10. Delområde Svenshögen

Delområde Ucklum
Områden för bostäder
Norra Grössbyn väster om väg 650
Området utgörs av öppen jordbruksmark i anslutning till väg 650 och befintlig
bybildning i Grössbyn.
Södra Grössbyn
Området ligger öster om och i anslutning till väg 650.
Komplettering av befintligt område nordväst om kyrkan
Här kan befintligt planområde utökas åt norr.
Områden för verksamheter och industri
Planlagd mark finns på området för gamla bensinstationen vid väg 650. Marken är ännu inte ianspråktagen.
Service
Ucklumskolan är grundskola för årskurserna 0 - 6. Mark finns inom skolområdet för eventuell utbyggnad.
Kulturmiljöer och bevarande
Grössbyn är en värdefull kulturmiljö. Hela Ucklumområdet är fornlämningsrikt. Det omkringliggande kulturlandskapet ger Ucklum dess karaktär. Ingen
ny bebyggelse föreslås därför tillkomma i det öppna landskapet.
Friluftsliv och närrekreation
I Ucklums närhet finns det stora naturområden för fritt strövande. Badplats
och möjlighet till fritidsfiske finns i Stora Hällungen.
Svartedalens friluftsområde ligger i närområdet.
Gång- och cykelstråk
PLANFÖRSLAG
Ett gång- och cykelstråk planeras utefter väg 650 mellan Spekeröd och Ucklum.
Ucklums kyrka med omgivningar
126
ÖP 06
Översiktsplan för Stenungsunds kommun
Delområde Svenshögen
Svenshögen
Bakgrund
Svenshögens samhälle är beläget på en västersluttning i Bratteforsåns dalgång mot Lilla Hällungen vid kommunens norra gräns. Bohusbanan passerar
i dalgångens botten i nord – sydlig riktning. Tåget stannar vid Svenshögens
station.
Bebyggelsen i Svenshögen utgörs till största delen av friliggande villor från
1960- och 70-talen. Ursprungligen byggdes samhället upp kring järnvägen
och det stora sjukhuset, Svenshögens sanatorium, som invigdes år 1911. Det
drevs av Göteborgs och Bohus läns landsting som sjukhus fram till 1988, dock
inte som lungsjukhus under den sista tiden. Efter att verksamheten lagts ner
har sjukhuset använts bland annat som flyktingmottagning. Idag ägs området
av ett privat fastighetsbolag, som bedriver uthyrning av bland annat bostäder
och verksamhetslokaler i de gamla sjukhusbyggnaderna.
I Svenshögen finns grundskola för årskurserna 0 – 6 samt skolbarnsomsorg
och familjedaghem.
I hela Svenshögenområdet bor ca 1 100 personer.
Kommunen anser att det finns en utvecklingspotential i Svenshögen som är
välbeläget nära Bohusbanan med tågstopp och goda kollektiva transportmöjligheter åt norr och söder.
I Svenshögenområdet ligger också ett par äldre fritidshusområden, Sågen och
Svartehallen, där detaljplanerna ändrats så att större boendeytor tillåts.
I denna översiktsplan ska redovisas var en utbyggnad av Svenshögen kan
ske.
Från svenshögen: stationen och
villabebyggelse
Bostadsutbyggnad
Enligt den i tidigare avsnitt föreslagna utbyggnadsstrukturen ska planen redovisa markreservationer i Svenshögenområdet som motsvarar byggande av 100
nya bostäder under den närmsta tjugoårsperioden. Avsikten är att en måttlig
utbyggnad ska ge nödvändigt underlag för skola och annan basservice.
PLANFÖRSLAG
Utgångspunkter och inriktning för planeringen
En ökad efterfrågan på bostäder i samhället kan gynnas av om en fast förbindelse med Orust får en fortsättning österut mot Lilla Edet.
Svenshögen har ett nytt reningsverk med god kapacitet. Orten har eget vattenverk med vatten från Stora Hällungen. Till vattenreningsverket är idag 250
abonnenter anslutna, vilket utgör halva kapaciteten i verket.
ÖP 06
Antagandehandling
127
Delområde Svenshögen
Tidigare översiktsplanering
Översiktsplan för Stenungsund 1998
Enligt avsiktsförklaringen i översiktsplanen från 1998 ska Svenshögen kompletteras för att på sikt utvecklas till ett komplett samhälle med egen grundservice och arbetsplatser. I området kring stationen ska ett bycentrum kunna
växa fram.
Vidare rekommenderas att en fördjupad översiktsplan upprättas, där också
sträckningen av en ny väg från Orust mot Lilla Edet studeras.
Riksintressen enligt 3 kap MB
Stora Hällungens vattenområde och Bratteforsån är av riksintresse för naturvården. Inga riksintressen berörs av föreslagen utbyggnad i Svenshögen.
Strandskydd
Strandskydd gäller för Stora Hällungens stränder, samt för hela vattenområdet
300 m från land. Strandskyddet runt åar och större vattendrag är i allmänhet
50 m på ömse sidor om vattendraget. Runt mindre bäckar, små sjöar, dammar
och diken råder inget strandskydd.
Ingen föreslagen utbyggnad berör strandskyddat område.
Framtida markanvändning och förslag till förändringar
En framtida bostadsutbyggnad av Svenshögen föreslås ske som en utvidgning
av den befintliga bebyggelsen åt nordöst.
För verksamheter föreslås ett område i dalgången mellan järnvägen och väg
660.
PLANFÖRSLAG
Konsekvenserna av ett framtida dubbelspår på Bohusbanan ska uppmärksammas vid förändringar i närheten av järnvägen.
Hällungen
128
ÖP 06
Översiktsplan för Stenungsunds kommun