Miljödeklaration EPD byggnader

MILJÖ & KLIMAT
MILJÖDEKLARATIONER TYP III (EPD) AV BYGGNADER
KONTAKTPERSONER
KONTAKTA OSS
Ulf Wiklund, 010 452 30 64
[email protected]
Nadja Lundgren, 010 452 26 29
[email protected]
Ida Sjöberg, 010 452 29 01
[email protected]
Nicklas Magnusson, 010 452 36 04
[email protected]
Huvudkontor:
Tyréns AB, 118 86 Stockholm
Besöksadress: Peter Myndes Backe 16
Tel: 010 452 20 00
Hemsida: www.tyrens.se
www.tyrens.se
MILJÖDEKLARATIONER TYP III (EPD) AV BYGGNADER
Byggnader står för en avsevärd miljöpåverkan under deras
livscykel – uppskattningsvis så mycket som en tredjedel av all
världens utsläpp av växthusgaser. Med tuffare miljökrav vid
upphandlingar och mer medvetna konsumenter blir det allt
viktigare att kunna redogöra för byggnaders miljöpåverkan
under hela deras livscykel, det vill säga från ”vaggan till graven”.
Tyréns har goda erfarenheter av att göra livscykelanalyser och
har dessutom tagit fram ett beräkningsregelverk (PCR) som på
Europanivå beskriver hur man ska göra en miljödeklaration (EPD)
på en byggnad.
VAD ÄR EN MILJÖDEKLARATION?
Miljödeklarationer baseras på livscykelanalys (LCA). En LCA
beskriver en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel,
från råmaterialutvinning och vidare till produktion, användning
och slutbehandling – alltså från ”vaggan till graven”. I figuren
nedan ges en övergripande bild över vilka aktiviteter man
behöver ta i beaktande i en livscykelanalys av en byggnad.
Resultaten av livscykelanalysen uttrycks i olika miljöpåverkanskategorier, till exempel klimatpåverkan, fossilt uttag av energi och
försurningspotential. Men för att resultaten ska få sammanställas
i en miljödeklaration så måste beräkningarna ha baserats på
standardiserade riktlinjer. Dessa kallas för produktkategoriregler
eller produktspecifika regler (PCR) och är en förutsättning för
att resultaten ska kunna jämföras mellan produkter inom samma
produktområde. Detta försäkras vidare genom att beräkningarna
tredjepartsgranskas innan publicering och certifiering.
TYRÉNS PCR FÖR BYGGNADER
Tyréns har i ett utvecklingsprojekt förankrat med branschen
arbetat fram en plattform och en handbok för att effektivare kunna
göra livscykelanalyser på byggnader. Kortfattat kan man säga
att plattformen består av kombinerbara byggmoduler som är
modellerade i ett LCA-verktyg, se figuren till höger.
Handboken i sin tur beskriver hur modulerna ska användas samt
hur en LCA av byggnader ska utföras. När handboken utarbetades
fanns det inga produktspecifika regler för byggnader och därför
beslutade Tyréns att arbeta fram ett sådant dokument så att man
även kan miljödeklarera byggnader, något som alltså nu går att
göra!
Väderskyddande modul
Isolerande modul
Bärande modul
Invändig ytskiktsmodul
•
•
•
•
•
•
Väder/Vindskydd
för bakomliggande
konstruktion
Utgöra skydd mot
utvändig fuktpåverkan
Isolera byggnad
Ta hand om invändig
samt utvändig vertikal
last
•
•
•
Bära överliggande
vertikal last
Utgöra lufttätt skikt
Tillräckligt ångmotstånd
Möjlig plats för
elinstallationer
Utgöra invändigt ytskikt
Tyréns arbetssätt med byggmoduler för effektiva livscykelanalyser. Här ges ett exempel för en konstruktion i trä, men liknande moduler finns även
för andra konstruktionsmaterial. Tyréns har också moduler för olika användnings- och avfallsscenarier och liknande.
Varför miljödeklarera en byggnad?
Redovisa kvantitativ miljöpåverkan. I dagens
miljöcertifieringssystem så tilldelas byggnader poäng baserat
på hur väl de uppfyller diverse krav följt av klassning enligt
ett betygssystem. En miljödeklaration skiljer sig genom att
den redovisar faktiska utsläppsmängder av t.ex. koldioxid
och energianvändning under hela byggnadens livscykel.
Beräkningarna görs enligt ett standardiserat ramverk för att
säkerställa att de görs på ett objektivt sett. På så vis kan man
genom en miljödeklaration välja att redovisa sin byggnads
”carbon footprint” och liknande vilket inte går att göra i befintliga
miljöcertifieringssystem.
Starta ert arbete med miljödeklarationer av byggnader
Allt fler produkter certifieras enligt det internationella EPDsystemet. Med denna trend följer att allt fler produktkategoriregler
för miljödeklarationer publiceras, framförallt inom byggsektorn.
Vi på Tyréns har utvecklat produktkategoriregler för byggnader,
vilket innebär att det nu går att redogöra för en byggnads totala
miljöpåverkan genom en miljödeklaration! Vi har dessutom
erfarenheter från att arbeta med andra typer av livscykelanalyser,
bland annat för byggnadsstommar, torgmaterial, vägar, järnvägar
etc. Vi kan hjälpa er genom hela miljödeklarationsprocessen, men
även som expertstöd i ert interna arbete med miljödeklarationer
eller i steget då materialdata överförs till miljöpåverkanskategorier.
Kommunikation av miljöprestanda. Att som byggherre eller
beställare kunna redogöra för sin byggnads miljöpåverkan
genom livscykelanalys blir allt viktigare, både för att kunna stå
sig i konkurrensen som i kommunikationen till konsumenter. En
oberoende tredjepartsgranskad miljödeklaration kan därför bidra
till en konkurrensmässig fördel.
Aktiviteter att ta i beaktande för att miljödeklarera en byggnad.
Vilka har nytta av Miljödeklarationer för byggnader:
Byggherrar
•
Bättre kontroll på olika material- och avfallsflöden,
effektiviserar byggprocessen
•
Konkurrensfördel i kommande upphandlingar
Beställare
•
Försäljningsargument till kunder
www.tyrens.se