Detaljplan för kv Motorn inom stadsdelen Råsunda

SOLNA STAD
2015-06-08
SID 1 (2)
Miljö- och byggnadsförvaltningen
BND/2015:451
TJÄNSTESKRIVELSE
Detaljplan för kv Motorn inom stadsdelen Råsunda
Sammanfattning
JM AB har tagit fram ett förslag till utveckling av JM:s fastighet Motorn 10 vid korsningen Råsundavägen/Östervägen. Förslaget innebär att det befintliga kontorshuset
som idag finns inom fastigheten rivs och ersätts med ett delvis slutet kvarter innehållande bostäder, samt lokaler för handel i bottenvåningen mot Råsundavägen och Östervägen. Den nya bebyggelsen bedöms kunna inrymma ca 90 lägenheter, varav minst 25
% fyror eller större. Projektet ska även inrymma 10 st LSS-bostäder, sociala lägenheter
eller annan form av kategoriboende.
Förvaltningen ser positivt på förslaget med bostäder i ett centralt och attraktivt läge.
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att påbörja planarbete i enlighet med
denna tjänsteskrivelse.
Kristin Andersson
Miljö- och stadsbyggnadschef
Ann-Christine Källeskog
Plan- och byggchef
2 (2)
Bakgrund och förslag
Fastigheten Motorn 10 ligger i korsningen Råsundavägen/Östervägen och gränsar i
norr mot Charlottenburgsvägen. Den är idag bebyggt med ett friliggande kontorshus
med verksamheter i bottenvåningen mot Råsundavägen.
Ägaren till fastigheten Motorn 10, JM AB, har tagit fram ett förslag till utveckling med
bostäder. Förslaget innebär att det befintliga kontorshuset rivs och ersätts med ett delvis slutet stadskvarter innehållande ca 90 bostadslägenheter, samt lokaler för handel i
bottenvåningen mot Råsundavägen. Tio av lägenheterna reserveras för kommunala
behov i form av LSS-lägenheter, sociala lägenheter eller annan form av kategoriboende.
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag vid sammanträdet i maj.
Miljö- och byggnadsförvaltningens ställningstagande
Projektet innebär att tillskott av bostäder i ett mycket attraktivt och centralt läge. De
olika gatorna ger olika förutsättningar för ny bebyggelse. Råsundavägen går på viadukt
över Östervägen och Charlottenburgsvägen har en annan skala och karaktär än de båda
andra gatorna. Den nya bebyggelsen måste i höjdskala och karaktär anpassas till detta.
Den föreslagna utformningen, som ett delvis slutet stadskvarter, är positivt ur stadsbildssynpunkt då den förstärker centrala Råsundas karaktär av klassik stenstad. Skalan
och karaktären hos den nya bebyggelsen kommer att fortsätta att studeras under
planarbetet.
Det är viktigt att det blir verksamhetslokaler i bottenvåningen mot Råsundavägen och
Östervägen.