Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00

1 (21)
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
Plats och tid:
Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09:00-14:35. Ajournerat för
lunch klockan 11:45-12:55.
Förtroendevalda:
Beslutande:
Övriga deltagare:
Sekreterare Carina Nylander, t f förvaltningschef Elisabeth
Bäckström, utredare Helena Löfgren § 26-31, verksamhetschef
Lisbeth Lehtipalo § 26, 33, administratör Margit Lindqvist och PAkonsult Bo Nilsson § 27, personalhandläggare Caroline Hellström
Ahlbaum § 28, ekonom Jennie Svensk § 32-34, administrativ chef
Jonas Gustafsson § 33-34.
Utses att justera:
Lotta Beiersdorf
Justeringens plats
och tid:
Lärkontoret tisdag 7 april 2015, klockan 10:00.
Gerd Olsson, ordf (S)
Björn Forsling (S)
Kerstin Rask (S)
Leif Rogell (S)
Lotta Beiersdorf (S)
Fredrik Dahlström (S)
Siv Cavallin (V)
Lars Berglund (V)
Nanok Stagnell (MP)
Matts Persson (C)
Lena Jendel (C)
Roland Hamlin (C)
Lena Frankenberg Glantz (M)
Jonas Holm (M)
Jari Ropponen (SD)
Underskrifter:
Ej beslutande:
Edvard Mika (S)
Lena Hallqvist (S)
Britt-Lis Nilsson (S)
Jim Larm (S)
Sofia Högström (V), § 26-28,32-41
Ulla Persson (MP)
Cecilia Natander (C)
Anna Viola Nyborg (SD)
Paragrafer:
Sekreterare:
Carina Nylander
Ordförande:
Gerd Olsson
Justerande:
Lotta Beiersdorf
Utdragsbestyrkande:
26-40
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Anslagstid, från och med
2015-04-08
till och med
2014-04-29
Förvaringsplats för protokollet
Lärkontoret
Underskrift
Carina Nylander
Utdragsbestyrkande:
2 (21)
Protokoll
3 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
Innehållsförteckning
§ 26
Rapportering av kränkande behandling .............................................................. 4
§ 27
Arvoden ................................................................................................................... 5
§ 28
Personalstatistik ...................................................................................................... 6
§ 29
Dokumenthanteringsplan ...................................................................................... 7
§ 30
Kontaktpolitiker ..................................................................................................... 8
§ 31
Korta frågor........................................................................................................... 10
§ 32
Detaljbudget 2015 ................................................................................................ 11
§ 33
Budget och investeringsbudget för 2016 .......................................................... 13
§ 34
Program- och inriktningsutbud för Bromangymnasiet läsåret
2015/2016 ............................................................................................................. 14
§ 35
Nämndsplan 2015 ................................................................................................ 16
§ 36
Åtagande 2016 ...................................................................................................... 17
§ 37
Åtgärder för att avhjälpa brister på huvudmannanivå, temanämnder .......... 18
§ 38
Delegeringsbeslut ................................................................................................. 19
§ 39
Meddelande ........................................................................................................... 20
§ 40
Tillkommande ärende: Konferenser .................................................................. 21
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
4 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 26 Rapportering av kränkande behandling
Dnr 2013-422-610
Sammanfattning
Vid Skolinspektionens tillsyn våren 2014 fick kommunen förläggande att se till att
huvudmannen kontinuerligt får in anmälningar från förskolechefer och rektorer om
kränkande behandling av barn och elever samt att huvudmannen i förekommande fall
vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i
framtiden. Verksamhetscheferna inom förskola, grundskola, grundsärskola samt
gymnasiet kommer varje månad att rapportera till lärandenämnden om förekomst av
kränkande behandling.
Vid dagens sammanträde redovisar t f förvaltningschef Elisabeth Bäckström och
verksamhetschef Lisbeth Lehtipalo kränkningar inom förskola, grundskola och
Bromangymnasiet samt de åtgärder som har vidtagits.
Ordförande tackar för informationen.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
5 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 27 Arvoden
Sammanfattning
PA-konsult Bo Nilsson och administratör Margit Lindqvist informerar om de nya
ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda. De reglerar bland annat arvode för
sammanträden, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorade pensions- och
semesterförmåner.
Ordförande tackar för informationen.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
6 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 28 Personalstatistik
Sammanfattning
Som ett led i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete redovisar personalhandläggare
Caroline Hellström Ahlbaum antalet tillsvidare anställda, visstidsanställda och totala
antalet anställda respektive årsarbetare inom lärandeförvaltningen.
Caroline Hellström Ahlbaum redovisar även sjukfrånvaron samt långtidssjukfrånvaron
av den totala sjukfrånvaron. Med långtidssjukfrånvaro menas sjukfrånvaro i mer än 60
dagar.
Ordförande tackar för informationen.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
7 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 29 Dokumenthanteringsplan
Dnr 2015-380-004
Arbetsutskottets förslag
Lärandenämnden beslutar
att godkänna förslaget till dokumenthanteringsplan för lärandeförvaltningen, samt
att delegera till förvaltningschefen att besluta om revideringar av mindre omfattning.
Sammanfattning
Kommunens arkivhantering påverkas av flera lagar och förordningar. Främst regleras
verksamheten genom Arkivlagen (1 juli 1991) och kommunens Arkivreglemente
(kommunfullmäktige 14 december 1998). I Arkivreglementet för Hudiksvalls kommun
framgår att varje myndighet (nämnd, styrelse) ska upprätta en dokumenthanteringsplan
som beskriver hur myndigheten hanterar sina handlingar.
En dokumenthanteringsplan ska vara ett hjälpmedel som visar på vilket sätt
verksamheten dokumenteras och hur dokumenten tas om hand och bevaras. Planen
innehåller en förteckning över de dokument/handlingar som används inom
verksamhetsområdet med uppgifter om hur de ska hanteras, vilka handlingar som ska
bevaras, när de ska levereras till centralarkivet och vad som ska gallras. Den gallring
som sker måste vara noga genomtänkt. Planen ska vara ett stöd i förvaltningens
skyldighet att tillvarata allmänhetens rätt till insyn, egna behov av att kunna söka
information och forskningens framtida behov.
Dokumenthanteringsplanen är indelad efter lärandeförvaltningens organisation med
förvaltningsövergripande, förskola/fritidshem,
förskoleklass/grundskola/grundsärskola, gymnasium/gymnasiesärskola, Centrum för
utveckling och lärande samt elevhälsa. Syftet med dokumenthanteringsplanen är att
den ska vara ett levande redskap i lärandenämndens verksamheter. Planen kan behöva
ändras om verksamheten ändrar innehåll eller om dokument utvecklas.
Inom lärandeförvaltningen sker en stor del av dokumenthanteringen i digital form. I
dagsläget saknar kommunen regler och rutiner för digital arkivering. Handlingar som
ska slutförvaras ska därför skrivas ut på papper och arkiveras i denna form tills vidare.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
8 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 30 Kontaktpolitiker
Dnr 2015-418-100
Lärandenämnden beslutar
enligt nedanstående förslag.
Sammanfattning
Under mandatperioden 2007-2010 hade lärande- och kulturnämndens ledamöter och
ersättare fördjupningsområden inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Det
innebar att enheterna kunde bjuda in ledamöterna till självförvaltningsråd, lokala
styrelser och andra aktiviteter. Syftet med fördjupningsområdena var dels att nämnden
skulle få en inblick i förvaltningens verksamheter och dels få en möjlighet till dialog
med personal och brukare. Problemet med fördjupningsområdena var att det från
några områden kom så många inbjudningar att ledamöterna inte hade möjlighet att
delta vid alla tillfällen. Från andra områden kom det inte några inbjudningar alls.
Under mandatperioden 2011-2014 infördes kontaktpolitiker. Syftet var ungefär
detsamma som med ansvarsområden. Samma problem kvarstod att det från några
områden kom så många inbjudningar att ledamöterna inte hade möjlighet att delta vid
alla tillfällen och från andra områden kom det knappt några inbjudningar.
Ordförande Gerd Olsson redogör för ett förslag att införa systemet med
kontaktpolitiker för lärandenämnden. Systemet med kontaktpolitiker är ett sätt att
underlätta kontakten mellan nämnden och barn, elever, vårdnadshavare och personal.
Det är också ett sätt för nämndens ledamöter att hålla sig informerade om det som
händer i verksamheten. Nämnden diskuterar förslaget och kommer överens om
följande:
•
Kontaktpolitiker representerar lärandenämnden och inte något parti.
•
Uppdraget som kontaktpolitiker är ett frivilligt uppdrag.
•
Både ordinarie ledamöter och ersättare kan vara kontaktpolitiker.
•
Kontaktpolitikerna arbetar i team, över partigränserna.
•
Kontaktpolitikerna kan förutom att delta i självförvaltningsråd, programråd m m
göra studiebesök på förskolor och skolor.
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
9 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
•
Kontaktpolitikerna ska lyssna och vara lyhörda i sina kontakter med
verksamheterna.
•
Kontaktpolitikerna bör inte ha någon personlig bindning till den enhet de är
kontaktpolitiker.
•
Rapport från kontaktpolitiker till nämnd lämnas skriftligt och muntligt på något
av nämndens ordinarie sammanträden.
•
Ersättning till kontaktpolitiker utgår med maximalt åtta timmar per år för förlorad
arbetsförtjänst samt reseersättning.
Ordförande och sekreterare skickar ut en lista där ledamöter och ersättare får önska
inom vilket område de vill vara kontaktpolitiker.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
10 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 31 Korta frågor
Sammanfattning
Siv Cavallin (V) undrar hur många idrottstimmar per vecka grundskoleeleverna har.
T f förvaltningschef Elisabeth Bäckström svarar att årskurs 1-3 har 80 minuter idrott
och hälsa per vecka, årskurs 4-6 har 90 minuter per vecka och årskurs 7-9 har 120
minuter per vecka.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
11 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 32 Detaljbudget 2015
Dnr 2015-003-042
Lärandenämnden beslutar
att anta förslaget till besparingar för 2015, samt
att en miljon kronor riktas till årskurs 7-9 för ökad resurstid.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om budgeten för 2015 vid sammanträde 15 december
2014, § 22. Lärandenämndens ramreduceringar för 2015 är drygt 7,6 miljoner kronor.
Förvaltningens förslag till besparingar för 2015 är:
Förskola
Inget förslag till åtgärd och besparing för 2015. Kommunfullmäktige beslutade i
december 2014 om särskilda satsningarna för 2015 och en av dem var att tillföra 7,5
miljoner kronor årligen under mandatperioden till förskolan i syfte att minska
barngruppernas storlek. För att det ska vara möjligt att minska barngrupperna behövs
fler förskolelokaler i centrala Hudiksvall. En avdelning på Håsta och en avdelning på
Varvet kommer att öppnas men de räcker inte till. En utredning kommer att
genomföras för att lämna förslag till besparingar inför 2016 års budget.
Grundskola och grundsärskola
Minska den ekonomiska ramen för årskurs 4-9 med 3,5 miljoner kronor.
Gymnasieskola
Avvaktar med att lämna förslag tills man fått information om hur eleverna har sökt när
det gäller skola och program inför läsåret 2015/2016.
Gymnasiesärskola
Gymnasiesärskolan har klarat sitt sparbeting. I och med flytten till Bromangymnasiet
har verksamheten gjort besparingar när det gäller resor och lokaler.
Vuxenutbildningen
Minska lokalkostnaderna och minska personalkostnader utifrån den utredning som
pågår.
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
12 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
T f förvaltningschef Elisabeth Bäckström och verksamhetschef Lisbeth Lehtipalo
redovisar konsekvenserna utifrån ramreduceringarna för grundskolan,
Bromangymnasiet och Centrum för utveckling och lärande.
Beslutsgång
Vid arbetsutskottets extra sammanträde 23 mars 2015 lämnade ordförande Gerd
Olsson (S) följande yrkande som arbetsutskottet antog som ett förslag till nämnden:
Som en åtgärd att öka måluppfyllelsen har kommunfullmäktige avsatt en miljon kronor
årligen under perioden 2015-2018 för att dels ha sommarskola, dels ge elever vid
gymnasiet och högstadieskolor resurstid. Utifrån de redovisade konsekvensbeskrivningarna riktas pengarna till årskurs 7-9 för ökad resurstid för 2015.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
13 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 33 Budget och investeringsbudget för 2016
Sammanfattning
Vid sammanträde 15 december 2014 behandlade kommunfullmäktige budget för 2015
samt en budgetprognos för åren 2016-2018.
Lärandenämndens budget kommer att minska på grund av ramreduceringar samt
kvantitetsjusteringar. Kvantitetsförändringarna 2016 innebär att förskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola får en minskad budgetram.
Grundskola får en ökad budgetram. Förändringarna sker utifrån ett förändrat antal
barn och elever jämfört med 2015.
Ramreduceringarna för 2016 är knappt 10 miljoner kronor för hela förvaltningen.
Lärandenämnden kommer att diskutera vilka besparingar det kan det bli aktuellt att
genomföra under 2016.
Den totala ramen för respektive nämnd för budgetåret 2016 kommer att beslutas av
kommunfullmäktige 15 juni 2015.
Lokalsamordnare Stefan Jonsson redovisar lärandenämndens investeringsbudget för
2016. Vid sammanträde 25 februari 2015, § 19, beslutade lärandenämnden att föreslå
kommunfullmäktige att göra några prioritetsförändringar i investeringsbudgeten.
Ordförande tackar för informationen.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
14 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 34 Program- och inriktningsutbud för Bromangymnasiet
läsåret 2015/2016
Dnr 2015-379-612
Lärandenämnden beslutar
att anta förslaget till program- och inriktningsutbud för Bromangymnasiet läsåret
2015/2016, samt
att inget intag görs till handel- och administrationsprogrammets inriktning
administrativ service läsåret 2015/2016.
Sammanfattning
Administrativ chef Jonas Gustafsson redovisar förslag till utbud av sökbara program
och inriktningar för Bromangymnasiet läsåret 2015/2016. Jonas Gustafsson föreslår
att inget intag görs på handel- och administrationsprogrammets inriktning
administrativ service då antalet sökande minskat.
Yrkesprogram
Inriktningar
Byggprogrammet (BA)
Husbyggnad, Måleri, Plåtslageri,
Anläggningsfordon, Mark- och anläggning
(lärlingsförlagda)
El- och energiprogrammet (EE)
Elteknik
Fordonsprogrammet (FT)
Personbil
Handel- och administrationsprogrammet (HA) Handel och Service
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Industritekniska programmet (IN)
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Hotell och konferens,
Turism och resor
Produkt- och maskinteknik
Kök och servering,
Bageri och konditori (lärlingsförlagd)
VVS
Protokoll
15 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
Studieförberedande program
Inriktningar
Ekonomiprogrammet (EK)
Estetiska programmet (ES)
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Ekonomi, Juridik
Bild och formgivning, Musik
Medier, information och kommunikation,
Samhällsvetenskap
Design och produktutveckling,
Informations- och medieteknik,
Samhällsbyggande och miljö
Naturvetenskap
Teknikprogrammet (TE)
Naturvetenskapsprogrammet (NA)
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
16 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 35 Nämndsplan 2015
Dnr 2015-417-100
Lärandenämnden beslutar
att anta nämndsplanen för 2015.
Sammanfattning
Ordförande Gerd Olsson redovisar förslaget till nämndsplan för 2015. Nämndsplanen
redovisar åtaganden och nämndens särskilda uppdrag för 2015. Inledningen till
nämndsplanen har utarbetats av ordförande.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
17 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 36 Åtagande 2016
Dnr 2015-378-012
Lärandenämnden beslutar
att anta förslaget till åtagande för 2016.
Sammanfattning
Utifrån kommunens vision och nyckelord, som omfattar alla kommunala
verksamheter, tecknar nämnderna ett åtagande med kommunfullmäktige.
Vid planeringsdagarna för lärandenämnden och förvaltningens chefer 25-26 februari
2015 diskuterade man förslag till åtagande för 2016. Utifrån de diskussionerna har
arbetsutskottet arbetat fram förslag till åtagande för 2016:
Övergripande mål
Lärandenämndens verksamhetsmål till
kommunfullmäktige
Samhällstjänster av högsta
kvalitet
1 Höja utbildningsnivån i kommunen.
Blomstrande näringsliv
1 Höja utbildningsnivån i kommunen.
Attraktiv och hållbar
livsmiljö
2 Aktivt arbeta med hälso- och livsstilsfrågor.
3 Aktivt arbeta för att barns och ungas inflytande
ska öka.
4 Nolltolerans mot trakasseriet, diskriminering och
kränkande behandling.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
18 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 37 Åtgärder för att avhjälpa brister på huvudmannanivå,
temanämnder
Dnr 2013-422-610
Lärandenämnden beslutar
att vid tre temanämnder under 2015 ska lärandenämnden fördjupa sig i
verksamheterna vuxenutbildning, fritidshem och gymnasieskola/gymnasiesärskola
Sammanfattning
Vid Skolinspektionens tillsyn våren 2014 fick kommunen föreläggande om att se till att
det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete.
En åtgärd som lärande- och kulturnämnden redovisat till Skolinspektionen var att
nämnden ska ha temanämnder, fördjupningar. Temanämnderna ska genomföras tre
gånger per år. Vid planeringsdagarna 25-26 februari 2015 för lärandenämnden och
förvaltningens chefer lämnade arbetsgrupperna förslag till temanämnder.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
Protokoll
19 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 38 Delegeringsbeslut
Dnr 2015-046-002
Sammanfattning
Lärandenämnden har beslutat att delegera rätten att besluta i ärenden till
förvaltningschefen samt ordförande, enligt fastställd delegeringsordning.
Förvaltningschefen har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till
verksamhetschefer och enhetschefer som i sin tur har vidaredelegerat rätten att besluta
i vissa ärenden. Dessa beslut rapporteras till lärandenämnden. Redovisningen innebär
inte att nämnden får ompröva eller fastställa besluten. Däremot kan nämnden återkalla
beslutanderätt.
•
Anmälan om kränkande behandling, 114.
•
Beslut om att elev inte tillhör målgrupp grundsärskola, 115-116.
•
Avstängning av gymnasieelev i två veckor, 117.
•
Anordna särskild undervisning för skolpliktiga barn, 118-121.
•
Utredning om kränkande behandling, 122-135.
•
Beslut om integrerad elev grundskola/särskola, 139.
•
Beslut om placering vid annan skolenhet enligt målsmans önskan, 140-142.
•
Terminsanställning av obehöriga lärare, 136.
•
Anställningar av personal inom budgetram, 137.
•
Beslut om ledighet skyddsombud, 138.
•
Avslag skolskjuts, växelvis boende, 143.
•
Avslag särskilda skäl skolskjuts, 144-145.
•
Statsbidrag inom Cul:s verksamhetsområde, 146.
Lärandenämnden godkänner redovisningen av fattade delegeringsbeslut 114-146.
Dessutom finns möjlighet för nämnden att ta del av protokoll från förvaltningens
samverkansgrupper, självförvaltningsråd och lokala styrelser. Nämnden har möjlighet
att vid behov få information om återrapporterade beslut.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
20 (21)
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 39 Meddelande
Dnr
Från Kommunfullmäktige:
Protokollsutdrag 2015-02-23 § 28,
Anhållan från Sheran Aljaf (S) om entledigande från
uppdrag som ersättare i lärandenämnden.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges:
2015-002-100
Protokoll
21 (21)
Sammanträdesdatum
2015-03-26
Lärandenämnden
§ 40 Tillkommande ärende: Konferenser
Sammanfattning
Ordförande Gerd Olsson informerar om följande konferenser:
Lärandenämnden samt ersättare erbjuds att delta i en konferens i Gävle 11 maj 2015
om skollagstiftning i en politiskt styrd organisation. Anmälan till lärandenämndens
sekreterare senast 7 april.
Arbetsutskottet kommer att delta i en konferens i Gävle 12 maj 2015 om nyanlända
elever – mottagande och skolgång.
Kommunledningsförvaltningen har skickat ut en inbjudan till alla förtroendevalda om
två dagars utbildning. Utbildningen är 15 april och 3 juni 2015. Anmälan ska göras till
kommunledningsförvaltningen senast 7 april.
____
Justerandes
sign:
Utdragsbestyrkande:
Delges: