TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

Sida 1
av 3
Sid 1/3
TRAFIKSÄKERHETSPOLICY
TRAFIKSÄKERHETSPOLICY
ALFEMA Care strävar i alla lägen efter att förebygga risker så att ingen av
våra anställda drabbas av ohälsa och/eller olycksfall. Detta innefattar även
traÞksŠkerheten. Vi har dŠrfšr faststŠllt fšljande traÞksŠkerhetspolicy fšr
verksamheten:
Systematiskt arbetsmiljöarbete – trafiksäkerhet
ALFEMA Care ska varje Œr, som en del av det systematiska
arbetsmiljšarbetet, gŒ igenom verksamheten och inventera och identiÞera
de risker som vŒra anstŠllda utsŠtts fšr vid resor i tjŠnsten. Alla risker ska
bedömas alltefter allvarlighetsgrad.
Varje Œr kommer Šven ALFEMA«s traÞksŠkerhetspolicy att ses šver fšr att vid
behov uppdateras.
Vi rekommenderar alla som kommer i kontakt med ALFEMA Care pŒ nŒgot
sätt (som kund, arbetsledare, personlig assistent samt švrig personal) att
gŒ igenom TraÞkverkets traÞksŠkerhetsutbildning pŒ Internet. GŒ till
TraÞkverkets hemsida www.trafikverket.se
www.traÞkverket.se och sök efter
ÓtraÞksŠkerhetsutbildningÓ i sškrutan. Klicka dŠrefter pŒ det fšrsta
sškresultatet och vŠlj sedan den utbildning som tar cirka en timme att gŒ
igenom.
Allmänna kommunikationsmedel och flyg
Fšlj de sŠkerhetsfšreskrifter som respektive kommunikationsmedel föreskriver.
TraÞksŠkerhetspolicy.20141031.MC
Färd med cykel
1. AnvŠnd alltid godkŠnd cykelhjŠlm vid cykling i tjŠnsten. ALFEMA Care rekommenderar
att cykelhjŠlm Šven anvŠnds vid transport till och frŒn arbetet. Inkšp av cykelhjŠlm kan
betalas av assistansersŠttningen som en arbetsmiljškostnad i de fall kunden šnskar att
den personliga assistenten fŠrdas per cykel under tjŠnsten.
2. Använd en cykel med godkänd utrustning och vid mörkerkörning godkänd
cykelbelysning.
3. Fšlj traÞkreglerna lika noga som vid bilkšrning dŒ samma regler gäller för cyklar.
Post/besöksadress
ALFEMA Care
Fjärdhundragatan 14
723 40 Västerås
Telefon
072-00 415 00
E-post
[email protected]
Organisationsnr:
556768-1159
WEB
www.alfema.se
Sida 2
av 3
Sid 2/3
GŒngtraÞkanter
1. Gå alltid på vänster sida ute på landsväg.
2. AnvŠnd alltid reßexer nŠr ni vistas ute under mšrker.
FŠrd med motorfordon
TraÞksŠkerhetspolicy.20141031.MC
ALFEMA Care ska som arbetsgivare:
1. Se till att samtliga medarbetare har fŒtt information om ALFEMA Care«s
traÞksŠkerhetspolicy.
2. TillhandahŒlla en varselvŠst till varje arbetsplats.
3. Hšst och vŒr, eller dŒ andra skŠl Þnns, fšlja upp att medarbetarna till alla delar lever
upp till den gŠllande policyn. Exempel pŒ vad som ska ingŒ i uppfšljningen Šr bland
annat kontroll av tillbuds- och olycksrapportering, pŒminnelse kring bilens utrustning fšr
de olika Œrstidernas behov.
4. Fšlja utvecklingen inom traÞksŠkerhetsomrŒdet samt hŒlla oss a jour om nya lagar och
fšrordningar.
VŒra anstŠllda ska:
1. Ha den behšrighet och den hŠlsa som krŠvs fšr att pŒ ett traÞksŠkert sŠtt kšra i
tjŠnsten.
2. GenomgŒ den traÞksŠkerhetsutbildning som ALFEMA rekommenderar.
3. Alltid vara nyktra och drogfria pΠarbetsplatsen. Den som intar medicin som kan ge
dŒsighet och andra symtom som Šventyrar traÞksŠkerheten fŒr under inga
omstŠndigheter framfšra fordon under tjŠnsten, utan ska omedelbart underrŠtta sin
arbetsledare om sin medicinering.
4. Vara utvilade samt ta pauser i tillrŠcklig utstrŠckning.
5. Vid arbete pŒ eller vid vŠg bŠra varselvŠst.
6. Utfšra kontroll av bilen fšre, under och efter kšrning och meddela arbetsledaren om
brister upptŠcks.
7. Innan kšrningen pŒbšrjas ha švervŠgt pŒverkan av externa faktorer pŒ tidsplanering
och vŠgval. TillrŠcklig tid ska avsŠttas fšr raster, traÞkproblem, mšrkerkšrning och
problem orsakade av dŒlig vŠderlek.
8. Alltid anvŠnda bilbŠltet samt tillse att švriga passagerare anvŠnder sig av bilbŠlten.
9. Tillse att barn som fŠrdas i bilen anvŠnder lŠmpliga och enligt lag gŠllande stolar,
kuddar och/eller bŠlten.
10. Alltid fšlja gŠllande hastighetsbegrŠnsning.
11. Genom sitt kšrsŠtt och sitt švriga beteende alltid upptrŠda som en fšrebild i traÞken.
12. HŒlla avstŒnd i traÞken genom att tillŠmpa 3-sekunders regeln.
13. Undvika mobiltelefonsamtal. Om telefonsamtal mŒste fšras skall det ske via handsfree
alternativt att man stannar fordonet.
14. Lasta rŠtt enligt gŠllande fšrordningar. …verlast och lastning pŒ fel sŠtt fŒr aldrig
fšrekomma.
Post/besöksadress
ALFEMA Care
Fjärdhundragatan 14
723 40 Västerås
Telefon
072-00 415 00
E-post
[email protected]
Organisationsnr:
556768-1159
WEB
www.alfema.se
Sida 3
av 3
Sid 3/3
15. Alltid säkra lasten enligt gällande förordningar.
16. Rapportera alla tillbud och olyckor till arbetsgivaren så snart som möjligt.
17. Kommunicera med arbetsledaren alternativt kontakta ALFEMA Care när den anställde
känner brister i sin kunskap i eller osäkerhet i samband med arbetsuppgifter i traÞken.
Kunden/arbetsledaren ska:
1. Tillse att den egna/kundens bilen är besiktigad
2. Hålla bilen försäkrad
3. I möjligaste mån se till att bilen har den tekniska utrustning som kan reducera olyckor
och tillbud såsom krockkuddar, ABS-bromsar och antisladdsystem.
4. Ge de personliga assistenterna tillräckligt med information om fordonet. Denna
information kan även ges av annan än kunden.
5. Tillse att bilen har tillräckligt med säkerhetsutrustning som minst omfattar varselväst,
FšrstahjŠlpen kudden och Þcklampa. ALFEMA rekommenderar Šven att samtliga
kunder har ”däck på burk” i fordonet.
6. Tillse att bilen genomgår service och underhåll enligt gängse rekommendationer.
7. Tillse att bilen har däck som har ett mönsterdjup som följer lagen.
Då ALFEMA Care som arbetsgivare är ansvarig för alla anställda under
arbetstid ansvarar ALFEMA Care även för tid då brukare kör assistenten i
kundens bil. Därför måste samtliga kunder följa de regler som står under
”våra anställda ska” när det gäller framförande av fordon med medföljande
personlig assistent.
TraÞksŠkerhetspolicy.20141031.MC
Upplever anstŠlld, kund och/eller arbetsledare obehag i traÞken bšr denne kontakta
ALFEMA för vidare åtgärd.
Vid akut fara fšr liv och/eller hŠlsa i traÞken Ð ring 112.
Post/besöksadress
ALFEMA Care
Fjärdhundragatan 14
723 40 Västerås
Telefon
072-00 415 00
E-post
[email protected]
Organisationsnr:
556768-1159
WEB
www.alfema.se