2015-06-05

Myndighetsnämnd, delegation
Delegationsbeslut
2015-06-05
Plats och tid
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Beslutande
Enhetschef, Anna Eliasson
Övriga närvarande
Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare
Carina Viberg
Ordförande
Anna Eliasson
Justerande
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Myndighetsnämnd, delegation
Sammanträdesdatum
2015-06-05
Datum för
anslags uppsättande
2015-06-08
Förvaringsplats
för protokollet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Datum för
anslags nedtagande
2015-06-29
Underskrift
Carina Viberg
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
2176-2182
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2176
Delegationsbeslut
2015-06-05
Dnr 2015/213
Borrby, Kakebrödstoften 4, tillbyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan. Ansökan avser tillbyggnad med uterum med en
byggnadsyta om 25 m². Befintligt uterum rivs.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan: Borrby 21 laga kraft 1966-03-30
DELEGATIONSBESLUT
Bygglov beviljas.
Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att
meddelas då en reviderad kontrollplan med korrekta punkter i BBR, tex säkerhetsglas och
en teknisk beskrivning eller en enklare konstruktionsritning inkommit och godkänts.
Byggherren ska kontakta Myndighetsnämnden, Kontakt Samhällsbyggnad 0414-81 92 00,
för tekniskt samråd.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig enligt ansökan
godkänns.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2176 forts
Delegationsbeslut
2015-06-05
Dnr 2015/213
Avgift
Bygglov
(15+8) x 4 x 44,5 =
Underrättelse 5 x 44,5 =
4094:223:4317:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Martin Nilsson
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2177
Delegationsbeslut
2015-06-05
Dnr 2015/149
Borrby, Krampatoften 14, tillbyggnad av komplementbyggnad
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan. Ansökan avser tillbyggnad av befintlig
komplementbyggnad med en byggnadsyta om cirka 34 m². Del av befintligt förråd rivs.
Godkännande från berörda grannar bifogades ansökan.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan: Borrby 1 laga kraft 1943-02-12
DELEGATIONSBESLUT
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-06-02 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniska samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
För, ring Kontakt Samhällsbyggnad 0414-81 92 00.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2177 forts
Delegationsbeslut
2015-06-05
Dnr 2015/149
Avgift
Bygglov
(12+8) x 2 x 44,5 =
Underrättelse 5 x 44,5 =
1780:223:2003:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Thomas Karlsson
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2178
Delegationsbeslut
2015-06-05
Dnr 2015/220
Hammenhög 120:15, tillbyggnad av enbostadshus
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus. Befintlig
öppenarea och balkong under yttertak på gavel mot väster byggs in. Tillkommande
byggnadsyta är 10 m².
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan: Hammenhög 5 laga kraft 1967-01-25
DELEGATIONSBESLUT
Föreslagen åtgärd följer bestämmelserna i detaljplan.
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-06-02 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniska samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2178 forts
Delegationsbeslut
2015-06-05
Dnr 2015/220
Avgift
Bygglov
(13+8) x 3 x 44,5 =
Underrättelse 5 x 44,5 =
2803:50
222:50
3026:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Christer Szakos
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2179
Delegationsbeslut
2015-06-05
Dnr 2015/324
Kvarnby 140:6, fasadändring
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan. Ansökan avser fasadändring från gul tegelyta till ljus
puts.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan: Skillinge 1 laga kraft 1937-11-19
DELEGATIONSBESLUT
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-05-29 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniska samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2179 forts
Delegationsbeslut
2015-06-05
Dnr 2015/324
Avgift
Timersättning 1 x 780 =
Underrättelse 5 x 44,5 =
780:223:1003:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
C. Lindstam AB
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2180
Delegationsbeslut
2015-06-05
Dnr 2015/317
Simrishamn, Kocken 27, skyltar på fasad
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan. Ansökan avser två nya flaggskyltar på butiksfasad samt
en ljusskylt med profilerade bokstäver. Befintliga tre skyltar nedmonteras.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan: Simrishamn 11 laga kraft 1938-10-21
DELEGATIONSBESLUT
Bygglov beviljas.
Kontrollplan daterad 2015-05-27 godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden
meddelas härmed med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Tekniska samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked har meddelats enligt 10 kap. 4§ PBL.
Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg
har inkommit till Myndighetsnämnden.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2180 forts
Delegationsbeslut
2015-06-05
Dnr 2015/317
Avgift
Bygglov
45 x 44,5 =
Underrättelse 5 x 44,5 =
2002:50
222:50
2225:-
I avgift för bygglov ingår startbesked och fastställande av kontrollplan samt slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Brand Factory Sverige AB
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2181
Delegationsbeslut
2015-06-05
Dnr 2015/328
Simrishamn, Kubben 1, tillbyggnad av enbostadshus och rivning av
förråd
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom detaljplan. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med en
total tillbyggnadsyta om 44 m². Befintligt förråd rivs. Förslaget är planenligt.
Beslutsunderlag
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 30 §
Detaljplan: Simrishamn 42 laga kraft 1959-03-13
DELEGATIONSBESLUT
Bygglov beviljas.
Åtgärden får inte påbörjas utan att startbesked meddelats. Startbesked kommer att
meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar inkommit och
godkänts.
Byggherren ska kontakta Myndighetsnämnden, Kontakt Samhällsbyggnad 0414-81 92 00,
för tekniskt samråd.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig angiven enligt
ansökan godkänns.
Upplysningar
Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella
överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00.
Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande, ska
Myndighetsnämnden kontaktas för godkännande.
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2181 forts
Delegationsbeslut
2015-06-05
Dnr 2015/328
För att utreda anslutningsmöjligheten till kommunalt vatten och avlopp ska kontakt snarast
tas med VA-enheten, ring Kontakt Samhällsbyggnad 0414-81 92 00.
Avgift
Bygglov
(15+28) x 4 x 44,5 =
Underrättelse 5 x 44,5 =
7654:222:7876:-
I avgift för bygglov ingår startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av
kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inkl. slutbesked.
Avgifterna är tagna i Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och
prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning.
_______
Beslutet expedieras till:
Helena Stoltz
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas:
Myndighetsnämnd, delegation
§ 2182
Delegationsbeslut
2015-06-05
Dnr 2015/310
Gladsax 34:21, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked, avskrivning
Ärendebeskrivning
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Ansökan om förhandsbesked för
nylokalisering av fritidshus inkom 2015-05-25. Efter bekräftelse från förvaltningen med
information om utpekad trafikkorridor har sökanden meddelat att de önskar dra tillbaka
ansökan.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse 2015-05-27.
E-post från sökanden 2015-06-01.
DELEGATIONSBESLUT
Ansökan avskrivs på sökandens begäran.
_______
Beslutet expedieras till:
Martin Lindskog
Justerandes sign
Protokollsutdrag intygas: