1-110K Gården ligger i skogsbygd inom stödområde 2 a. Man

2015-09-21
Sida 1 av 3
1-110K
Gården ligger i skogsbygd inom stödområde 2 a. Man brukar ca 65 ha åker med mycket dålig
arrondering. Växtodlingen består enbart av vall. Köttraskalvar köps in från utvalda gårdar och
via förmedling. Ca 115 slaktade djur per år varav ca 20 är kvigor. De utfodras med ensilage
och inköpt kraftfoder. Enkel, rationell och billig inhysning av köttrastjurar i kallt liggbåsstall.
Omfattande entreprenadverksamhet i företaget.
2-210M
Gården ligger i ett mosaiklandskap inom stödområde 2 a. Man brukar totalt ca 150 ha och
växtodlingen består främst av vall. Spannmål odlas framför allt som skyddsgröda vid
valletablering. Maskinparken är anpassad efter gårdens produktion och håller mycket god
standard. Företaget har välmekaniserade och arbetseffektiva byggnader. Avvanda och yngre
icke avvanda mjölkraskalvar köps in via mellangårdsavtal. Utfodringen består av ensilage,
egen spannmål och inköpt kraftfoder och företaget köper kvalificerad utfodringsrådgivning.
Totalt slaktas ca 250 mjölkrastjurar per år.
3-170M
Gården ligger i stödområde 3. Man brukar ca 110 ha åker fördelat på 60 skiften. Växtodlingen
består av vall med spannmål som skyddsgröda i samband med valletablering. Företaget har en
väl fungerande maskinpark och ett etablerat maskinsamarbete med en granne. Senaste omoch tillbyggnaden av ladugården gjordes 2007. Kalvar köps in både som mjölkkalv och som
avvand mjölkkalv. Dessutom köps en del avvanda dikalvar. Utfodringen består av mest
ensilage samt spannmål och färdigfoder. År 2009 slaktades drygt 100 mjölkrastjurar och ca 50
köttrastjurar. Brukaren övertog företaget 2005 från föräldrarna.
4-130MK
Gården ligger i Södra Sveriges inland inom stödområde 5A. Mjölkraskalvar köps in 4 gånger
per år och det slaktades 2009 90 mjölkrastjurar och ca 20 stutar. Det köps även in
köttraskalvar och 2009 slaktades 20 köttrastjurar. Stallarna är relativt gamla, de repareras och
justeras ständigt. Foderstaten innehåller en stor andel grovfoder av bra kvalitet. Några stutar
föds upp för att beta naturbetesmarker. Brukaren är i 45-årsåldern. Maskinparken är relativt
modern och en del maskiner används vid entreprenadkörning.
6-90M
Gården ligger inom stödområde 5A, i ett ”Emil i Lönneberga” landskap. Totalt brukas 65 ha
åker och 14 ha bete. Nötköttsproduktionen baserar sig på 100 levererade mjölkrasdjur per år,
80 % tjurar och 20 % stutar. Kalvarna hämtas från ett mjölkföretag efter mjölkperioden.
Företagaren är ca 60 år. Funderingar på generationsskifte finns men inget är beslutat.
Brukaren byggde nytt på 1989 och dessa byggnader fungerar fortfarande, men kräver en del
2015-09-21
Sida 2 av 3
underhåll. De flesta maskiner, utom två traktorer och en slåtterkross, är av äldre modell.
Några maskiner samägs med andra lantbrukare.
8-310M
Gården ligger i mellersta Sveriges slättbygder. Totalt brukas 290 ha åker och 18 ha bete.
Nötköttsproduktionen baserar sig på ca 290 levererade mjölkrasdjur år 2009, men kommer i
framtiden att vara ca 400 levererade djur. Kalvarna kommer från närbelägna mjölkföretag och
utfodras med mjölkersättning i välkomststallet. Företagarna är knappt 50 år. På gården finns
ett ganska nybyggt stall för tjurar med plats för ca 300 djur plus ett gammalt stall med ca 100
platser som fortfarande fungerar men kräver en hel del underhåll. De flesta maskiner som
används i lantbruket är mellan 5-10 år gamla. Några maskiner hyrs in av företagarna.
9-100M
Gården ligger i mellersta Sveriges slättbygd i öppet landskap med typisk sörmländsk natur.
Totalt brukas nära 118 ha varav 15 ha är naturbetesmark. Företaget levererade ca 100
mjölkrasdjur per år till slakt, varav ca 30 st är stutar som har betat på naturbetesmarkerna och
resten är tjurar. Antalet kommer att ökas kommande år. Kalvarna hämtas unga från
närbelägna mjölkföretag och utfodras med mjölkersättning i välkomststallet. Företagaren är i
40-årsåldern. Byggnaderna är ombyggda under de senaste åren och är liksom utfodring är
rationella och lättskötta. Fältmaskinerna är 5-10 år gamla men i gott skick. En del av
maskinerna körs i entreprenad hos andra lantbrukare.
11-110K
Gården är belägen i södra Sveriges slättbygder i en utpräglad spannmålsbygd. Företaget
omfattar 140 ha högklassig åkermark med intensiv växtodling samt 10 ha inom stödområde 5
B där en stor del av vallfodret skördas. Inom företaget sker uppfödning av ca 110 köttrastjurar
till slakt årligen. Det drivs av en lantbrukare i 60-årsåldern. Växtodlingen kompletteras med
en del körning på entreprenad. Stallet med djupströbädd och skrapgång är 10 år gammalt.
Utfodringen består av ensilage, helsäd och inköpt kraftfoder. Spannmålstork i befintlig äldre
byggnad, samt maskinhall och verkstad uppfördes under 1990-talet. Maskinparken är av
varierande ålder från 1980-tal till dags dato och förnyas regelbundet. Körning i samband med
slåtter och rundbalsensilering lejs in.
12-100M
Gården ligger i södra Sveriges slättbygder. Brukaren är drygt 60 år. Mjölkraskalvar köps in
från 2 mjölkgårdar vid cirka 2 månaders ålder och knappt 100 ungtjurar levereras till slakt per
år. Utfodringen består av vallfoder, mäsk, potatisskal, egen spannmål och koncentrat.
Stallarna är relativt gamla och har spaltgolvsboxar. Arealen består av ca 75 hektar åker, en del
spannmål säljs från gården. Förutom ny traktor är maskinparken av äldre modell.
13-90KE
Gården ligger i mellersta Sveriges slättbygder i ett öppet landskap med typisk sörmländsk
natur. Totalt brukas nära 290 ha varav 80 ha är naturbetesmark. På gården finns ca 120 dikor
och företaget levererar ca 60 tjurar och ca 30 kvigor till slakt varje år. Företagaren är i 35
årsåldern. Byggnaderna och är rationella och lättskötta. Dikorna går i ett stall med liggbås
medan slaktdjuren går i ett stall med djupströ och skrapad gång. Båda stallen är ca.10 år
gamla. Utfodring är rationell. Vallmaskinerna är ca 5 år gamla och i gott skick. Traktorerna är
2015-09-21
Sida 3 av 3
något äldre. Tröskning, gödselspridning och pressning lejs in.
14-150MK
Gården ligger i södra Sveriges slättbygder. Arealen är på 125 hektar åker och man odlar vall,
spannmål och potatis. Allt bete sker på åkermark. Företaget köper in mjölkraskalvar från
förmedlingen två gånger per år och cirka 130 mjölkraskalvar går till slakt per år. I dagsläget
finns även 30 dikor som är under avveckling. Tjurklavarna från dessa föds också upp till
slakt. Företaget drivs av far och son och en hel del växtodlingsprodukter säljs från gården.
Stallarna är gamla och repareras allt eftersom, utfodringen sker med fodervagn och kraftfodret
består av egen spannmål och koncentrat. Maskinparken är varierad, en del körslor köps in
15-100K
Gården ligger i södra Sveriges slättbygder. Brukarna är i 40-årsåldern. Den huvudsakliga
produktionen är uppfödning av inköpta köttraskalvar till slakt. Företaget har även 17 egna
dikor. Årligen slaktas ungefär 85 köttrastjurar och 15 kvigor. Cirka 60 hektar brukas och en
del spannmål säljs från gården. Inga naturbetesmarker nyttjas. Byggnaderna till ungdjuren är
nyligen ombyggda. Ungdjuren utfodras med fullfoder bestående av vall/majsensilage och en
kraftfoderblandning byggd på egen spannmål och koncentrat. Maskinparken är en blandning
av äldre och nyare maskiner och det sker en mindre del entreprenadarbete.
16-40KE
Gården ligger i södra Sverige i stödområde 5A, i ett landskap med mycket naturbetesmarker.
Vallodling sker på cirka 100 ha och man sköter med hjälp av djuren 67 hektar betesmarker.
Det finns idag ca 70 dikor och alla avkommor föds upp på gården, totalt har man cirka 200
djur. Så gott som alla tjurkalvarna kastreras och föds upp som stutar, dessutom slaktas cirka
20 kvigor och ungkor per år. Utfodringen är till 100 % eget grovfoder. Byggnaderna har
anpassats från att tidigare varit stallar för mjölkproduktion. Maskinparken är en blandning av
äldre och yngre maskiner. Brukarna är i yngre medelåldern.
17-100KE
Gården ligger i södra Sverige och har sina marker inom stödområdena 5A och 5B. Man
brukar totalt ca 200 ha åker och 80 ha naturbetesmarker. Det finns ca 100 dikor med
vidareuppfödning av samtliga ungdjur. Produktionen är ekologisk. Byggnaderna är enkla,
men rationella. Det är kall lösdrift med djupströbäddar. Man befinner sig mitt i ett
generationsskifte där bägge är verksamma. Maskinintresse!
18-20KE
Gården ligger i västra Mellansverige inom stödområde 5B med 53 ha åker och 37 ha
naturbetesmarker. Man har ca 50 dikor med slutuppfödning av tjurkalvarna. De kvigkalvar
som inte behövs för rekrytering säljs på hösten. Produktionen är ekologisk. Lantbrukaren är
maskinintresserad och kör på entreprenad med såmaskin och rundbalspress. Fastigheten
köptes 2005 och byggde om till liggbås för dikor och rekrytering 2008. Ambitionen är att
utveckla företaget men höga markpriser och arrenden är begränsar än så länge.