekonomisk hushållning - finansiella nyckeltal
Uppföljning
• Månadsvis ekonomisk uppföljning till
kommunstyrelsen
• Kvartalsuppföljning 31/3, 30/9
• Delårsbokslut 30/6
• Bokslut 31/12
• Särskild verksamhetsuppföljning – löpande
under året