OM0K212SE 1 SNABBGUIDE 13 2 LJUDANLÄGGNING 27 3

OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 1 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1
SNABBGUIDE
13
2
LJUDANLÄGGNING
27
3
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
79
4
INSTÄLLNING
113
5
NAVIGATIONSSYSTEM
149
6
APPLIKATION
221
SAKREGISTER
251
Om följande utrustning, se bilens ägarhandbok.
 Bränsleförbrukning
 Backkamera
OM0K212SE
1
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 2 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
Inledning
nFÖREKOMST AV NAVIGATIONSFUNKTIONER
Förekomsten av navigationsfunktioner kan bekräftas på följande sätt:
INFORMATION
l Displayen och knapparnas placering varierar beroende på systemtyp.
2
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 3 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
1 När startknappen vrids till läge ”ACC” eller ”ON” visas startskärmen varpå
systemet startar.
2 Tryck på knappen ”MAP/NAV”.
 Någon av följande skärmar kommer att visas.
Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
1 När startknappen trycks till radioläge eller tändningsläge visas startskärmen
varpå systemet startar.
2 Tryck på knappen ”MAP/NAV”.
 Någon av följande skärmar kommer att visas.
Multimediasystem
Navigationssystem
SYMBOLER SOM ANVÄNDS I ILLUSTRATIONERNA
Säkerhetsymbol
Symbolen med en cirkel med ett snedstreck betyder ”Gör inte”, ”Låt bli”,
eller ”Låt inte detta hända”.
Förklaring till pilar
Indikerar den rörelse (trycka, vrida, etc.)
som behövs för att använda strömbrytare
eller andra anordningar.
3
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 4 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
SÅ HÄR ANVÄNDER DU INSTRUKTIONSBOKEN
Nr.
Beteckning
Beskrivning
Beskrivning av
handhavande
Generell beskrivning av handhavandet.
Viktiga funktioner
De olika stegen i funktionerna beskrivs.
Tillhörande
funktioner
Beskrivning av en viktig funktions delfunktioner.
Information
Beskrivning av information som är användbar för föraren.
INSTRUKTIONSBOK TILL NAVIGATIONS- OCH MULTIMEDIASYSTEMET
Den här instruktionsboken beskriver hur navigations/multimediasystemet används. Läs denna instruktionsbok mycket noga så att du använder systemet på
rätt sätt. Låt denna instruktionsbok alltid ligga i bilen.
Skärmbilderna i det här dokumentet kan variera från de verkliga skärmarna i navigationssystemet beroende på om funktionerna och/eller ett kontrakt fanns
samt tillgängliga kartdata vid tidpunkten när dokumentet skapades.
Var medveten om att innehållet i den här instruktionsboken kan skilja sig från
navigations/multimediasystemet i vissa fall, exempelvis när programvaran till
systemet uppdateras.
4
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 5 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
NAVIGATIONSSYSTEM
Navigationssystemet är ett av de mest tekniskt avancerade biltillbehören som
någonsin utvecklats. Systemet tar emot satellitsignaler från det globala positioneringssystemet GPS, som drivs av det amerikanska försvarsdepartementet.
Med hjälp av dessa signaler och av sensorer i bilen indikerar systemet ditt aktuella läge och hjälper dig att finna önskat resmål.
Navigationssystemet väljer effektiva färdvägar från den aktuella utgångspunkten till ditt mål för resan. Systemet ger dig också vägledning till ett resmål när
du inte hittar själv. Systemet har utvecklats av ”Harman International” med kartor från ”HERE”. Färdvägarna som beräknas är inte alltid de kortaste eller mest
fria från trafikstockningar. Din egen kunskap om lokala förhållanden, eller genvägar, kan ibland vara snabbare än de beräknade färdvägarna.
I navigationssystemets databas finns kategorier för platser av intresse så att du
ska kunna välja resmål, som exempelvis restauranger och hotell. Skulle ett resmål inte finnas i databasen kan du mata in en gatuadress eller en större vägkorsning nära målet, så att systemet kan vägleda dig ända fram.
Du får vägledning dels genom en kartbild och dels genom röstanvisningar. De
talade anvisningarna anger återstående sträcka och färdriktningen när du nalkas en vägkorsning. Röstanvisningarna gör att du kan hålla ögonen på vägen.
De är inställda så att du ska ha gott om tid för manövrering, filbyten eller för att
sakta ner.
Observera att alla nuvarande bilnavigeringssystem har vissa begränsningar
som kan påverka förmågan att fungera fullt ut. Precisionen vid bestämning av
bilens position beror på satellitförhållandena, vägnätet, bilens skick och andra
förhållanden. Mer uppgifter om begränsningar i systemet finns på sidan 216.
Toyota strävar efter att tillhandahålla en svensk text som är så korrekt som möjligt, men vi friskriver oss från skadeståndsansvar när det gäller eventuella översättningsfel.
5
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 6 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
VIKTIG INFORMATION OM DENNA INSTRUKTIONSBOK
I instruktionsboken ser du ibland avsnitt märkta på följande sätt för att tala om
att dessa avsnitt av säkerhetsskäl kräver speciell uppmärksamhet.
VARNING
l Varnar för risker som kan orsaka personskador om varningstexten ignoreras. Texten talar
om vad du ska göra eller inte göra för att minska skaderisken för dig själv och andra.
OBSERVERA
l Varnar för risker som kan orsaka skador på bilen eller annan utrustning om varningstexten ignoreras. Texten talar om vad du ska göra eller inte göra för att undvika eller minska
risken för skador på bilen och dess utrustning.
6
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 7 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
SÄKERHETSANVISNINGAR
(MULTIMEDIASYSTEM)
Följ nedanstående säkerhetsanvisningar
så att du kan använda systemet på säkrast
möjliga sätt.
Använd inte någon funktion i detta system
så att det blir en störning och hindrar säker
körning. Din första prioritet som förare ska
alltid vara att köra bilen på säkert sätt. Var
alltid uppmärksam på trafikreglerna under
körning.
Lär dig hur systemet fungerar och bli ordentligt bekant med det innan du använder
det under körning. Läs hela instruktionsboken till navigationssystemet för att vara säker på att du förstår systemet. Låt inga
andra personer använda systemet förrän
de har läst och förstått anvisningarna i
denna instruktionsbok.
Med tanke på säkerheten kan vissa funktioner upphöra när du börjar köra. Skärmknappar som inte är tillgängliga dämpas.
VARNING
l Använd alltid multimediasystemet med
varsamhet under färd. Bristande uppmärksamhet på vägen, trafiken eller
väderförhållandena kan orsaka en
olycka.
SÄKERHETSANVISNINGAR
(NAVIGATIONSSYSTEM)
Följ nedanstående säkerhetsanvisningar
så att du kan använda systemet på säkrast
möjliga sätt.
Använt på rätt sätt hjälper det här systemet
dig nå fram till ditt resmål. Som förare av
bilen är det ditt ansvar att bilen framförs på
säkert sätt och med hänsyn till passagerarnas säkerhet.
Använd inte någon funktion i detta system
så att det blir en störning och hindrar säker
körning. Din första prioritet som förare ska
alltid vara att köra bilen på säkert sätt. Var
alltid uppmärksam på trafikreglerna under
körning.
Lär dig hur systemet fungerar och bli ordentligt bekant med det innan du använder
det under körning. Läs hela instruktionsboken till navigationssystemet för att vara säker på att du förstår systemet. Låt inga
andra personer använda systemet förrän
de har läst och förstått anvisningarna i
denna instruktionsbok.
Med tanke på säkerheten kan vissa funktioner upphöra när du börjar köra. Skärmknappar som inte är tillgängliga dämpas.
7
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 8 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
VARNING
l Använd alltid navigationssystemet med
varsamhet under färd. Bristande uppmärksamhet på vägen, trafiken eller
väderförhållandena kan orsaka en
olycka.
l Se till att du följer trafikreglerna under
körning och var observant på vägens
skick. Om vägskyltningen har ändrats
innehåller vägledningen eventuellt inte
uppdaterad information, t.ex. beträffande riktningen av en enkelriktad gata.
Det här systemet kan inte varna om exempelvis säkerheten i ett område, gatornas
skick eller förekomsten av hjälp i en nödsituation. Kör inte in i områden där du är
osäker på säkerheten. Under inga omständigheter ska systemet betraktas som ersättning för förarens personliga omdöme.
Systemet får bara användas i områden där
det är lagligt att använda det.
Lyssna på de talade anvisningarna så
mycket som möjligt medan du kör och titta
bara snabbt på skärmen när det känns säkert. Förlita dig emellertid inte helt på röstvägledningen. Den ska bara användas
som information. Om systemet inte kan
fastställa bilens aktuella position kan vägledningen bli felaktig, för sen eller utan
röstvägledning.
Uppgifterna i systemet kan ibland vara
ofullständiga. Vägförhållandena, t.ex. begränsad framkomlighet (inga vänstersvängar, avstängda vägar etc.) ändras
ofta. Du ska därför först kontrollera att du
faktiskt kan följa systemets anvisningar säkert och lagligt innan du följer anvisningarna.
8
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 9 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
9
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 10 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SNABBGUIDE
1. SNABBGUIDE ................................. 14
SYSTEMFUNKTIONER, REGISTER.... 14
2. KONTROLLER OCH
FUNKTIONER ................................ 16
3
1. GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION FÖRE
ANVÄNDNING .............................. 80
SNABB INFORMATION ........................ 80
KNAPPAR, ÖVERSIKT ......................... 16
HANDSFREE-SYSTEM......................... 83
KAPACITIVA PEKKNAPPAR................ 18
PEKSKÄRM, RÖRELSER..................... 19
ANVÄNDA PEKSKÄRMEN ................... 20
REGISTRERA EN POST....................... 87
2. ANVÄNDA TELEFON..................... 91
RINGA MED Bluetooth®-TELEFON ...... 91
LÄNKA INFORMATIONSDISPLAY
OCH NAVIGATIONSSYSTEM ........... 24
2
LJUDANLÄGGNING
Bluetooth® HANDSFREESYSTEM
TA EMOT SAMTAL MED Bluetooth®TELEFON............................................ 97
TALA I Bluetooth®-TELEFON................ 98
3. SMS-FUNKTION ........................... 101
SMS-FUNKTION ................................. 101
1. GRUNDLÄGGANDE
FUNKTIONER ................................ 28
4. VAD GÖR DU OM ... .................... 106
SNABB INFORMATION ........................ 28
FELSÖKNING...................................... 106
GRUNDLÄGGANDE INFORMATION ... 29
2. ANVÄNDA RADION ........................ 32
4
INSTÄLLNING
AM/FM/DAB RADIO .............................. 32
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA .............. 40
1. INSTÄLLNING .............................. 114
CD ......................................................... 40
SNABB INFORMATION ...................... 114
USB-MINNE .......................................... 46
ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR............ 116
iPod ....................................................... 51
SKÄRMINSTÄLLNINGAR ................... 119
AUX/VTR............................................... 56
Bluetooth®-INSTÄLLNINGAR.............. 122
Bluetooth® LJUDANLÄGGNING ........... 59
INSTÄLLNINGAR FÖR
ANSLUTNINGSBARHET .................. 131
4. FJÄRRKONTROLLER FÖR
LJUDANLÄGGNINGEN................. 66
RATTMONTERADE KONTROLLER..... 66
TELEFONINSTÄLLNINGAR................ 145
INSTÄLLNINGAR FÖR
LJUDANLÄGGNINGEN .................... 146
5. TIPS FÖR ANVÄNDNING AV
LJUDANLÄGGNINGEN................. 68
ANVÄNDARBESKRIVNING.................. 68
10
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 11 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5
NAVIGATIONSSYSTEM
7. NAVIGATIONSSYSTEM,
INFORMATION............................ 216
BEGRÄNSNINGAR
I NAVIGATIONSSYSTEMET............ 216
1. GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION FÖRE
ANVÄNDNING ............................ 152
3
VISA NAVIGATIONSSKÄRMEN ......... 157
6
APPLIKATION
2. ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH
KARTSYMBOLER ...................... 162
1. APPLIKATIONSINSTÄLLNING .... 222
ANVÄNDA KARTSKÄRMEN ............... 162
BILDSPEL ........................................... 225
KARTSYMBOLER ............................... 166
E-POST ............................................... 227
3. SÖKA RESMÅL ............................ 174
MirrorLink™......................................... 229
SÖKA RESMÅL, REGISTER............... 174
SÖKNING ............................................ 175
TOYOTA EUROCARE ........................ 230
2. ANSLUTNA TJÄNSTER ............... 232
ANSLUTNA TJÄNSTER,
ÖVERSIKT........................................ 232
BÖRJA RUTTVÄGLEDNING............... 182
INNAN ANSLUTEN TJÄNST
ANVÄNDS ........................................ 236
STÄLLA IN OCH TA BORT
RUTTEN ............................................ 188
ONLINESÖKNING .............................. 239
5. MINA RESMÅL ............................. 197
Panoramio ........................................... 246
REGISTRERA EN POST..................... 197
LADDA NER SEVÄRDHETER/
RUTTER ........................................... 247
VISA OCH REDIGERA
INFORMATION OM POST................ 203
SKICKA OCH ÅTERSTÄLLA
SPARADE KONTAKTER MED
USB-MINNE ...................................... 206
6. NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR ....................... 209
4
SNABB INFORMATION ...................... 222
4. RUTTVÄGLEDNING ..................... 182
RUTTVÄGLEDNING............................ 185
2
NAVIGATIONSDATABAS,
UPPDATERINGAR ........................... 219
SNABB INFORMATION....................... 152
NAVIGATIONSSYSTEMETS
FUNKTIONSREGISTER ................... 160
1
Street View .......................................... 244
ANVÄND APPLIKATION VIA
ANSLUTEN TJÄNST ........................ 248
SAKREGISTER
ALFABETISKT REGISTER ............252
KARTINSTÄLLNINGAR....................... 209
RUTTINSTÄLLNINGAR....................... 212
INSTÄLLNING FÖR
TRAFIKMEDDELANDEN .................. 213
11
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
5
6
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 12 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
12
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 13 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1
1
SNABBGUIDE
2
1
SNABBGUIDE
3
1. SYSTEMFUNKTIONER,
REGISTER................................... 14
2
KONTROLLER OCH
FUNKTIONER
4
5
1. KNAPPAR, ÖVERSIKT ................. 16
2. KAPACITIVA PEKKNAPPAR ....... 18
3. PEKSKÄRM, RÖRELSER............. 19
4. ANVÄNDA PEKSKÄRMEN........... 20
INSKRIFT PÅ PEKSKÄRM ................... 21
ANVÄNDA LISTSKÄRMEN................... 22
5. LÄNKA INFORMATIONSDISPLAY OCH NAVIGATIONSSYSTEM ...................................... 24
13
IMV_Navi+MM_OM0K212E_(EE)
15.03.31
11:21
6
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 14 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. SNABBGUIDE
1. SYSTEMFUNKTIONER, REGISTER
LJUDANLÄGGNING
FORDONSINFORMATION
Tryck på knappen ”MEDIA” för tillgång till
ljudanläggningen. Ljudanläggningsskärmen visas. (Sid. 27)
Bluetooth®
HANDSFREE-SYSTEM
INSTÄLLNING
®
För tillgång till Bluetooth handsfree-system, tryck på knappen
Tryck på ”BIL” för tillgång till bilens informationssystem. Skärmen ”Bränsleförbrukning” visas. (Bilens instruktionsbok)
Tryck på knappen ”SETUP” för att specialinställa funktioner. (Sid. 113)
. Varje
gång knappen
trycks in skiftar
skärmen mellan menyskärmen ”Telefon”
och menyskärmen ”Extras”/”Toyota Online”. Föraren kan ringa eller ta emot telefonsamtal utan att flytta händerna från
ratten. (Sid. 79)
BACKKAMERA
När du växlar till ”R” visas automatiskt området bakom bilen på skärmen. (Bilens
instruktionsbok)
14
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 15 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. SNABBGUIDE
NAVIGATIONSSYSTEM*
1
SNABBGUIDE
Tryck på knappen ”MAP/NAV” för tillgång
till navigationssystemet. Varje gång knappen ”MAP NAV” trycks in, skiftar skärmen
mellan kartskärmen och menyskärmen
”Navigation”. (Sid. 149)
APPLIKATIONSSYSTEM
Tryck på knappen
för tillgång till
applikationssystemet. Varje gång knappen
trycks in skiftar skärmen mellan
menyskärmen ”Telefon” och menyskärmen ”Extras”/”Toyota Online”. Föraren kan
använda applikationer. (Sid. 221)
*: I förekommande fall
15
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 16 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. KONTROLLER OCH FUNKTIONER
1. KNAPPAR, ÖVERSIKT
Nr.
Funktion
Sida
Genom att trycka på skärmen med ditt finger kan du styra de valda funktionerna.
19
Sätt in en skiva i öppningen. CD-spelaren startar omedelbart.
30
Tryck för tillgång till bilens ljudanläggning. Ljudanläggningen startar i
samma läge som den hade när den stängdes av.
28, 29, 30
Tryck på knappen ” ” eller ” ” för att söka efter stationer uppåt eller
nedåt eller för att hitta önskat spår eller önskad fil.
32, 40, 46,
51, 59
Tryck för tillgång till navigationssystemet. (Endast navigationssystemet)
149
Tryck för att få tillgång till Bluetooth® handsfree-system och applikationer.
79, 221
16
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 17 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. KONTROLLER OCH FUNKTIONER
Nr.
Funktion
Sida
1
Tryck för tillgång till systemet för fordonsinformation.
Tryck för att specialinställa inställningarna till funktionen.
113
Tryck för att justera ljudnivån.

Tryck för att slå på respektive stänga av navigations/multimediasystemet.
29
Tryck för att mata ut en skiva.
31
17
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
SNABBGUIDE
Bilens
instruktionsbok
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 18 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. KONTROLLER OCH FUNKTIONER
2. KAPACITIVA PEKKNAPPAR
På kontrollpanelen används kapacitiva
peksensorer.
INFORMATION
l Tryck inte på någon av sidoknapparna
när systemet har just slagits på eftersom
knapparna svarar då eventuellt inte.
Vänta några sekunder innan du trycker
på någon knapp.
 Känsligheten för de kapacitiva peksensorerna till pekknapparna kan justeras.
(Sid. 116)
nHANTERING AV
KONTROLLPANELEN
I följande fall kan felfunktion eller bristande respons uppstå.
 Om den aktuella ytan är smutsig eller är
täckt av vätska kan felfunktion eller bristande respons uppstå.
 Om den aktuella ytan tar emot elektromagnetiska vågor kan felfunktion eller
bristande respons uppstå.
 Om du bär handskar under användning
kan bristande respons uppstå.
 Om du använder fingernaglar under
användning kan bristande respons uppstå.
 Om du använder en pekpenna under
användning kan bristande respons uppstå.
 Om handflatan vidrör den aktuella ytan
kan bristande respons uppstå.
 Om funktionerna utförs snabbt kan bristande respons uppstå.
18
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 19 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. KONTROLLER OCH FUNKTIONER
3. PEKSKÄRM, RÖRELSER
Du använder pekskärmen genom att vidröra den direkt med fingret.
Beskrivning
Användningsområden
Tryck
En snabb tryckning.
För att ändra och välja olika inställningar.
Dra med fingret*
Tryck på skärmen med
fingret och flytta den till
önskat läge.
 Bläddra i listorna
 Använda rullningslist i listor
 Justera kartans skala (Sid. 164)
 Manuell justering av tonskalor för
FM och AM (Sid. 35)
 Justera positionsreglaget på den
visade bilden (Sid. 119)
 Justera balans/fader (Sid. 147)
 Flytta posternas läge i listan över
anhalt/resmål
(Sid. 189, 190)
Snabb tryckning*
Flytta skärmen snabbt
med en lätt tryckning med
fingret.
 Bläddra igenom sidorna i huvudskärmen
 Återgå till menyskärmen från skärmen med undermeny (skärmen en
nivå nedåt)
 Gå till nästa/föregående bild
(Sid. 225)
 Gå till nästa/föregående trafikmeddelande i den detaljerade vyn
(Sid. 171)
 Gå till nästa/föregående ruttsektion
i helskärmsvy (svänglista)
(Sid. 192)
*: Samtliga användningsområden ovan kan eventuellt inte utföras på alla skärmar.
19
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
SNABBGUIDE
Metod
1
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 20 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. KONTROLLER OCH FUNKTIONER
4. ANVÄNDA PEKSKÄRMEN
Det här systemet fungerar i huvudsak
med skärmknappar.
När du trycker på en skärmknapp hörs
en ljudsignal. (För inställning av ljudsignal, Sid. 116)
OBSERVERA
l Tryck lätt på skärmknapparna med fingret för att undvika skador på skärmen.
l Använd inget annat än fingret att trycka
med.
l Torka bort fingeravtryck med en trasa
avsedd för glasputsning. Använd inga
kemiska rengöringsmedel när du rengör
skärmen eftersom de kan skada skärmen.
l Låt inte systemet vara igång längre än
nödvändigt när motorn är avstängd. Batteriet kan laddas ur.
INFORMATION
l Om systemet inte reagerar när du
trycker på en knapp på skärmen, ta bort
fingret och försök igen.
l Dämpade skärmknappar kan inte
användas.
l Bilden kan bli mörkare och rörliga bilder
kan bli en aning förvrängda när bildskärmen är kall.
l Vid extremt kallt väder kan det hända att
skärmen inte visas, eller att data som
registreras av en användare raderas.
Skärmknapparna kan också verka trögare när du trycker på dem.
l När man tittar på skärmen genom polariserat material, t.ex. polariserade solglasögon, kan skärmen mörkna och bli
svår att avläsa. Titta i så fall på skärmen
från olika vinklar, justera skärminställningarna (Sid. 119), eller ta av dig solglasögonen.
l Välj
skärm.
för att återgå till föregående
20
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 21 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. KONTROLLER OCH FUNKTIONER
INSKRIFT PÅ PEKSKÄRM
SKRIVA IN BOKSTÄVER OCH
SIFFROR
1
Tryck direkt på knapparna för att ange
bokstäver eller siffror.
Nr.
Funktion
1
Tryck för att ta bort en bokstav. Håll
intryckt för att fortsätta ta bort bokstäver.
Välj för att ange symboler.
Välj för att välja små eller stora bokstäver.
Välj för att ändra tangentbord.
2
Välj ”OK”.
21
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
SNABBGUIDE
När du söker efter ett namn kan bokstäver och siffror etc skrivas i på skärmen.
INFORMATION
l När ett tecken har angivits så visas ett
förslag till en möjligt matchning för ordet
som söks.
l Pekknappar som inte är tillgängliga
tonas ner.
l Om en post är för lång för att visas i
inskriftsfältet kommer den sista delen av
den inskrivna texten att visas medan
den inledande delen visas som ”...”.
l I följande situationer kommer inskriftsläget automatiskt att växla mellan stora
och små bokstäver.
• När tangentbordets layout ändras till
stora bokstäver, ändras layouten automatiskt tillbaka till små bokstäver när
en bokstav har skrivits in.
• När ”/”, ”&”, ”.” eller ”(” matas in,
ändras tangentbordslayouten automatiskt till inskrift av stora bokstäver.
• När alla tecken har raderats, ändras
tangentbordslayouten automatiskt till
stora bokstäver.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 22 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. KONTROLLER OCH FUNKTIONER
ÅTKOMST FRÅN LISTAN ÖVER
MATCHANDE POSTER
På vissa skärmar visas ett förslag till
inskriftstext eller ordjämförelselista baserad på de inskrivna bokstäverna.
Den önskade posten kan väljas och
läggas in.
1
ANVÄNDA LISTSKÄRMEN
Välj lämplig knapp för att bläddra igenom en lista som visas.
Skriva in bokstäver.
 Om ett förslag till inskriftstext som visas i
inskriftsfältet är det som önskas, tryck på
”OK” eller den föreslagna texten.
 Välj
för att visa ett förslag till
lista över inskriftstexter. Antal matchningar
visas. Upp till 300 matchningar visas.
 Listan visas automatiskt om antalet
matchande inmatningar är 5 eller färre.
2
Välj önskad post.
Nr.
Funktion
Välj för att gå till nästa eller föregående sida.
Detta indikerar den visade skärmens position.
 Genom att trycka in
eller
och hålla
den intryckt, kan skärmen rullas uppåt
eller nedåt. Rullningen stannar automatiskt när toppen/botten av listan nås.
 Sidor kan även ändras på följande sätt:
• Välj önskad punkt på rullningslistan.
• Dra markeringen på rullningslistan till
önskad punkt.
22
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 23 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. KONTROLLER OCH FUNKTIONER
nAUTOMATISK TEXTRULLNING
Denna funktion kan inte användas under körning.
INFORMATION
l Denna funktion kan sättas på eller
stängas av. (Sid. 116)
1
Vissa listor innehåller genvägsknappar, ”A-C”, ”D-F” etc., som tillåter ett
direkt hopp till listposter som börjar
med samma bokstav som bokstaven
på genvägsknappen.
1
Välj en av genvägsknapparna på skärmen.
INFORMATION
l Varje gång samma genvägsknapp
trycks in på skärmen visas listan som
börjar med det följande tecknet som
visas.
23
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
SNABBGUIDE
Poster som är för långa för att rymmas
i det aktuella fältet rullas automatiskt
från höger till vänster.
GENVÄGSKNAPPAR I LISTOR
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 24 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. KONTROLLER OCH FUNKTIONER
5. LÄNKA INFORMATIONSDISPLAY OCH NAVIGATIONSSYSTEM*
Följande funktioner i navigationssystemet är länkade till informationsdisplayen i instrumentgruppen:
• Navigering
• Ljudanläggning
etc.
Dessa funktioner kan användas med de rattmonterade kontrollerna till informationsdisplayen. För ytterligare information, se bilens instruktionsbok.
*: I förekommande fall
24
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 25 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. KONTROLLER OCH FUNKTIONER
1
SNABBGUIDE
25
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 26 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1
GRUNDLÄGGANDE
FUNKTIONER
1. SNABB INFORMATION................ 28
2. GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION ........................... 29
SÄTTA PÅ ELLER STÄNGA AV
LJUDANLÄGGNINGEN ...................... 29
VÄLJA LJUDKÄLLA............................... 30
SÄTTA IN ELLER TA UT EN SKIVA ..... 30
USB/AUX-INGÅNG................................ 31
2
ANVÄNDA RADION
1. AM/FM/DAB RADIO...................... 32
ÖVERSIKT............................................. 32
INSTÄLLNING AV
SNABBVALSKANAL ........................... 35
MANUELL INSTÄLLNING ..................... 35
RDS (RADIO DATA SYSTEM) .............. 36
TIDSFÖRSKJUTNING (DAB)................ 37
RADIOALTERNATIV ............................. 38
26
IMV_Navi+MM_OM0K212E_(EE)
15.03.31
11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 27 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2
1
LJUDANLÄGGNING
2
3
ANVÄNDA OLIKA MEDIA
FJÄRRKONTROLLER FÖR
LJUDANLÄGGNINGEN
4
3
1. CD.................................................. 40
ÖVERSIKT............................................. 40
SPELA UPP LJUD-CD........................... 43
SPELA UPP EN MP3/WMA/AAC
-SKIVA................................................. 43
LJUD-CD ELLER MP3/WMA/AAC
-SKIVOR, ALTERNATIV ..................... 44
1. RATTMONTERADE
KONTROLLER ............................ 66
4
TIPS FÖR ANVÄNDNING AV
LJUDANLÄGGNINGEN
5
1. ANVÄNDARBESKRIVNING.......... 68
6
5
2. USB-MINNE .................................. 46
RADIOMOTTAGNING........................... 68
ÖVERSIKT............................................. 46
iPod ....................................................... 70
SPELA UPP USB-MINNE...................... 50
SKÖTSEL AV CD-SPELARE OCH
SKIVOR .............................................. 71
USB-MINNE, ALTERNATIV................... 50
FILINFORMATION ................................ 73
3. iPod ............................................... 51
CD-R- OCH CD-RW-SKIVOR ............... 75
ÖVERSIKT............................................. 51
BEGREPP ............................................. 75
LJUD via iPod ........................................ 55
LJUD VIA iPod, ALTERNATIV............... 55
4. AUX/VTR ....................................... 56
ÖVERSIKT............................................. 56
5. Bluetooth®
LJUDANLÄGGNING................... 59
ÖVERSIKT............................................. 59
ANSLUTA Bluetooth®
LJUDANLÄGGNING ........................... 63
LYSSNA PÅ Bluetooth® LJUD............... 64
Bluetooth®
LJUDALTERNATIV ............................. 64
Vissa funktioner kan inte användas under körning.
27
IMV_Navi+MM_OM0K212E_(EE)
15.03.31
11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 28 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER
1. SNABB INFORMATION
Tryck på knappen ”MEDIA” för tillgång till ljudanläggningen. Ljudanläggningen
startar i samma läge som den hade när den stängdes av.
Funktion
Sida
Använda radion
32
Spela upp ljud-CD eller MP3/WMA/AAC-skiva
40
Spela upp ett USB-minne
46
Spela upp en iPod
51
Använda AUX-ingången
56
®
Spela upp Bluetooth -enhet
59
Använda de rattmonterade ljudkontrollerna
66
Audioinställningar
146
28
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 29 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER
2. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION
I det här avsnittet beskrivs grundfunktionerna i ljudanläggningen. Viss information är eventuellt inte relevant i ditt
system.
SÄTTA PÅ ELLER STÄNGA
AV LJUDANLÄGGNINGEN
2
LJUDANLÄGGNING
Modeller utan elektroniskt lås- och
startsystem
Ljudanläggningen är aktiverad när
startknappen har vridits till läge ”ACC”
eller ”ON”.
Modeller med elektroniskt lås- och
startsystem
Ljudanläggningen kan användas när
startknappen är i radioläge eller i tändningsläge.
OBSERVERA
l Låt inte ljudanläggningen vara på längre
än nödvändigt när motorn är avstängd.
Batteriet kan laddas ur.
Strömbrytaren: Tryck på den här knappen
för att slå på respektive stänga av ljudanläggningen. Ljudanläggningen startar i
samma läge som den hade när den stängdes av.
”MEDIA”-knapp: Tryck på den här knappen för att visa skärmknapparna till ljudanläggningen.
EN/IEC 60825-1:2007
Varning – Om den används på annat
sätt än som specificerats i denna instruktionsbok kan användaren utsätts
för skadlig strålning.
En varningsdekal är fäst på denna produkt.
29
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 30 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER
VÄLJA LJUDKÄLLA
1
Tryck på knappen ”MEDIA”.
SÄTTA IN ELLER TA UT EN
SKIVA
SÄTTA IN EN SKIVA
1
Sätt in en skiva med etikettsidan uppåt.
 Ljudanläggningen startar i samma läge
som den hade när den stängdes av.
2
Tryck på
eller på ”MEDIA” för
att visa skärmen för val av ljudkälla.
 När en skiva sätts in i öppningen börjar
CD-spelaren automatiskt att spela upp
från första spåret eller första spåret i första
mappen på skivan.
INFORMATION
l Om etiketten är vänd nedåt visas ”Disc
error occurred” (Skivfel har uppstått) på
skärmen.
3
Tryck på önskad ljudkälla.
OBSERVERA
l Ta inte bort och smörj inte komponenter i
CD-spelaren. Du får inte sätta in annat
än skivor i skivöppningen.
INFORMATION
l Du kan inte välja nedtonade skärmknappar.
30
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 31 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER
MATA UT EN SKIVA
1
Tryck på knappen
.
USB/AUX-INGÅNG
1
Öppna skyddet och anslut en enhet.
Typ A
2
LJUDANLÄGGNING
 Skivan matas ut.
Typ B
 Om en enhet sätts in börjar uppspelningen
omedelbart. Så snart den är färdig för
uppspelning visas ljudanläggningens kontrollskärm automatiskt.
 Om ett USB-nav ansluts kan två enheter
anslutas samtidigt.
 Även om ett USB-nav används för att
ansluta mer en två USB-enheter kan bara
de två första kännas av.
31
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 32 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA RADION
1. AM/FM/DAB* RADIO
ÖVERSIKT
Radioskärmen kan nås på följande sätt:
Tryck på knappen ”MEDIA” så att skärmen för val av ljudkälla visas, välj därefter
”AM”, ”FM” eller ”DAB*” så att radioskärmen visas.
nKONTROLLPANEL
*: I förekommande fall
32
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 33 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA RADION
nKONTROLLSKÄRM
2
LJUDANLÄGGNING
33
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 34 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA RADION
Nr.
Funktion
 Tryck för att visa skärmen för val av medialäge.
 Tryck på knappen igen för att visa radioskärmen på nytt.
 Tryck för att gå uppåt/nedåt förinställda stationer/grupper.
 Tryck för att gå framåt/bakåt på stationslistan.
 Håll intryckt i minst 0,8 sekunder för att söka uppåt/nedåt tillgängliga stationer/ensembler så länge knappen är intryckt.
 Skärm för DAB tidsförskjutning: Vrid för att förskjuta framåt/bakåt.
Välj att ställa in ljudinställningar. (Sid. 146)
Tryck på knappen ”+” eller ”–” för att justera volymen.
 Tryck för att slå på/stänga av ljudanläggningen.
 Håll knappen intryckt för att starta om ljudanläggningen.
Välj för ställa in förvalda kanaler.
Välj för att visa skärmen med radioalternativ.
Välj för att visa skärmen för manuell inställning.
Välj för att visa skärmen med kanallistor.
Välj för att visa förprogrammerade kanaler.
Välj för att visa skärmen för val av ljudkälla.
INFORMATION
l Radion växlar automatiskt till stereomottagning om den tar emot en stereosändning.
l Om mottagningen försämras minskar radion kanalseparationen för att motverka störningar. Om den mottagna signalen blir mycket svag växlar radion från stereo till mono.
34
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 35 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA RADION
INSTÄLLNING AV
SNABBVALSKANAL
Ställ in den önskade radiokanalen.
Välj ”Förprog.”.
2
Ställ in den önskade radiostationen.
Välj en av snabbvalsknapparna (1-6)
och håll den intryckt tills du hör en ljudsignal.
Nr.
Funktion
 Välj för att söka framåt/bakåt efter
en radiokanal.
 Välj knappen och håll den intryckt
för snabbsökning framåt/bakåt.
Om du tar bort fingret från knappen stannar sökfunktionen vid
nästa station med mottagning.
 Kanalens frekvens (AM/FM) eller namn
(FM) kommer att visas i skärmknappen.
 Gör på samma sätt om du vill ersätta den
förinställda stationen mot en annan.
MANUELL INSTÄLLNING
AM/FM
1
Välj ”Man.”.
 Välj för att stega frekvenser framåt/bakåt.
 Välj knappen och håll den intryckt
för snabbsökning framåt/bakåt.
Om du tar bort fingret från knappen stannar sökfunktionen vid den
aktuella frekvensen.
Markören kan dras och släppas genom att du drar med fingret på skärmen (i området där markören visas).
Markören kan återfinnas med en
enda tryckning på frekvensbandet.
35
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
LJUDANLÄGGNING
1
2
3
2
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 36 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA RADION
DAB*
1
RDS (RADIO DATA SYSTEM)
Välj ”Man.”.
Denna tjänst fungerar eventuellt inte
beroende på tillgängligheten av infrastruktur för RDS.
FM ALTERNATIV FREKVENS
(AF)
2
Ställ in önskad grupp eller sändning.
En bättre mottagningsfrekvens av
samma programsändning ställs automatiskt in om mottagningen av den aktuella frekvensen försämras.
ÄNDRING AV REGIONALKOD
Nr.
Funktion
 Välj för att söka framåt/bakåt
bland tillgängliga grupper.
 Välj knappen och håll den intryckt
för snabbsökning framåt/bakåt.
Om du tar bort fingret från knappen stannar sökfunktionen vid
nästa station med mottagning.
Avstängt läge: För övergång till en radiokanal i samma RDS-nät vilket är bekvämt
när man vill behålla vissa kanaler i en vidsträckt region.
Påslaget läge: Automatisk övergång till
annan station inom samma lokala programnät.
Välj för att ställa in tillgänglig kanal.
Håll knappen intryckt för att ställa in
tillgängliga kanaler varje sekund.
*: I förekommande
36
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 37 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA RADION
TA (TRAFIKMEDDELANDE)
TIDSFÖRSKJUTNING (DAB*)
Radion söker automatiskt efter en station som regelbundet sänder trafikinformation och den stationen sänder
när ett trafikprogram börjar.
Kanalen som du lyssnar på för tillfället
kan du lyssna på igen när som helst.
Ett snabbmeddelande visas på skärmen när radion söker en TP-kanal.
2
Välj ”Fortsätt”.
Välj
.
LJUDANLÄGGNING
1
1
INFORMATION
l När TA är i påslaget läge (Sid. 38)
börjar radion att söka en TP-kanal.
l När programmet är slut ställs föregående läge in igen.
nTRAFIKMEDDELANDE,
LJUDVOLYM
Ljudvolymen på den mottagna trafikinformationen lagras i minnet.
Använda pekskärmen
2
2
Välj
eller
för att hoppa
10 sekunder framåt/bakåt.
Håll
eller
intryckt för
snabbsökning framåt/bakåt.
*: I förekommande
37
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 38 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA RADION
RADIOALTERNATIV
ALTERNATIV FÖR FM-RADIO
1
Visa skärmen för FM-radio. (Sid. 32)
2
3
Välj
.
Välj knappen som ska ställas in.
Nr.
Funktion
Välj för att välja ”Efter sändare” eller
”Alfabetisk” för att ange ordningen
för stationslistan.
Radion söker automatiskt efter en
station som regelbundet sänder trafikinformation och den stationen
sänder när ett trafikprogram börjar.
Välj för att ställa in automatiskt val
av kanal med god mottagning om
den aktuella mottagningen försämras på till/från.
Tryck för att växla till annan station
inom samma lokala programnät.
Välj för att ställa in textfunktionen till
FM-radio på till/från.
INFORMATION
l Den aktuella inställningen för varje funktion visas på höger sida.
38
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 39 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA RADION
DAB, ALTERNATIV*
1
Visa ”DAB”-skärmen. (Sid. 32)
2
Välj
3
Välj knappen som ska ställas in.
LJUDANLÄGGNING
Nr.
2
.
Funktion
Välj för att uppdatera skärmen med
DAB-stationer.
Välj för att ställa in L-bandet i inställningsläge, till/från. I avstängt läge är
det fysiska kanalområdet begränsat
till Band III, förutom förinställda kanaler. I påslaget läge omfattar det fysiska kanalområdet Band III och Lband.
Tryck för att ställa automatisk sökning av station som regelbundet
sänder trafikmeddelanden i påslaget eller avstängt läge. I påslaget läge och om trafikmeddelanden tas
emot visas ett popup-fönster.
Välj för att ställa in automatiskt val
av kanal med god mottagning om
den aktuella mottagningen försämras på till/från.
Välj för att ställa in textfunktionen för
DAB på till/från.
*: I förekommande fall
39
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 40 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
1. CD
ÖVERSIKT
CD-skärmen kan nås på följande sätt:
Sätt in en skiva (Sid. 30)
Tryck på knappen ”MEDIA” så att skärmen med val av ljudkällor visas, tryck sedan
på ”CD” så att CD-skärmen visas.
nKONTROLLPANEL
40
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 41 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
nKONTROLLSKÄRM
Ljud-CD
2
LJUDANLÄGGNING
MP3/WMA/AAC-skiva
41
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 42 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
Nr.
Funktion
Skivöppning
Tryck för att visa skärmen för val av medialäge.
 Tryck för att välja spår/fil.
 Håll intryckt för snabbsökning framåt/bakåt.
 Tryck för att välja listan.
Välj för att ställa in ljudinställningar. (Sid. 146)
Tryck på knappen ”+” eller ”–” för att justera volymen.
 Tryck för att slå på/stänga av ljudanläggningen.
 Håll knappen intryckt för att starta om ljudanläggningen.
Tryck för att mata ut en skiva.
Visar förloppet
Välj för att visa skärmarna för ljud-CD, MP3/WMA/AAC-skivor.
 Audio CD: Välj för att visa spellista.
 MP3/WMA/AAC-skiva: Välj för att visa mapplista.
Välj för att ställa in slumpmässig uppspelning.
Välj för att ställa in upprepad uppspelning.
Välj för att visa skärmen för val av mediakälla.
Välj för att spela upp/göra paus.
INFORMATION
l Om en skiva innehåller CD-DA-filer och MP3/WMA/AAC-filer kan endast CD-DA-filerna
spelas upp.
l Om du sätter in en CD-TEXT-skiva visas skivans och låtens titel.
l Om skivan inte innehåller CD-TEXT kommer endast spårnumret att visas på skärmen.
42
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 43 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
SPELA UPP LJUD-CD
SPELA UPP EN MP3/WMA/
AAC-SKIVA
UPPREPNING
1
Välj
.
1
 För varje gång du trycker på
ras läget enligt följande:
• upprepa spår  avstängd
Spår kan väljas
slumpmässigt.
Välj
automatiskt
Välj
.
änd För varje gång du trycker på
ändras läget enligt följande:
• upprepa spår  upprepa mapp 
avstängd
SLUMPMÄSSIG ORDNING
1
Spåret eller mappen som du lyssnar på
för tillfället kan upprepas.
och
.
 För varje gång du trycker på
ras läget enligt följande:
• slumpmässigt  avstängd
änd-
43
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
LJUDANLÄGGNING
Spåret som du lyssnar på för tillfället
kan upprepas.
2
UPPREPNING
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 44 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
SLUMPMÄSSIG ORDNING
Spår kan väljas automatiskt
slumpmässigt.
1
Välj
och
.
 För varje gång du trycker på
ras läget enligt följande:
• slumpmässigt avstängd
LJUD-CD ELLER MP3/WMA/
AAC-SKIVOR, ALTERNATIV
1
Visa CD-skärmen. (Sid. 40)
2
Välj
3
Välj knappen som ska ställas in.
.
änd-
44
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 45 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
Nr.
Sida
 Audio CD: Välj för att
visa spellista.
 MP3/WMA/AAC-skiva:
Välj för att visa mapplista.

Välj för att återuppta
uppspelning av spår från
början av spellistan när
uppspelningen av det
sista spåret på listan har
avslutats.

Välj för att ställa in
slumpmässig uppspelning av spår.
43,
44
Välj för att ställa in upprepad uppspelning av
spår.
43
*1
Välj för att ställa in upprepad uppspelning av
mapp.
43
*1,2
Välj för att ställa in
slumpmässig och upprepad uppspelning av
mapp.
43,
44
2
LJUDANLÄGGNING
Funktion
*1: Endast MP3/WMA/AAC-skiva
*2: Endast navigationssystem
45
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 46 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
2. USB-MINNE
ÖVERSIKT
Skärmen för USB-minnet kan nås på följande sätt:
Anslut ett USB-minne (Sid. 31)
Tryck på knappen ”MEDIA” så att skärmen med val av ljudkällor visas, tryck sedan
på ”USB” så att skärmen för USB-minne visas.
nKONTROLLPANEL
46
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 47 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
nKONTROLLSKÄRM
2
LJUDANLÄGGNING
47
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 48 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
Nr.
Funktion
Tryck för att visa skärmen för val av medialäge.
 Tryck för att välja spår/fil.
 Håll intryckt för snabbsökning framåt/bakåt.
Välj för att ställa in ljudinställningar. (Sid. 146)
Tryck på knappen ”+” eller ”–” för att justera volymen.
 Tryck för att slå på/stänga av ljudanläggningen.
 Håll knappen intryckt för att starta om ljudanläggningen.
Visar förloppet
Välj för att visa skärmen med USB-alternativ.
Välj för att visa skärmen med bläddringsalternativ, välj därpå önskad funktion.
Välj för att ställa in slumpmässig uppspelning.
Välj för att ställa in upprepad uppspelning.
Välj för att visa skärmen för val av mediakälla.
 Visa omslagsbild
 Välj för att visa spellista.
Välj för att växla mellan ”USB1” och ”USB2” när 2 USB-minnen är anslutna.
Välj för att spela upp/göra paus.
48
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 49 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
VARNING
l Använd inte kontrollerna till spelaren och anslut inte USB-minnet medan du kör.
2
OBSERVERA
INFORMATION
l Endast navigationssystem: Det här systemet stöder MTP-enheter.
49
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
LJUDANLÄGGNING
l Lämna inte kvar en bärbar spelare i bilen. I synnerhet kan den bärbara spelaren ta skada
av hög temperatur inne i bilen.
l Tryck inte på den bärbara spelaren och utöva inte onödigt tryck på den medan den är
ansluten eftersom det kan skada den bärbara spelaren eller dess anslutning.
l För inte in främmande föremål i ingången eftersom det kan skada den bärbara spelaren
eller dess anslutning.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 50 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
SPELA UPP USB-MINNE
USB-MINNE, ALTERNATIV
UPPREPNING
Spåret som du lyssnar på för tillfället
kan upprepas.
1
Välj
1
Visa USB-skärmen. (Sid. 46)
2
Välj
3
Välj knappen som ska ställas in.
.
Nr.
 För varje gång du trycker på
ras läget enligt följande:
• upprepa spår  avstängd
änd-
SLUMPMÄSSIG ORDNING
Spår kan väljas automatiskt
slumpmässigt.
1
Välj
.
och
.
 För varje gång du trycker på
ras läget enligt följande:
• slumpmässigt  avstängd
Funktion
Sida
Välj för att visa spellista.

Välj för att visa skärmen
med bläddringsalternativ,
välj därpå önskad funktion.

Välj för att återuppta uppspelning av spår från början av spellistan när
uppspelningen av det sista
spåret på listan har avslutats.

Välj för att ställa in slumpmässig uppspelning.
50
Välj för att ställa in upprepad uppspelning av spår.
50
änd-
50
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 51 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
3. iPod
ÖVERSIKT
Skärmen för iPod kan nås på följande sätt:
2
Anslut en iPod (Sid. 31)
nKONTROLLPANEL
51
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
LJUDANLÄGGNING
Tryck på knappen ”MEDIA” så att skärmen med val av ljudkällor visas, tryck sedan
på ”iPod” så att iPod-skärmen visas.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 52 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
nKONTROLLSKÄRM
52
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 53 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
Nr.
Funktion
Tryck för att visa skärmen med val av medialäge.
 Tryck för att välja spår.
 Håll intryckt för snabbsökning framåt/bakåt.
2
LJUDANLÄGGNING
Välj för att ställa in ljudinställningar. (Sid. 146)
Tryck på knappen ”+” eller ”–” för att justera volymen.
 Tryck för att slå på/stänga av ljudanläggningen.
 Håll knappen intryckt för att starta om ljudanläggningen.
Visar förloppet
Välj för att visa skärmen med ljudalternativ för iPod.
Välj för att visa skärmen med bläddringsalternativ, välj därpå önskad funktion.
Välj för att ställa in slumpmässig uppspelning.
Välj för att ställa in upprepad uppspelning.
Välj för att visa skärmen för val av mediakälla.
 Visa omslagsbild
 Välj för att visa spellista.
Välj för att växla mellan ”iPod1” och ”iPod2” när 2 iPod-enheter är anslutna.
Välj för att spela upp/göra paus.
53
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 54 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
VARNING
l Använd inte kontrollerna till spelaren och anslut inte din iPod medan du kör.
OBSERVERA
l Lämna inte kvar en bärbar spelare i bilen. I synnerhet kan den bärbara spelaren ta skada
av hög temperatur inne i bilen.
l Tryck inte på den bärbara spelaren och utöva inte onödigt tryck på den medan den är
ansluten eftersom det kan skada den bärbara spelaren eller dess anslutning.
l För inte in främmande föremål i ingången eftersom det kan skada den bärbara spelaren
eller dess anslutning.
INFORMATION
l Om en iPod är ansluten med en original iPodkabel börjar iPod ladda upp sitt batteri.
l Beroende på iPod och vilka låtar som är lagrade i din iPod visas eventuellt omslagsbilden
i iPod. Det kan ta tid att visa omslagsbilden i iPod och din iPod kan eventuellt inte användas så länge omslagsbilden visas. Endast en iPod-omslagbild som sparats i JPEG-format kan visas.
l När en iPod är ansluten och ljudanläggningen ställs in på iPod-läge, återupptas uppspelningen från iPod på samma ställe som när den senast användes.
l Beroende på vilken iPod som ansluts till systemet fungerar eventuellt inte vissa funktioner.
54
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 55 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
LJUD via iPod
LJUD VIA iPod, ALTERNATIV
1
UPPREPNING
1
Välj
.
2
Välj
3
Välj knappen som ska ställas in.
Nr.
 För varje gång du trycker på
ras läget enligt följande:
• upprepa spår  avstängd
änd-
SLUMPMÄSSIG ORDNING
Spår kan väljas
slumpmässigt.
1
Välj
automatiskt
och
.
 För varje gång du trycker på
ras läget enligt följande:
• slumpmässigt  avstängd
.
Funktion
2
LJUDANLÄGGNING
Spåret som du lyssnar på för tillfället
kan upprepas.
Visa skärmen för ljud via iPod.
(Sid. 51)
Sida
Välj för att visa spellista.

Välj för att visa skärmen
med bläddringsalternativ,
välj därpå önskad funktion.

Välj för att återuppta uppspelning av spår från början av spellistan när
uppspelningen av det sista
spåret på listan har avslutats.

Välj för att ställa in slumpmässig uppspelning.
55
Välj för att ställa in upprepad uppspelning av spår.
55
änd-
55
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 56 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
4. AUX/VTR*
ÖVERSIKT
AUX- eller VTR-skärmen kan nås på följande sätt:
Anslut en enhet till AUX-ingången (Sid. 31)
Tryck på knappen ”MEDIA” så att skärmen med val av ljudkällor visas, tryck sedan
på ”AUX” eller ”A/V” så att skärmen visas.
nKONTROLLPANEL
* I förekommande fall
56
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 57 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
nKONTROLLSKÄRM
AUX
2
LJUDANLÄGGNING
VTR
Nr.
Funktion
Tryck för att visa skärmen för val av medialäge.
Välj för att ställa in ljudinställningar. (Sid. 146)
Tryck på knappen ”+” eller ”–” för att justera volymen.
 Tryck för att slå på/stänga av ljudanläggningen.
 Håll knappen intryckt för att starta om ljudanläggningen.
Välj för att visa skärmen för val av mediakälla.
Tryck för att visa skärmen med VTR-alternativ.
Välj för att göra inställningar för videosignalformat.
57
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 58 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
VARNING
l Anslut inte en bärbar ljudenhet och använd inte kontrollerna under körning.
OBSERVERA
l Lämna inte kvar en bärbar ljudenhet i fordonet. Det kan bli mycket varmt i bilen vilket kan
leda till skador på spelaren.
l Tryck inte på den bärbara ljudenheten och utöva inte onödigt tryck på den medan den är
ansluten eftersom det kan skada enheten eller dess anslutning.
l För inte in främmande föremål i uttaget eftersom det kan skada den bärbara ljudenheten
eller dess anslutning.
58
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 59 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
5. Bluetooth® LJUDANLÄGGNING
Med en Bluetooth® ljudanläggning kan användarna lyssna på musik som spelas
upp på en bärbar spelare i bilens högtalare via trådlös kommunikation.
ÖVERSIKT
Skärmen för Bluetooth® ljudanläggning kan nås på följande sätt:
Beroende på typen av bärbar spelare som är ansluten är vissa funktioner eventuellt
inte tillgängliga och/eller skärmens utseende kan skilja sig från vad som visas i
denna instruktionsbok.
Ansluta Bluetooth®-enhet (Sid. 123, 132)
Tryck på knappen ”MEDIA” så att skärmen med val av ljudkällor visas, tryck sedan
på ”Bluetooth*” så att Bluetooth®-skärmen visas.
*: Bluetooth® symbol och logotyper tillhör Bluetooth SIG, Inc.
59
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
2
LJUDANLÄGGNING
Den här ljudanläggningen har en Bluetooth®-funktion som gör att musik på bärbara
spelare kan spelas upp utan sladdar. Om din enhet inte stöder Bluetooth® fungerar
inte ljudanläggningen i Bluetooth®-läge.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 60 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
nKONTROLLPANEL
nKONTROLLSKÄRM
60
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 61 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
Nr.
Funktion
Tryck för att visa skärmen för val av medialäge.
 Tryck för att välja spår.
 Håll intryckt för snabbsökning framåt/bakåt.
2
LJUDANLÄGGNING
Välj för att ställa in ljudinställningar. (Sid. 146)
Tryck på knappen ”+” eller ”–” för att justera volymen.
 Tryck för att slå på/stänga av ljudanläggningen.
 Håll knappen intryckt för att starta om ljudanläggningen.
Visar förloppet
Tryck för att visa skärmen för Bluetooth® ljudanläggning.
Välj för att visa skärmen med bläddringsalternativ, välj därpå önskad funktion.
Välj för att ställa in slumpmässig uppspelning.
Välj för att ställa in upprepad uppspelning.
Välj för att visa skärmen för val av mediakälla.
Välj för att spela upp/göra paus.
61
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 62 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
VARNING
l Använd inte kontrollerna till spelaren och anslut den inte till Bluetooth® ljudanläggning
medan du kör.
l Din ljudanläggning är utrustad med Bluetooth®-antenner. Personer med implanterbar
pacemaker eller defibrillator bör hålla sig på rimligt avstånd från Bluetooth®-antenner.
Radiovågorna kan påverka funktionen av sådan apparatur.
l Innan de använder Bluetooth®-enheter bör personer som använder annan elektrisk
utrustning för medicinskt bruk än implanterade pacemakers och defibrillatorer höra efter
hos tillverkaren av utrustningen huruvida dess funktion påverkas av radiovågor. Radiovågor kan ha oväntad inverkan på funktionen hos sådan medicinsk utrustning.
OBSERVERA
l Lämna inte kvar en bärbar spelare i bilen. I synnerhet kan den bärbara spelaren ta skada
av hög temperatur inne i bilen.
INFORMATION
l I följande fall fungerar eventuellt inte detta system:
• Bluetooth®-enheten är avstängd.
• Bluetooth®-enheten är inte ansluten.
• Bluetooth®-enhetens batteri är dåligt laddat.
l Det kan ta tid att ansluta telefonen medan Bluetooth® ljudanläggning används.
l Anvisningar för hur du använder en bärbar spelare finns i den instruktionsbok som medföljde spelaren.
l Om Bluetooth®-enheten avbryts på grund av dålig mottagning i Bluetooth®-nätverket
medan startknappen har följande status, ansluter systemet automatiskt den bärbara spelaren igen.
Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Startknappen vrids till läge ”ACC” eller ”ON”.
Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Startknappen trycks till radioläge eller tändningsläge.
l Om Bluetooth®-enheten kopplas från genom att den stängs av sker ingen automatisk
återanslutning. Anslut den bärbara spelaren manuellt.
l Information om Bluetooth®-enheten registreras när den bärbara spelaren ansluts till
Bluetooth® ljudanläggning. Om bilen ska säljas eller avyttras ska informationen om
Bluetooth® ljudanläggning raderas från systemet.
62
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 63 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
nOM INGEN ENHET HAR
ANSLUTA Bluetooth®
LJUDANLÄGGNING
ANSLUTITS
Multimediasystem (Sid. 123)
®
För att kunna använda Bluetooth ljudanläggning är det nödvändigt att para
ihop en bärbar spelare och ansluta
ljudprofilen (A2DP) till systemet.
Navigationssystem (Sid. 132)
När du en gång har anslutit en enhet
med ljudprofil (A2DP), kan du lyssna
på musik i bilens ljudanläggning.
Navigationssystem (Sid. 132)
Om du ännu inte har anslutit en bärbar
spelare med ljudprofil (A2DP) måste
du först ansluta en bärbar spelare med
ljudprofil (A2DP) enligt följande metod.
Anslut din bärbara spelare med ljudprofil (A2DP) när bilen är helt stillastående.
Multimediasystem (Sid. 129)
2
LJUDANLÄGGNING
nANSLUTA YTTERLIGARE ENHET
Multimediasystem (Sid. 123)
nVÄLJA EN ANSLUTEN ENHET
Navigationssystem (Sid. 140)
63
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 64 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
LYSSNA PÅ Bluetooth® LJUD
UPPREPNING
Spåret som du lyssnar på för tillfället
kan upprepas.
1
Välj
.
Bluetooth®
LJUDALTERNATIV
1
Visa Bluetooth®-skärmen. (Sid. 59)
2
Välj
3
Välj knappen som ska ställas in.
Nr.
 För varje gång du trycker på
ras läget enligt följande:
• upprepa spår  avstängd
1
Välj
och
.
 För varje gång du trycker på
ras läget enligt följande:
• slumpmässigt  avstängd
Funktion
Sida
änd-
SLUMPMÄSSIG ORDNING
Spår kan väljas automatiskt
slumpmässigt.
.
Välj för att visa spellista.

Välj för att visa skärmen
med bläddringsalternativ,
välj därpå önskad funktion.

Välj för att återuppta uppspelning av spår från början av spellistan när
uppspelningen av det sista
spåret på listan har avslutats.

Välj för att ställa in slumpmässig uppspelning.
64
Välj för att ställa in upprepad uppspelning av spår.
64
änd-
64
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 65 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. ANVÄNDA OLIKA MEDIA
INFORMATION
l Om en bärbar enhet stöder AVRCP 1.4
och bläddring blir låtlistan och bläddring
efter musik tillgängliga. (Om enheten
inte stöder bläddring kommer dessa
punkter på menyn att visas nedtonade.)
Enheter i lägre utföranden stöder inte
dessa funktioner.
För dessa enheter kommer låtlistan och
bläddring efter musik att visas nedtonade.
2
LJUDANLÄGGNING
65
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 66 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. FJÄRRKONTROLLER FÖR LJUDANLÄGGNINGEN
1. RATTMONTERADE KONTROLLER
Vissa funktioner i navigations/multimediasystemet kan styras med de rattmonterade kontrollerna.
Nr.
Reglage
Volymkontroll, reglage
” ” ” ” , knapp
”MODE” knapp
Volymkontroll, reglage
Läge
Alla
Åtgärd
Funktion
Tryck på
Volym upp/ned
Håll
nedtryckt
(0,8 sek eller
längre)
Volym upp/ner kontinuerligt
66
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 67 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. FJÄRRKONTROLLER FÖR LJUDANLÄGGNINGEN
” ” ” ”, knappar
Läge
Åtgärd
Håll
nedtryckt
(0,8 sek eller
längre)
Söka framåt/bakåt kontinuerligt medan knappen är intryckt (skärm för manuell inställning)
Tryck
Förinställd grupp framåt/bakåt Kanallista framåt/bakåt
Håll
nedtryckt
(0,8 sek eller
längre)
Sök grupp framåt/bakåt kontinuerligt medan knappen
är intryckt
Ljud-CD, MP3/
WMA/AAC-skiva,
USB, iPod,
Tryck
Spår framåt/bakåt
®
Håll
nedtryckt
(0,8 sek eller
längre)
Bluetooth ljudanläggning
Snabbsökning framåt/bakåt
MODE, knapp
Läge
AM/FM- radio,
DAB*, AUX,
VTR*
Ljud-CD, MP3/
WMA/AAC-skiva,
USB, iPod,
Bluetooth® ljudanläggning
Åtgärd
Funktion
Tryck
Byta ljudlägen
Håll
nedtryckt
(0,8 sek eller
längre)
Ljudlös
Tryck
Byta ljudlägen
Håll
nedtryckt
(0,8 sek eller
längre)
Paus
* I förekommande fall
67
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
2
LJUDANLÄGGNING
Tryck
Förinställd kanal framåt/bakåt (Skärm för förinställning)
Kanallista framåt/bakåt (Skärm med kanallista)
Sök framåt/bakåt (Skärm för manuell inställning)
AM/FM-radio
DAB*
Funktion
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 68 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. TIPS FÖR ANVÄNDNING AV LJUDANLÄGGNINGEN
1. ANVÄNDARBESKRIVNING
OBSERVERA
l För att undvika att skada ljudanläggningen:
• Var försiktig så att du inte spiller
drycker på ljudanläggningen.
• Sätt inte in annat än lämpliga skivor i
CD-spelarens öppning.
INFORMATION
l Vid användning av mobiltelefon inne i
eller i närheten av bilen kan det uppstå
vissa störningar i högtalarna. Det indikerar emellertid inte en funktionsstörning.
RADIOMOTTAGNING
Om du har problem med radiomottagningen betyder det oftast inte att du har
problem med radion, det har att göra
med mottagningsförhållandena utanför
bilen.
Nära byggnader och i oländig terräng
kan FM-mottagningen bli störd. Kraftledningar och telefonledningar kan störa AM-signalerna. Radiosignaler har
dessutom begränsad räckvidd och ju
längre bort du befinner dig från en station, desto svagare blir signalen. Förutsättningarna för mottagningen varierar
också hela tiden när bilen är i rörelse.
Nedan följer några vanliga mottagningsproblem som vanligtvis inte tyder
på att det är något fel på radion,
68
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 69 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. TIPS FÖR ANVÄNDNING AV LJUDANLÄGGNINGEN
FM
Försvinner: AM-sändningar reflekteras av
övre atmosfären  särskilt på natten. De
reflekterade signalerna kan störa de som
tas emot direkt från radiostationen, vilket
gör att ljudet från radiostationen omväxlande blir starkt respektive svagt.
Stationsstörning: När en reflekterad signal och en signal som kommer direkt från
en radiostation har så gott som samma
frekvens kan de störa varandra och göra
det svårt att höra sändningen.
Statik: AM påverkas starkt av externa källor med elektriskt ljud, t.ex. högspänningsledningar, blixtar eller elmotorer. Detta
resulterar i statik.
69
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
2
LJUDANLÄGGNING
Stationer försvinner eller flyttar sig: Den
effektiva räckvidden på FM-bandet är i allmänhet runt 40 km. Utanför det området
kan stationerna börja höras sämre och
slutligen försvinna, vilket ökar med avståndet från radiosändaren. Ofta förvrängs
också ljudet.
Flervägsutbredning: FM-signalerna är
reflekterande vilket gör det möjligt för två
signaler att nå din antenn samtidigt. Om
detta inträffar tar signalerna ut varandra
och mottagningen kan tillfälligt fladdra eller
försvinna.
Atmosfäriska störningar och fladdrande mottagning: Detta uppstår när signaler
blockeras av byggnader, träd eller andra
stora föremål. Du kan minska störningarna
genom att öka bastonerna.
Stationsbyte: Om FM-signalen som du
lyssnar på bryts eller försvagas och en annan stark station finns i närheten på FMbandet kan din radio använda denna andra station tills den ursprungliga signalen
kan återupptas.
AM
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 70 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. TIPS FÖR ANVÄNDNING AV LJUDANLÄGGNINGEN
iPod
KOMPATIBLA MODELLER
Följande enheter: iPod®, iPod nano®, iPod
classic®, iPod touch® och iPhone® kan användas i det här systemet.
Tillverkad för
 ”Made for iPod”, ”Made for iPhone” och
”Made for iPad” innebär att en elektronisk
produkt har utformats för anslutning till
iPod, iPhone respektive iPad och är certifierad av utvecklaren att uppfylla Apples
prestandastandard.
 Apple ansvarar inte för sådana produkters
funktion eller huruvida de uppfyller säkerhetsregler och annan standard. Observera
att bruk av detta tillbehör tillsammans med
iPod, iPhone eller iPad kan påverka den
trådlösa prestandan.
 iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano och iPod touch är varumärken som
tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i
andra länder. Lightning är ett registrerat
varumärke som tillhör Apple, Inc.
 Lightning-kontakten kan användas tillsammans med iPhone 5, iPod touch (5:e
generationen), och iPod nano (7:e generationen).
 30-stiftskontakten kan användas tillsammans med iPhone 4S, iPhone 4, iPhone
3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod touch (1:a
t.o.m. 4:e generationen), iPod classic
(utom 5:e generationen), och iPod nano
(1:a, 3:e, 4:e, 5:e och 6:e generationen).
 30-stiftskontakten kan användas tillsammans med iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPod
touch (1:a t.o.m. 5:e generationen), iPod
classic (utom 5:e generationen), och iPod
nano (1:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e och 7:e generationen).
• iPod touch (5:e generation)*
• iPod touch (4:e generationen)
• iPod touch (3:e generationen)
• iPod touch (2:a generationen)
• iPod touch (1:a generationen)
• iPod classic (utom 5:e generation)
• iPod nano (7:e generation)*
• iPod nano (6:e generationen)
• iPod nano (5:e generationen)
• iPod nano (4:e generationen)
• iPod nano (3:e generationen)
• iPod nano (1:a generationen)
• iPhone 5s*
• iPhone 5c*
• iPhone 5*
• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPhone 3G
• iPhone
*:iPod video stöds inte
Beroende på skillnader mellan modeller eller mjukvaruversioner etc., är vissa modeller eventuellt inte kompatibla med detta
system.
70
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 71 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. TIPS FÖR ANVÄNDNING AV LJUDANLÄGGNINGEN
SKÖTSEL AV CD-SPELARE
OCH SKIVOR
Ljud-CD-skivor
2
 Använd endast skivor med den märkning
som bilden visar. Följande produkter går
eventuellt inte att spela upp i CD-spelaren.
• SACD
• dts-CD
• Kopieringsskyddade CD-skivor
• DVD-videoskivor
Skivor med avvikande format
VARNING
l CD-spelaren arbetar med en osynlig
laserstråle som kan vara skadlig om den
riktas ut ur spelaren. Använd CD-spelaren på rätt sätt.
Transparenta/genomskinliga skivor
71
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
LJUDANLÄGGNING
 Extremt höga temperaturer kan göra att
CD-spelaren inte fungerar. Använd luftkonditioneringen under varma dagar för
att kyla ner bilen innan du lyssnar på en
skiva.
 Vid körning på gropiga vägar eller vid
vibrationer av andra orsaker kan CD-spelaren hoppa över ett parti på skivan.
 Fukt i CD-spelaren kan leda till att inget
ljud hörs, trots att CD-spelaren tycks fungera som vanligt. Ta i så fall ut skivorna ur
CD-spelaren och vänta tills fukten har
avdunstat.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 72 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. TIPS FÖR ANVÄNDNING AV LJUDANLÄGGNINGEN
Skivor av låg kvalitet
Rätt
Skivor med etiketter
Fel
 Hantera skivorna varsamt, särskilt när du
sätter in dem. Ta endast i kanterna och böj
dem inte. Undvik att sätta fingeravtryck på
dem, särskilt på den blanka sidan.
 Smuts, repor, hål och andra skador, liksom skeva och böjda skivor kan göra att
CD-spelaren antingen hoppar över ett
visst parti eller spelar upp samma parti
gång på gång. (Håll skivan mot ljuset för
att se om det finns några skador på den.)
 Ta ut skivorna ur CD-spelaren när du inte
lyssnar på dem. Förvara dem i fodralen så
att de skyddas mot damm, värme och
direkt solljus.
OBSERVERA
l Använd inte skivor med avvikande form,
transparenta/genomskinliga skivor, skivor av låg kvalitet eller med etiketter,
som bilderna visar. Sådana skivor kan
skada spelaren och ibland går det inte
att mata ut skivan.
l Detta system är inte avsett för Dual
Disc. Använd inte Dual Disc eftersom
spelaren kan skadas.
l Använd inte skivor med skyddsring.
Sådana skivor kan skada spelaren och
ibland går det inte att mata ut skivan.
l Använd inte skrivbara skivor. Sådana
skivor kan skada spelaren och ibland
går det inte att mata ut skivan.
 Rengöring av skivor: Torka av skivan
med ren och mjuk luddfri trasa, lätt fuktad i
vatten. Torka från mitten och rakt ut (torka
inte i en cirkel). Använd inte vanliga rengöringsmedel eller antistatmedel för vinylskivor.
72
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 73 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. TIPS FÖR ANVÄNDNING AV LJUDANLÄGGNINGEN
nMOTSVARANDE
FILINFORMATION
BITHASTIGHETER
nKOMPATIBLA USB-ENHETER
Bithastighet
(kbps)
Filtyp
Filformat
FAT 16/32
Klass
Masslagring
nKOMPATIBLA KOMPRIMERADE
FILER
Detalj
USB
Kompatibelt filformat (ljud)
DISC
MP3/WMA/AAC
Mappar i enheten
Max.
3 000
Max.
192
Filer i enheten
Max.
9 999
Max.
255
Filer per mapp
Max.
255

MP3-filer:
MPEG 1 LAYER 3
32–320
MP3-filer:
MPEG 2 LSF LAYER 3
8–160
WMA-filer:
Ver. 7, 8
CBR 48–192
WMA-filer:
Ver. 9 (9.1/9.2)
CBR 48–320
AAC-filer:
MPEG4/AAC-LC
16–320
2
LJUDANLÄGGNING
USB kommunikationsformat
USB 2.0 HS (480
Mbps) och FS (12
Mbps)
(Variable Bit Rate (VBR)-kompatibel)
nMOTSVARANDE
SAMPLINGSFREKVENS
Filtyp
Frekvens (kHz)
MP3-filer:
MPEG 1 LAYER 3
32/44,1/48
MP3-filer:
MPEG 2 LSF LAYER 3
16/22,05/24
WMA-filer:
Ver. 7, 8, 9 (9.1/9.2)
32/44,1/48
AAC-filer:
MPEG4/AAC-LC
11,025/12/16/
22,05/24/32/
44,1/48
73
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 74 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. TIPS FÖR ANVÄNDNING AV LJUDANLÄGGNINGEN
 MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA
(Windows Media Audio) och AAC (Advanced Audio Coding) är standardformat för
komprimering av ljud.
 Detta system kan spela upp MP3/WMA/
AAC-filer på CD-R-, CD-RW-skivor och
USB-minne.
 Detta system kan spela upp inspelningar
som är kompatibla med ISO 9660 nivå 1
och 2 med filsystemet Romeo and Joliet.
 När du namnger en MP3/WMA/AAC-fil
ska du lägga till rätt filnamnstillägg (.mp3/
.wma/.m4a).
 Detta system spelar upp filer med filnamnstilläggen .mp3/.wma/.m4a som respektive MP3/WMA/AAC-filer. Du kan förhindra
brus och fel vid uppspelningen genom att
använda rätt filnamnstillägg.
 Det här systemet kan endast spela upp
den första sessionen på CD-skivor för
flera sessioner.
 MP3-filer är kompatibla med ID3 Tag Ver.
1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 och Ver. 2.3. Systemet kan inte visa skivans titel, spårets titel
och artistens namn i andra format.
 WMA/AAC-filer kan innehålla en WMA/
AAC-tagg som används på samma sätt
som en ID3-tagg. WMA/AAC-taggar innehåller information om t.ex. spårets titel och
artistens namn.
 Förstärkarfunktionen är endast tillgänglig
vid uppspelning av MP3-/WMA-filer som
är inspelade med 32, 44,1 respektive 48
kHz.
 Det här systemet kan spela upp AAC-filer
kodade av iTunes.
 Ljudkvaliteten på MP3-/WMA-filer förbättras i allmänhet ju högre bithastigheten är.
Skivor som spelas in med en bithastighet
på minst 128 kbps rekommenderas för att
uppnå en rimlig ljudkvalitet.
 M3u-spellistor är inte kompatibla med CDspelaren.
 Formaten MP3i (MP3 interactive) och
MP3PRO är inte kompatibla med ljudspelaren.
 Spelaren är kompatibel med VBR (Variable Bit Rate).
 När du spelar upp filer som har spelats in
som VBR-filer visas inte uppspelningstiden korrekt när du snabbsöker framåt eller
bakåt.
 Mappar som inte innehåller MP3/WMA/
AAC-filer kan inte kontrolleras.
 MP3/WMA/AAC-filer i mappar, som är upp
till åtta nivåer djupa, kan spelas upp. Det
kan dock dröja innan uppspelningen börjar om du använder skivor med många
mappnivåer. Av den anledningen rekommenderar vi att du inte skapar skivor med
fler än två mappnivåer.
001.mp3
002.wma
Mapp 1
003.mp3
Mapp 2
004.mp3
005.wma
Mapp 3
006.aac
 Spelordningen av CD-skiva med ovanstående struktur är följande:
001.mp3
002.wma . . .
006.aac
 Ordningen växlar beroende på vilken persondator och vilket kodningsprogram för
MP3/WMA/AAC du använder.
74
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 75 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. TIPS FÖR ANVÄNDNING AV LJUDANLÄGGNINGEN
CD-R- OCH CD-RW-SKIVOR
ÖVERFÖRING AV DATAPAKET
 ”Packet write” är ett allmänt begrepp som
beskriver processen att skriva data till en
CD-R-skiva på samma sätt som data
skrivs till en diskett eller hårddisk.
ID3-TAGG
 ID3-koder används för att spara information om ett spår i en MP3-fil. Den här
inbäddade informationen kan innehålla
spårets titel, artistens namn, albumets
titel, musikgenren, produktionsåret, kommentarer, omslagsbild och andra data.
Innehållet kan redigeras fritt i ett program
med funktioner för redigering av ID3koder. Koderna är begränsade till ett visst
antal tecken, men informationen kan visas
när låten spelas upp.
WMA-TAGG
 WMA-filer kan innehålla en WMA-kod som
används på samma sätt som en ID3-kod.
WMA-koder innehåller information om
t.ex. spårets titel och artistens namn.
75
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
2
LJUDANLÄGGNING
 Det går inte att spela upp CD-R-/CD-RWskivor som inte har genomgått någon slutprocess (en process som gör att skivorna
kan spelas upp på en vanlig CD-spelare).
 Det går eventuellt inte att spela upp CD-R/CD-RW-skivor som har spelats in på en
CD-brännare eller dator beroende på skivans egenskaper, repor eller smuts på skivan eller smuts, kondens, etc. på
glasskivan i enheten.
 Det går eventuellt inte att spela upp skivor
som har spelats in på en dator beroende
på inställningarna i programmet och datormiljön. Spela in i rätt format. (Mer information om detta kan du få från tillverkaren av
programmet.)
 CD-R-/CD-RW-skivor kan skadas av
direkt solljus, höga temperatur och andra
förvaringsförhållanden. Det går eventuellt
inte att spela upp vissa skadade skivor i
enheten.
 Om du sätter in en CD-RW-skiva i MP3-/
WMA-spelaren tar det längre tid för uppspelningen att komma igång än med en
vanlig CD- eller CD-R-skiva.
 Inspelningar på CD-R/CD-RW kan inte
spelas upp med systemet DDCD (Double
Density CD).
BEGREPP
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 76 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. TIPS FÖR ANVÄNDNING AV LJUDANLÄGGNINGEN
ISO 9660-FORMAT
 Det här är den internationella standarden
för formatering av CD-ROM-mappar och filer. Det finns två nivåer av ISO 9660-formatet.
 Nivå 1: Filnamnet är i formatet 8,3 (8
tecken för filnamnet och 3 tecken för filnamnstillägget. Filnamnen måste bestå av
stora bokstäver och siffror på totalt en
byte. Symbolen ”_” får också användas.)
 Nivå 2: Filnamnet får innehålla högst 31
tecken (inklusive avgränsaren ”.” och filnamnstillägget). Varje mapp måste innehålla färre än åtta nivåer.
m3u
 Uppspelningslistor som skapas med programvaran ”WINAMP” har filnamnstillägget .m3u.
WMA
 WMA (Windows Media Audio) är ett format för komprimering av ljud som har
utvecklats av Microsoft®. Det används för
att komprimera filer till ett mindre format
än MP3-filer. Avkodningsformat för WMAfiler är Ver. 7, 8, och 9.
 Den här produkten skyddas av viss immaterialrätt som tillhör Microsoft Corporation
och tredje parter. Användning eller spridning av sådan teknik utanför den här produkten är förbjuden utan licens från
Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag
till Microsoft och tredje part.
AAC
 AAC är en akronym för Advanced Audio
Coding och avser en standard för ljudkomprimeringsteknik som används med
MPEG2 och MPEG4.
MP3
 MP3 är en standard för komprimering av
ljud som har fastställts av en arbetsgrupp
(MPEG) som tillhör ISO (International
Standard Organization). MP3 komprimerar ljuddata till ungefär en tiondel av storleken på vanliga skivor.
76
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 77 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. TIPS FÖR ANVÄNDNING AV LJUDANLÄGGNINGEN
2
LJUDANLÄGGNING
77
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 78 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1
GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION FÖRE
ANVÄNDNING
1. SNABB INFORMATION................ 80
2. HANDSFREE-SYSTEM................. 83
ANVÄNDA TELEFONKNAPPEN/
MIKROFONEN.................................... 84
OM TELEFONBOKEN I DET HÄR
SYSTEMET......................................... 85
NÄR DU GÖR DIG AV MED
BILEN.................................................. 85
ANSLUTA Bluetooth®TELEFON............................................ 86
3. REGISTRERA EN POST .............. 87
REGISTRERA EN NY POST................. 87
VISA OCH REDIGERA INFORMATION
OM POST............................................ 89
SKICKA SPARADE KONTAKTER TILL
USB-MINNE ........................................ 90
78
IMV_Navi+MM_OM0K212E_(EE)
15.03.31
11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 79 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3
Bluetooth®
1
HANDSFREE-SYSTEM
2
2
ANVÄNDA TELEFON
3
SMS-FUNKTION
3
1. RINGA MED Bluetooth®TELEFON.................................... 91
1. SMS-FUNKTION.......................... 101
GENOM ATT SLÅ ETT
NUMMER ............................................ 91
LÄSA MOTTAGNA SMS ..................... 101
TA EMOT SMS.................................... 101
LÄSA SKICKADE SMS ....................... 103
FRÅN KONTAKTLISTA ......................... 92
SKICKA ETT NYTT SMS .................... 103
FRÅN TELEFONBOK ............................ 93
FRÅN SAMTALSLISTOR ...................... 94
MED ETT SMS ...................................... 94
MED POI*-SAMTAL............................... 95
GENOM ATT TRYCKA PÅ
SKÄRMKNAPPEN SOS...................... 95
4
4
5
6
VAD GÖR DU OM ...
1. FELSÖKNING.............................. 106
2. TA EMOT SAMTAL MED
Bluetooth®-TELEFON................ 97
3. TALA I Bluetooth®-TELEFON ..... 98
SKICKA SIGNALER............................... 99
RINGA ETT ANDRA NUMMER ............. 99
JUSTERA MOTTAGNINGSVOLYMEN......................................... 100
Vissa funktioner kan inte användas under körning.
*: Plats av intresse
79
IMV_Navi+MM_OM0K212E_(EE)
15.03.31
11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 80 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
1. SNABB INFORMATION
nMENYSKÄRMEN ”Telefon”
En tryckning på knappen
ger åtkomst till menyskärmen ”Telefon”.
Varje gång knappen
trycks in skiftar skärmen mellan menyskärmen ”Telefon” och menyskärmen ”Extras”/”Toyota Online”.
När knappen
Välj
trycks in, visas den skärm som visades senast.
för att visa menyskärmen ”Telefon”.
80
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 81 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
Nr.
Funktion
Sida
Välj för att visa skärmen ”Ring”.
Ett samtal kan ringas genom att numret slås.
91
Välj för att visa skärmen ”Kontakter”.
En post från listan över kontakter på skärmarna ”Sparad” och ”Telefonbok” kan väljas och ringas upp.
92
3
94
Välj för att visa skärmen ”Meddelanden”.
En lista över mottagna och skickade SMS och en meny för att skapa nya
meddelanden kan visas.
101
Välj respektive symbol för att ändra till skärmen ”Ring”, ”Kontakter”, ”Samtalslistor” eller ”Meddelanden”.

Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
Välj för att visa skärmen ”Samtalslistor”.
En post från listan över missade, mottagna eller uppringda nummer kan
väljas och ringas upp.
81
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 82 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
nSKÄRMEN ”Ring”
nSKÄRMEN ”Meddelanden”
 Den här skärmen kan visas med en tryck-
 Den här skärmen kan visas med en tryck-
ning på
na.
på någon av telefonskärmar-
ning på
na.
på någon av telefonskärmar-
nSKÄRMEN ”Kontakter”
 Den här skärmen kan visas med en tryckning på
na.
på någon av telefonskärmar-
nSKÄRMEN ”Samtalslistor”
 Den här skärmen kan visas med en tryckning på
na.
på någon av telefonskärmar-
82
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 83 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
2. HANDSFREE-SYSTEM
Bluetooth® handsfree-system ger dig
möjlighet att ringa eller ta emot samtal
utan att ta händerna från ratten genom
anslutning av din mobiltelefon.
I denna del beskrivs hur systemet används.
VARNING
l Använd en mobiltelefon eller anslut bara
Bluetooth®-telefonen där det är säkert
och tillåtet enligt lag.
l Din ljudanläggning är utrustad med
Bluetooth®-antenner. Personer med
implanterad pacemaker eller defibrillator bör hålla sig på rimligt avstånd från
Bluetooth®-antenner. Radiovågorna kan
påverka funktionen av sådan apparatur.
l Innan de använder Bluetooth®-enheter
bör personer som använder annan elektrisk utrustning för medicinskt bruk än
implanterade pacemakers och defibrillatorer höra efter hos tillverkaren av
utrustningen huruvida dess funktion
påverkas av radiovågor. Radiovågor kan
ha oväntad inverkan på funktionen hos
sådan medicinsk utrustning.
l Lämna inte kvar mobiltelefonen i bilen.
Temperaturen i kupén kan öka till en
nivå som kan skada telefonen.
INFORMATION
3
l Om din mobiltelefon inte stöder
Bluetooth® kommer detta system inte att
fungera.
l I följande fall fungerar eventuellt inte
systemet:
• Mobiltelefonen är avstängd.
• Du befinner dig utanför mottagningsområdet.
• Mobiltelefonen är inte ansluten.
• Mobiltelefonens batteri är dåligt laddat.
l Om du använder Bluetooth®-ljud och
handsfree samtidigt kan följande problem uppstå.
• Bluetooth®-anslutningen kan brytas.
• Missljud kan höras vid uppspelning
med Bluetooth®-ljud.
83
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
Detta system stöder Bluetooth®.
Bluetooth® är ett trådlöst system som
gör att du kan ringa utan att ansluta
mobiltelefonen med en kabel eller placera den i en särskild hållare.
OBSERVERA
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 84 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
ANVÄNDA TELEFONKNAPPEN/MIKROFONEN
Rattmonterade kontroller
Genom att trycka på telefonknappen
kan samtal tas emot eller avslutas utan
att du behöver ta händerna från ratten.
Volymkontroll, reglage
 Tryck på ”+”-sidan för att öka volymen.
 Tryck på ”–”-sidan för att sänka volymen.
Lur av, knapp
Lur på, knapp
INFORMATION
l Rösten hos den du talar med hörs
genom de främre högtalarna. Ljudanläggningen kan dämpas under telefonsamtal.
l Tala inte samtidigt med personen i andra
änden. Om ni talar samtidigt når rösterna eventuellt inte fram. (Det beror inte
på något tekniskt fel.)
l Håll ljudet på den mottagna rösten på
låg nivå. Annars kan ekoeffekter uppstå
och den mottagna rösten kan höras
utanför bilen. Tala tydligt mot mikrofonen
när du talar i telefon.
l Under följande förhållanden når rösten
inte alltid fram till lyssnaren.
• När du kör på obelagd väg. (Buller från
trafiken.)
• När du kör i hög hastighet.
• Ett fönster är öppet.
• Om luftkonditioneringsventilerna är riktade mot mikrofonen.
• Högt ljud från fläkten i luftkonditioneringssystemet.
• Påverkan från mobiltelefonens nätverk.
Mikrofon
Mikrofonen används när du talar i telefonen.
84
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 85 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
OM TELEFONBOKEN I DET
HÄR SYSTEMET
 Följande data lagras för varje registrerad
telefon. Om en annan telefon ansluts kan
du inte läsa registrerade data.
• Telefonboksdata
• Samtalshistorik
l Om du tar bort telefonen raderas även
uppgifterna som nämnts ovan.
En mängd personliga data registreras
när du använder handsfree-systemet.
Du bör nollställa uppgifterna när du
lämnar ifrån dig bilen. (Sid. 118)
 Du kan nollställa följande uppgifter i systemet.
• Telefonboksdata
• Samtalshistorik
• Inställning av ljudnivån
• Bluetooth®, inställningar
• Alla telefoninställningar
• SMS-mall
INFORMATION
l När data har nollställts har alla personliga data raderats. Var noga när du nollställer uppgifterna.
85
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
3
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
INFORMATION
NÄR DU GÖR DIG AV MED
BILEN
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 86 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
ANSLUTA Bluetooth®TELEFON
2
Välj ”Ja”.
För att kunna använda handsfree-systemet är det nödvändigt att para telefonen och ansluta telefonens profil
(HFP) med systemet.
När profilen en gång har anslutits kan
handsfree-samtal ringas.
Om du inte ännu har anslutit en
Bluetooth®-telefon med telefonprofil
(HFP), måste du först ansluta din telefon med telefonprofil (HFP) enligt följande metod. Anslut din Bluetooth®telefon med telefonprofil (HFP) när fordonet står helt stilla.
1
Tryck på knappen
 Skärmen kan visas med en tryckning på
på ratten.
3
Följ
stegen
för
Bluetooth®-ENHET”.
”PARA
IHOP
(Sid. 123, 132)
.
86
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 87 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
3. REGISTRERA EN POST
7
REGISTRERA EN NY POST
Kontrollera att posten registreras i
”Sparad”-listan.
Upp till 200 nummer kan registreras
med det här systemet.
REGISTRERING FRÅN
SKÄRMEN ”Kontakter”
3
Visa menyskärmen ”Telefon” och välj
”Kontakter”. (Sid. 80)
2
Välj fliken ”Sparad”.
3
Välj ”Ny post”.
 Välj
för att visa och redigera posten. (Sid. 89)
REGISTRERING FRÅN
SKÄRMEN ”Ring”
4
Välj en av 4 telefontyper (
,
eller
ett nummer.
,
) och skriv in
1
Visa menyskärmen ”Telefon”.
(Sid. 80)
2
3
Tryck på ”Ring”.
4
Välj
5
Följ stegen ”REGISTRERING FRÅN
SKÄRMEN ”Kontakter”” från ”STEG 6”.
(Sid. 87)
Skriv in numren.
.
INFORMATION
l Telefontypen är registrerad som
.
 Du kan ange ett nummer för varje telefontyp.
5
Välj
6
Ange önskat namn på posten och välj
”OK”.
.
87
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
1
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 88 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
REGISTRERING FRÅN
SKÄRMEN ”Telefonbok”
1
Sök posten
Sid. 93)
2
Tryck på
3
4
Välj ”Lägg till sparade kontakter”.
med
REGISTRERING FRÅN
SKÄRMEN ”Samtalslistor”
”Telefonbok”.
för önskad funktion.
Följ stegen ”REGISTRERING FRÅN
SKÄRMEN ”Kontakter”” från ”STEG 6”.
(Sid. 87)
Sök posten
(Sid. 94)
med
2
Tryck på
tion.
bredvid önskad funk-
3
Följ stegen ”REGISTRERING FRÅN
SKÄRMEN ”Kontakter”” från ”STEG 6”.
(Sid. 87)
”Samtalslistor”.
INFORMATION
INFORMATION
l Telefontypen är registrerad som
1
.
l Endast navigationssystem: Om kontakten omfattar adress och telefonnummer
lagras de i listan ”Sparad” på skärmen
”Mina resmål” och skärmen ”Kontakter”.
(Sid. 87, 197)
l Telefontypen är registrerad som
.
REGISTRERING FRÅN EXTERN
ENHET
Uppgifter formaterade som ”vCard”
kan överföras från USB-minne till det
här systemet. Överförda adresser och
nummer lagras i listan ”Sparad” på
skärmen ”Mina resmål” och skärmen
”Kontakter”. (Sid. 87, 197)

: Endast navigationssystem
88
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 89 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
VISA OCH REDIGERA
INFORMATION OM POST
Skärmen för postalternativ på listan
”Sparad”
Detaljerad information om poster i listan kan visas eller redigeras.
Visa menyskärmen ”Telefon” och välj
”Kontakter”. (Sid. 80)
2
Tryck på fliken ”Sparad” eller fliken
”Telefonbok”.
3
Tryck på
3
Skärmen för postalternativ på listan ”Telefonbok”
bredvid önskad post.
Nr.
Funktion
Välj för att visa detaljer om information för posten.
 Välj önskad post för att ringa upp.
Välj för att ändra postens namn.
( Sid. 90)
Välj för att redigera telefonnummer.
( Sid. 90)
Välj för att ta bort posten.
Välj för att ta bort alla poster.
Tryck för att registrera posten på listan ”Sparad” på skärmen ”Mina resmål” (endast navigationssystem)
och ”Kontakter”. ( Sid. 88, 200)
89
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
1
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 90 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
ÄNDRA POSTENS NAMN
1
2
Välj ”Döp om”.
Ange önskat namn på posten och välj
”OK”.
REDIGERA TELEFONNUMMER
1
2
Tryck på ”Redigera telefonnr.”.
SKICKA SPARADE
KONTAKTER TILL
USB-MINNE
Poster lagrade i ”Sparad”-listan på
skärmarna ”Mina resmål” och ”Kontakter” kan överföras till ett USB-minne.
(Sid. 206)
Välj en av 4 telefontyper och skriv in ett
nummer och därpå
.
INFORMATION
l Om en post som har överförts från en
mobiltelefon redigeras kommer ändringen att påverka posten i listan ”Sparad”
på skärmen ”Mina resmål” och på skärmen ”Kontakter”. (Sid. 87, 197)

: Endast navigationssystem
90
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 91 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA TELEFON
1. RINGA MED Bluetooth®-TELEFON
När en Bluetooth®-telefon har anslutits
kan samtal ringas med handsfree-systemet.
Hur man ringer ett samtal
GENOM ATT SLÅ ETT
NUMMER
1
Visa menyskärmen ”Telefon” och tryck
på ”Ring”. (Sid. 80)
2
Skriv in ett telefonnummer.
Sida
Genom att slå ett nummer
91
Från kontaktlista
92
Från telefonbok
93
Från samtalslistor
94
Med ett SMS
94
Med POI-samtal*
95
Genom att trycka på skärmknappen SOS*
95
3
Välj
Genom Toyota Eurocare*
230
4
Kontrollera att anslutningsskärmen visas.
.
 För att avsluta ett samtal, välj ”Avsl. samtal”.
91
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
*: Endast navigationssystem
3
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 92 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA TELEFON
FRÅN KONTAKTLISTA
INFORMATION
®
l Beroende på typen av Bluetooth -telefon som ansluts kan ytterligare steg
behöva utföras på telefonen.
l Om ”Ring” har valts blir det senast uppringda numret nedtonat. Välj
för
att slå numret igen.
l Endast navigationssystem: Välj ”0/+” för
att skriva in ”0”. Välj och håll intryckt för
att ange ”+” för internationella samtal.
l Om symbolen för missade samtal eller
nytt SMS visas längst ner ska du trycka
på symbolen så att listan visas.
För att kunna använda denna funktion
måste posten vara registrerad.
(Sid. 87)
1
Visa menyskärmen ”Telefon” och välj
”Kontakter”. (Sid. 80)
2
Välj fliken ”Sparad”.
3
Välj önskad post.
 Välj
för att visa och redigera posten. (Sid. 89)
 Om det finns 2 eller flera telefonnummer,
tryck på önskat nummer i listan.
4
Kontrollera att anslutningsskärmen visas.
 För att avsluta ett samtal, välj ”Avsl. samtal”.
92
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 93 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA TELEFON
FRÅN TELEFONBOK
Samtal kan ringas med uppgifterna i
den anslutna mobiltelefonens telefonbok. Telefonboken ändras beroende
på den anslutna telefonen.
Visa menyskärmen ”Telefon” och välj
”Kontakter”. (Sid. 80)
2
3
Välj fliken ”Telefonbok”.
Välj önskad post.
 Om det finns 2 eller flera telefonnummer,
tryck på önskat nummer i listan.
”Sök kontakt”: Välj för att söka med kontaktens namn.
 Välj
för att visa och redigera posten. (Sid. 89)
4
3
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
1
INFORMATION
l När en telefon ansluts för första gången,
måste telefonboken laddas ner. Om telefonboken inte kan laddas ner, visas ett
popup-fönster.
l Om en kontakt inte har sparade telefonnummer kommer posten att tonas ner.
l Telefonbokslistan
kan
uppdateras.
(Sid. 145)
Kontrollera att anslutningsskärmen visas.
 För att avsluta ett samtal, välj ”Avsl. samtal”.
93
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 94 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA TELEFON
FRÅN SAMTALSLISTOR
Varje samtalslista (missade, mottagna
och ringda) lagrar upp till 15 poster.
1
Visa menyskärmen ”Telefon” och välj
”Samtalslistor”. (Sid. 80)
2
Välj önskad flik.
 När
trycks in registreras posten i
listan ”Sparad” på skärmen ”Kontakter”.
(Sid. 88)
3
4
Välj önskad post.
Kontrollera att anslutningsskärmen visas.
 För att avsluta ett samtal, välj ”Avsl. samtal”.
MED ETT SMS
Samtal kan ringas till telefonnumret till
sändaren av ett SMS. (Sid. 101)
Nr.
1
Välj ”Ring avsänd.”.
2
Kontrollera att anslutningsskärmen visas.
Funktion
Välj för att välja alla nummer.
Välj för att visa missade samtal.
Välj för att visa mottagna samtal.
Välj för att visa uppringda nummer.
 Status för ett samtal visas med följande
symboler.
 För att avsluta ett samtal, välj ”Avsl. samtal”.
: Missat
: Mottaget
: Ringt
94
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 95 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA TELEFON
MED POI-SAMTAL
Samtal kan göras till en sevärdhet
(POI) när dess detaljer visas på skärmen. (Sid. 169, 177)
1
Välj
.
GENOM ATT TRYCKA PÅ
SKÄRMKNAPPEN SOS
RINGA NÖDNUMRET 112
Denna funktion används för att ringa
ett larmsamtal till 112 med en knapptryckning.
Det här samtalet kan enbart ringas i ett
land där larmsystemet 112 finns tillgängligt.
2
Kontrollera att anslutningsskärmen visas.
 För att avsluta ett samtal, välj ”Avsl. samtal”.
1
Visa menyskärmen ”Telefon” och tryck
på ”Ring”. (Sid. 80)
2
Välj ”SOS”.
3
Välj ”Ja” när bekräftelseskärmen visas.

: Endast navigationssystem
95
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
Funktionen är inte tillgänglig om
handsfree-systemet inte är anslutet.
3
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 96 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA TELEFON
4
Följande skärm visas.
 De geografiska koordinaterna för den
aktuella positionen visas i skärmens övre
vänstra hörn.
 Om ”...” visas på skärmen kan du välja att
följande uppgifter om positionen visas.
Om motorvägar: Motorvägens nummer,
körriktning och nästa avfart.
Om andra vägar: Adressinformation.
Varje gång ”...” trycks in ändras skärmen
mellan geografiska koordinater och positionsuppgifter.
96
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 97 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA TELEFON
2. TA EMOT SAMTAL MED Bluetooth®-TELEFON
När ett samtal tas emot visas den här
skärmen och en ljudsignal hörs.
1
Tryck på knappen
Samtal väntar
på ratten.
3
”Godkänn”: Välj för att tala i telefonen.
”Svara inte”: Välj för att avvisa samtalet.
 Layouten på skärmen för inkommande
samtal kan variera beroende på den tillgängliga informationen från den anslutna
telefonen.
på
 Med en tryckning på knappen
ratten avvisas också samtal.
 Ljudnivån kan justeras genom en tryckning på knappen ”VOL”.
2
Följande skärm visas.
INFORMATION
l Vid internationella samtal visas eventuellt inte namnet eller numret på den
andra parten beroende på vilken mobiltelefon du har.
l Ringsignal och ringsignalsvolym kan
också ställas in. (Sid. 145)
l Endast navigationssystem: Bilden på
kontakten visas på skärmen om en bild
är tillgänglig från telefonen. Om ingen
bild på kontakten finns tillgänglig visas
en standardbild.
Ett samtal
 För uppgifter om denna skärm: (Sid. 98)
97
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
 För uppgifter om denna skärm: (Sid. 98)
 Det första samtalet sätts i vänteläge och
informationen om uppringaren tonas ner.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 98 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA TELEFON
3. TALA I Bluetooth®-TELEFON
När du talar i en Bluetooth®-telefon visas en samtalsskärm. Funktionerna
som visas nedan kan utföras på den
här skärmen.
Ett samtal
Nr.
Funktion
Välj för att koppla samtalet vidare. Välj ”Koppla vidare” för att
ändra från handsfree till mobiltelefonsamtal. Välj ”Hands-free”
för att ändra från mobiltelefon till
handsfree-samtal.
Visar namn, nummer och bild
(endast med navigationssystem)
på den andra parten. Uppgifterna som visas här kan variera beroende på informationen som är
tillgänglig från din telefon.
Samtal väntar
Visar ett samtals längd.
Välj för att dämpa din röst för den
andra parten. Symbolen tänds
under ljudlöst läge. Avbryt det
ljudlösa läget genom att trycka
på denna symbol igen.
Välj för att växla samtalspart.
Nr.
Funktion
Tryck för att lägga på luren.
Välj för att växla till konferenssamtal.
 Man kan även trycka på
på ratten för att lägga på luren.
Välj för att ringa upp ett andra
nummer. (Sid. 99)
Välj för att skicka en signal.
(Sid. 99)
Välj för att sätta ett samtal i vänteläge. För att avbryta den här
funktionen, tryck på ”Fortsätt”.
98
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 99 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA TELEFON
INFORMATION
SKICKA SIGNALER
1
2
Välj ”Tangentbord”.
Skriv in numren.
3
 Välj
skärm.
för att återgå till föregående
RINGA ETT ANDRA NUMMER
1
2
Välj ”Ring”.
Välj önskad uppringningsmetod.
Om ”Ring nummer” väljs
3
Skriv in numret och välj sedan
.
99
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
l Om du byter från samtal med mobiltelefon till handsfree-samtal visas handsfree-skärmen så att du kan hantera
samtalet från skärmen.
l Beroende på vilken mobiltelefon som är
ansluten kan Bluetooth®-anslutningen
avbrytas om eller när ett samtal överförs
till mobiltelefonen.
l Överföringsmetoderna är olika beroende
på den typ av mobiltelefon som du har.
l Anvisningar om hur du använder mobiltelefonen finns i den manual som följde
med telefonen.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 100 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA TELEFON
Om ”Ring från kontakter” väljs
nBYTA SAMTALSPARTNER
3
1
Välj önskad lista och välj därefter önskad post.
Välj ”Växla samtal”.
 Varje gång ”Växla samtal” väljs kommer
den part som väntar att kopplas in.
 Den andra parten kan även växlas med
en tryckning på bilden på önskad part
(endast navigationssystem) eller med
en tryckning på
på ratten.
nBYTA TILL KONFERENSSAMTAL
Om ”Ring från samtalslistor” väljs
3
Välj önskad lista och välj därefter önskad post.
1
Välj ”Länka samtal”.
INFORMATION
l Funktionen för att avbryta samtal kan
variera beroende på telefonleverantör
och mobiltelefon.
JUSTERA
MOTTAGNINGSVOLYMEN
4
1
Kontrollera att anslutningsskärmen visas.
 För att avsluta ett samtal, välj ”Avsl. samtal”.
5
När ett nytt samtal har kopplats upp visas följande skärm.
Tryck på knappen ”VOL” för att ställa
in ljudvolymen på den andra partens
röst.
INFORMATION
l Även mottagningsvolymen kan justeras
med reglaget för volymkontroll på ratten.
 Det första samtalet sätts i vänteläge och
informationen om uppringaren tonas ner.
 Informationen om det andra samtalet
visas nedanför informationen om det första samtalet.
100
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 101 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. SMS-FUNKTION
1. SMS-FUNKTION
Mottagna SMS kan vidarebefordras
från den anslutna Bluetooth®-telefonen, vilket gör det möjligt att läsa och
besvara meddelanden med det här
systemet.
1
Visa menyskärmen ”Telefon” och välj
”Meddelanden”. (Sid. 80)
2
3
Välj fliken ”Inkorg”.
Välj önskat meddelande.
3
Om telefonen inte stöder SMS-funktionen kan denna funktion inte användas.
TA EMOT SMS
När ett nytt SMS tas emot visas ett
pop-up-fönster på skärmen.
1
Välj ”Visa” för att läsa det mottagna
meddelandet.
2
Kontrollera att meddelandet visas.
 Meddelandets status visas med följande
symboler.
: Läst meddelande
: Oläst meddelande
INFORMATION
l Denna funktion kan ställas in i påslaget
eller avstängt läge. (Sid. 145)
101
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
Beroende på vilken typ av Bluetooth®telefon som är ansluten överförs eventuellt inte mottagna meddelanden till
inkorgen för meddelanden.
LÄSA MOTTAGNA SMS
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 102 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. SMS-FUNKTION
4
Kontrollera att meddelandet visas.
SVARA PÅ SMS
1
Välj ”Svara fri text” eller ”Svara med
mall”.
 Välj lämplig mall om du trycker på ”Svara
med mall”.
2
Nr.
Funktion
Välj för att ringa upp avsändaren.
Välj för att svara på SMS-meddelandet med fri text.
Skriv in meddelandet och tryck på
”OK”.
 SMS:et kommer att skickas.
INFORMATION
l ”Svara fri text” är inte tillgängligt under
körning.
Välj för att svara på SMS-meddelandet med en mall.
102
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 103 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. SMS-FUNKTION
LÄSA SKICKADE SMS
SKICKA ETT NYTT SMS
1
Visa menyskärmen ”Telefon” och välj
”Meddelanden”. (Sid. 80)
1
Visa menyskärmen ”Telefon” och välj
”Meddelanden”. (Sid. 80)
2
3
Välj fliken ”Sänt”.
2
3
Välj fliken ”Nytt”.
Välj önskat meddelande.
4
Skriv in meddelandet och tryck på
”OK”. (Sid. 104)
5
Välj önskat nummer/kontakt till den du
vill skicka ett SMS.
: Sänt
: Ej sänt
: Sänder
4
Kontrollera att meddelandet visas.
”Skicka på nytt”: Välj för att skicka meddelandet på nytt.
 ”Omskick” visas om meddelandet inte
har kunnat sändas.

: Endast navigationssystem
103
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
3
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
 Endast navigationssystem: Meddelandets
status visas med följande symboler.
Välj ”Skapa meddelande” eller ”Använd mall”.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 104 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. SMS-FUNKTION
Om ”Nytt nummer” väljs
6
Skriv in numret och tryck på ”OK”.
 SMS:et kommer att skickas.
Om du trycker på ”Välj kontakt” eller
”Välj från samtalslistor”
6
Välj önskad lista.
7
Välj önskad kontakt.
 Om det finns 2 eller flera telefonnummer,
tryck på önskat nummer i listan.
 SMS:et kommer att skickas.
SKAPA NYTT SMS
nNÄR ”Skapa meddelande” ÄR
VALT
1
Skriv in meddelandet och tryck på
”OK”.
nNÄR ”Skapa meddelandemall” ÄR
VALT
1
Tryck på önskad mall.
INFORMATION
l Funktionerna ”Skapa meddelande” och
”Skapa meddelandemall” är inte tillgängliga under körning.
: Välj för att ta bort mallen.
2
Redigera meddelandet och tryck på
”OK”.
104
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 105 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. SMS-FUNKTION
REGISTRERA NYA MALLAR
INFORMATION
Nya mallar kan skapas. Du kan registrera upp till 15 mallar.
1
Välj ”Skapa meddelandemall”.
3
2
Skriv in meddelandet och tryck på
”OK”.
 Meddelandet registreras i mallistan.
l Antal tecken som finns kvar för SMSmeddelandet visas.
l Maximalt 3 SMS kan skrivas i följd.
l Inskrivning av text är inte tillgängligt
under körning.
105
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
l 10 meddelanden har redan registrerats
på skärmen för meddelandemall.
l Endast navigationssystem: Om vägledning är aktiv för tillfället kan mallen ”Jag
kommer att anlända XX:XX.” användas.
(”XX:XX” är den uppskattade ankomsttiden.) Denna mall kan inte raderas.
l Markörens position kan flyttas genom att
du trycker på önskad punkt på inmatningsskärmen.
l Ett SMS kan innehålla upp till 160
tecken. Om den inskrivna texten överskrider antalet tillgängliga tecken för ett
SMS-meddelande, kommer ett nytt SMS
att börja automatiskt. Detta indikeras
genom en skiljelinje och en symbol i
inskriftsfältet som visas så snart som det
bara finns 10 tecken kvar för SMS-meddelandet.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 106 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. VAD GÖR DU OM ...
1. FELSÖKNING
Kontrollera först tabellen nedan om du har problem med handsfree-systemet eller
en Bluetooth®-enhet.
Vid användning av handsfree-systemet till en Bluetooth®-enhet
Sida
Symptom
Möjlig orsak
Åtgärd
Handsfree-systemet
eller Bluetooth®-enheten fungerar inte.
Bluetooth®-versionen av den anslutna
mobiltelefonen kan
vara äldre än den
specificerade versionen.
Använd en mobiltelefon med Bluetooth®version 1.1 eller högre (rekommenderas: Ver. 3.0 +EDR
eller högre)
Mobiltelefon
Detta
system

126, 137
106
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 107 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. VAD GÖR DU OM ...
Vid parning/anslutning av en mobiltelefon
Sida
Symptom
Möjlig orsak
Åtgärd
Fel lösenord angavs
på mobiltelefonen.
Mobiltelefon
Detta
system
Ange korrekt lösenord på mobiltelefonen.


Parningen på mobiltelefonsidan har inte
avslutats.
Avsluta parningen på
mobiltelefonen (godkänn parning på telefonen).


Gammal parningsinformation finns kvar
antingen på detta
system eller på mobiltelefonen.
Radera existerande
parningsinformation
från såväl detta system som mobiltelefonen, para därefter
den
mobiltelefon
som du vill ansluta till
det här systemet.

129, 140
107
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
En mobiltelefon kan
inte paras.
3
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 108 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. VAD GÖR DU OM ...
Sida
Symptom
Möjlig orsak
Åtgärd
En annan
Bluetooth®-enhet är
redan ansluten.
Bluetooth®-funktionen är inte aktiverad
på mobiltelefonen.
Mobiltelefon
Detta
system
Gör en manuell anslutning av mobiltelefonen som du vill
använda i det här
systemet.

129, 140
Aktivera Bluetooth®funktionen på mobiltelefonen.



122, 132

129, 140
Modeller
utan
elektroniskt låsoch startsystem
En
Bluetooth®-anslutning kan inte genomföras.
Automatisk
Bluetooth®-anslutning är inställd på avstängt läge i det här
systemet.
Ställ in automatisk
Bluetooth®-anslutning i detta system till
påslaget läge när
startknappen vrids till
läge ”ACC” eller
”ON”.
Modeller
med
elektroniskt låsoch startsystem
Ställ in automatisk
Bluetooth®-anslutning i detta system till
påslaget läge när
startknappen trycks
till radioläge eller
tändningsläge.
Gammal
registreringsinformation
finns kvar antingen
på detta system eller
på mobiltelefonen.
Radera existerande
registreringsinformation från såväl detta
system som mobiltelefonen;
registrera
därefter den mobiltelefon som du vill ansluta till det här
systemet.
108
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 109 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. VAD GÖR DU OM ...
Ringa/ta emot ett samtal
Sida
Möjlig orsak
Åtgärd
Ett samtal kan inte
ringas/tas emot.
Din bil är i ett område
utan täckning.
Flytta dig till ett område där täckningssignalen
visas
på
displayen.
Mobiltelefon
Detta
system


3
Vid användning av telefonboken
Sida
Symptom
Möjlig orsak
Åtgärd
Telefonboksdata kan
inte överföras manuellt/automatiskt.
Överföringen på mobiltelefonen har inte
avslutats.
Avsluta överföringen
på
mobiltelefonen
(godkänn överföringen på telefonen).
Mobiltelefon
Detta
system


109
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
Symptom
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 110 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. VAD GÖR DU OM ...
Vid användning av Bluetooth® meddelandefunktion
Sida
Symptom
Meddelanden
inte ses.
kan
Information om nya
meddelanden visas
inte.
Möjlig orsak
Åtgärd
Mobiltelefon
Detta
system
Meddelandeöverföring är inte aktiverad
på mobiltelefonen.
Aktivera meddelandeöverföringen
på
mobiltelefonen (godkänn meddelandeöverföringen på telefonen).


Information om mottagna SMS/e-mail i
systemet är inställt
på avstängt läge.
Ställ in information
om mottagna SMS/epost i systemet på
påslaget läge.

145
110
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 111 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. VAD GÖR DU OM ...
Övriga situationer
Sida
Symptom
Åtgärd
Mobiltelefonen
är
inte tillräckligt nära
systemet.
Mobiltelefonen
är
den mest sannolika
orsaken till symptomet.
Mobiltelefon
Detta
system
Ta med mobiltelefonen närmare systemet.


Stäng av mobiltelefonen, ta bort och sätt
tillbaka
batteriet,
starta om mobiltelefonen.


Aktivera mobiltelefonens Bluetooth®-anslutning.


Stoppa mobiltelefonens säkerhetsprogramvara och stäng
av alla tillämpningar.


Innan du använder
en applikation som är
installerad på mobiltelefonen ska du
noga kontrollera upphovet och hur användningen
kan
påverka detta system.


3
Bluetooth® HANDSFREE-SYSTEM
Trots att alla upptänkliga åtgärder har
vidtagits ändras inte
symptomstatus.
Möjlig orsak
: För ytterligare uppgifter, se instruktionsboken som följde med mobiltelefonen.
111
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 112 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. VAD GÖR DU OM ...
112
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 113 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4
1
INSTÄLLNING
2
1
INSTÄLLNING
3
1. SNABB INFORMATION .............. 114
2. ALLMÄNNA
INSTÄLLNINGAR...................... 116
SKÄRM FÖR ALLMÄNNA
INSTÄLLNINGAR ............................. 116
3. SKÄRMINSTÄLLNINGAR........... 119
4.
Bluetooth®-INSTÄLLNINGAR....
122
Bluetooth®-FUNKTION PÅ/AV ............ 122
PARA IHOP Bluetooth®-ENHET ......... 123
LISTA ÖVER PARADE
ENHETER......................................... 129
REDIGERA SYSTEMNAMNET........... 130
STÄLLA IN PIN-KOD .......................... 130
5. INSTÄLLNINGAR FÖR
ANSLUTNINGSBARHET .......... 131
Bluetooth®-INSTÄLLNINGAR ............. 131
SNABBINSTÄLLNING AV
INTERNETANSLUTNING................. 142
TOYOTA-WEBBKONTO,
INSTÄLLNINGAR ............................. 143
6. TELEFONINSTÄLLNINGAR ....... 145
7. INSTÄLLNINGAR FÖR
LJUDANLÄGGNINGEN ............ 146
Vissa funktioner kan inte användas under körning.
113
IMV_Navi+MM_OM0K212E_(EE)
15.03.31
11:21
4
5
6
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 114 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
1. SNABB INFORMATION
Tryck på knappen ”INSTÄLLNING” för att specialinställa funktioner.
nSKÄRMEN ”Inställning”
Multimediasystem
Navigationssystem
114
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 115 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
Nr.
Funktion
Sida
Välj för att ställa in språk, driftsljud etc.
116
Välj för att justera skärmarnas kontrast och ljusstyrka, stänga av bildskärmen, etc.
119
Välj för att justera ljudet.
146
Välj för att ansluta till Bluetooth®-enhet. Inställningar är tillgängliga för
Bluetooth®-telefoner och Bluetooth®-ljudenheter.
122
4
131
Välj för att justera telefonljud, ställa in en telefonbok etc.
145
INSTÄLLNING
Välj för att ansluta. Inställningar är tillgängliga för Bluetooth®-telefoner,
Bluetooth®-ljudenheter, Internet-enheter via Bluetooth®, anslutningsmetoder för Internet och konto på Toyota webb.
115
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 116 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
2. ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR
Inställningar kan göras för val av språk,
driftsljud etc.
1
Visa skärmen ”Inställning”.
(Sid. 114)
2
Välj ”Allmän”.
3
Välj de uppgifter som ska ställas in.
SKÄRM FÖR ALLMÄNNA
INSTÄLLNINGAR
116
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 117 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
Nr.
Funktion
Välj för att ändra språk.
Välj för att ställa in ljudvolymen för
telefon/navigation. (Sid. 118)
*2
Välj för att ändra måttenheten för
avstånd/bränsleförbrukning.
*1
Välj för att ändra måttenheten för
bränsleförbrukning.
*1
Välj för att ställa in animeringar På/
Av.
Funktion
Multimediasystem
Välj för att visa systeminformation.
Navigationssystem
Välj för att visa systeminformation.
Välj ”Audioinformation” på skärmen för att gå till den andra sidan.
Välj för att visa öppen källinformation.
Information relaterad till tredjepartsprogramvara som används i
denna produkt finns angiven. (Det
omfattar anvisningar för hur sådan
programvara anskaffas, i förekommande fall.)
Välj för att ställa in automatisk textrullning På/Av. Denna funktion kan
inte användas under körning.
*1: Endast multimediasystem
*2: Endast navigationssystem
Välj för att ändra känsligheten i
den kapacitiva skärmknappen.
INFORMATION
*2
Poster lagrade i ”Sparad”-listan på
skärmarna ”Mina resmål” och
”Kontakter” (Sid. 87, 197) kan
överföras till ett USB-minne.
(Sid. 206)
*2
Uppgifter
formaterade
som
”vCard” kan överföras från USBminne till det här systemet. Överförda adresser och nummer lagras
i listan ”Sparad” på skärmen ”Mina
resmål” och skärmen ”Kontakter”.
(Sid. 207)
l Den nuvarande inställningen för varje
funktion visas på höger sida.
Välj för att radera alla personliga
data som lagrats i systemet.
(Sid. 118)
117
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
4
INSTÄLLNING
Välj för att ställa in ljudsignaler På/
Av.
Nr.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 118 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
INSTÄLLNINGAR AV
LJUDVOLYM
Ljudvolymen visas numeriskt för var
och en av de olika funktionerna.
1
Visa skärmen för allmänna inställningar. (Sid. 116)
2
3
Välj ”Volyminställningar”.
Tryck på ”+” eller ”–” för att justera volymen.
Nr.
*
RADERA ALLA PERSONLIGA
DATA
1
Visa skärmen för allmänna inställningar. (Sid. 116)
2
3
Välj ”Radera alla personliga data”.
Välj ”Ja” när bekräftelseskärmen visas.
 Registrerade eller ändrade personliga
inställningar tas bort eller återställs till
ursprungsformen.
Detalj
Volym för navigeringsröst.
Volym för inkommande telefonsamtal
Volym för utgående telefonsamtal
Ringsignalens volym.
*: Endast navigationssystem
118
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 119 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
3. SKÄRMINSTÄLLNINGAR
Skärmens kontrast och ljusstyrka samt
bilden som kameran visar kan justeras. Skärmen kan även stängas av
och/eller ändras till dagsljusläge eller
mörkerläge.
1
Visa skärmen ”Inställning”.
(Sid. 114)
2
Välj ”Skärm”.
Funktion
Sida
Välj för att sätta på/stänga
av dagsljusläge.
120
Välj för att stänga av skärmen. Välj valfri knapp på
ljudanläggningspanelen för
att sätta på den igen.

Välj
eller
för att
justera kontrasterna på
skärmen.

: Förstärker kontrasten på skärmen

: Försvagar kontrasten på skärmen
4

Välj
eller
för att
justera ljusstyrkan på skärmen.
Välj de uppgifter som ska ställas in.
*

:Ökar ljusstyrkan på
skärmen

:Minskar ljusstyrkan
på skärmen

Välj för att justera kameravisningen.
120
Tryck för att justera videovisningen.
121
INFORMATION
l Kontraster och ljusstyrka kan justeras
med en lätt tryckning på markören på
skärmen, dra markören med fingret,
eller genom att trycka lätt på önskat läge
på skalan.
*: I förekommande fall
119
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
INSTÄLLNING
3
Nr.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 120 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
BYTA MELLAN DAGSLJUSLÄGE OCH MÖRKERLÄGE
Skärmen växlar mellan dagsljus- och
mörkerläge beroende på strålkastarinställningen. Denna funktion är tillgänglig medan strålkastarna är tända.
1
Visa skärmen för skärminställningar.
(Sid. 119)
2
Välj ”Dagläge”.
JUSTERA KAMERAVISNINGEN
Kontrasten och ljusstyrkan för kameravisning kan justeras.
1
Visa skärmen för skärminställningar.
(Sid. 119)
2
Välj ”Kamera”.
3
Välj
eller
för att justera kontrasten eller ljusstyrkan.
INFORMATION
l Om skärmen är inställd på dagsljusläge
och strålkastarna är påslagna, memorerar systemet detta även om motorn är i
följande läge.
Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Nr.
Funktion
Startknappen har vridits till läge ”LOCK”.
Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Startknappen har tryckts till avstängt läge.
Kontrast
: Förstärker kontrasten på skärmen
:Försvagar kontrasten på skärmen
Ljusstyrka
: Ökar ljusstyrkan på
skärmen
:Minskar ljusstyrkan på skärmen
INFORMATION
l Kontraster och ljusstyrka kan justeras
med en lätt tryckning på markören på
skärmen, dra markören med fingret,
eller genom att trycka lätt på önskat läge
på skalan.
120
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 121 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
JUSTERA VIDEOVISNINGEN*
Videovisningens bildförhållande, kontrast, ljusstyrka, ton och färg kan justeras enligt ljusstyrkan i omgivningen.
1
2
3
Visa skärmen för skärminställningar.
(Sid. 119)
Nr.
Funktion
Välj
för att justera
: Ökar ljusstyrkan på skär-

men

Tryck på ”Video”.
Välj de uppgifter som ska ställas in.
eller
videovisningens ljusstyrka.
: Försvagar ljusstyrkan på
skärmen.
Välj
eller
för att justera
4
videovisningens ton.
: Förstärker skärmens ton.

: Försvagar skärmens ton.
Välj
eller
för att justera
videovisningens färg.
Nr.
Funktion
Välj för att välja bildformat: normal,
helskärm och zoom.
Välj
eller
för att justera
videovisningens kontraster.

: Förstärker kontrasten på
skärmen

: Försvagar kontrasten på
skärmen

: Förstärker den gröna färgen
på skärmen.

: Förstärker den röda färgen
på skärmen.
INFORMATION
l Kontrast, ljusstyrka, ton och färg kan
justeras med en lätt tryckning på markören på skärmen, eller dra den med fingret, eller genom att trycka lätt på skalan.
*: I förekommande fall
121
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
INSTÄLLNING

OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 122 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
4. Bluetooth®-INSTÄLLNINGAR
1
Visa skärmen ”Inställning”.
(Sid. 114)
2
3
Välj ”Bluetooth*”.
Bluetooth®-FUNKTION PÅ/AV
1
Visa inställningsskärmen för
Bluetooth®. (Sid. 122)
Följande skärm visas.
2
Välj ”Bluetooth*”.
När ”Bluetooth*” är på:
Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Bluetooth®-enheten ansluts automatiskt
när startknappen vrids till läge ”ACC” eller
”ON”.
Funktion
Sida
Bluetooth®-funktion, på/av
122
Para ihop Bluetooth®-enhet
123
Lista över parade enheter
129
Redigera systemnamnet
130
Ställa in PIN-kod
130
Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Bluetooth®-enheten ansluts automatiskt
när startknappen trycks till radioläge eller i
tändningsläge.
När ”Bluetooth*” är avstängd:
Bluetooth®-enheten kopplas bort och systemet kommer inte att ansluta till den nästa
gång.
 Även om Bluetooth®-funktionen är inställd
på avstängt läge så sätts den på automatiskt när en telefon eller annan Bluetooth®enhet ansluts.
*: Bluetooth® symbol och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
122
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 123 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
PARA IHOP Bluetooth®ENHET
3
Om den här skärmen visas, sök på
skärmen för enhetsnamnet på din
Bluetooth®-enhet.
Upp till 4 Bluetooth®-enheter kan paras ihop. En parad enhet kan anslutas
till någon av de profiler som stöds, såsom telefon (HFP), musik (A2DP).
LÄGGA TILL EN NY ENHET
Visa inställningsskärmen för
Bluetooth®.
2
(Sid. 122)
Välj ”Lägg till ny enhet”.
När en annan Bluetooth®-enhet ansluts
 För att koppla bort Bluetooth®-enheten,
välj ”JA”.
Om 4 Bluetooth®-enheter redan har parats ihop
 En parad enhet måste bytas ut.
Tryck på ”OK” och välj enheten som ska
bytas ut.
 Välj ”Avbryt” för att avbryta registreringen.
4
Para ihop Bluetooth®-enheten med din
Bluetooth®-enhet.
 Ingen PIN-kod krävs för Bluetooth®-enheter som är kompatibla med SSP (Secure
Simple Pairing). Beroende på typen av
Bluetooth®-enhet som ansluts visas eventuellt ett meddelande som bekräftar registreringen på Bluetooth®-enhetens skärm.
Svara och använd Bluetooth®-enheten
enligt bekräftelsemeddelandet.
123
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
INSTÄLLNING
1
4
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 124 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
5
Kontrollera att följande skärm visas.
 När du har anslutit din Bluetooth®-enhet
ansluts den automatiskt när startknappen
är i följande lägen.
Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Startknappen vrids till läge ”ACC” eller
”ON”.
Om den automatiska anslutningen misslyckades visas följande skärm. Välj profilen som ska anslutas.
Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Startknappen trycks till radioläge eller
tändningsläge.
INFORMATION
Nr.
Funktion
Sida
Välj för att ansluta till telefonprofilen.
129
Välj för att ansluta till musikprofilen.
129
Välj för att ansluta alla profiler.
129
l För detaljer om enhetsdetektering och
användning av din Bluetooth®-enhet, se
instruktionsboken som levereras med
Bluetooth®-enheten.
l Musikprofilerna som den parade enheten stöder kan anslutas individuellt om
man så vill. Vissa enheter tillåter inte att
individuella profiler ansluts. I sådant fall,
kommer ett pop-up-fönster att visas.
124
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 125 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
ÅTERANSLUTA Bluetooth®ENHET
Om en Bluetooth®-enhet kopplas bort
på grund av dålig mottagning i
Bluetooth®-nätet medan startknappen
är i följande lägen återansluts
Bluetooth®-enheten automatiskt.
Modeller utan elektroniskt lås- och
startsystem
Startknappen vrids till läge ”ACC” eller
”ON”.
4
INSTÄLLNING
Modeller med elektroniskt lås- och
startsystem
Startknappen trycks till radioläge eller
tändningsläge.
 Om Bluetooth®-enheten har kopplats bort
avsiktligt, till exempel om den stängdes
av, händer ingenting. Återanslut den
manuellt med någon av följande metoder:
• Tryck på en Bluetooth®-enhet igen.
(Sid. 129)
• Anslut
ljudprofilen/telefonprofilen.
(Sid. 129)
125
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 126 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
PROFILER
Det här systemet stöder följande tjänster.
Bluetooth®enhet
Bluetooth®telefon/
Bluetooth®ljudspelare
Specifikation
Bluetooth®, specifikation
Bluetooth®enhet
Bluetooth®telefon
Bluetooth®
ljudspelare
Profil
Funktion
Registrera
Bluetooth®enhet
Funktion
Krav
Rekommendationer
Ver. 1.1
Ver. 3.0
+EDR
Krav
Rekommendationer
HFP (Hands Free-Profile)
Handsfreesystem
Ver. 1.0
Ver. 1.6
PBAP (Phone Book Access
Profile)
Överföra
kontakter
Ver. 1.0
Ver. 1.1
MAP (Message Access Profile)
Bluetooth®-telefonmeddelande
Ver. 1.0

Ver. 1.0
Ver. 1.2
Ver. 1.0
Ver. 1.4
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile)
Bluetooth®
ljudspelare
INFORMATION
l Om din mobiltelefon inte stöder HFP-miljö kan du inte registrera Bluetooth®-telefonen
eller använda profilerna PBAP,eller MAP separat.
l Om den anslutna Bluetooth®-enhetens version är äldre än de som rekommenderas, eller
om den inte är kompatibel, fungerar denna funktion för Bluetooth®-enheter eventuellt inte
korrekt.
126
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 127 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
Bluetooth® symbol och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG,
Inc., och tillåtelse har givits för användning av varumärket av licenstagaren FUJITSU
TEN LIMITED och Harman International. Övriga varumärken och logotyper tillhör respektive ägare.
4
INSTÄLLNING
127
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 128 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
DISPLAYSTATUS
Status för Bluetooth®-anslutningen
samt mottagningsnivån och batteriets
laddningsnivå visas i statusfältet.
Nr.
INFORMATION
l En antenn för Bluetooth®-anslutning är
inbyggd i instrumentpanelen. Systemet
fungerar eventuellt inte när du använder
Bluetooth®-enheten under följande förutsättningar och platser:
• Om enheten är dold av vissa föremål
(t.ex. bakom sätet, i handskfacket eller
konsolfacket).
• Om enheten vidrör eller täcks av material av metall.
Funktion
Visar laddningsnivån i enhetens batteri
 Den visade nivån motsvarar inte
alltid nivån som visas på enheten.
Batteriets laddningsnivå visas
eventuellt inte beroende på enheten. Systemet saknar laddningsfunktion.
 Om den här informationen inte är
tillgänglig från den anslutna enheten kommer symbolen att visas
med ett frågetecken.
Visar mottagningsnivån
 Mottagningsnivån motsvarar inte
alltid nivån som visas på enheten.
 Mottagningsnivån visas eventuellt
inte beroende på enheten.
 Om den här informationen inte är
tillgänglig från den anslutna enheten kommer symbolen att visas
med ett frågetecken.
”R” visas vid mottagning i avsökningsområdet.
 Beroende på telefonen visas
eventuellt inte mottagningsområdet.
128
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 129 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
LISTA ÖVER PARADE
ENHETER
4
Kontrollera att följande skärm visas.
Varje status för profilanslutning kan
ändras.
1
Visa inställningsskärmen för
Bluetooth®. (Sid. 122)
2
Välj ”Lista över parade enheter”.
3
Välj önskad enhet.
Funktion
Sida
Välj för att ändra enhetens
namn.
130
Välj för att radera den parade enheten.
130
Välj för att individuellt ansluta/koppla bort en parad
enhets profiler.
—
När ”Anslut alla” visas
 Välj för att ansluta alla
profiler som stöds.
När ”Koppla från alla”
visas
—
 Välj för att koppla från
alla profiler som stöds.
129
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
4
INSTÄLLNING
 Nedtonade symboler kan väljas för direkt
anslutning till funktionen.
 Symbolernas ton visar vilken profil enheten stöder. (Nedtonade symboler är inte
tillgängliga.)
 Enhetens aktuellt anslutna profil är markerad.
Nr.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 130 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
ÄNDRA ENHETENS NAMN
1
2
Välj ”Döp om”.
Skriv in enhetens namn och tryck på
”OK”.
TA BORT EN PARAD ENHET
1
2
Välj ”Radera parning”.
Välj ”Ja” när bekräftelseskärmen visas.
REDIGERA SYSTEMNAMNET
1
Visa inställningsskärmen för
Bluetooth®. (Sid. 122)
2
3
Välj ”Välj systemnamn”.
Skriv in ett namn och tryck på ”OK”.
STÄLLA IN PIN-KOD
1
Visa inställningsskärmen för
Bluetooth®. (Sid. 122)
2
3
Välj ”Välj parnings-PIN”.
Skriv in önskat nummer och tryck på
”OK”.
 En PIN-kod måste bestå av 4 tecken.
130
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 131 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
5. INSTÄLLNINGAR FÖR ANSLUTNINGSBARHET
Inställningar
är
tillgängliga
för
®
Bluetooth -enheter, metoder för Internetanslutning och för kontot till Toyota
webb.
1
2
Visa skärmen ”Inställning”.
(Sid. 114)
Bluetooth®-INSTÄLLNINGAR
1
Visa skärmen
(Sid. 131)
2
3
Välj ”Bluetooth*”.
”Anslutningsbarhet”.
Välj de uppgifter som ska ställas in.
Tryck på ”Anslutningsbarhet”.
4
Funktion
Välj de uppgifter som ska ställas in.
Bluetooth -funktion, på/av
Para ihop
Nr.
Funktion
Sida
Välj för att visa en undermeny för Bluetooth® där du
kan ansluta telefon, ljudenheter och Internetenheter
via Bluetooth®.
131
Välj för att söka efter tillgängliga metoder för anslutning till Internet.
142
Välj för att lägga till eller
ändra ditt Toyota-webbkonto.
143
Sida
®
132
Bluetooth®-enhet
132
Lista över parade enheter
140
Ställa in avgiftsvarningar
141
Ställa in systemnamn och PIN-kod
142
*: Bluetooth® symbol och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

: Endast navigationssystem
131
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
INSTÄLLNING
3
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 132 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
Bluetooth®-FUNKTION PÅ/AV
1
Välj ”Bluetooth*”.
När ”Bluetooth*” är på:
Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Bluetooth®-enheten ansluts automatiskt
när startknappen vrids till läge ”ACC” eller
”ON”.
Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Bluetooth®-enheten ansluts automatiskt
när startknappen trycks till radioläge eller i
tändningsläge.
När ”Bluetooth*” är avstängd:
Bluetooth®-enheten kopplas bort och systemet kommer inte att ansluta till den nästa
gång.
 Även om Bluetooth®-funktionen är inställd
på avstängt läge så sätts den på automatiskt när en telefon eller annan
Bluetooth®-enhet ansluts.
PARA IHOP Bluetooth®-ENHET
Upp till 4 Bluetooth®-enheter kan paras ihop. En parad enhet kan anslutas
till någon av de profiler som stöds, såsom telefon (HFP), musik (A2DP) och/
eller internet (DUN/PAN).
nPARA FRÅN SYSTEMET
1
Välj ”Sök enhet”.
När en annan Bluetooth®-enhet ansluts
 För att koppla bort Bluetooth®-enheten,
välj ”JA”.
Om 4 Bluetooth®-enheter redan har parats ihop
 En parad enhet måste bytas ut.
Tryck på ”OK” och välj enheten som ska
bytas ut.
2
Välj önskad enhet.
*: Bluetooth® symbol och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
 Anslutningsbara Bluetooth®-enheter kommer att visas i listan.
132
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 133 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
3
Bekräfta PIN.
4
Kontrollera att följande skärm visas.
4
Nr.
Funktion
Sida
Välj för att ansluta till telefonprofilen.
140
Välj för att ansluta till musikprofilen.
140
Välj för att ansluta till Internetprofilen.
135,
140
Välj för att ansluta alla profiler.
140
 Systemet väntar på en begäran om
anslutning som kommer från den parade
enheten. Alla begärda profiler ansluts
automatiskt.
 Internetprofilen ansluts inte automatiskt.
För uppgifter om anslutning av Internetprofil. (Sid. 135)
133
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
INSTÄLLNING
 Ingen PIN-kod krävs för Bluetooth®-enheter som är kompatibla med SSP (Secure
Simple Pairing). Beroende på typen av
Bluetooth®-enhet som ansluts visas eventuellt ett meddelande som bekräftar registreringen på Bluetooth®-enhetens skärm.
Svara och använd Bluetooth®-enheten
enligt bekräftelsemeddelandet.
Om den automatiska anslutningen misslyckades visas följande skärm. Välj profilen som ska anslutas.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 134 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
 När du har anslutit din Bluetooth®-enhet
ansluts den automatiskt när startknappen
är i följande lägen.
Modeller utan elektroniskt lås- och startsystem
Startknappen vrids till läge ”ACC” eller
”ON”.
Modeller med elektroniskt lås- och startsystem
Startknappen trycks till radioläge eller
tändningsläge.
INFORMATION
l För detaljer om enhetsdetektering och
användning av din Bluetooth®-enhet, se
instruktionsboken som levereras med
Bluetooth®-enheten.
l Musikprofilerna som den parade enheten stöder kan anslutas individuellt om
man så vill. Vissa enheter tillåter inte att
individuella profiler ansluts. I sådant fall,
kommer ett pop-up-fönster att visas.
nPARA FRÅN ENHETEN
1
Tryck på ”Gör systemet möjligt att
upptäcka”.
När en annan Bluetooth®-enhet ansluts
 För att koppla bort Bluetooth®-enheten,
välj ”JA”.
Om 4 Bluetooth®-enheter redan har parats ihop
 En parad enhet måste bytas ut.
Tryck på ”OK” och välj enheten som ska
bytas ut.
2
Om den här skärmen visas, sök efter
enheten på skärmen till din Bluetooth®enhet.
 Välj ”Avbryt” för att avbryta registreringen.
3
Para ihop Bluetooth®-enheten med din
Bluetooth®-enhet.
 Ingen PIN-kod krävs för Bluetooth®-enheter som är kompatibla med SSP (Secure
Simple Pairing). Beroende på typen av
Bluetooth®-enhet som ansluts visas eventuellt ett meddelande som bekräftar registreringen på Bluetooth®-enhetens skärm.
Svara och använd Bluetooth®-enheten
enligt bekräftelsemeddelandet.
134
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 135 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
nINLOGGNINGSPROCESS
INTERNETPROFIL
Om ”Anslut för Internet” väljs
1
Om
väljs
1
Välj
2
Följ stegen i ”INLOGGNINGSPROCESS
INTERNETPROFIL”
från
”STEG 2”. (Sid. 135)
.
Välj ”Anslut för Internet”.
2
Välj önskad leverantör.
3
Välj ”Anv. namn för lev.”, ”Lösenord
för lev.” eller ”APN” och ange namn,
lösenord eller APN.
4
Välj ”Bekräfta leverantörsinformation”.
135
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
INSTÄLLNING
 Om den automatiska anslutningen misslyckades visas följande skärm. Välj leverantören som ska anslutas.
4
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 136 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
nÅTERANSLUTA Bluetooth®-ENHET
Om en Bluetooth®-enhet kopplas bort
på grund av dålig mottagning i
Bluetooth®-nätet medan startknappen
är i följande lägen återansluts
Bluetooth®-enheten automatiskt.
Modeller utan elektroniskt lås- och
startsystem
Startknappen vrids till läge ”ACC” eller
”ON”.
Modeller med elektroniskt lås- och
startsystem
Startknappen trycks till radioläge eller
tändningsläge.
 Om Bluetooth®-enheten har kopplats bort
avsiktligt, till exempel om den stängdes
av, händer ingenting. Återanslut den
manuellt med någon av följande metoder:
• Tryck på en Bluetooth®-enhet igen.
(Sid. 140)
• Anslut
ljudprofilen/telefonprofilen.
(Sid. 140)
136
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 137 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
nPROFILER
Det här systemet stöder följande tjänster.
Bluetooth®enhet
Bluetooth®telefon/
Bluetooth®ljudspelare
Specifikation
Bluetooth®, specifikation
Profil
Handsfreesystem
PBAP (Phone Book Access
Profile)
Överföra
takter
MAP (Message Access Profile)
Bluetooth®-telefonmeddelande
DUN (Dial-up Networking
Profile)
PAN (Personal Area Networking)
Bluetooth®
ljudspelare
Funktion
HFP (Hands Free-Profile)
®
Bluetooth telefon
Registrera
Bluetooth®
-enhet
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile)
Anslutna
tjänster
Bluetooth®
ljudspelare
kon-
Krav
Rekommendationer
Ver. 1.1
Ver. 3.0
+EDR
Krav
Rekommendationer
Ver. 1.0
Ver. 1.6
Ver. 1.0
Ver. 1.1
Ver. 1.0

Ver. 1.1

Ver. 1.0

Ver. 1.0
Ver. 1.2
Ver. 1.0
Ver. 1.4
INFORMATION
l Om din mobiltelefon inte stöder HFP-miljö, kan du inte registrera Bluetooth®-telefonen
eller använda profilerna PBAP, MAP, DUN eller PAN separat.
l Om den anslutna Bluetooth®-enhetens version är äldre än de som rekommenderas, eller
om den inte är kompatibel, fungerar denna funktion för Bluetooth®-enheter eventuellt inte
korrekt.
137
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
4
INSTÄLLNING
Bluetooth®enhet
Funktion
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 138 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
Bluetooth® symbol och logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG,
Inc., och tillåtelse har givits för användning av varumärket av licenstagaren FUJITSU
TEN LIMITED och Harman International. Övriga varumärken och logotyper tillhör respektive ägare.
138
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 139 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
nDISPLAYSTATUS
Status för Bluetooth®-anslutningen
samt mottagningsnivån och batteriets
laddningsnivå visas i statusfältet.
4
INSTÄLLNING
Nr.
INFORMATION
l En antenn för Bluetooth®-anslutning är
inbyggd i instrumentpanelen. Systemet
fungerar eventuellt inte när du använder
Bluetooth®-enheten under följande förutsättningar och platser:
• Om enheten är dold av vissa föremål
(t.ex. bakom sätet, i handskfacket eller
konsolfacket).
• Om enheten vidrör eller täcks av material av metall.
Funktion
Visar laddningsnivån i enhetens batteri
 Den visade nivån motsvarar inte
alltid nivån som visas på enheten.
Batteriets laddningsnivå visas
eventuellt inte beroende på enheten. Systemet saknar laddningsfunktion.
 Om den här informationen inte är
tillgänglig från den anslutna enheten kommer symbolen att visas
med ett frågetecken.
Visar mottagningsnivån
 Mottagningsnivån motsvarar inte
alltid nivån som visas på enheten.
 Mottagningsnivån visas eventuellt
inte beroende på enheten.
 Om den här informationen inte är
tillgänglig från den anslutna enheten kommer symbolen att visas
med ett frågetecken.
”R” visas vid mottagning i avsökningsområdet.
 Beroende på telefonen visas
eventuellt inte mottagningsområdet.
139
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 140 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
LISTA ÖVER PARADE
ENHETER
3
Kontrollera att följande skärm visas.
Anslutningsstatus för varje profil kan
ändras från ”Lista över parade enheter”.
1
2
Välj ”Lista över parade enheter”.
Välj önskad enhet.
Nr.
 Nedtonade symboler kan väljas för direkt
anslutning till funktionen.
 Symbolernas ton visar vilken profil enheten stöder. (Nedtonade symboler är inte
tillgängliga.)
 Enhetens aktuellt anslutna profil är markerad.
Funktion
Sida
Välj för att ändra enhetens
namn.
141
Välj för att radera den parade enheten.
141
Välj för att individuellt ansluta/koppla bort en parad
enhets profiler.
—
När ”Anslut alla” visas
 Välj för att ansluta alla
profiler som stöds.
När ”Koppla från alla”
visas
—
 Välj för att koppla från
alla profiler som stöds.
140
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 141 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
nÄNDRA ENHETENS NAMN
1
2
STÄLLA IN
AVGIFTSVARNINGAR
Välj ”Döp om”.
Skriv in enhetens namn och tryck på
”OK”.
1
2
Tryck på ”Avgiftsvarningar”.
Välj de uppgifter som ska ställas in.
nTA BORT EN PARAD ENHET
1
2
Välj ”Radera parning”.
Välj ”Ja” när bekräftelseskärmen visas.
4
Funktion
Tryck för att ställa in funktionen för
avgiftsvarning på/av. När funktionen
är i påslaget läge visas ett pop-upfönster.
Tryck för att ställa in funktionen för
roamingvarning på/av.
141
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
INSTÄLLNING
Nr.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 142 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
STÄLLA IN SYSTEMNAMN
OCH PIN
1
Tryck på ”Välj systemnamn och
PIN”.
2
Välj det som ska ställas in.
SNABBINSTÄLLNING AV
INTERNETANSLUTNING
Denna funktion är en genväg för anslutning till Internet.
1
Visa skärmen
(Sid. 131)
2
Välj ”Anslut för Internet”.
”Anslutningsbarhet”.
 Om en Internetanslutning redan är aktiv
visas ett pop-up-fönster. Tryck på ”OK”
för att återgå till föregående skärm.
3
Nr.
Välj önskad enhet.
Funktion
Tryck för att skiva in ett namn. Tryck
på ”OK” för att bekräfta.
Tryck för att skriva in önskat nummer. Tryck på ”OK” för att bekräfta.
 En PIN-kod måste bestå av 4
tecken.
 Systemet söker efter enheter som stöder
Intenetprofilen.
4
Välj ”Anv. namn för lev.”, ”Lösenord
för lev.” eller ”APN” och ange namn,
lösenord eller APN.
5
Välj ”Bekräfta leverantörsinformation”.
142
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 143 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
LÄGGA TILL NYTT KONTO
ELLER ÄNDRA
KONTOUPPGIFTER
TOYOTA-WEBBKONTO,
INSTÄLLNINGAR
Följande detaljerade inställningar för
Toyota-webbkonto kan göras.
1
Visa skärmen
(Sid. 131)
2
Tryck på ”Toyota-webbkonto”.
3
Välj de uppgifter som ska ställas in.
”anslutningsbarhet”.
1
Visa inställningsskärmen för Toyotawebbkonto. (Sid. 143)
2
Välj ”Byt konto”.
3
Välj ”Nytt konto” eller
.
4
INSTÄLLNING
Nr.
Funktion
Visar aktivt konto
Tryck för att lägga till nytt konto eller
ändra annat konto. (Sid. 143)
Tryck för att hämta fordonsinställningarna som ställts in på distans
från Toyotas portal.
Tryck för att skicka bilens inställningsdata, som kan specialinställas
på distans, till Toyotas portal.
143
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 144 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
4
Välj de uppgifter som ska ställas in.
nTA BORT ANVÄNDARNAMN OCH
LÖSENORD
1
2
Nr.
Tryck på ”Radera konto”.
Välj ”Ja” när bekräftelseskärmen visas.
Funktion
Tryck för att skiva in ett användarnamn. Tryck på ”OK” för att bekräfta.
Tryck för att ställa in lösenord. Tryck
på ”OK” för att bekräfta.
Tryck för att sätta på/stänga av funktionen för att komma ihåg användarens lösenord.
När den här funktionen är aktiverad
kommer den angivna informationen
för användarinloggning att kommas
ihåg för varje inloggning.
Tryck för att sätta på/stänga av funktionen för automatisk nedladdning
av sevärdheter och rutter. När den
här funktionen är aktiverad laddas
POI:er och rutter automatiskt ner
från servern och sparas i listan
”Sparad” på skärmen ”Mina resmål”.
(Sid. 197)
Tryck för att radera ditt Toyotawebbkonto från multimediasystemet. (Sid. 144)
144
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 145 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
6. TELEFONINSTÄLLNINGAR
Inställningar kan göras av ringsignal,
information om inkommande SMS och
e-post etc.
1
2
Visa skärmen ”Inställning”.
(Sid. 114)
Välj ”Telefon”.
Nr.
Funktion
Välj för att ställa in funktionen för
meddelanden om inkommande
SMS på/av.
Välj för att ställa in funktionen för
meddelanden om inkommande epost på/av.
Välj för att ställa in önskad ringsignal.
Välj de uppgifter som ska ställas in.
INFORMATION
l Den nuvarande inställningen för varje
funktion visas på höger sida.
145
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
4
INSTÄLLNING
3
Välj för att manuellt uppdatera telefonboken för den anslutna telefonen. Uppdateringen äger rum
genom hänvisning till telefonbokslistan i navigations/multimediasystemet och telefonen. (Sid. 87, 197)
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 146 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
7. INSTÄLLNINGAR FÖR LJUDANLÄGGNINGEN
1
Visa
menyskärmen
(Sid. 114)
2
Tryck på ”Ljud”.
3
”Inställning”.
TON
Hur bra en ljudanläggning låter beror i
hög grad på blandningen av diskant,
mellanregister och bas. Olika typer av
musik och tal kräver olika blandning av
dessa.
Välj de uppgifter som ska ställas in.
1
Visa inställningsskärmen för ljudanläggningen. (Sid. 146)
2
3
Tryck på ”Bas/Mellan/Diskant”.
Justera nivån för bas, mellanregister
och diskant med
Nr.
Funktion
Sida
Tryck för att justera bas/
mellanregister/diskant.
146
Tryck för att justera balans/
fader.
147
Tryck för att ställa in ASL
på låg, mellan, hög eller avstängd.
147
eller
.
146
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 147 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
BALANS
INFORMATION
God balans mellan vänster och höger
stereokanal och mellan de främre och
bakre högtalarna har också stor betydelse.
Tänk på att när du lyssnar på stereo
betyder en ändring av balansen mellan
höger och vänster att volymen ökar på
den ena sidan samtidigt som den minskar på den andra sidan.
Visa inställningsskärmen för ljudanläggningen. (Sid. 146)
2
3
Tryck på ”Balans/Fader”.
AUTOMATISK
LJUDNIVÅREGLERING (ASL)
Systemet anpassar sig till optimal ljudnivå och tonkvalitet beroende på bilens
hastighet för att kompensera för ökat
fordonsljud.
Justera balansen eller fader med pilarna.
Nr.
Funktion
Fader
Ökar volymen i fram
Fader
Ökar volymen i bak
Balans
Ökar volymen till vänster sida
Balans
Ökar volymen till höger
sida
147
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
4
INSTÄLLNING
1
l Ljudbalansen kan också justeras genom
att trycka på eller dra markören på skärmen med fingret eller trycka på kvadranterna.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 148 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. INSTÄLLNING
148
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 149 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5
1
NAVIGATIONSSYSTEM
2
GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION FÖRE
ANVÄNDNING
1
3
4
1. SNABB INFORMATION .............. 152
2. VISA NAVIGATIONSSKÄRMEN................................. 157
5
VISA KARTSKÄRMEN........................ 157
VISA SKÄRMEN MED
NAVIGERINGSMENYN.................... 158
3. NAVIGATIONSSYSTEMETS
FUNKTIONSREGISTER............ 160
Vissa funktioner kan inte användas under körning.
149
IMV_Navi+MM_OM0K212E_(EE)
15.03.31
11:21
6
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 150 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2
ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH
KARTSYMBOLER
4
RUTTVÄGLEDNING
1. BÖRJA RUTTVÄGLEDNING...... 182
1. ANVÄNDA KARTSKÄRMEN ...... 162
VISNING AV BILENS
AKTUELLA POSITION ..................... 162
RULLA SKÄRMBILDEN ...................... 163
KARTKONFIGURATIONER................ 164
STARTSKÄRM FÖR
RUTTVÄGLEDNING ......................... 182
JUSTERA RUTTEN............................. 183
2. RUTTVÄGLEDNING ................... 185
RUTTVÄGLEDNINGSSKÄRM ............ 185
2. KARTSYMBOLER ....................... 166
VISA OLIKA TYPER AV
INFORMATION PÅ KARTAN ........... 166
3
RÖSTVÄGLEDNING ........................... 186
POI*-SYMBOLER................................ 166
3. STÄLLA IN OCH TA BORT
RUTTEN .................................... 188
TRAFIKMEDDELANDEN .................... 170
AVBRYTA RUTTVÄGLEDNING.......... 189
SÖKA RESMÅL
1. SÖKA RESMÅL, REGISTER....... 174
2. SÖKNING..................................... 175
SÖKNING ENLIGT SPARADE
PUNKTER......................................... 175
SÖKNING FRÅN TIDIGARE
RESMÅL ........................................... 175
LÄGGA TILL OCH REDIGERA
ANHALTER ....................................... 189
VISA RUTTINFORMATION................. 191
VISA SVÄNGLISTAN .......................... 192
BLOCKERA VÄG FRAMÖVER ........... 193
SKAPA OMVÄG KRING ETT
OMRÅDE PÅ RUTTEN ..................... 193
OMRÄKNING AV RUTTEN PÅ GRUND
AV TRAFIKMEDDELANDEN ............ 195
SÖKNING VIA TELEFONBOK............ 176
SÖKNING VIA ADRESS ..................... 176
SÖKNING ENLIGT
SEVÄRDHETER............................... 177
SÖKA PÅ KARTAN ............................. 180
SÖKNING ENLIGT
KOORDINATER ............................... 180
*: Plats av intresse
150
IMV_Navi+MM_OM0K212E_(EE)
15.03.31
11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 151 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1
2
5
MINA RESMÅL
6
NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR
3
1. REGISTRERA EN POST ............ 197
REGISTRERA EN NY POST............... 197
2. VISA OCH REDIGERA
INFORMATION OM POST........ 203
VISA OCH REDIGERA
INFORMATION OM POST................ 203
3. SKICKA OCH ÅTERSTÄLLA
SPARADE KONTAKTER MED
USB-MINNE .............................. 206
1. KARTINSTÄLLNINGAR.............. 209
2. RUTTINSTÄLLNINGAR .............. 212
5
STÄLLA IN RUTTALTERNATIV.......... 212
3. INSTÄLLNING FÖR
TRAFIKMEDDELANDEN.......... 213
INSTÄLLNING FÖR
TRAFIKMEDDELANDEN ................. 213
SKICKA SPARADE KONTAKTER
TILL USB-MINNE .............................. 206
ÅTERSTÄLLA SPARADE
KONTAKTER FRÅN USB-MINNE .... 207
4
STÄLLA IN KARTAN........................... 209
7
NAVIGATIONSSYSTEM,
INFORMATION
1. BEGRÄNSNINGAR I
NAVIGATIONSSYSTEMET....... 216
2. NAVIGATIONSDATABAS,
UPPDATERINGAR.................... 219
UPPDATERA
NAVIGATIONSDATABASEN ........... 219
151
IMV_Navi+MM_OM0K212E_(EE)
15.03.31
11:21
6
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 152 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
1. SNABB INFORMATION
nMENYSKÄRMEN ”Navigering”
För att visa menyskärmen ”Navigering”, tryck på ”NAV” på kartan eller tryck på
knappen ”MAP/NAV”. När du har tryckt på ”NAV” eller på knappen ”MAP/NAV”
återkommer den skärm som visades senast. Välj
eller tryck på ”MAP/NAV”
igen så att menyskärmen ”Navigering” visas. Från den här skärmen kan resmål
skrivas in och resvägsrelaterade inställningar ändras.
152
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 153 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
Nr.
Funktion
Sida
Välj för att visa skärmen ”Mina resmål”.
Ett resmål kan skrivas in genom att en funktion väljs från listan över
lagrade resmål, tidigare resmål eller adresser från de anslutna telefonens telefonbok.
158
Välj för att visa skärmen ”Ange destination”.
Ett resmål kan skrivas in med en adress, sevärdhet eller med avancerade alternativ.
159
Välj för att visa skärmen ”Trafikmed”.
Den innehåller en lista över trafikmeddelanden som relaterar till den inställda resvägen, alla meddelanden och varningar.
159
Välj för att visa skärmen ”Ruttalternativ”.
Resvägens preferenser och kriteria att undvika kan justeras.
159
NAVIGATIONSSYSTEM
Välj respektive symbol för att ändra till skärmen ”Mina resmål”, ”Ange
destination”, ”Trafikmed.” eller ”Ruttalternativ”.
5

153
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 154 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
nÖVERSIKT VÄGLEDNINGSSKÄRM
154
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 155 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
Nr.
Funktion
Sida
Visar avståndet, beräknad ankomsttid eller återstående tid till
resmålet.
185
Visar avståndet till nästa sväng med pilen som anger riktningen.
185
Vägledd rutt

164
Den här symbolen visar en kartbild. Om du trycker på den här symbolen ändras kartans layout.
164
Välj för att växla kartlägen mellan normal karta och trafikkarta.
170
Välj för att upprepa senaste navigationsanvisning.
186
Välj för att visa menyskärmen ”Navigering”.
152
Välj för att visa alternativskärmen.
156
Aktuell position
162
Visar namnet på den aktuella gatan eller nästa gata. (när du närmar
dig en manöverpunkt)

Visar trafikmeddelandesymbol och bilköer.

5
NAVIGATIONSSYSTEM
Välj för att ändra kartans skala.
155
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 156 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
nSKÄRM MED ALTERNATIV
Tryck på
på kartan för att visa skärmen med alternativ.
Nr.
*
Funktion
Sida
Välj för att fortsätta den aktuella vägledningen.
189
Välj för att ändra kartans inställning.
209
*
Välj för att visa information om resmålet och anhalten. Resvägspreferenser och kriterier för platser att undvika i resvägsberäkningen kan
ändras.
191
*
Välj för att visa en lista över resvägens olika delar. Det är också möjligt
att definiera en omväg.
192
*
Välj för att blockera ett fastställt avstånd på vägen framför dig.
193
Välj för att visa aktuell placering, geo-koordinater och GPS-information.
162
*: Under vägledning
156
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 157 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
2. VISA NAVIGATIONSSKÄRMEN
VISA KARTSKÄRMEN
1
Tryck på knappen ”MAP/NAV”.
INFORMATION
Modeller utan elektroniskt lås- och
startsystem
• Varningsskärmen visas när skärmen
för första gången växlar till kartskärmen efter det att startknappen har vridits till läge ”ACC” eller ”ON”.
Modeller med elektroniskt lås- och
startsystem
2
5
NAVIGATIONSSYSTEM
 När knappen ”MAP NAV” är intryckt visas
någon av navigeringsskärmarna, tryck på
knappen ”MAP/NAV” igen.
• Varningsskärmen visas när skärmen
för första gången växlar till kartskärmen efter det att startknappen har
tryckts till radioläge eller tändningsläge.
Välj ”Bekräfta”.
 Efter några sekunder växlar varningsskärmen automatiskt till kartskärmen.
157
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 158 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
VISA SKÄRMEN MED
NAVIGERINGSMENYN
1
2
Kontrollera att menyn ”Navigering” visas.
Välj ”NAV” på kartan eller tryck på
knappen ”MAP/NAV”.
Nr.
Funktion
Välj för att visa skärmen ”Mina resmål”.
Välj för att visa skärmen ”Ange destination”.
Välj för att visa skärmen ”Trafikmed”.
Välj för att visa skärmen ”Ruttalternativ”.
 När du har tryckt på ”NAV” eller på knappen ”MAP/NAV” återkommer den skärm
som visades senast. Välj
eller
tryck på ”MAP/NAV” så att menyskärmen
”Navigering” visas.
nSkärmen ”Mina resmål”
 Den här skärmen kan visas med en tryckning på
skärmarna.
på någon av navigations-
158
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 159 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
nSkärmen ”Ange destination”
 Den här skärmen kan visas med en tryckning på
skärmarna.
på någon av navigations-
nSkärmen ”Trafikmed.”
5
NAVIGATIONSSYSTEM
 Den här skärmen kan visas med en tryckning på
skärmarna.
på någon av navigations-
nSkärmen ”Ruttalternativ”
 Den här skärmen kan visas med en tryckning på
skärmarna.
på någon av navigations-
159
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 160 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
3. NAVIGATIONSSYSTEMETS FUNKTIONSREGISTER
Karta
Visa kartor
Sida
Visa kartskärmen
157
Visa bilens aktuella position
162
Visa omgivningen runt bilens aktuella position
163
Ändra skalan
164
Ändra kartans layout
164
Visa olika typer av information på kartan
166
Visa symboler för sevärdheter
166
Visa trafikmeddelanden
170
Söka resmål
Sida
Söka resmålet
175
Ställa in den registrerade posten i systemet som resmål
175
Ruttvägledning
Innan vägledningen börjar
Sida
Ny beräkning av resvägen
183
Visa alternativa resvägar
182
Börja ruttvägledning
182
Före eller under vägledning
Sida
Visa resvägen
191
Lägga till resmål
189
Ny beräkning av resvägen
183
Ändra visning av beräknad ankomsttid och återstående tid
185
Under vägledning
Sida
Avbryta ruttvägledningen
189
Ställa in röstvolymen för vägledning
186
Visa hela resvägskartan
191
160
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 161 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING
Sevärdhet
Sevärdhet
Sida
Registrering av post
197
Redigering av post
203
Ladda in posten från externa enheter
201
5
NAVIGATIONSSYSTEM
161
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 162 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH KARTSYMBOLER
1. ANVÄNDA KARTSKÄRMEN
VISNING AV BILENS
AKTUELLA POSITION
När navigationssystemet startar visas
det aktuella läget först. Skärmen visar
bilens aktuella position och en karta
över omgivningen.
nAKTUELL POSITION OCH
GPS-INFORMATION
1
Välj
2
Välj ”Plats- och GPS-information”.
3
Kontrollera att information om den aktuella positionen visas.
på kartan.
 Märket för bilens aktuella position
visas mitt på skärmen.
INFORMATION
l Under körning är markeringen av bilens
aktuella position fast på skärmbilden,
det är kartan som rör sig.
l Den aktuella positionen visas automatiskt när bilen tar emot signaler från det
globala positioneringssystemet GPS.
Om den aktuella positionen inte stämmer korrigeras den automatiskt när bilen
tar emot signaler från GPS.
l Om batteriet har varit urkopplat eller om
bilen är ny kan den aktuella positionen
vara felaktig. Så snart systemet tar emot
GPS-signaler visas en korrekt aktuell
position.
Nr.
Information
Informationen som lämnas beror på
om vägen som bilen för närvarande
färdas på är en motorväg eller en
gata.
Latitud och longitud
Antal tillgängliga satelliter och höjden.
Välj för att registrera den aktuella
positionen i listan ”Sparad” på skärmen ”Mina resmål”. (Sid. 197)
162
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 163 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH KARTSYMBOLER
RULLA SKÄRMBILDEN
När du väljer valfri punkt på kartan flyttas den platsen in mot skärmens mitt
och indikeras av markören
 Om ”Go” väljs visas startskärmen för
vägledningen. (Sid. 182)
 Om ”Spara” väljs registreras punkten i
listan ”Sparad” på skärmen ”Mina resmål”. (Sid. 197)
.
5
NAVIGATIONSSYSTEM
 Om du håller kvar ett finger på skärmen
fortsätter kartan att rulla i den riktningen
tills du tar bort fingret.
 Namnet på en gata eller geo-koordinaterna för den valda punkten visas beroende på kartans skala.
 När du har rullat skärmen är den valda
platsen kvar i mitten av kartan tills du aktiverar en annan funktion. Märket för bilens
aktuella position fortsätter att röra sig
längs färdvägen och kan försvinna från
skärmen. När
trycks in, återgår
symbolen för bilens aktuella position till
skärmens mitt och kartan rör sig när du
kör längs resvägen.
 När du rullar kartan kan markeringen av
bilens aktuella position försvinna från
skärmen. Tryck på
för att visa
bilens aktuella position på kartskärmen.
163
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 164 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH KARTSYMBOLER
ÄNDRA KARTANS LAYOUT
KARTKONFIGURATIONER
ÄNDRA KARTANS SKALA
1
1
Välj knappen för kartlayout.
Tryck på zoom-knappen.
 För varje tryckning på knappen för kartlayout ändras kartans layout enligt följande:
2
Välj ”+” eller ”–” om du vill ändra kartskärmens skala.
körriktningen i 3D (
en i 2D (
(
)  körriktning-
)  norr uppåt i 2D
)
 Kartskärmens skala kan även ändras på
följande sätt:
• Välj önskad punkt på skalan.
• Dra markeringen på skalstickan till önskad punkt.
INFORMATION
l Skalan löper från 10 m till 500 km.
l Skalan har ändrats och den nya skalindikeringen visas en kort stund.
164
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 165 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH KARTSYMBOLER
Körriktningen i 3D
Körriktningen i 2D
5
NAVIGATIONSSYSTEM
Norr uppåt i 2D
INFORMATION
l Kartans layout kan också ändras genom
att välja
och sedan ”Kartinställningar”. (Sid. 209)
165
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 166 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH KARTSYMBOLER
2. KARTSYMBOLER
VISA OLIKA TYPER AV
INFORMATION PÅ KARTAN
Olika typer av information kan visas på
kartan.
nHASTIGHETSGRÄNSER
Hastighetsgränsen för den väg som du
kör på, kan visas.
POI-SYMBOLER
VISA POI-SYMBOLER
Sevärdheter, t.ex. bensinstationer och
restauranger, kan visas på kartbilden.
Deras placering kan även ställas in
som resmål.
INFORMATION
nSÄKERHETSKAMEROR
Säkerhetskameror kan visas som symboler på kartan.
l En särskild typ av symbol för sevärdheter som visas på skärmen kan väljas.
(Sid. 210)
INFORMATION
l Ovan nämnda funktioner visas beroende på kartans skala.
l Ovan nämnda funktioner visas beroende på tillgängliga kartdata.
l Visningen av ovan nämnda funktioner
kan stängas av. (Sid. 209)
166
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 167 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH KARTSYMBOLER
nLIST ÖVER POI-SYMBOLER
Symbol
Offentliga
Symbol
Beteckning
Bolag, B. Företag,
B. Allmänt, B. facilitet
Beteckning
Medicin, läkare, hälso-/sjukvård
Bibliotek
Ambulans, sjukhus/vårdcentral
Högskola/Universitet
Brandstation
Skola
Polisstation
Turistbyrå
5
Telefonautomat, kommunikation
Regeringskansli,
institution, stadshus, samhälle
allm.
Tandläkare
Samhälle
Domstol
Religiös plats
Logi, hotell/motell
Apotek
Kongressanläggning,
mässanläggning
Finans, bank
Bankomat
Veterinär
Trafik
Symbol
Beteckning
Bilförsäljning/reparation,
reparationsverkstad, reparation
allmänt, biltvätt, däckreparation
Bilförsäljning
Motorvägsavfart
Flygplats, avgång /ankomst,
mark, internationell, inrikes
Bussterminal, busshållplats,
transport, transport allmän Hållplats, allmän transport
Järnvägsstation
Postkontor
167
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
Kyrkogård,
begravningsentreprenör
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 168 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH KARTSYMBOLER
Symbol
Beteckning
Symbol
Beteckning
Pendeltåg
Casino
Bensinstation
Café/bar, café
Restaurant, fransk, belgisk,
kinesisk, tysk, grekisk,
vegetarisk, snabbmat, grill,
fisk och skaldjur, smörgåsar,
kött...
Biluthyrning, -facilitet, -parkering
Färjeterminal
Parkering, öppet parkeringsområde, P-område allmänt
Parkeringsgarage
Sport
Symbol
Beteckning
Sport, sport allmänt,
sportaktiviteter
Öppet parkeringsområde Infartsparkering
Golfbana
Rekreationsområde
Racerbana
Motororganisation,
motorklubb
Stadion, sportcenter,
hästkapplöpningsbana
Flytt, flyttföretag
Vattensporter
Motorcykelhandlare
Bowling
Klubbar
Symbol
Skidort
Beteckning
Flera sevärdheter
Bar, nattliv
Fritid, kulturcenter,
teater, musikcenter,
konserthall
Biograf
Fritid
Symbol
Beteckning
Nöjespark
Vingård
Museum
168
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 169 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH KARTSYMBOLER
Symbol
VISAR INFORMATION OM
SEVÄRDHETER (POI)
Beteckning
Shopping, marknadsplats,
shoppingcenter, fabriksoutlet
Butik, varuhus,
drive-through-dryckesbutik
Turistattraktioner,
viktiga turistattraktioner
1
Välj önskad sevärdhetssymbol på kartan.
2
Välj
.
En sevärdhet
Park/rekreationsområde
Småbåtshamn, hamn
5
Livsmedelsaffär
NAVIGATIONSSYSTEM
Campingplats
Flera sevärdheter
Historiskt monument
Husvagnsparkering, camping
Bokhandel
Hår & skönhet
Fotograf
Skoaffär
Vin & sprit
Kläder
Kemtvätt & tvätt
169
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 170 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH KARTSYMBOLER
3
Kontrollera att information om sevärdheten visas.
TRAFIKMEDDELANDEN
ÄNDRA TILL LÄGET FÖR
TRAFIKKARTA
Kartskärmen kan ändra lägen till normalt kartläge eller läge för trafikkarta.
1
Nr.
Funktion
Sida
Välj för att ringa upp det registrerade telefonnumret.
95
Välj för att registrera punkten i listan ”Sparad” på
skärmen ”Mina resmål”.
197
Välj för att visa skärmen för
att starta vägledningen.
182
Tryck på trafiksymbolen.
 För varje tryckning på trafiksymbolen växlar kartläget.
170
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 171 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH KARTSYMBOLER
Normalt kartläge
VISA DETALJERAD
TRAFIKINFORMATION
nVISA DETALJERADE SYMBOLER
FÖR TRAFIKMEDDELANDEN
1
Tryck på önskad symbol för trafikmeddelande på kartan.
Läge för trafikkarta
5
 Symboler för trafikmeddelanden och hastighetsgränser visas.
 Information om trafikflödet markeras.
Kontrollera att information om trafikmeddelandet visas.
171
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
2
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 172 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH KARTSYMBOLER
nVISA TRAFIKMEDDELANDELISTA
1
Visa menyskärmen ”Navigering” och
tryck på ”Trafikmed.”. (Sid. 158)
2
Tryck på önskad flik för att välja lista.
3
Välj önskat meddelande.
Nr.
Nr.
Funktion
Välj för att visa de trafikmeddelanden som relaterar till den inställda
resvägen.
Information
Resvägssegment
Om resvägssegment inte är tillgängligt visas information som
gatunamn, ortsnamn, region eller land.
: Symbol för händelse
Välj för att visa alla trafikmeddelanden.
: Symbol för händelse på
resvägen
Välj för att visa trafikmeddelanden
med varningar.
: Symbol för en händelse
på den omlagda resvägen
Avstånd till händelsen och riktning från bilen.
Välj för att uppdatera trafikinformationen. Den här funktionen
kan användas när ”Uppdatera inställning” är inställd på ”Manuell”.
(Sid. 215)
172
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 173 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANVÄNDA KARTSKÄRM OCH KARTSYMBOLER
4
Kontrollera att trafikmeddelandet visas.
nLISTA ÖVER TRAFIKMEDDELANDESYMBOLER
Symbol
Beteckning
Halka
Dåligt väder
 ”Omväg”/”Omväg avstängd”: Tryck
för att aktivera omväg eller avbryta
omväg kring segmentet. (Sid. 194)
Blåst
Snöfall
5
NAVIGATIONSSYSTEM
Trafik
Tung trafik
Olycka
Vägarbete
Smal väg
Varning
Blockering
Säkerhetskontroll
Information
173
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 174 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. SÖKA RESMÅL
1. SÖKA RESMÅL, REGISTER
Resmål kan sökas fram på flera sätt.
Så här söks ett resmål
Sida
Sökning via punkter som sparats i systemet.
175
Sökning från tidigare inställda resmål.
175
Sökning via telefonboken till en ansluten mobiltelefon.
176
Sökning via adress.
176
Sökning via sevärdheter.
177
Sökning på kartan.
180
Sökning via koordinater.
180
174
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 175 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. SÖKA RESMÅL
2. SÖKNING
SÖKNING ENLIGT SPARADE
PUNKTER
För att kunna använda denna funktion
måste posten vara registrerad.
(Sid. 197)
1
Visa menyskärmen ”Navigering” och
välj ”Mina resmål”. (Sid. 158)
2
3
Välj fliken ”Sparad”.
SÖKNING FRÅN TIDIGARE
RESMÅL
1
Visa menyskärmen ”Navigering” och
välj ”Mina resmål”. (Sid. 158)
2
3
Välj fliken ”Senaste”.
Välj önskad post.
Välj önskad post.
5
 Resvägen kommer att beräknas.
 Välj
för att visa och redigera posten. (Sid. 203)
 Resvägen kommer att beräknas.
INFORMATION
l Om du inte har registrerat ”Hem”
visas ett meddelande och inställningsskärmen
visas
automatiskt.
(Sid. 198)
l POI:er och rutter som överförts från
extern enhet eller server lagras i
denna lista. (Sid. 201, 247)
l Överförda rutter markeras med en
särskild symbol.
INFORMATION
l Listan kan innehålla maximalt 100
poster. När maxantalet har uppnåtts
tas det äldsta resmålet bort för att
göra plats för lagring av det nya resmålet i listan.
175
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
 Välj
för att visa och redigera posten. (Sid. 203)
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 176 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. SÖKA RESMÅL
SÖKNING VIA TELEFONBOK
Anslut en Bluetooth®-telefon med telefonprofil, innan den här funktionen används. (Sid. 132)
Om en kontakt inte har någon adressinformation sparad kommer posten att
tonas ner.
1
Visa menyskärmen ”Navigering” och
välj ”Mina resmål”. (Sid. 158)
2
3
Välj fliken ”Telefonbok”.
SÖKNING VIA ADRESS
1
Visa menyskärmen ”Navigering” och
välj ”Ange destination”. (Sid. 158)
2
3
Välj fliken ”Adress”.
4
Välj ”Stad” eller ”Postnr.” för att ange
ortsnamn eller postnummer.
Välj ”Land” för att ange önskat land.
Välj önskad post.
 Om antingen ”Stad” eller ”Postnr.” skrivs
in, kommer den andra att matas in automatiskt.
”Sök kontakt”: Välj för att söka med kontaktens namn.
 Välj
för att visa och redigera posten. (Sid. 203)
 Resvägen kommer att beräknas.
5
6
Välj ”Gata” för att ange gatunamnet.
Välj ”No.” eller ”Vägkorsning” för att
ange gatunummer eller korsningsnamn.
 Ett gatunummer och ett korsningsnamn
kan inte anges samtidigt.
7
Tryck på ”Beräkna rutt”.
 Resvägen kommer att beräknas.
176
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 177 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. SÖKA RESMÅL
INFORMATION
l ”Beräkna rutt” kan väljas, när en
”Stad” eller ”Postnr.” har angivits. Om
du trycker på ”Beräkna rutt” när endast
”Stad” eller ”Postnr.” har matats in,
startar en resvägssökning med angivet
stadscentrum som resmål.
l Om du trycker på
raderas inskriven data annat än ”Land”.
SÖKNING ENLIGT
SEVÄRDHETER
1
Visa menyskärmen ”Navigering” och
välj ”Ange destination”. (Sid. 158)
2
3
Välj fliken ”Sevärdhet”.
Välj önskad post.
5
Funktion
Sida
Välj för att söka enligt kategori.
178
Välj för att söka enligt
namn.
179
Välj för att söka på karta.
179
Välj för att göra en onlinesökning.
239
177
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
Nr.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 178 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. SÖKA RESMÅL
nSÖKA ENLIGT KATEGORI
1
2
5
Välj
för önskad sevärdhet.
Välj ”Efter kategori”.
Välj önskad funktion för att söka i området.
 Om du trycker på önskad sevärdhet kommer resvägen att beräknas.
6
Nr.
Välj ”Go”.
Funktion
Välj för att ställa in runt aktuell position.
Välj för att ställa in runt resmålet.
Sevärdheter vid reseuppehåll kommer inte att sökas.
Välj för att ställa in runt aktuell resväg.
Välj för att ställa in önskad stad.
Välj ”Ange stad” för att ange stadens namn, tryck sedan på ”OK”.
3
Välj önskad kategori.
 Om ”Spara” väljs registreras punkten i
listan ”Sparad” på skärmen ”Mina resmål”. (Sid. 199)
 Beroende på informationen om sevärdheten visas ”Detaljer”. Välj ”Detaljer”för att visa detaljerad information
om sevärdheten.
 Om du trycker på
rings det
registrerade telefonnumret upp.
 Resvägen kommer att beräknas.
4
Välj önskad underkategori.
178
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 179 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. SÖKA RESMÅL
INFORMATION
1
2
3
Välj ”Efter namn”.
4
Följ stegen ”SÖKA ENLIGT KATEGORI” från ”STEG 5”. (Sid. 178)
Välj önskat sökområde. (Sid. 178)
Ange namn på sevärdheten och tryck
på ”OK”.
nSÖKNING ENLIGT KARTA
1
Välj ”På karta”.
2
Välj önskad sevärdhetssymbol på kartan.
3
Följ stegen ”SÖKA ENLIGT KATEGORI” från ”STEG 5”. (Sid. 178)
INFORMATION
l Beroende på den aktuella kartans
skala kommer inte alla sevärdhetssymboler att vara valbara.
179
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
5
NAVIGATIONSSYSTEM
l Områden som kan avsökas är följande.
Sök enligt ”Vid aktuell position”, ”Vid
resmålet” eller ett ortsnamn:
Sökningsradien är 50 km.
Sök enligt ”Längs rutt”:
Sökområdet ligger inom 500 m på vardera sidan om rutten.
l Resultatet av sevärdhetssökningen sorteras efter avstånd till sevärdheten från
följande punkter.
Sökning enligt ”Vid aktuell position”
eller ”Längs rutt”:
Avståndet beräknas från den aktuella
positionen till sevärdheten.
Sökning enligt ”Vid resmålet”: Avståndet beräknas från resmålet till sevärdheten.
Sökning enligt ortsnamn: Avståndet
beräknas från ortens centrum till sevärdheten.
nSÖKA ENLIGT NAMN
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 180 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. SÖKA RESMÅL
SÖKA PÅ KARTAN
1
2
3
4
5
Visa menyskärmen ”Navigering” och
välj ”Ange destination”. (Sid. 158)
Välj fliken ”Avancerad”.
Välj ”Välj punkt på kartan”.
Välj önskad punkt på kartan.
Välj ”Go”.
SÖKNING ENLIGT
KOORDINATER
Geo-koordinater kan matas in i DMSformat (Grader, minuter', sekunder”).
Endast koordinatvärden som potentiellt existerar kan matas in. Omöjliga
koordinatvärden
och
respektive
skärmknappar tonas ner.
1
Visa menyskärmen ”Navigering” och
välj ”Ange destination”. (Sid. 158)
2
3
4
Välj fliken ”Avancerad”.
5
6
7
8
Ange latituden.
Välj ”Ange geo-koordinater”.
Välj ”N” eller ”S”.
 Om ”Spara” väljs registreras punkten i
listan ”Sparad” på skärmen ”Mina resmål”. (Sid. 199)
 Resvägen kommer att beräknas.
Välj ”W” eller ”E”.
Ange longituden.
Välj ”OK”.
180
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 181 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
3. SÖKA RESMÅL
9
Välj ”Go”.
 Resvägen kommer att beräknas.
INFORMATION
l Om ett resmål inte är beläget längs en
väg kommer bilen att ledas till den punkt
på en väg som ligger närmast resmålet.
5
NAVIGATIONSSYSTEM
181
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 182 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
1. BÖRJA RUTTVÄGLEDNING
SKÄRM ÖVER REKOMMENDERAD RUTT SKÄRM
STARTSKÄRM FÖR
RUTTVÄGLEDNING
Efter sökning efter resmål visas startskärmen för ruttvägledning.
Beroende på inställning visas antingen
skärmen med rekommenderad rutt eller skärmen för alternativa rutter.
(Sid. 212)
Den rekommenderade rutten kommer
att visas på kartan.
1
Välj ”Go”.
VARNING
l Var alltid uppmärksam på trafikreglerna
under körning och var också observant
på vägens skick. Om trafikskyltningen
har ändrats kan det hända att ruttvägledningen inte visar sådan ändrad information.
 ”Ruttalternativ”: Välj för att justera ruttpreferenser för den aktuella rutten och
kriterier för undvikanden innan vägledningen startas. (Sid. 183)
 ”Street View”: Välj för att visa gatubild.
(Sid. 244)
 Starta ruttvägledning. (Sid. 185)
INFORMATION
l Den rekommenderade standardrutten
kan ändras. (Sid. 212)
l Ankomsttid eller återstående tid visas i
det övre vänstra området på kartan.
Varje gång du trycker på området växlar
displayen mellan att visa ankomsttid och
återstående tid.
l Avståndet för hela rutten visas på kartan.
l Skärmen för att starta vägledningen
visas alltid i 2D Nord.
l Om ”Go” hålls intryckt börjar demoläget. Välj ”Avsluta” för att avsluta demoläget.
182
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 183 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
SKÄRM FÖR ALTERNATIVA
RESVÄGAR
JUSTERA RUTTEN
Skärmen med rekommenderad rutt
Tre ruttalternativ visas på kartan.
1
Välj ett av de tre ruttalternativen.
1
2
Välj ”Ruttalternativ”.
Välj önskad funktion för att justera ruttpreferenser och kriterier för undvikanden.
5
 Starta ruttvägledning. (Sid. 185)
3
Välj ”Ruttalternativ”.
 Rutten räknas om och därefter visas startskärmen för ruttvägledningen.
INFORMATION
l Standardkriterier för undvikanden kan
ändras. (Sid. 212)
l Ankomsttiden och avståndet för hela
resvägen kommer att visas i listan.
l Skärmen för att starta vägledningen
visas alltid i 2D Nord.
183
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
 ”Undv.”: Välj för att justera kriterier för
undvikanden innan ruttvägledningen
startas. (Sid. 183)
 ”Street View”: Välj för att visa gatubild.
(Sid. 244)
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 184 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
Skärmen med ruttalternativ
1
2
Välj ”Undvik”.
3
Välj ”Undvik”.
Välj önskad punkt för att justera kriterier för undvikanden.
 Rutten räknas om och därefter visas startskärmen för ruttvägledningen.
INFORMATION
l Om ruttpreferenser och undvikanden
justeras med ovanstående metod påverkas endast den aktuella rutten. Standardvärden för ruttalternativ kan ändras
på skärmen ”Ruttalternativ”. (Sid. 212)
184
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 185 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
2. RUTTVÄGLEDNING
RUTTVÄGLEDNINGSSKÄRM
Under vägledningen visas ruttvägledningsskärmen.
Nr.
Information
När du närmar dig svängen visas en
vägskylt automatiskt.
nSKÄRM MED
5
MOTORVÄGSKORSNING
När bilen närmar sig en motorvägskorsning visas automatiskt bilder över
korsningen.
Vägledd rutt
Välj för att upprepa senaste navigationsanvisning.
Namnet på den aktuella gatan eller
nästa gata (när bilen närmar sig en
manöverpunkt)
Aktuell position
Avstånd till nästa sväng med pilen
som anger riktning
nTUNNELSKÄRM
När bilen närmar sig en tunnel visas
automatiskt bilder på tunneln.
Trafikfältet visar trafikmeddelandesymbol och bilköer.
185
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
Avstånd och ankomst eller återstående tid till resmålet
För varje gång informationsrutan
trycks in växlar skärmen mellan ankomsttid och återstående tid till resmålet.
nVÄGSKYLTAR
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 186 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
nFILREKOMMENDATION
När du närmar dig en manöverpunkt visas en filrekommendation automatiskt.
RÖSTVÄGLEDNING
Röstvägledningen tillhandahåller olika
meddelanden när du närmar dig en
vägkorsning eller andra punkter där en
manövrering av fordonet är nödvändig.
INFORMATION
l Om bilen avviker från den vägledda rutten kommer rutten att räknas om.
l I vissa områden är vägarna ännu inte
helt digitaliserade i databasen. Därför
kan systemet välja en väg som inte bör
användas.
l Ovan nämnda funktioner visas beroende på kartans skala.
l Visningen av ovan nämnda funktioner
kan stängas av. (Sid. 209)
 Röstvolymen kan justeras genom en
tryckning på knappen ”VOL”.
 Välj
för att upprepa den senaste
navigationsanvisningen.
INFORMATION
l Röstvägledningen uttalar eventuellt inte
vissa vägnamn tydligt eller på korrekt
sätt på grund av begränsningar i funktionen text-till-tal.
l På motorvägar, landsvägar eller andra
vägar med högre hastighetsbegränsningar sker röstvägledningen tidigare än
på stadsgator för att ge tillräcklig tid för
att manövrera fordonet.
l Om systemet inte kan fastställa korrekt
aktuell fordonsposition (vid svag GPSsignal), kan röstvägledningen tidigareläggas eller försenas.
l Ljudnivån för röstvägledningen kan också ändras. (Sid. 118)
186
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 187 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
VARNING
l Var alltid uppmärksam på trafikreglerna
under körning och var också observant
på vägens skick, särskilt när du kör på
IPD-vägar (vägar som ännu inte helt
digitaliserats i databasen). Ruttvägledningen innehåller eventuellt inte uppdaterad information som exempelvis
riktningen på en enkelriktad gata.
5
NAVIGATIONSSYSTEM
187
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 188 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
3. STÄLLA IN OCH TA BORT RUTTEN
Under ruttvägledning kan rutter kontrolleras, ändras eller omberäknas.
Information
Sida
Avbryta ruttvägledningen
189
Lägga till och redigera anhalter
189
Visa ruttinformation
191
Visa svänglistan
192
Undvika en väg längs rutten
193
Omväg runt manöverpunkt längs rutten
193
Omberäkning av rutten enligt trafikinformation
195
188
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 189 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
AVBRYTA
RUTTVÄGLEDNING
1
Välj
2
Välj ”Avbryt vägledning”.
Välj önskad post.
på kartan.
LÄGGA TILL OCH REDIGERA
ANHALTER
LÄGGA TILL ANHALTER
Sök ytterligare anhalt på samma sätt
som
vid
sökning
av
resmål.
(Sid. 174)
Nr.
Funktion
Välj för att ersätta existerande resmål eller anhalt.
5
Välj för att lägga till anhalt.
Välj för att återgå till senast visad
skärm.
Om ”Ersätt” väljs
 Rutten beräknas på nytt.
Om ”Lägg till” väljs
189
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
Utöver huvudresmålet kan maximalt 9
reseuppehåll ställas in.
1
2
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 190 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
3
Välj ”Go”.
REDIGERA ANHALTER
nTA BORT ANHALTER
 Rutten beräknas på nytt.
 Den senast angivna anhalten läggs till
som första anhalt, och markeras.
 Ordningsföljden för anhalter och resmål
kan ändras genom att posten dras till önskad placering på listan.
 Om maximalt antal anhalter redan är
inställda visas en bekräftelseskärm. Välj
”Ja” för att radera en anhalt och tryck
1
Visa skärmen med ruttinformation.
(Sid. 191)
2
Välj
3
Välj önskad post.
bredvid önskad anhalt.
sedan på
bredvid önskad anhalt för
att radera den.
Nr.
Funktion
Tryck för att registrera anhalten i listan ”Sparad” på skärmen ”Mina resmål”. (Sid. 197)
Välj för att radera anhalten.
Välj för att radera alla anhalter.
 Om en eller flera anhalter raderas beräknas rutten på nytt.
190
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 191 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
nÄNDRA ORDNINGSFÖLJDEN FÖR
ANHALTERNA
1
Visa skärmen med ruttinformation.
(Sid. 191)
2
Dra en anhalt till önskat läge.
 Rutten beräknas på nytt.
INFORMATION
l Om huvudresmålet har tagits bort blir
den sista anhalten innan det borttagna
resmålet det nya huvudresmålet.
VISA RUTTINFORMATION
1
Välj
2
3
Välj ”Ruttinformation”.
på kartan.
Kontrollera att skärmen med information om resmålet visas.
Information om resmålet (visas om inga
anhalter ställts in)
5
NAVIGATIONSSYSTEM
Ruttinformation för anhalter
191
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 192 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
Nr.
Information
Ankomsttid, återstående tid och avstånd till resmålet
Resmålsadress
Avstånd till resmålet
VISA SVÄNGLISTAN
1
Välj
2
3
Välj ”Svänglista”.
på kartan.
Välj önskad funktion för att visa området.
Välj för att ändra ruttpreferens och
kriterier för undvikande. (Sid. 183)
Välj för att visa översikt över rutten.
Anhalternas adresser
Välj för att redigera anhalten/resmålet. (Sid. 190)
 Vägledningspil, gatunamn, avstånd till
punkten visas.
4
Kontrollera att detaljer om området visas.
 ”Omväg”: Välj för att skapa omväg
kring området. (Sid. 193)
192
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 193 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
BLOCKERA VÄG FRAMÖVER
Ett fast avstånd på vägen framöver kan
blockeras.
SKAPA OMVÄG KRING ETT
OMRÅDE PÅ RUTTEN
SKAPA OMVÄG KRING EN DEL
PÅ SVÄNGLISTAN
1
Välj
2
3
Välj ”Blockering av väg”.
nSKAPA OMVÄG RUNT
Välj önskad punkt för att välja önskat
omvägsavstånd.
1
Visa svänglistan. (Sid. 192)
2
Välj önskat område för att skapa en
omväg.
SEGEMENTET
Funktion
Välj för att inaktivera funktionen.
3
Välj ”Omväg”.
Välj för att göra en omväg runt följande 2 km ~ 20 km på den aktuella
rutten (vägen).
 Rutten beräknas på nytt.
 En blockerad rutt markeras på kartan.
 Om en omväg har skapats runt den blockerade rutten inaktiveras funktionen för
blockerad väg framöver automatiskt.
5
NAVIGATIONSSYSTEM
Nr.
på kartan.
 Rutten beräknas på nytt.
193
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 194 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
nANNULLERA DET OMLAGDA
SKAPA OMVÄG KRING ETT
OMRÅDE PÅ
TRAFIKMEDDELANDELISTAN
SEGMENTET
1
2
Visa svänglistan. (Sid. 192)
Välj ”Omvägar”.
nSKAPA OMVÄG RUNT
SEGEMENTET
3
1
Visa trafikmeddelandelistan.
(Sid. 171)
2
Välj fliken ”På väg”.
3
Välj önskat område för att skapa en
omväg.
4
Välj ”Omväg”.
Välj ”Omväg av”.
 Om det finns mer en punkt att göra en
omväg kring, kommer en lista över omvägar att visas. Välj punkter från listan för att
avbryta omvägen kring dem.
 Rutten beräknas på nytt.
 Rutten beräknas på nytt.
 TMC-markeringen på skärmen ”På väg”
ändras till
.
194
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 195 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
nANNULLERA DET OMLAGDA
SEGMENTET
1
Visa trafikmeddelandelistan.
(Sid. 171)
2
3
Välj fliken ”På väg”.
Välj omvägsdelen.
OMRÄKNING AV RUTTEN
PÅ GRUND AV
TRAFIKMEDDELANDEN
Du kommer att informeras om relevanta trafikmeddelanden längs rutten med
ett pop-up-fönster.
Pop-up-fönstret kan variera beroende
på inställningarna för trafikmeddelanden. (Sid. 213)
Om ”Automatiskt” väljs
1
Välj ”Omväg av”.
 Rutten kommer att räknas om automatiskt.
 Rutten beräknas på nytt.
 TMC-markeringen på skärmen ”På väg”
ändras till
.
195
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
5
NAVIGATIONSSYSTEM
4
Kontrollera att bekräftelseskärmen visas.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 196 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
4. RUTTVÄGLEDNING
Om ”Manuell” väljs
1
Kontrollera att bekräftelseskärmen visas.
2
Välj ”Visa omväg”.
 Välj ”Ignorera” för att återgå till föregående skärm.
3
Välj ”Omväg”.
 Rutten beräknas på nytt.
 Välj ”Ignorera” för att återgå till föregående skärm.
196
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 197 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. MINA RESMÅL
1. REGISTRERA EN POST
REGISTRERA EN NY POST
6
Kontrollera att posten registreras i
”Sparad”-listan.
Upp till 200 poster kan registreras med
det här systemet.
REGISTRERING FRÅN LISTAN
”Sparad”
Visa menyskärmen ”Navigering” och
välj ”Mina resmål”. (Sid. 158)
2
Välj fliken ”Sparad”.
3
Välj ”Ny post”.
4
Ange postens adress (Sid. 176) och
välj sedan ”Spara ny post”.
5
Ange önskat namn på posten och välj
”OK”.
 Välj
för att visa och redigera posten. (Sid. 203)
5
NAVIGATIONSSYSTEM
1
197
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 198 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. MINA RESMÅL
nREGISTRERA ”Hem”
Om ”Hem” inte har registrerats, välj
”Hem” för att registrera hemadressen.
1
Välj ”Hem”.
Om du väljer ”Visa aktuell plats”
 Posten har registrerats som ”Hem” i listan
”Sparad”.
Om du söker efter resmål med ”Ange
adress”
4
Ange adressen och välj sedan ”Spara
som hemadress”.
Om du söker efter resmål med ”Välj
punkt på karta”
4
2
Välj ”Ja” när bekräftelseskärmen visas.
3
Välj önskad metod för att söka punkten.
Välj önskad punkt på kartan och välj
sedan ”Spara”.
Om du söker efter resmål med ”Ange
geo-koordinater”.
4
Ange geo-koordinaterna och välj sedan ”Spara”.
Om du söker efter resmål med andra
metoder
4
Välj önskad post på listan.
 Välj
för att visa och redigera posten. (Sid. 203)
 För detaljer om sökning efter punkt på kartan: Sid. 175
198
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 199 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. MINA RESMÅL
REGISTRERING FRÅN
KARTAN
1
2
3
Välj önskad punkt på kartan.
Välj ”Spara”.
REGISTRERA AKTUELL
POSITION
1
Visa skärmen med plats och GPS-information. (Sid. 162)
2
Välj ”Spara aktuell plats”.
5
3
Följ stegen ”REGISTRERING FRÅN
SKÄRMEN ”Sparad”” från ”STEG 5”.
(Sid. 197)
REGISTERING FRÅN POI
1
Sök punkten
(Sid. 177)
2
Välj ”Spara”.
3
Följ stegen ”REGISTRERING FRÅN
SKÄRMEN ”Sparad”” från ”STEG 5”.
(Sid. 197)
med
”Sevärdhet”.
199
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
Följ stegen ”REGISTRERING FRÅN
SKÄRMEN ”Sparad”” från ”STEG 5”.
(Sid. 197)
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 200 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. MINA RESMÅL
REGISTRERING FRÅN SKÄRM
MED ALTERNATIVA POSTER
1
Visa skärmen
(Sid. 203)
2
med
inskriftsval.
REGISTRERING FRÅN
SKÄRMEN MED
RUTTINFORMATION
1
Visa skärmen med ruttinformation.
(Sid. 191)
2
Välj
bredvid önskad anhalt eller
slutligt resmål.
3
Välj ”Lägg till sparade kontakter”.
4
Följ stegen ”REGISTRERING FRÅN
SKÄRMEN ”Sparad”” från ”STEG 5”.
(Sid. 197)
Välj ”Lägg till sparade kontakter”.
3
Följ stegen ”REGISTRERING FRÅN
SKÄRMEN ”Sparad”” från ”STEG 5”.
(Sid. 197)
INFORMATION
l Om kontakten omfattar adress och telefonnummer lagras de i listan ”Sparad”
på skärmen ”Mina resmål” och skärmen
”Kontakter”. (Sid. 92, 197)
200
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 201 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. MINA RESMÅL
REGISTRERING FRÅN EXTERN
ENHET
nLADDA IN SEVÄRDHETER OCH
RUTTER FRÅN USB-MINNE
2
Visa menyskärmen ”Navigering” och
välj ”Ange destination”. (Sid. 158)
3
4
Välj fliken ”Avancerad”.
Uppgifter formaterade som ”vCard”
kan överföras från USB-minne till det
här systemet. Överförda sevärdheter
och rutter lagras i listan ”Sparad” på
skärmen ”Mina resmål”. (Sid. 197)
1
Välj ”Ladda sevärdheter och rutter
från USB”.
Öppna luckan och anslut ett USB-minne.
Typ A
5
Kontrollera att ett förloppsfält visas
medan nedladdningen av data är
igång.
 För att avbryta den här funktionen, välj
”Avbryt”.
6
Kontrollera att en bekräftelseskärm visas när åtgärden har avslutats.
7
Kontrollera att posten är registrerad i
listan ”Sparad” på skärmen ”Mina resmål”. (Sid. 197)
Typ B
201
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
5
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 202 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. MINA RESMÅL
INFORMATION
l Nedladdning avslutas eventuellt inte på
korrekt sätt i följande fall:
• Modeller utan elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen vrids till
läge ”LOCK” under nedladdningen.
• Modeller med elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen trycks
till avstängt läge under nedladdningen.
• Om USB-minnet tas bort innan nedladdningen är klar.
l Om maximalt antal lagrade kontakter
har nåtts visas en bekräftelseskärm.
Radera en eller flera kontakter för att
skapa utrymme för en eller flera nya
kontakter. (Sid. 89)
nLADDA NER SEVÄRDHETER OCH
RUTTER FRÅN SERVER
Sevärdheter och rutter kan läggas till
genom nedladdning från Toyotas portal. De kommer att lagras i listan ”Sparad” på skärmen ”Mina resmål”.
(Sid. 197) För mer information om
anslutna tjänster: Sid. 232
202
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 203 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. MINA RESMÅL
2. VISA OCH REDIGERA INFORMATION OM POST
VISA OCH REDIGERA
INFORMATION OM POST
1
Visa menyskärmen ”Navigering” och
välj ”Mina resmål”. (Sid. 158)
2
Välj önskad flik.
3
Välj
Skärmen för alternativa poster för listan
”Senaste”
bredvid önskad post.
Skärmen för alternativa poster för listan
”Telefonbok”
5
Nr.
Skärmen med alternativa poster för listan ”Sparad”. (Om rutten har valts)
Funktion
Sida
Välj att visa detaljerad information om post.
204
Välj för att ändra postens
namn.
204
Välj för att redigera adresserna.
204
Välj för att radera posten/
rutten/resmålet.

Välj för att radera alla poster/rutter/resmål.

Välj för att redigera rutten.
205
203
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
Skärmen med alternativa poster för listan ”Sparad”. (Om posten har valts)
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 204 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. MINA RESMÅL
Nr.
Funktion
Sida
Välj för att registrera posten på listan ”Sparad” på
skärmen ”Mina resmål” och
skärmen ”Kontakter”.
200
INFORMATION
l Om en post som har överförts från en
mobiltelefon redigeras, kommer ändringen att påverka posten i listan ”Lagrad”
på skärmen ”Mina resmål” och ”Kontakter”. (Sid. 92, 197)
VISA DETALJER OM
INFORMATIONEN OM POSTEN
1
Visa skärmen för alternativa poster.
(Sid. 203)
2
3
Välj ”Visa detaljer”.
ÄNDRA POSTENS NAMN
1
Visa skärmen för alternativa poster.
(Sid. 203)
2
3
Välj ”Döp om”.
Skriv in nytt namn och välj ”OK”.
REDIGERA ADRESS
1
Visa skärmen för alternativa poster.
(Sid. 203)
2
3
Välj ”Redigera adress”.
4
Välj ”Spara ändring”.
Skriv in den nya adressen.
(Sid. 176)
Kontrollera detaljerna beträffande informationen om posten.
 Adressen markeras på kartan.
 Adressen och en bild, om sådan finns, på
kontakten kommer att visas från systemets telefonbok.
 Om ”Go” väljs visas startskärmen för
ruttvägledningen.
204
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 205 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. MINA RESMÅL
REDIGERA RUTTEN
1
Visa skärmen för alternativa poster.
(Sid. 203)
2
Välj ”Redigera rutt”.
3
Välj
bredvid önskad post.
5
NAVIGATIONSSYSTEM
 Ordningsföljden för anhalter kan ändras
genom att ett resmål dras till önskad plats.
4
Välj önskad post.
Nr.
Funktion
Välj för att
(Sid. 204)
redigera
adress.
Välj för att radera anhalt.
Välj för att radera alla anhalter.
205
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 206 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. MINA RESMÅL
3. SKICKA OCH ÅTERSTÄLLA SPARADE KONTAKTER MED USB-MINNE
SKICKA SPARADE
KONTAKTER TILL
USB-MINNE
2
Tryck på knappen ”SETUP”.
3
Välj ”Allmän”.
4
Välj ”Säkehetskopiera kontakter till
USB”.
5
Kontrollera att ett förloppsfält visas
medan datasändningen är igång.
6
Kontrollera att en bekräftelseskärm visas när åtgärden har avslutats.
Poster lagrade i ”Sparad”-listan på
skärmarna ”Mina resmål” och ”Kontakter” (Sid. 92, 197) kan överföras till
ett USB-minne.
1
Öppna luckan och anslut ett USB-minne.
Typ A
Typ B
206
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 207 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. MINA RESMÅL
INFORMATION
l Nedladdning avslutas eventuellt inte på
korrekt sätt i följande fall:
• Modeller utan elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen vrids till
läge ”LOCK” under nedladdningen.
• Modeller med elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen trycks
till avstängt läge under nedladdningen.
• Om USB-minnet tas bort innan nedladdningen är klar.
ÅTERSTÄLLA SPARADE
KONTAKTER FRÅN
USB-MINNE
Säkehetskopierade data kan överföras
från ett USB-minne till det här systemet.
Överförda poster sparas i listan ”Sparad” på skärmarna ”Mina resmål” och
”Kontakter”. (Sid. 92, 197)
1
Öppna luckan och anslut ett USB-minne.
NAVIGATIONSSYSTEM
Typ A
5
Typ B
207
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 208 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
5. MINA RESMÅL
2
Tryck på knappen ”SETUP”.
3
Välj ”Allmän”.
4
Välj ”Hämta kontakter från USB”.
5
Kontrollera att ett förloppsfält visas
medan nedladdningen av data är
igång.
6
Kontrollera att en bekräftelseskärm visas när åtgärden har avslutats.
INFORMATION
l Nedladdning avslutas eventuellt inte på
korrekt sätt i följande fall:
• Modeller utan elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen vrids till
läge ”LOCK” under nedladdningen.
• Modeller med elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen trycks
till avstängt läge under nedladdningen.
• Om USB-minnet tas bort innan nedladdningen är klar.
208
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 209 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
6. NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR
1. KARTINSTÄLLNINGAR
STÄLLA IN KARTAN
1
2
3
Välj
på kartan.
Välj ”Kartinställningar”.
Välj funktionen som ska ställas in.
Nr.
Funktion
Sida
Välj för att ställa in kartans
layout på körriktningen
uppåt i 3D, körriktningen
uppåt i 2D eller norr uppåt i
2D.
164
Välj för att ställa in skärmens läge på ”Auto”,
”Dag” eller ”Natt”.
211
Välj för att ställa in ankomstvisningen på ankomsttid, återstående tid till
resmålet eller avstängt läge.

Välj för att ställa in visade
symboler i kategorier över
sevärdheter.
210
Välj för att ställa in hastighetsgränsinfo På/Av.
211
Välj för att ställa in automatisk zoomfunktion (när bilen
närmar sig en vägledningspunkt) på/av.

Välj för att ställa in visningen av vägledningspil med
avstånd till nästa manöverpunkt på/av.
185
5
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
209
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 210 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
6. NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR
Nr.
Funktion
Sida
Välj för att ställa in visningen av namnet på aktuell
gata eller nästa gata (när
bilen närmar sig en manöver) på/av.
185
Välj för att ställa in visningen av vägskyltar på/av.
185
Välj för att ställa in visningen av korsningsbild på/av.
185
Välj för att ställa in visning
av rekommenderad körfil
på/av.
186
Välj för att ställa in visning
av trafikfältet på/av.
185
Välj för att ställa in visning
av trafiksymboler på/av.
171
Välj för att ställa in visning
av symboler för säkerhetskameror på/av.
166
SEVÄRDHETER (POI) PÅ
KARTA
1
Visa
skärmen
(Sid. 209)
2
3
Välj ”Sevärdh. på kartan”.
”Kartinställningar”.
Välj önskade sevärdhetskategorier.
Nr.
Funktion
Välj för att välja alla kategorier.
Välj för att dölja alla symboler.
Välj för att välja huvudkategorier.
INFORMATION
l Den nuvarande inställningen för varje
funktion visas på höger sida.
Välj för att välja underkategorier.
210
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 211 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
6. NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR
DAG-/NATTLÄGE
1
Visa
skärmen
(Sid. 209)
2
3
Välj ”Dag-/Nattläge”.
”Kartinställningar”.
Välj önskad post.
HASTIGHETSGRÄNSER
1
Visa
skärmen
(Sid. 209)
2
3
Välj ”Hastighetsbegr”.
”Kartinställningar”.
Välj önskad post.
5
Funktion
Välj för att ändra skärmen till dag- eller nattläge, beroende på strålkastaromkopplarens läge.
Välj för att alltid visa kartan i dagläge.
Nr.
Funktion
Välj för att visa hastighetsbegränsningarna på kartan.
Välj för att få en hörbar varning om
hastigheten överskrider en viss
gräns.
Välj för att alltid visa kartan i nattläge.
211
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
Nr.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 212 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
6. NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR
2. RUTTINSTÄLLNINGAR
STÄLLA IN
RUTTALTERNATIV
INFORMATION
l ”Visa ruttalternativ” och ”Gör en
rundtur” kan inte väljas samtidigt.
STÄLLA IN
RESVÄGSBERÄKNING
1
Visa menyskärmen ”Navigering” och
välj ”Ruttalternativ”. (Sid. 158)
2
Välj fliken ”Inställningar”.
3
Välj önskad post.
Nr.
INSTÄLLNING AV KRITERIER
FÖR UNDVIKANDE FÖR
RUTTBERÄKNINGEN
1
Visa menyskärmen ”Navigering” och
välj ”Ruttalternativ”. (Sid. 158)
2
Välj fliken ”Undvik”.
3
Välj önskad post.
Funktion
Välj för att välja ”Snabb rutt”, ”Kort
rutt” eller ”Ekologisk rutt”.
Nr.
Funktion
Välj för att inkludera trafikinformationshistorik i ruttberäkningen.
Välj för att undvika motorvägar.
Välj för att visa 3 rutter (snabbaste,
kortaste och ekologisk) på kartan efter ruttberäkning.
Välj för att undvika avgiftsvägar.
Välj för att automatiskt beräkna rutten tillbaka till startpunkten efter att
det inställda resmålet har nåtts.
Hänsyn kommer även att tas till angivna anhalter på väg tillbaka till
startpunkten.
Välj för att undvika tunnlar.
Välj för att undvika färjor och biltåg.
212
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 213 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
6. NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR
3. INSTÄLLNING FÖR TRAFIKMEDDELANDEN
STÄLLA IN METOD FÖR
RUTTOMLÄGGNING
INSTÄLLNING FÖR
TRAFIKMEDDELANDEN
1
Visa menyskärmen ”Navigering” och
tryck på ”Trafikmed.”. (Sid. 158)
2
3
Välj fliken ”Inställningar”.
Välj önskad post.
1
Visa skärmen ”Inställningar”.
(Sid. 213)
2
3
Välj ”Dynamisk ruttomlägg.”.
Välj önskad post.
5
Funktion
Sida
Välj för att ställa in ruttomläggning.
213
Välj för att stänga av trafikmeddelanden.

Välj för att ta emot trafikinformation via TMC-radiostationen.
214
Välj för att ta emot trafikinformation över Internet.
215
Nr.
Funktion
Välj för att inaktivera mottagning av
trafikmeddelanden så att ingen ruttomläggning beräknas.
Välj för att visa relevanta trafikmeddelanden längs rutten som popupfönster och aktivera automatisk beräkning av ruttomläggning.
Välj för att visa relevanta trafikmeddelanden längs rutten som popupfönster, men inaktivera automatisk
beräkning av ruttomläggning. Användaren bestämmer om ruttomläggning önskas eller inte.
213
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
Nr.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 214 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
6. NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR
TA EMOT TRAFIKINFORMATION VIA
TMC-RADIOSTATIONEN
1
Visa skärmen ”Inställningar”.
(Sid. 213)
2
3
Välj ”TMC-radiostation”.
nINSTÄLLNING AV RADIEFILTER
1
2
Välj ”Radiefilter”.
Välj önskad funktion.
Välj önskad post.
Nr.
Funktion
Välj för att inaktivera funktionen.
Nr.
Välj för att ställa in radien mellan 10
km och 100 km.
Funktion
Välj för att ställa in radie för visning
av trafikmeddelanden.
Välj för att låta systemet automatiskt
ställa in en TMC-station med bäst
mottagning.
Välj manuell inställning av TMC-station. Välj
eller
knappar är tillgängliga.
när dessa
INFORMATION
l När den manuellt inställda stationen inte
längre kan tas emot kommer stationen
med bäst mottagning att väljas av systemet och den manuellt inställda stationen
tonas bort. När den manuellt inställda
stationen kan tas emot igen kommer den
att användas som TMC-station.
214
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 215 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
6. NAVIGERINGSINSTÄLLNINGAR
TA EMOT TRAFIKINFORMATION
VIA INTERNET
1
Visa skärmen ”Inställningar”.
(Sid. 213)
2
Välj ”Trafikinformation över Internet”.
3
Välj önskad post.
4
Välj önskad post.
Nr.
Funktion
Välj automatisk uppdatering var 3:e
minut.
Välj automatisk uppdatering var 6:e
minut.
Välj för att stänga av uppdateringar.
215
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
NAVIGATIONSSYSTEM
Välj för att uppdatera manuellt.
”Uppdatera inställning”: Uppdatering av
trafikinformation över Internet när bilen befinner sig i ditt hemland.
”Uppdatera ins utomlands”: Uppdatering av trafikinformation över Internet när
bilen befinner sig utomlands.
5
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 216 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
7. NAVIGATIONSSYSTEM, INFORMATION
1. BEGRÄNSNINGAR I NAVIGATIONSSYSTEMET
Detta navigationssystem beräknar bilens aktuella position med hjälp av satellitsignaler, olika signaler från bilen,
kartdata etc. Exakta positioner kan
emellertid inte alltid visas beroende på
satellitförutsättningar, vägnätet, bilens
skick eller andra omständigheter.
Det globala positioneringssystemet GPS,
som utvecklas och används av det amerikanska försvarsdepartementet, ger exakta
angivelser för ett fordons aktuella position
med hjälp av minst fyra satelliter, i vissa
fall används tre satelliter. GPS-systemet
har en viss nivå av felaktighet inbyggt.
Trots att navigationssystemet ofta kompenserar för detta både kan och bör tillfälliga positioneringsfel på max. 100 meter
förväntas. Generellt korrigeras sådana positioneringsfel inom några sekunder.
Ibland sänder GPS-satelliterna inga signaler på grund av reparationer eller underhållsarbeten.
Trots att navigationssystemet tar emot tydliga GPS-signaler kan en missvisande bilposition anges och felaktig vägledning kan
i vissa fall ske.
OBSERVERA
l Tonat fönsterglas i bilen kan hindra
GPS-signalerna. De flesta typerna av
fönstertoning har visst metallinnehåll vilket stör mottagningen av GPS-signaler
av antennen. Vi rekommenderar inte att
en bil med navigationssystem förses
med tonade fönsterrutor.
Ibland kan GPS-signalen utsättas för fysisk blockering, vilket leder till att bilens
position visas felaktigt på kartbilden. Tunnlar, höga byggnader, lastbilar och även föremål på instrumentpanelen kan vara i
vägen för GPS-signalerna.
216
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 217 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
7. NAVIGATIONSSYSTEM, INFORMATION
 Felaktig vägledning kan ske i följande fall:
• Om du svänger av från den guidade
färdvägen vid en korsning.
• Om du ställer in flera resmål, men hoppar över ett av dem, kommer den automatiska omdirigeringsfunktionen att visa
en resväg som leder tillbaka till det överhoppade resmålet.
• Om det inte finns någon vägledning när
du svänger av i en korsning.
• Om det inte finns någon vägledning när
du kör tvärs över en korsning.
• Under automatisk omdirigering är ibland
vägledningen inaktiv vid nästa sväng till
höger eller vänster.
• Det kan ta lång tid att aktivera automatisk omdirigering vid körning i hög hastighet. Vid automatisk omdirigering visas
ibland en avvikande färdväg.
• Efter automatisk omdirigering ändras
eventuellt inte färdvägen.
• En icke-nödvändig U-sväng kan ibland
visas eller annonseras.
• Om en plats har flera namn kan systemet ange ett eller flera namn.
• Vissa färdvägar kan inte sökas fram.
• Om färdvägen till ditt resmål omfattar
grusvägar, oasfalterade vägar eller gränder visas ibland inte vägledningen.
• Ditt resmål kan ibland visas på motsatt
sida av gatan.
• Om en del av resvägen styrs av regler
som förbjuder infart för bilar, och dessa
varierar beroende på klockslag eller årstid eller av andra orsaker.
• Väg- och kartdata som lagras i navigationssystemet är ibland inte kompletta
eller av senaste version.
217
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
5
NAVIGATIONSSYSTEM
 Exakt bilposition visas ibland inte i följande fall:
• Vid körning på liten, vinklad Y-formig
väg.
• Vid körning på kurviga vägar.
• Vid körning på halt eller instabilt underlag, t.ex. sand, grus, snö etc.
• Vid körning på en lång raksträcka.
• När motorväg och vanlig väg löper parallellt.
• Efter färd med färja eller med biltransportör.
• När en lång färdväg söks under körning i
hög fart.
• Vid körning utan att den aktuella positionen har kalibrerats korrekt.
• Efter att ha ändrat riktning flera gånger
genom att åka fram och tillbaka, eller
efter att ha vänt på en vändskiva på en
P-plats.
• När du åker ut från ett parkeringsgarage
eller en övertäckt parkeringsplats.
• Om en takräcke monteras.
• Vid körning med snökedjor.
• Om däcken är slitna.
• Efter byte av ett eller flera däck.
• Vid användning av däck som är mindre
eller större än de som rekommenderas.
• När lufttrycket i något av de fyra däcken
är felaktigt.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 218 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
7. NAVIGATIONSSYSTEM, INFORMATION
INFORMATION
l Navigationssystemet är baserat på uppgifter om däckens storlek och är avsett
att fungera tillsammans med däck som
fabriken har specificerat för bilen. Om du
monterar däck med större eller mindre
diameter än originaldäcken kan det ge
upphov till felaktig visning av den aktuella bilens position. Lufttrycket i däcken
påverkar också däckens diameter, så se
till att lufttrycket är korrekt i alla fyra
däcken.
218
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 219 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
7. NAVIGATIONSSYSTEM, INFORMATION
2. NAVIGATIONSDATABAS, UPPDATERINGAR
UPPDATERA
NAVIGATIONSDATABASEN
Navigationsdatabasen, som innehåller
systemprogramvara och kartdata etc.,
kan uppdateras med ett USB-minne.
Kontakta en Toyota-återförsäljare eller
gå
in
på
Toyotas
portal
(www.my.toyota.eu) för detaljer.
1
Öppna luckan och anslut ett USB-minne.
Typ A
5
Kontrollera att uppdateringsskärmen
visas.
INFORMATION
Typ B
2
Välj ”Ja” när bekräftelseskärmen visas.
3
Ange licenskod.
 Om licenskoden är ogiltig uppdateras inte
navigationsdatabasen.
4
Välj ”Bekräfta”.
219
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
5
NAVIGATIONSSYSTEM
l Uppdatering avslutas eventuellt inte på
korrekt sätt i följande fall:
• Modeller utan elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen vrids till
läge ”LOCK” under uppdateringen.
• Modeller med elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen trycks
till avstängt läge under uppdateringen.
• Om USB-minnet tas bort innan uppdateringen är klar
l Den tid som åtgår för uppdateringsprocessen beror på mängden data.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 220 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
7. NAVIGATIONSSYSTEM, INFORMATION
220
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 221 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
6
1
APPLIKATION
2
1
APPLIKATIONSINSTÄLLNING
1. SNABB INFORMATION.............. 222
2. BILDSPEL ................................... 225
VISA BILDERNA.................................. 225
ANVÄNDA ETT BILDSPEL.................. 226
3. E-POST ....................................... 227
2
ANSLUTNA TJÄNSTER
3
1. ANSLUTNA TJÄNSTER,
ÖVERSIKT................................. 232
4
2. INNAN ANSLUTEN TJÄNST
ANVÄNDS ................................. 236
5
ÖPPNA ETT KONTO TILL
PORTALEN ...................................... 236
LÄSA E-POST ..................................... 228
INLOGGNINGSMETOD, ANSLUTNA
TJÄNSTER ....................................... 237
4. MirrorLink™ ............................... 229
3. ONLINESÖKNING....................... 239
TA EMOT E-POST............................... 227
ONLINESÖKNING .............................. 239
5. TOYOTA EUROCARE ................ 230
REGISTRERA ETT LAND ................... 230
SE DETALJER FÖR
SEVÄRDHETER............................... 242
ANVÄNDA TOYOTA EUROCARE ...... 231
VÄLJA SÖKMOTOR ........................... 243
4. Street View.................................. 244
5. Panoramio................................... 246
6. LADDA NER SEVÄRDHETER/
RUTTER .................................... 247
NEDLADDNING VIA
MOBILTELEFON .............................. 247
NEDLADDNING FRÅN
USB-MINNE...................................... 247
7. ANVÄND APPLIKATION VIA
ANSLUTEN TJÄNST ................ 248
LADDA NER APPLIKATION TILL
SYSTEMET ...................................... 248
ANVÄNDA EN APPLIKATION ............ 249
Alla anslutna tjänster är eventuellt inte tillgängliga i alla länder.
Vissa funktioner kan inte användas under körning.
221
IMV_Navi+MM_OM0K212E_(EE)
15.03.31
11:21
6
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 222 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. APPLIKATIONSINSTÄLLNING
1. SNABB INFORMATION
Man kommer åt applikationerna genom att trycka på knappen
.
Varje gång knappen
trycks in skiftar skärmen mellan menyskärmen ”Telefon” och menyskärmen ”Extras”/”Toyota Online”.
När knappen
trycks in återkommer den skärm som visades senast. Välj
för att visa menyskärmen ”Extras”/”Toyota Online”.
Multimediasystem
n”Extras”, MENYSKÄRM
222
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 223 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. APPLIKATIONSINSTÄLLNING
Navigationssystem
n”Toyota Online”, MENYSKÄRM
6
APPLIKATION
223
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 224 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. APPLIKATIONSINSTÄLLNING
Nr.
*
Funktion
Välj för att få tillgång till anslutna tjänster.
Välj för att få tillgång till förinstallerad applikation.
Applikation
Sida
Onlinesökning
239
Street View
244
Panoramio
246
Bilder*
225
E-post
227
MirrorLink™
229
Toyota Eurocare*
230
*: Endast navigationssystem
INFORMATION
l Skärmen som visas på bilderna kan skilja sig från skärmen i din bil beroende på utrustning.
224
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 225 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. APPLIKATIONSINSTÄLLNING
2. BILDSPEL*
Bilder som är lagrade på ett USB-minne kan ses.
VISA BILDERNA
1
Öppna luckan och anslut ett USBminne.
Typ A
INFORMATION
6
Typ B
APPLIKATION
l Denna funktion kan inte användas under
körning.
l Om du börjar köra bilen medan bilder
visas kommer ett pop-up-fönster att
visas och bilderna kan inte ses. Välj
”Lämna funktionen” för att återgå till
menyskärmen ”Toyota Online”.
l Tillgängliga bildformat: JPEG, PNG och
BMP
2
Visa menyskärmen ”Toyota Online”.
(Sid. 222)
3
Välj ”Bilder”.
 Bildspelet startar automatiskt.
INFORMATION
l Alla läsbara bilder i enheten visas i kronologisk ordning. Bildspelet upprepas
när det är slut.
l Bilderna byts med några sekunders mellanrum.
*: Endast navigationssystem
225
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 226 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. APPLIKATIONSINSTÄLLNING
ANVÄNDA ETT BILDSPEL
Ett bildspel kan spelas upp, pausas
och önskade bilder kan väljas ut.
1
Välj
2
Kontrollera att knapparna till bildspelet
visas.
INFORMATION
l När bildspelet spelas upp försvinner
skärmknapparna för paus och hoppa
över automatiskt efter några sekunder.
.
Nr.
Funktion
Välj för att visa föregående/nästa
bild.
Välj för att pausa bildspelet.
Välj
igen.
för att spela upp bildspelet
Välj för att stänga ner knapparna till
bildspelet.
226
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 227 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. APPLIKATIONSINSTÄLLNING
3. E-POST
Inkommande e-post till en ansluten
Bluetooth®-telefon kan laddas ner. Anslut en Bluetooth®-telefon med telefonprofil innan den här applikationen
används. (Sid. 122, 131)
TA EMOT E-POST
När en ny e-post tas emot visas ett popupfönster på skärmen.
1
2
Välj ”Visa” för att läsa e-posten.
Kontrollera att e-posten visas.
INFORMATION
6
INFORMATION
l Denna funktion kan ställas in i påslaget
eller avstängt läge. (Sid. 145)
227
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
APPLIKATION
l Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på telefon.
l E-post kan inte sändas med denna funktion.
l Nedladdning avslutas eventuellt inte på
korrekt sätt i följande fall:
• Modeller utan elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen vrids till
läge ”LOCK” under nedladdningen.
• Modeller med elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen trycks
till avstängt läge under nedladdningen.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 228 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. APPLIKATIONSINSTÄLLNING
LÄSA E-POST
1
Visa menyskärmen ”Extras”/”Toyota
Online”. (Sid. 222)
2
Välj ”E-post”.
 När e-post har laddats ner visas e-postlistan.
3
Välj önskad e-post.
 Status för en e-post visas med följande
symboler.
: Oläst e-post
: Läst e-post
4
Kontrollera att meddelandet visas.
228
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 229 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. APPLIKATIONSINSTÄLLNING
4. MirrorLink™
När en enhet som är kompatibel med
MirrorLink™ ansluts via USB, visas
skärmen MirrorLink™ på skärmen för
navigation/multimedia. MirrorLink™enheten kan användas via navigation/
multimediasystemet.
1
Öppna skyddet och
MirrorLink™-enhet.
anslut
en
Typ A
2
Visa menyskärmen ”Extras”/”Toyota
Online”. (Sid. 222)
3
Välj
önskad
applikation
när
MirrorLink™-applikationer som är tillgängliga visas.
 Visningen av MirrorLink™-applikationer
kan variera beroende på den anslutna
MirrorLink™-enheten eller applikationen.
4
Kontrollera att en bekräftelseskärm visas, välj sedan ”Bekräfta”.
INFORMATION
l Den här funktionen är inte alltid tillgänglig beroende på enheten.
6
APPLIKATION
Typ B
 Endast en MirrorLink™-enhet kan anslutas samtidigt.
229
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 230 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. APPLIKATIONSINSTÄLLNING
5. TOYOTA EUROCARE*
Den här funktionen används för att
ringa tjänsten Toyota Eurocare.
Anslut en Bluetooth®-telefon med en
telefonprofil innan den här funktionen
används. (Sid. 131)
ÄNDRA LAND
1
Visa menyskärmen ”Toyota Online”.
(Sid. 222)
2
3
Välj ”Toyota Eurocare”.
4
Välj ett annat land som ska ersätta det
befintliga landet.
5
Kontrollera att landet visas på skärmen.
Välj det registrerade landet.
REGISTRERA ETT LAND
1
Visa menyskärmen ”Toyota Online”.
(Sid. 222)
2
Välj ”Toyota Eurocare”.
3
4
Välj ett land.
Kontrollera att landet visas på skärmen.
*: Endast navigationssystem
230
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 231 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1. APPLIKATIONSINSTÄLLNING
ANVÄNDA TOYOTA
EUROCARE
1
Visa menyskärmen ”Toyota Online”.
(Sid. 222)
2
Välj ”Toyota Eurocare”.
5
Kontrollera att följande skärm visas.
 De geografiska koordinaterna för den aktuella positionen visas i skärmens övre vänstra
hörn.
3
Välj ”Ring Eurocare”.
 Om ”...” visas på skärmen kan du välja att
följande uppgifter om positionen visas.
Om motorvägar: Motorvägens nummer,
körriktning och nästa avfart.
Om andra vägar: Adressinformation.
Varje gång ”...” trycks in ändras skärmen
mellan geografiska koordinater och positionsuppgifter.
4
Välj ”Ja” när bekräftelseskärmen visas.
231
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
APPLIKATION
INFORMATION
l Samtalet måste ringas i ett land där Toyota Eurocare är verksamt.
6
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 232 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
1. ANSLUTNA TJÄNSTER, ÖVERSIKT*1
Följande tjänster finns tillgängliga genom att navigationssystemet ansluts till Toyotas portal via Internet med en mobiltelefon.
 Onlinesökning: Nya anläggningar, t.ex. restauranger, barer, etc., som inte är registrerade i navigationssystemet kan ställas in som resmål.
 Importera sparade platser och rutter: Anläggningar som sökts med hjälp av en dator
kan ställas in som resmål och registreras i listan ”Sparad” på skärmen ”Mina resmål”. (Sid. 197)
 Fordonsanpassning: Vissa fordonsinställningar kan ändras via de anslutna tjänsterna genom att bilens inställningsdata skickas till och från Toyotas portal. (Sid. 143)
 Street View: En gatubild över den önskade platsen kan ses.
 Panoramio: Tillgängliga bilder på nätverket, kommentarer och annan information
kan ses.
 Nedladdningsbar applikation: Olika funktioner kan läggas till genom att applikationer
laddas ner med ett USB-minne.
Online-sökning/Street View/Panoramio
Nr.
Beteckning
Åtgärd
Navigationssystem
Ange ett sökord.
Toyotas portal*2/Innehållsleverantör
Sökordet skickas till sökmotorn, resultaten tas emot och
skickas till navigationssystemet.
*2: För detaljer om Toyotas portal, se www.my.toyota.eu.
*1: Endast navigationssystem
232
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 233 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
Importera sparade platser och rutter: Nedladdning med mobiltelefon
Importera sparade platser och rutter: Nedladdning från USB-minne
6
Beteckning
APPLIKATION
Nr.
Åtgärd
Din dator och Toyotas
portal*
Gå in på portalen och sök efter sevärdheter och rutter.
Toyotas portal*
Sevärdheter och rutter sparas på Toyotas portal.
Navigationssystem
Via Internet laddas sevärdheter och rutter ner till navigationssystemet.
Via USB laddas sevärdheter och rutter ner till navigationssystemet.
USB-minne
Sevärdheter och rutter sparas på ett USB-minne.
*: För detaljer om Toyotas portal, se www.my.toyota.eu.
233
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 234 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
Fordonsanpassning: Sända bilens inställningsdata till och från Toyotas portal
Nr.
Beteckning
Åtgärd
Navigationssystem
Via Internet skickas bilens inställningar till Toyotas portal, eller tas emot därifrån.
Toyotas portal*
Inställningarna för bilen sparas på Toyotas portal.
Din dator och Toyotas
portal*
Åtkomst till portalen och ändring av inställningarna för bilen.
*: För detaljer om Toyotas portal, se www.my.toyota.eu.
234
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 235 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
Nedladdningsbar applikation
Nr.
Beteckning
Åtgärd
Gå in på Toyotas portal och ladda ner applikation.
USB-minne
Den nedladdade applikationen sparas på ett USB-minne.
Navigationssystem
Via USB laddas applikationen ner till navigationssystemet.
Kör applikationer i navigationssystemet.
Innehållsleverantör
Innehåll tas emot via mobiltelefon.
6
APPLIKATION
Din dator och Toyotas
portal*
*: För detaljer om Toyotas portal, se www.my.toyota.eu.
235
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 236 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
2. INNAN ANSLUTEN TJÄNST ANVÄNDS*
KONTROLLERA ENHETENS
IDENTIFIKATION
ÖPPNA ETT KONTO TILL
PORTALEN
Innan du använder anslutna tjänster
måste du först gå in på Toyotas portal
(www.my.toyota.eu) via datorn och
skapa ett konto.
 För att kunna använda den här tjänsten
krävs en Bluetooth®-telefon anpassad för
DUN/PAN med giltigt abonnemang av
dataplan.
 Vid användning av anslutna tjänster kan
avgifter tillkomma beroende på ditt telefonabonnemang.
 Om en mobiltelefon används i en roamingsituation (när man befinner sig utanför
mobiloperatörens geografiska täckningsområde) blir anslutningsavgifterna högre.
1
Välj knappen ”SETUP”.
2
Välj ”Allmän”.
3
Välj ”Systeminformation”.
*: Endast navigationssystem
236
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 237 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
4
Kontrollera att enhetens ID visas.
INLOGGNINGSMETOD,
ANSLUTNA TJÄNSTER
Anslut en Bluetooth®-telefon med internetprofil innan anslutna tjänster används. (Sid. 131)
1
Nr.
Funktion
Visar enhetens ID
Aktivera en ansluten tjänst.
Aktivering av ansluten tjänst
Sida
239
Street View
244
Panoramio
246
Ladda ner sevärdheter/rutter
247
Ladda ner applikation
248
Fordonsanpassning
143
 Om varningsskärmarna för kostnad eller
roaming visas, tryck på ”Fortsätt”. Denna
funktion kan ställas in i påslaget eller
avstängt läge. (Sid. 141)
237
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
6
APPLIKATION
Onlinesökning
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 238 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
2
Välj ”Användarnamn”.
3
Mata in serverns användarnamn och
tryck sedan på ”OK”.
4
Välj ”Lösenord”.
5
Ange serverns lösenord och tryck sedan på ”OK”.
6
Välj ”Bekräfta inloggningsinformation”.
 Om ”Kom ihåg lösenord” är aktiverad
kommer angiven information för användarinloggning att lagras till varje inloggning.
 Om 5 bilar är redan registrerade på kontot
kan inte fler bilar registreras.
238
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 239 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
3. ONLINESÖKNING*
ONLINESÖKNING
4
Välj önskat sökområde.
Ett resmål kan väljas via ansluten
tjänst.
Onlinesökning är inte tillgänglig i alla
länder.
1
Visa menyskärmen ”Toyota Online”.
(Sid. 222)
2
Välj ”Sökning online”.
 Onlinesökning kan göras från skärmen
”Sevärdhet”. (Sid. 177)
3
Välj för att välja önskad sökmotor.
Funktion
Välj för att söka en plats nära den
aktuella positionen.
Välj för att söka en plats i närheten
av huvudresmålet.
Välj för att söka önskad stad.
Välj ”Ange stad” för att ange stadens namn, tryck sedan på ”OK”.
Välj för att söka en plats genom att
använda en punkt på kartan. Välj
önskad punkt på kartan och välj sedan ”Välj”.
*: Endast navigationssystem
239
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
6
APPLIKATION
 Om det finns mer än en sökmotor för onlinesökning tillgänglig kommer dessa att
visas.
 Sökmotorn kan ändras. (Sid. 243)
Nr.
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 240 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
5
Ange sökordet och välj sedan ”OK”.
: Tryck för att ange sökord från lista
över tidigare sökord. (Sid. 241)
6
Kontrollera att sökresultaten visas. Välj
önskad post.
Nr.
Funktion
Sökresultat
 Upp till 20 sökresultat kan laddas
ner samtidigt.
 Markerade annonser kan visas
överst på listan över sökresultat.
Välj för att visa en helskärmskarta.
 I slutet av listan visas ”Ladda ner fler”.
Välj ”Ladda ner fler” för att söka upp till
20 nya poster.
• ”Ladda ner fler” visas inte om listan
visar färre än 20 poster.
• Välj ”Tidigare resultat” för att visa föregående resultat.
240
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 241 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
7
Välj ”Go”.
ANGE SÖKORD FRÅN LISTAN
Sökorden kan väljas från sökordslistans historik. Sökordet kan också raderas från sökordslistans historik.
Systemet kan memorera upp till 10
sökordsposter.
Nr.
Funktion
Sida
Välj för att visa detaljerad
information.
242
Välj för att ringa upp det registrerade telefonnumret.
95
Välj för att visa gatubild.
244
1
Välj
es.
2
Välj önskat ord.
på skärmen där sökord ang-
6
APPLIKATION
 Rutten beräknas på nytt.
INFORMATION
3
Välj ”OK”.
l Om anläggningar som har hittats med
”Onlinesökning” har ställts in som resmål en gång lagras de i listan ”Sparad”
på skärmen ”Mina resmål”.
241
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 242 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
nRADERA SÖKORDSHISTORIK
1
2
Välj
.
Välj önskad post.
SE DETALJER FÖR
SEVÄRDHETER
1
Välj
på informationsskärmen för
sevärdheter.
2
3
Kontrollera att informationen för den
valda sevärdheten visas.
Välj ”Ja”.
 Välj bilden för att visa den på helskärm. (i
förekommande fall)
242
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 243 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
VÄLJA SÖKMOTOR
Under hela sökprocessen kan sökmotorn ändras med en tryckning på logotypen till nuvarande sökmotor.
1
Välj sökmotorns logotyp.
 En lista på andra tillgängliga sökmotorer
visas.
2
6
APPLIKATION
Välj sökmotorn.
 När en sökmotor har valts börjar sökprocessen från början med den leverantören.
 Om inga andra sökmotorer är tillgängliga
har en tryckning på en sökmotorlogo
ingen verkan.
INFORMATION
l
eller
: Visar om online-anslutningar är aktiva eller inte.
Efter ett uppehåll på 1 minut, avslutas
aktiv online-anslutning automatiskt.
243
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 244 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
4. Street View*
Street View över den önskade platsen
kan visas.
1
Visa menyskärmen ”Toyota Online”.
(Sid. 222)
2
Välj ”Street View”.
Nr.
Funktion
Välj för att ställa in en plats enligt
den aktuella positionen.
Välj för att söka en plats nära resmålet.
Välj för att ställa in önskad plats. Välj
”Ange stad” för att ange gatunummer, gata, ort eller ortsnamn, tryck
sedan på ”OK”.
Välj för att ställa in en plats med en
punkt på kartan. Välj önskad punkt
på kartan.
3
Välj önskad funktion för sökning efter
platsen.
*: Endast navigationssystem
244
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 245 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
4
Kontrollera att bilden visas.
Nr.
Funktion
Välj för att beräkna rutten.
Välj för att visa nästa bild.
Välj för att visa föregående bild.
6
APPLIKATION
 Upp till 6 bilder per plats kan visas.
INFORMATION
l Funktionen Street View kan även väljas
från följande skärmar:
• Vägledningsskärm för starten av resvägen (Sid. 182)
• Skärm med resultat av online-sökningar (Sid. 239)
l Denna funktion kan inte användas under
körning.
245
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 246 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
5. Panoramio*
Tillgängliga bilder på nätverket, kommentarer och annan information kan
ses.
1
Visa menyskärmen ”Toyota Online”.
(Sid. 222)
2
Välj ”Panoramio”.
4
Välj önskad bild.
Nr.
Funktion
Välj för att visa nästa bild.
Välj för att visa föregående bild.
3
Välj önskad funktion för sökning efter
en punkt.
Nr.
Funktion
Välj för att ställa in en plats enligt
den aktuella positionen.
Välj för att söka en plats nära resmålet.
Välj för att ställa in en plats med en
punkt på kartan.
 Kan rulla kartan till önskad punkt.
5
Kontrollera att en bild visas.
Nr.
Funktion
Välj för att visa detaljerad information om den valda punkten.
Välj för att beräkna rutten.
INFORMATION
l Denna funktion kan inte användas under
körning.
*: Endast navigationssystem
246
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 247 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
6. LADDA NER SEVÄRDHETER/RUTTER*
Sevärdheter och rutter kan läggas till
genom nedladdning från Toyotas portal. De lagras i listan ”Sparad” på skärmen ”Mina resmål”. (Sid. 197)
NEDLADDNING VIA
MOBILTELEFON
1
Visa menyskärmen ”Navigering” och
välj ”Ange destination”. (Sid. 158)
2
Välj fliken ”Avancerad”.
3
Välj ”Ladda sevärdh. och rutter från
server”.
INFORMATION
l Nedladdning kan eventuellt inte avslutas
korrekt om startknappen är i följande
läge under nedladdningen.
• Modeller utan elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen vrids till
läge ”LOCK” under nedladdningen.
• Modeller med elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen trycks
till avstängt läge under nedladdningen.
l Om funktionen ”Automatisk nedladdning av sevärdheter och rutter” är på
nedladdas sevärdheter och rutter automatiskt från servern. (Sid. 143)
l Om maximalt antal möjliga lagrade kontakter har nåtts visas en bekräftelseskärm. Radera en eller flera kontakter
för att skapa utrymme för nya.
(Sid. 89, 203)
APPLIKATION
NEDLADDNING FRÅN
USB-MINNE
4
Kontrollera att en skärm som visar
nedladdningen visas.
5
Kontrollera att en bekräftelseskärm visas när åtgärden har avslutats.
6
För detaljer om nedladdning från USBminne. (Sid. 201)
 Posten registreras i listan ”Sparad” på
skärmen ”Mina resmål”. (Sid. 197)
*: Endast navigationssystem
247
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 248 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
7. ANVÄND APPLIKATION VIA ANSLUTEN TJÄNST*
LADDA NER APPLIKATION
TILL SYSTEMET
För att ladda ner en applikation krävs
ett USB-minne som innehåller applikationsdata. För detaljer om en applikation, se Toyotas portal
(www.my.toyota.eu).
1
Öppna luckan och anslut ett USB-minne.
Typ A
5
Kontrollera att uppdateringsskärmen
visas.
INFORMATION
l Nedladdning avslutas eventuellt inte på
korrekt sätt i följande fall:
• Modeller utan elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen vrids till
läge ”LOCK” under nedladdningen.
• Modeller med elektroniskt lås- och
startsystem: Om startknappen trycks
till avstängt läge under nedladdningen.
• Om USB-minnet tas bort innan nedladdningen är klar.
Typ B
2
Välj ”Ja” när bekräftelseskärmen visas.
3
Välj ”Ange licenskod” och ange licenskoden.
 Om licenskoden är ogiltig uppdateras inte
applikationen.
4
Välj ”Bekräfta”.
*: Endast navigationssystem
248
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 249 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
ANVÄNDA EN APPLIKATION
3
Kontrollera att applikationsskärmen visas.
För detaljer om hantering av den
nedladdade applikationen, se
www.my.toyota.eu.
1
Visa menyskärmen ”Toyota Online”.
(Sid. 222)
2
Välj önskad applikation.
STÄLLA IN EN APPLIKATION
1
2
Visa menyskärmen ”Toyota Online”.
(Sid. 222)
Välj
bredvid önskad applikation.
Nr.
Funktion
Visar information om applikationen.
Om rutan är ikryssad startar applikationen automatiskt när systemet
slås på.
 Välj
APPLIKATION
Välj för att ta bort applikationen.
6
för att stänga applikationen.
249
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 250 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
2. ANSLUTNA TJÄNSTER
250
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 251 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
1
SAKREGISTER
2
3
4
5
6
251
IMV_Navi+MM_OM0K212E_(EE)
15.03.31
11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 252 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
ALFABETISKT REGISTER
SAKREGISTER
A
B
Allmänna inställningar ............................ 116
Begränsningar i navigationssystemet ..... 216
Skärm för allmänna inställningar......... 116
Bildspel ................................................... 225
AM/FM/DAB-radio .................................... 32
Använda ett bildspel............................ 226
Byt tid, funktion (DAB)........................... 37
Visa bilderna ....................................... 225
Inställning av snabbvalskanal ............... 35
Bluetooth® audio....................................... 59
Manuell inställning ................................ 35
Ansluta Bluetooth® audio ...................... 63
Radioalternativ ...................................... 38
Bluetooth® ljudalternativ........................ 64
RDS (Radio data system) ..................... 36
Lyssna på Bluetooth® audio.................. 64
Översikt................................................. 32
Översikt ................................................. 59
Anslutna tjänster..................................... 232
Bluetooth® hands-free system .................. 79
Anslutna tjänster, översikt ...................... 232
Bluetooth®inställningar ........................... 122
Använda applikation via ansluten
tjänst ................................................... 248
Bluetooth®funktion på/av .................... 122
Använda en applikation....................... 249
Para ihop Bluetooth® enhet................. 123
Ladda ner applikation till systemet...... 248
Redigera systemnamnet ..................... 130
Använda applikationer ............................ 222
Ställa in PIN-kod ................................. 130
Använda kartskärm och kartsymboler .... 162
Börja ruttvägledning................................ 182
Använda kartskärmen............................. 162
Justera rutten ...................................... 183
Kartkonfigurationer.............................. 164
Startskärm för ruttvägledning .............. 182
Lista över parade enheter ................... 129
Rulla skärmbilden ............................... 163
Visning av bilens aktuella position ...... 162
Använda pekskärmen............................... 20
Använda listskärmen............................. 22
C
CD............................................................. 40
Inskrift på pekskärm.............................. 21
Ljud-CD eller MP3/WMA/AAC-skivor,
alternativ ............................................ 44
Använda telefon........................................ 91
Spela upp en MP3/WMA/AAC-skiva ..... 43
Användarbeskrivning ................................ 68
Spela upp ljud-CD ................................. 43
Begrepp ................................................ 75
Översikt ................................................. 40
CD-R- och CD-RW-skivor ..................... 75
Filinformation ........................................ 73
E
iPod....................................................... 70
E-post ..................................................... 227
Radiomottagning................................... 68
Läsa e-post ......................................... 228
Skötsel av CD-spelare och skivor ......... 71
Ta emot e-post .................................... 227
Application .............................................. 221
Audio system ............................................ 27
F
Audioinställningar ................................... 146
Felsökning .............................................. 106
AUX/VTR .................................................. 56
Fjärrkontroller för ljudanläggningen .......... 66
Översikt................................................. 56
252
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 253 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
G
L
Grundläggande funktioner ........................ 28
Ladda ner sevärdheter/rutter .................. 247
Grundläggande information före
användning ................................... 80, 152
Nedladdning från USB-minne ............. 247
H
Handsfree-system .................................... 83
Nedladdning med mobiltelefon............ 247
Länka informationsdisplay och
navigationssystem................................. 24
Ansluta Bluetooth® telefon .................... 86
M
Använda telefonknappen/mikrofonen ... 84
Media, användning ................................... 40
När du gör dig av med bilen.................. 85
Mina resmål ............................................ 197
Om telefonboken i detta system ........... 85
MirrorLink™ ............................................ 229
I
N
Innan ansluten tjänst används................ 236
Navigation system .................................. 149
Inloggningsmetod, anslutna tjänster ... 237
Navigationsdatabas, uppdateringar ........ 219
Öppna ett konto till portalen ................ 236
Uppdatera navigationsdatabasen ....... 219
Inställning ............................................... 114
Navigationssystem, information.............. 216
Inställning för trafikmeddelanden............ 213
Inställningar för anslutningsbarhet.......... 131
Navigationssystemets
funktionsregister.................................. 160
Bluetooth®-inställningar ...................... 131
Navigeringsinställning............................. 209
Snabbinställning av
Internetanslutning............................ 142
Några allmänna anvisningar ..................... 29
Toyota-webbkonto, inställningar ......... 143
iPod .......................................................... 51
Sätta på eller stänga av
ljudanläggningen ............................... 29
iPod-ljud ................................................ 55
USB/AUX-ingång .................................. 31
Ljud via iPod, alternativ......................... 55
Välja ljudkälla ........................................ 30
Översikt................................................. 51
K
Sätta in och ta ut en skiva ..................... 30
O
Onlinesökning ......................................... 239
Kapacitiva pekknappar ............................. 18
Se detaljer för sevärdheter.................. 242
Kartinställningar...................................... 209
Välja sökmotor .................................... 243
Ställa in kartan .................................... 209
Kartsymboler .......................................... 166
P
POI-symboler ...................................... 166
Panoramio .............................................. 246
Trafikmeddelanden ............................. 170
Pekskärm, rörelser.................................... 19
Visa olika typer av information på
kartan .............................................. 166
Knappar, översikt...................................... 16
253
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 254 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
ALFABETISKT REGISTER
R
S
Radio ........................................................ 32
Setup ...................................................... 113
Rattmonterade kontroller .......................... 66
Skicka och återställa sparade kontakter
med USB-minne.................................. 206
Registrera en post ............................ 87, 197
Registrera en ny post.................... 87, 197
Skicka sparade kontakter till
USB-minne ........................................ 90
Skicka sparade kontakter till
USB-minne ...................................... 206
Återställa sparade kontakter från
USB-minne ...................................... 207
Visa och redigera information om
post.................................................... 89
Skärminställningar .................................. 119
Reglage och funktioner............................. 16
SMS-funktion .......................................... 101
Ringa med Bluetooth -telefon ................. 91
Läsa mottagna SMS............................ 101
Från kontaktlistan.................................. 92
Läsa skickade SMS............................. 103
Från samtalslistor.................................. 94
Skicka ett nytt SMS ............................. 103
®
Från telefonbok ..................................... 93
Ta emot SMS ...................................... 101
Genom att slå ett nummer .................... 91
Snabb information....... 28, 80, 114, 152, 222
Genom att trycka på skärmknappen
SOS................................................... 95
Snabbguide............................................... 13
Med POI-samtal .................................... 95
Ställa in och ta bort rutten....................... 188
Ringa med hjälp av SMS ...................... 94
Avbryta ruttvägledningen .................... 189
Ruttinställningar...................................... 212
Blockera väg framöver ........................ 193
Ställa in ruttalternativ .......................... 212
Lägga till och redigera anhalter........... 189
Ruttvägledning................................ 182, 185
Ny beräkning av rutten enligt
trafikmeddelanden ........................... 195
Ruttvägledningsskärm ........................ 185
Röstvägledning ................................... 186
Street View ............................................. 244
Skapa omväg kring ett område på
rutten ............................................... 193
Visa ruttinformation ............................. 191
Visa svänglistan .................................. 192
Systemfunktioner, register ........................ 14
Söka resmål............................................ 174
Söka resmål, register.............................. 174
Sökning................................................... 175
Söka på kartan .................................... 180
Sökning enligt koordinater................... 180
Sökning enligt sevärdheter.................. 177
Sökning enligt sparade punkter........... 175
Sökning från tidigare resmål ............... 175
Sökning via adress.............................. 176
Sökning via telefonbok ........................ 176
254
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 255 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
T
Ta emot samtal med
Bluetooth® -telefon................................ 97
Tala i Bluetooth® telefon........................... 98
Justera mottagningsvolymen .............. 100
Ringa ett andra nummer ....................... 99
Skicka signaler...................................... 99
Telefoninställningar ................................ 145
Tips för användning av
ljudanläggningen................................... 68
Toyota Eurocare ..................................... 230
Använda Toyota Eurocare .................. 231
Registrera ett land............................... 230
U
USB-minne ............................................... 46
Spela upp USB-minne .......................... 50
USB-minne, alternativ ........................... 50
Översikt................................................. 46
V
Vad gör du om ... .................................... 106
Visa navigationsskärmen........................ 157
Visa kartskärmen ................................ 157
Visa skärmen med
navigationsmenyn ........................... 158
Visa och redigera information om post ... 203
255
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21
OM0K212SE_Hilux_Navi.book Page 256 Tuesday, March 31, 2015 11:21 AM
Kartdatabas, information
Användaravtal
I alla situationer när Applikationen använder en del av dessa Data för att leverera information till
slutanvändare skall kund förse slutanvändare med tydliga anvisningar för tillgång till slutanvändarvillkor och slutanvändaren skall godkänna slutanvändarvillkoren på sådant sätt att dessa blir giltiga gentemot slutanvändaren, av HERE, innan sådan slutanvändare får tillgång till någon del av
dessa Data. Villkor för slutanvändare ska, som minimum, omfatta krav som:
i. begränsar användning av dessa Data till slutanvändarens eget bruk av Applikationen;
ii. förbjuder användning av dessa Data tillsammans med geografiska data från konkurrenter till
HERE;
iii. förbjuder bakåtkonstruktion och arkivering av dessa Data;
iv. förbjuder all export av dessa Data (original eller kopia) förutom i enlighet med gällande lagstiftning, regler och bestämmelser för export;
v. kräver att slutanvändaren upphör att använda dessa Data skulle slutanvändaren inte följa villkoren i slutanvändaravtalet;
vi. förser slutanvändaren med information om tillämpliga leverantörsbegränsningar och skyldigheter, lagstadgade och för tredje part, (inklusive meddelanden om upphovsrätt), vilka kan
uppfyllas genom en länk till en URL till HERE, vilket för närvarande finns på http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html (eller enligt information till kund från HERE);
vii. tillhandahålla information till slutanvändare inom USA:s regering att dessa Data skall utgöra
ett kommersiellt föremål, ”commercial item”, enligt beskrivningen i 48 C.F.R. (”FAR”) 2.101,
och licensieras enligt villkoren i detta slutanvändaravtal enligt vilka dessa Data tillhandahålls;
viii. frånsäger sig alla garantier, uttryckta eller underförstådda, rörande kvalitet, prestanda, säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, eller intrång i någon annans immateriella rättigheter.
ix. frånsäger sig ansvar avseende eventuella skadeståndsanspråk, krav eller åtgärder, oberoende av orsaken till skadeståndsanspråket, kravet eller åtgärden som kan ha uppstått på grund
av användning eller ägande av informationen; eller för förlust av vinst, inkomst, kontrakt eller
besparingar, eller annan direkt, indirekt, oförutsedd, speciell skada eller följdskada som uppstått på grund av användningen, eller oförmågan att använda, denna information, felaktighet
i informationen, eller brott mot dessa villkor eller bestämmelser, oavsett om det skett i kontraktshandling eller kränkning, eller baseras på garanti, även om Kund, HERE eller deras leverantörer har informerats om möjligheten till sådana skador.
x. inte tillhandahåller eller antyder några garantier på uppdrag av HERE eller dess dataleverantörer eller ger någon rätt till ansvar eller skadestånd mot HERE eller dess dataleverantörer;
och
xi. omfattar lagstadgade och för övrigt tillämpliga anvisningar, varningar, ansvarsfriskrivningar
och säkerhetsinformation som rör användningen av Applikationen.
Villkor för Europa, världsmarknader, Nordamerika samt Central- och Sydamerika
Leverantörsvillkor. Kunden bekräftar och samtycker till att i vissa delar av territoriet eller avseende
vissa delar av dessa Data kan ytterligare villkor komma att tillämpas. Kunden samtycker uttryckligen till, och säkerställer att underlicenstagare samtycker till, de villkor som anges i HERE:s leverantörsvillkor: http://corporate.navteq.com/developer_supplier_terms.html (eller enligt information
till kund från HERE);
Trafikkoder. Kunden bekräftar och samtycker till att i vissa länder skall Kunden ansvara för att införskaffa rättigheter direkt från tredjepartsleverantörer av RDS-TMC-kod för användning av trafikkoderna i dessa Data och leverera till slutanvändaren information, data, tillämpningar, produkter
och/eller tjänster som på något sätt härstammar från eller baseras på sådana trafikkoder.
Information till tredje part. Samtliga kopior av dessa Data och tillhörande förpackning skall omfatta
den information till tredje part som återfinns på http://corporate.navteq.com/
developer_supplier_terms.html (eller enligt information till kund från HERE);
Kina. Kartor från Folkrepubliken Kina får endast distribueras för användning utanför Folkrepubliken Kina.
256
IMV_Navi+MM_OM0K212SE
15.03.31 11:21