Pedagogisk planering i engelska, år 9 WINGS 9

Namn______________________________
Klass ______________________________
Pedagogisk planering i engelska, år 9
WINGS 9, SECTION 1
Crime and Punishment
Förmåga i fokus




Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I undervisningen kommer vi att arbeta med









Ord för brott och straff
Kriminaldramer på TV
Brott i litteraturen
Underrättelsetjänsterna: MI 5, MI 6 och CIA
Kända/Beryktade brott
Kända/Beryktade brottslingar
Kända/Beryktade fängelser
Dödstraffet
Grammatik: Passivkonstruktioner och modala hjälpverb
Bedömning
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i
måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom
att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att
med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin
förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig
av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier
samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och
relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och
göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang
kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och
situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i
viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska
används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i
måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom
att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att
med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta
sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och
använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika
medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt
varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med
visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och
variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göravälgrundade förbättringar av egna
framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt
och med visst flyt samt med vissanpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan
eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar
interaktionen.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga
texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för,
diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån
budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade
språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande
och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och
effektivt sättanvända det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt
och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte,
mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och
göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika
sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte,
mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier
som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där
engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna
erfarenheter och kunskaper.
Hur får du visa dina förmågor?



Genom kontinuerlig bedömning under lektionerna
Genom skriftliga och muntliga uppgifter
Prov
Planering
Vi kommer att arbeta med följande i Wings:
Textbook
o Crime and punishment (TB p. 10-11)
o Crime and dramas on television (TB p. 12-15)
o Crime in books (TB p. 16-19)
o Secret intelligence agencies (TB p. 20-21)
o Famous crimes (TB p. 22-25)
o Famous criminals (TB p. 26-28)
o Famous prisons (TB p. 29-31)
o The death penalty (TB p.32-33)
o Kill for love (TB p. 34-36)
o Mister (TB p. 37-41)
Workbook
Words and phrases
o Ex. 1 Two word games
o Ex.2 What’s the word?
o Ex. 3 A crossword
o Ex. 4 Make a crossword
o Ex. 5 Opposites
o Ex. 6 Look it up!
o Ex.7 Easy opposites
o Ex.8 Phrases with “get”
o Extras! Ex.9 & 10 Odd word out and
Working with words.
Reading
o Ex. 11 True or false
o Ex. 12 Make questions
o Ex. 13 What did you read?
o Ex. 14 Pair work
o Ex. 15 Matching facts (worksheet)
o Ex. 16 Questions and answers
o Ex. 17 A summary (worksheet)
o Ex. 19 Mister
o Extra! Ex. 20 Illustrations
Speaking
o Ex.21 Defining words
o Ex. 22 A role play 1
o Ex. 23 A role play 2
o Ex. 24 A role play 3 - The laptop
o Ex. 25 Discussion 1 - The death penalty
o Ex. 26 Discussion 2 - Violence on TV and in books
o Ex. 27 Discussion 3 – Crime and punishment
o Ex. 28 Discussion 4 – Why criminal?
o Ex. 29 Discussion 5 – Mister
o Extras! Ex. 31 Make my point and ex. 32 A presentation
Writing
o Ex. 33 An article
o Ex. 34 An argumentative text
o Ex. 35 A screenplay
o Extras! Ex. 35-41
Listening
o Ex. 42 First offense
o Ex.43 Robbery on the road
Grammar
o Ex. 1 A - H Passivkonstruktioner
o Ex. 2 A – V Modala hjälpverb