Inbjudan till öppen budgivning-Kappetorp

Markförsäljning
Kommunledningskontoret
2015-11-02
Therese Fyhn
Sidan 1 av 6
Öster om St
Dnr 2015/0569 KS-6
Diariekod: 236
Inbjudan till markförsäljning för industritomt söder om
Kappetorpsvägen
Öppen budgivning
Den här inbjudan avser ett markområde inom detaljplan söder om
Kappetorpsvägen. Markområdet omfattar cirka 6 000 kvadratmeter för
industriverksamhet och/eller lager, planen tillåter även fordonservice.
Markförsäljningen kommer att genomföras genom en öppen budgivning,
mer information om vad det innebär finns på sidan 4 i denna inbjudan.
Områdesbeskrivning
Det aktuella markområdet ligger intill Kappetorpsvägen strax norr om
Stäketvägen (väg 267), i den sydvästra delen av Kappetorps
verksamhetsområde. Norr om markområdet sträcker sig kraftledningar och
bakom dessa och västerut ligger bebyggda industrifastigheter. En gräsyta
som är förberedd för exploatering av industritomter finns öster- och söder
om markområdet. Markområdets läge i Sollentuna markerat med röd prick
på bilden.
Besök
Turebergshuset
Turebergs torg
Postadress
191 86
Sollentuna
Telefon växel
08-579 210 00
Fax reception
08-35 02 90
Internet
www.sollentuna.se
Markförsäljning
2015-11-02
Dnr. 2015/0569 KS-6
Sidan 2 av 6
Kommunikationer
Området trafikförsörjs från Kappetorpsvägen som via Mälarvägen har
förbindelse med Stäketvägen. Stäketvägen är en viktig förbindelse mellan
E18 och E4 och för att öka kapaciteten på vägen ska en ombyggnad av
vägen genomföras, den förväntas vara klar år 2018.
Båtmanstorp som ligger cirka 500 meter från det aktuella området längsmed
Stäketvägen trafikeras dagligen av bussar. I samband med ombyggnaden av
vägen planeras också en gång- och cykelväg som ska anslutas till
Kappetorps verksamhetsområde.
Markområdet
Markområdet omfattar cirka 6 000 kvadratmeter och ligger söder om
Kappetorpsvägen och precis väster om en bebyggd industrifastighet.
Marken består av lös lera och torrskorpelera enligt kommunens översiktliga
jordartskarta, framtagen av SGU 1969.
Ny bebyggelse ska anslutas till befintligt nät för vatten och avlopp,
dagvatten, el samt tele.
Underjordiska ledningar
Inom markområdet ligger ledningar för vatten samt spill- och dagvatten,
vilka har säkerställts med ett ledningsrättområde i detaljplanen. För dessa
ledningar kommer ledningsrätt skapas i samband med försäljningen av
tomten.
Fastighetsbildning
För att markområdet ska bli en egen fastighet har en ansökan om
avstyckning från fastigheten Svartinge 10:2 skickats in till Lantmäteriet.
Ärendet förväntas bli tilldelad en handläggare senast hösten 2016.
Markområdet markerat med gul kantlinje. Rödmarkerat område visar redan såld mark.
Markförsäljning
2015-11-02
Dnr. 2015/0569 KS-6
Sidan 3 av 6
Detaljplanen
För det aktuella markområdet gäller ”Detaljplan för område vid
Kappetorpsvägen”, dnr 2012/0681 se bilaga 1 och 2, den anger bland annat
följande:






Industri- och lagerverksamhet, dock ej försäljning av drivmedel
Högsta exploateringsgrad är 0,5 bruttoarea per fastighetsarea
Högsta totalhöjd är 12 meter
Verksamheten får inte vara störande för närliggande
bostadsbebyggelse
I områdes nordvästra del där strålningen från kraftledningarna har
beräknats få över 0,4 uT, får lokaler för stadigvarande arbete inte
finnas (J2)
Körbar utfart får ej anordnas ut mot Kappetorpsvägen
Markområdet markerat med gul kantlinje i detaljplanen.
Markförsäljning
2015-11-02
Dnr. 2015/0569 KS-6
Sidan 4 av 6
Budgivning
Markförsäljningen kommer att genomföras med en öppen budgivning. För
att få delta i budgivningen måste kommunens krav på den tänkta
bebyggelsen och verksamheten uppfyllas, förfarandet är därför uppdelat i
två perioder, en ansökningsperiod och en budgivningsperiod.
Tidsplan
Ansökningsperiod
Genom att skicka in er ansökan om deltagande i vårt webbformulär ansöker
ni om att få delta i budgivningen.
Länk till ansökningsformuläret: http://bud.proofx.se/ansokan
Ansökan behöver bland annat innehålla följande punkter:
•
Kortfattad beskrivning av verksamheten och den tänkta bebyggelsen
•
Giltigt registreringsbevis
Ansökan ska ha kommit kommunen tillhanda senast 2015-11-30.
Bedömning av ansökan
För att få delta i budgivningen krävs det att verksamheten och den tänkta
bebyggelsen överensstämmer med ändamålet i detaljplanen, detta bedöms i
samråd med representant för planenheten respektive miljö- och
byggnadskontoret. Det krävs också att företaget inte har några skatteskulder,
därför kommer en kontroll av detta genomföras av kommunen.
Bedömningen kommer att utföras av exploateringsingenjör Therese Fyhn
och exploateringschef Andreas Hellström, för senare ställningstagande i
Stadsbyggnadsnämnden och eventuellt Kommunstyrelsen.
Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av ansökningarna och rätten att
förkasta samtliga inkomna ansökningar.
Alla som har anmält sig till budgivningen kommer att informeras med epost senast 2015-12-04.
De företag vars ansökning har godkänts kommer få inloggningsuppgifter
och en länk till budgivningssidan skickade via e-post. De övriga kommer att
få information om varför ansökan inte blev godkänd.
Markförsäljning
2015-11-02
Dnr. 2015/0569 KS-6
Sidan 5 av 6
Budgivningsperiod
Genom att logga in på budgivningssidan, med hjälp av
inloggningsuppgifterna ni fått via e-post, får ni tillgång till att lägga bud och
se budhistorik.
Budgivningen öppnar 2015-12-07 klockan 08.00 och stänger 2015-12-18
klockan 12.00
Alla bud är bindande och kan endast läggas under den begränsade tid som
budgivningen varar.
Vinnare
Vinnaren av budgivningen och markområdet är det företag som lämnat det
högsta budet innan budgivningsperioden är slut.
Åtagande
Kommunen skriver avtal med det företag som vinner budgivningen, avtalet
kommer att omfatta marköverlåtelse samt reglera bland annat tillträde och
byggstart.
Tillträde
Tillträde sker när fastighetsbildningen vunnit laga kraft.
Byggstart
Byggstart av markområdet ska ske senaste 2 år efter det att
fastighetsbildningen vunnit laga kraft. Med "byggstart" avses tidpunkten för
erhållande om startbesked enligt PBL efter beviljat bygglov i enlighet med
detaljplanen. Om byggnation inte har påbörjats vid ovan angiven tidpunkt
hävs köpet.
Byggstart innan tillträde kan godkännas om ett arrendeavtal upprättas
mellan köparen och kommunen.
Kostnader och ansvar
Kommunen tar inte ut några ytterligare kostnader för marköverlåtelsen
utöver överenskommen köpeskilling. Handpenning om 10 % av den totala
köpesumman ska betalas vid kontraktskrivning och resterande del av
köpeskillingen betalas vid tillträdet.
Bildandet av den nya fastigheten ansöks och bekostas av Sollentuna
kommun.
För bygglov, tillståndprövning enligt miljöbalken, anslutningsavgifter m.m.
ansvaras och bekostas av köparen.
Markförsäljning
2015-11-02
Dnr. 2015/0569 KS-6
Sidan 6 av 6
Besök till området
Det är fritt fram att besöka området för att betrakta marken och dess
omgivningar. Tillstånd från kommunen behövs således inte.
Frågor
Eventuella frågor kan lämnas skriftligen via e-post med texten
”Markförsäljning Kappetorp” i ämnesraden, till Therese Fyhn:
[email protected]
Inkomna frågor och svar publiceras på Sollentuna kommuns webbsida.
Bilagor
1. Plankarta
2. Plan- och genomförandebeskrivning
3. Skalenlig karta över markområdet