Lärares planering och genomförande av arbetsområdet

Naturvetenskaps- och
tekniksatsningen
Arbetsområdet Växthuset
Syfte
Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet. Förmågan att
•
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och
funktion
•
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
•
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Centralt innehåll
Följande delar ur det centrala innehållet ligger till grund för arbetsområdet (delar
som inte finns med är överstrukna).
Tekniska lösningar
• Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar
används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser
och husgeråd av olika slag.
•
Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
•
Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar
samt hur de är utformade och kan förbättras.
•
Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
•
Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
Teknik, människa, samhälle och miljö
• Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans
behov.
http://www.skolverket.se/nt
1 (6)
Naturvetenskaps- och
tekniksatsningen
Målen för arbetsområdet
De konkretiserade målen för arbetsområdet är att eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att
•
undersöka hur ett växthus fungerar och hur temperaturen och bevattningen
i växthuset kan regleras
•
utarbeta en skiss över ett växthus
•
utarbeta en digital modell i dataprogrammet Scratch där temperaturen i ett
växthus regleras, för att därigenom få en förståelse för hur programmering
går till samt för att utveckla datalogiskt tänkande
•
använda relevanta ord i samtal för att beskriva arbetsprocessen,
programmeringen och hur temperaturen kan regleras i ett växthus.
Bedömning
Under arbetsområdet skulle eleverna ges förutsättningar att utveckla de tre första
förmågorna som finns beskrivna i kursplanens syftestext. Bedömningen utgick
därmed från följande delar i kunskapskraven för betygsstegen E, C och A i slutet av
årskurs 6.
I det första stycket i kunskapskraven beskrivs förmågan att identifiera och analysera
tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion ihop med förmågan att
använda teknikområdets begrepp. I det andra stycket beskrivsförmågan att
identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till
lösningar, samt förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
http://www.skolverket.se/nt
2 (6)
Naturvetenskaps- och
tekniksatsningen
Kunskapskrav för betyget E i
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
slutet av årskurs 6
i slutet av årskurs 6
i slutet av årskurs 6
Eleven kan beskriva och ge ex-
Eleven kan förklara enkla
Eleven kan förklara enkla tekniska
empel på enkla tekniska
tekniska lösningar i vardagen och lösningar i vardagen och hur några
lösningar i vardagen och några
hur några ingående delar sam- ingående delar samverkar för att
ingående delar som samverkar verkar för att uppnå ändamålsen- uppnå ändamålsenlighet och
för att uppnå ändamålsenlighet
lighet och funktion. Dessutom
funktion och visar då på andra
och funktion. Dessutom kan
kan eleven på ett utvecklat sätt
liknande lösningar. Dessutom
eleven på ett enkelt sätt be-
beskriva och visa på samband
kan eleven på ett välutvecklat sätt
skriva och ge exempel på några
mellan några hållfasta och stabila beskriva och visa på samband
hållfasta och stabila konstruk-
konstruktioner i vardagen, deras
mellan några hållfasta och stabila
tioner i vardagen, deras uppbygg- uppbyggnad och de material som konstruktioner i vardagen, deras
nad och de material som används. används.
uppbyggnad och de material som
används.
Eleven kan genomföra mycket
Eleven kan genomföra mycket
Eleven kan genomföra mycket
enkla teknikutvecklings- och kon- enkla teknikutvecklings- och kon- enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva struktionsarbeten genom att
möjliga idéer till lösningar samt
pröva och ompröva möjliga
utforma enkla fysiska eller digitala idéer till lösningar samt utforma
struktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva
möjliga idéer till lösningar samt
modeller. Under arbetsprocessen
utvecklade fysiska eller digitala
utforma välutvecklade fysiska eller
bidrar eleven till att formulera
modeller. Under arbetsprocessen
digitala modeller. Under arbetspro-
och välja handlingsalternativ
formulerar och väljer eleven
cessen formulerar och väljer ele-
som leder framåt. Eleven gör
handlings-alternativ som med
ven handlingsalternativ som
enkla dokumentationer av
någon bearbetning leder
leder framåt. Eleven gör välut-
arbetet med skisser, modeller
framåt. Eleven gör utvecklade
vecklade dokumentationer av
eller texter där intentionen i
dokumentationer av arbetet med
arbetet med skisser, modeller eller
arbetet till viss del är synliggjord. skisser, modeller eller texter där
intentionen i arbetet är relativt
texter där intentionen i arbetet är
väl synliggjord.
väl synliggjord.
http://www.skolverket.se/nt
3 (6)
Naturvetenskaps- och
tekniksatsningen
Genomförande
Arbetsområdet Växthuset har genomförts i årskurs 3 och det har pågått under nio
veckor. Varje vecka har läraren avsatt ett lektionspass om 70 minuter åt arbetsområdet.
De första två lektionerna bestod av genomgångar och övningar i hur man programmerar med hjälp av gratisprogrammet Scratch.
Därefter fortsatte arbetsområdet med ett studiebesök på ortens handelsträdgård, där
det finns flera stora växthus. Personalen visade eleverna hur temperaturen i växthusen kan regleras genom att man öppnar och stänger luckor med hjälp av olika mekanismer, samt hur växterna bevattnas.
Besöket på handelsträdgården
http://www.skolverket.se/nt
4 (6)
Naturvetenskaps- och
tekniksatsningen
Tillbaka i skolan fick eleverna i uppgift att dokumentera besöket i form av text och
bild med hjälp av ett presentationsprogram. Dokumenten sparades sedan ned i gemensamma mappar på en server.
Därefter fick eleverna ett uppdrag som handlade om att utforma förslag på lösningar med hjälp av digitala modeller. De digitala modellerna skulle visa att blommor
växer när solen lyser, det är lämplig temperatur i växthuset och de får vatten. Eleverna fick presentera sina idéer med hjälp av programmering i det digitala programmet Scratch. Läraren delade in eleverna parvis där flickor och pojkar blandades. Totalt bestod klassen av tretton elever. Under arbetsområdet hade klassen tillgång till fyra bärbara och fyra stationära datorer.
Efter varje lektionstillfälle sparade eleverna ned en ny fil i Scratch så att de enkelt
kunde gå tillbaka och följa sin egen arbetsprocess samt reflektera över det arbete
som de hade genomfört. Under varje lektionstillfälle fick också någon eller några av
grupperna visa hur långt de hunnit med sitt förslag till lösning och hur de hade programmerat. Övriga elever kunde då hjälpa till om något problem hade uppstått, eller
så kunde de komma med förslag på hur gruppen skulle kunna förbättra programmeringen. Dessa samtal genomfördes gemensamt i klassen.
Reflektionstillfälle
http://www.skolverket.se/nt
5 (6)
Naturvetenskaps- och
tekniksatsningen
Ytterligare en uppgift under arbetsområdet handlade om att göra skisser. Skisserna
gjordes för hand, fotograferades därefter och sparades sedan ned i presentationsprogrammet.
I slutet av arbetsområdet utvärderades detta. Eleverna fick då även presentera sina
förslag till lösningar i form av digitala modeller för personalen på handelsträdgården
i samband med ett nytt besök där.
Presentation på handelsträdgården
http://www.skolverket.se/nt
6 (6)