Vad kan vi göra för att minska riskerna för att äldre

Vad kan vi göra för att minska riskerna för att äldre människor blir
vräkta?
Bakgrund:
Antalet 65-plussare växer i hela landet, denna trend kommer att förstärkas
ytterligare de närmaste åren. Enligt Eurostat (EU:s officiella statistik) lever
nästan var sjätte pensionär i Sverige idag under EU:s gräns för risk för
fattigdom. Därtill ökar bostadskostnaderna i många kommuner medan
varken pensioner eller bostadstillägg hänger med. Stockholms Stadsmission
har varnat för att dessa aspekter riskerar att leda till att fler äldre kan bli
hemlösa framöver.
Varför vräks äldre?
I sällsynta fall vräks äldre pga av klagomål från grannar eller missbruk, vilket
är vanligt bland den yngre befolkningen, det är snarare pga ekonomiska
skäl. En av orsakerna till att äldre riskerar att bli vräkta trots att de bott
många år i samma bostad och hos samma fastighetsägare är att det handlar
om relativt pigga seniorer som har begränsad kontakt med myndigheterna
då de just klarar sig själva. Men en kort tids sjukdom eller förvirring kan göra
att man glömmer eller missar att betala sin hyra en månad. Utan
internetbank eller autogiro kan det vara svårt att kontrollera om hyran
betalats eller inte. En del äldre känner att det är ett jobbigt ämne att ta upp
med anhöriga, att erkänna att man inte längre har full koll på saker och ting.
Utan kontakt med hemtjänst, vården, kommunen eller andra myndigheter så
fångas inte den äldre upp och riskerar att snart stå utan bostad. Trots att det
handlar om människor med fast inkomst som varit trogna fastighetsbolaget
under många år så riskerar man att bli vräkt efter att ha missat hyresavin en
gång. Har man sen dessutom fått en betalningsanmärkning är det svårt att
hitta ett nytt boende.
Vad kan vi som distrikt/förening göra för att minska riskerna att detta sker?
-
-
-
-
Ta reda på om din kommun har en plan emot hemlöshet (i Stockholms län
har bara en av tre kommuner det), om inte bör de ta fram en sådan – där
äldres situation tas med
Anordna ett möte med Socialtjänsten i kommunen, hur arbetar de med äldre
som riskerar vräkning, samverkar de med frivilligorganisationer, har de
dialog med fastighetsbolag, har de något förebyggande arbete där äldre
som bor ensamma får hembesök och stöd?
Kontakta fastighetsbolagen i kommunen och fråga om deras rutiner vid
utebliven hyra, förklara hur det kan ligga till i en äldre människas situation,
att drastiska åtgärder som vräkning bör undvikas osv.
Genom en god man kan äldre få hjälp att sköta sin ekonomi, kommunens
överförmyndarnämnd kan svara på frågor om detta
SPF Seniorerna
Hantverkargatan 25, Box 225 74, 104 22 Stockholm
Tel 08-692 32 50 [email protected]
Org nr 88 80 00-2830 Pg 607678-0 Bg 5959-0182
www.spfseniorerna.se
-
-
-
-
-
Gällande regler innebär att en fordringsägare inte är skyldig att skicka en
påminnelse om man glömmer/missar att betala en räkning (förutom när det
gäller vissa p-böter), t ex hyran. Det är individen själv som måste hålla reda
på sina räkningar. Fråga kommunen och fastighetsbolagen om de tycker det
är moraliskt försvarbart att inte skicka en påminnelse när det gäller en
människas bostad?
Kan kommunen, fastighetsbolag, banken eller frivilligorganisationer i
samverkan med den lokala SPF Seniorerna-föreningen hjälpa äldre att
skaffa autogiro eller anordna utbildning om hur internetbanker fungerar?
Har kommunen ansökt hos Boverket om kommunala hyresgarantier (det
innebär att kommunen åtar sig att betala en persons hyra, om denne av
någon anledning inte kan betala den själv men kommunen kräver tillbaka
pengarna i efterhand)?
Om föreningen anordnar ett möte med fastighetsbolag eller socialtjänst om
dessa frågor kan det vara en idé att bjuda in lokaltidningen – på så sätt får
betydligt fler kunskap om dessa problemställningar och kan förebygga att
ens anhöriga eller bekanta riskerar vräkning
Föreningen kan hjälpa till genom att äldre får kontakt med Seniornet
Sweden som har kurser i grundläggande datoranvändning i hela Sverige
och genom samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan för att främja att
fler vågar börja att använda internetbank/autogiro
SPF Seniorerna
Hantverkargatan 25, Box 225 74, 104 22 Stockholm
Tel 08-692 32 50 [email protected]
Org nr 88 80 00-2830 Pg 607678-0 Bg 5959-0182
www.spfseniorerna.se