Sammanfattning av IEA-PVPS svenska solcellsrapport

Svensk sammanfattning av
IEA-PVPS National Survey Report of PV power applications
in Sweden 2014
Johan Lindahl
Installerad solcellseffekt
Svensk IEA-PVPS task 1 representant
www.iea-pvps.org
[email protected]
80
70
60
50
Nätanslutna centraliserade solcellssystem
Nätanslutna lokala solcellssystem
Fristående kommersiella solcellssystem
80
70
60
50
40
Fristående privata solcellssystem
40
30
Årlig installerad effekt
30
20
20
10
10
0
0
19
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
10
20
1
20 1
1
20 2
1
20 3
14
Effekt [MW]
Kumulativ och årlig installerad solcellseffekt i Sverige
100%
100
80%
80
60%
60
40%
40
20%
20
10%
0
19
9
19 3
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
1
20 1
1
20 2
1
20 3
14
Installationstakten för solceller fortsatte att öka i
Sverige under 2014. Totalt installerades det
under året 36,2 MW, vilket är nästan dubbelt så
mycket som de 19,1 MW som installerades under
2013. Det innebär att den svenska solcellsmarknaden fördubblades för fjärde året i rad.
Historiskt sett har Sveriges solcellsmarknad
bestått av en stabil marknad för icke nätuppkopplade fristående solcellssystem. Både
2013 och 2014 såldes det 1,1 MW av denna typ
av system, och sammanlagt har det sålts 9,5 MW i
Sverige.
På senare år har marknaden för
nätuppkopplade solcellssystem vuxit snabbt.
Privatpersoner och företag bidrog till att
fördubbla den totala nätuppkopplade solcellskapaciteten i Sverige under 2014 då 35,1 MW
installerades. Sammanlagt fanns det därmed vid
årslutet 69,9 MW nätuppkopplad solcellskapacitet i Sverige. Lägger man ihop de
fristående och nätuppkopplade systemen så var
den kumulativa solcellskapaciteten cirka 79,4
MW i slutet av 2014. Denna kapacitet producerar
uppskattningsvis 75 GWh per år, vilket utgör
ungefär 0,06 % av Sveriges totala elkonsumtion.
Den starka tillväxten de senaste åren beror
främst på sjunkande systempriser samt ett
ökande intresse för solceller i Sverige.
De olika marknadssegmentens del av den årliga installerade effekten
Nätanslutna centraliserade solcellssystem
(0 → kW)
Solcellssystem som fyller funktionen av ett centralt kraftverk. Elen som genereras av denna typ av anläggning är inte bunden till en
speciell kund då syftet är att producera el för försäljning.
Stora nätanslutna lokala solcellssystem
(20→ kW)
Solcellssystem som installerats för att generera elektricitet till nätanslutna privata, kommersiella eller offentliga byggnader.
Små nätanslutna lokala solcellssystem
(0-20 kW)
Solcellsystem som installerats för att generera elektricitet till nätanslutna kommersiella eller offentliga byggnader eller anordningar.
Nätanslutna lokala privata solcellssystem
(0-20 kW)
Solcellsystem som installerats för att generera elektricitet till nätanslutna privata hushåll, typiskt villasystem.
Nätanslutna lokala solcellssystem
(0→ kW)
Solcellsystem som installerats för att generera elektricitet till nätanslutna byggnader eller anordningar.
Fristående kommersiella solcellssystem
(0→ kW)
Fristående solcellssystem som installerats för att generera elektricitet till kommersiella byggnader eller anordningar som inte är
inkopplade på det allmänna elnätet.
Fristående privata solcellssystem
(0→ kW)
Fristående solcellssystem som installerats för att generera elektricitet till privata hushåll eller anordningar som inte är inkopplade
på det allmänna elnätet. Typiskt moduler eller system för sommarstugor, husvagnar eller båtar.
International Energy Agency
Photovoltaic Power System Programme
Kostnadsutveckling
Fristående solcellssystem för en
sommarstuga
Nätanslutet lokalt solcellssystem
för en villa, 0-20 kW
Litet nätanslutet lokalt kommersiellt
solcellssystem, 0-20 kW
Stort nätanslutet lokalt kommersiellt
solcellssystem, 20→ kW
100
Arbetstillfällen
Årlig modulproduktion [MW]
200
150
100
50
0
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Systempriser [Kr/W]
60
40
20,4 Kr/W
15,2 Kr/W
13,9 Kr/W
12,9 Kr/W
20
0
100
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Medel av svenska installatörers angivna typiska systempriser
för nyckelfärdiga solcellssystem (Exklusive moms)
93
80
70
70
60
50
40
29
20
16
11
10
10
2014
18
2013
10,5
21,8
2012
13
2014
13,9
14
2013
2013
11,7
2010
13
2014
14
21
19
2010
20
20
15,2
2012
2011
0
19,2
30
2011
20,5
2012
30
20
43
40
40
2011
50
2010
Den största orsaken till att systempriserna i
Sverige gått ner är att priserna för moduler och
kringutrustning har sjunkit på den internationella
marknaden. En annan anledning är att den
svenska marknaden växer, vilket ger installationsföretagen ett jämnare order öde och en
möjlighet
att
e ektivisera
installationsproceduren och därmed minska både arbetskostanden och marginalerna. Konkurrensen på
marknaden har också ökat. 2010 kände
författaren till 37 verksamma företag som sålde
moduler eller solcellssystem i Sverige. I slutet av
2014 så var motsvarande si ra uppe i 126.
80
Systempriser [Kr/W]
Priserna för både enskilda moduler och
kompletta nyckelfärdiga system gick ner med
ungefär 1 kr/W under 2014. Installationsrmornas inrapporterade typiska priser för ett
nyckelfärdigt villasystem har minskat från i
genomsnitt cirka 17 kr/W (exklusive moms) i
slutet av 2013, till strax över 15 kr/W i slutet av
2014. För stora kommersiella system på över 20
kW låg priserna i slutet av 2014 närmare 13 kr/W.
Jämför man med priserna från 2010 så kostade
ett typiskt takmonterat system på en villa i slutet
av 2014 mindre än en ärdedel så mycket.
12,9
Skillnaden mellan angivna typiska systempriser för nyckelfärdiga solcellssystem
mellan olika svenska installationsföretag (Exklusive moms)
Arctic Solar
Latitude Solar / N67
Eco Supplies Solar / GPV
PV Enterprise
SweModule
REC ScanModule
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total årlig inhemsk modulproduktion i Sverige.
Industri
Ett flertal svenska modulproducenter har sedan
2010 tvingats stänga ner till följd av den stora
prispress på solcellsmoduler som de senaste åren
uppstått då den globala produktionskapaciteten
byggts ut snabbare än vad världsmarknaden
hunnit med att växa. Den inhemska
produktionen av moduler var 34 MW under 2014,
varav cirka 2 MW gick till den svenska
marknaden. Det innebär att Sverige under 2014
för första gången gick från att vara en
nettoexportör till att vara en nettoimportör av
solcellsmoduler.
Det finns en växande industri för kringutrustning
samt utveckling av nya solcellstekniker i Sverige.
2010
2011
2012
2013
2014
Dessutom sysselsätter installatörerna samt
Forskning
R&D Företag
Elbolag
Övrigt
forskningen ett ökande antal personer. Antalet
Modultillverkare
Installatörer och försäljare
Tillverkare av BoS
arbetstillfällen på ungefärlig heltid inom solcellsSolcellsrelaterade arbetstillfällen i Sverige
branschen uppgick till cirka 700 vid årsskiftet.
International Energy Agency
Photovoltaic Power System Programme