Husguide till PDF

KI Administration
Kortfakta
Adress: Nobels väg 5
Anläggninsnummer: A0095008
Byggår:
Arkitekt: Ture Ryberg för total om- och
tillbyggnad Ahlsén a
Historik
Egen rubrik
År 1937 vann arkitekt Ture Rudberg tävlingen om nybyggnader för Karolinska Institutet. Varje
institution fick sin egen byggnad som disponerades som två sidoförskjutna huskroppar med en fritt
formad vidstående hörsal. Byggnaden har en tydlig karaktär av 1940-tal, utförd av rött tegel och
med sadeltak.
Byggnaden för kemiska institutionen uppfördes 1950 efter tävlingsförslagets principer. När
institutionen 1997 flyttade till nya lokaler i Scheelelaboratoriet byggdes huset om till kontor för
Karolinska Institutets administration. Huset har genomgått en total ombyggnad samt tillbyggnad
av en takvåning. I högdelen finns en ljusgård med lanternin. Den sedan tidigare delvis igenbyggda
ljusgården har återställts och byggts på en våning och utgör en stor, central rumsvolym med
flödande dagsljus.
Allmänt
Husansvar
Administrationsbyggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Karolinska Institutet (KI)
som hyresgäst.
Sida 1
Vi hoppas att Ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i Era lokaler.
Är det något du vill fråga om gällande byggnaden eller husguiden är du alltid välkommen att
kontakta Akademiska Hus på telefon 08-685 75 00. Förvaltare och husansvarig drifttekniker finns
angivna under kontakt här till höger samt på anslagstavla i huvudentrén.
Felanmälan
Felanmälan görs i första hand på www.akademiskahus.se, där du klickar på Felanmälan.
Akuta fel efter ordinarie arbetstid anmäls på telefon 020-55 20 00. Se även anslagstavla vid
huvudentrén.
Vid felanmälan ska rumsnumret anges, se utsida dörrkarm.
Parkering
För bilburen personal och besökare finns avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. Vid
bl.a. infarterna till Campus finns parkeringsautomater som medger kortbetalning. Se gärna
dokumentet ”Parkeringsinformation för hyresgäster och besökare” på campussidan.
Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se
gärna aktuell campuskarta på sidan för Campus Solna.
Cykelställ finns utanför och mittemot huvudentrén samt vid Von Eulers väg 2.
Förhållningsregler
För att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö med hög säkerhet krävs att vissa regler tillämpas
och respekteras. Det är t.ex. inte tillåtet att:
- röka inomhus, vi hänvisar till askkoppar utomhus
- ha med sig husdjur
- ställa möbler, utrustning m.m. i drift- och allmänna utrymmen
- ställa tunga möbler framför installationsschakten i kontorsrum och andra utrymmen, då schakten
ska vara åtkomliga
- parkera cyklar inomhus
Sida 2
- blockera dörrar till driftutrymmen och utrymningsvägar
- bygga om eller förändra byggnadens installationer utan godkännande av Akademiska Hus
- transportera, flytta eller placera ut tyngre utrustning utan godkännande av Akademiska Hus
- ställa upp dörrar i brandcellsgränser med kilar eller dylikt
Kontrollera att fönster och dörrar är stängda vid arbetsdagens slut.
Fönsterputsning
Institutionerna ansvarar för invändig och utvändig fönsterputsning på sina egna ytor. Vissa fönster
kräver specialverktyg för att öppnas.
Entréer och tillträde
Adress och Telefon
Besöksadress: Nobels väg 5
Sidoentré: Nobels väg 7
Lastintag, avfallsrum: Von Eulers väg 2
Postadress: Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm
Telefon: 08-524 800 00
Hemsida: www.ki.se
Ankommande gods
Leveranser, t.ex. pallar med kontorsmateriel, ska tas emot vid lastintag på
plan 2. Hyresgästen ansvarar själva för bortforsling av emballage och lastpallar.
Passerkort
Huvudentrén är öppen under normal arbetstid. Efter detta krävs passerkort och kod.
Passerkort och nycklar administreras av Karolinska Institutets reception.
Sida 3
Hissar
Byggnaden har två hissar, en i varje husdel.
Hiss 1 i hus A är en personhiss för 8 personer som motsvarar en last på
680 kg.
Hiss 2 är placerad i hus B och är en person- och transporthiss för 13 personer motsvarande en last
på 1000 kg. Denna hiss går endast att köra via nyckelbrytare.
Hissar får inte användas vid brand.
Information till funktionsnedsatta
Bilparkering
Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns vid huvudentrén Nobels väg 5.
Entré
Huvudentrén är försedd med ramp och automatisk dörröppnare.
Hiss
Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol via hissar i anslutning till trapphallarna. Vid
lunchrummet Banting kan en trapphiss användas.
RWC
Toalett anpassad för funktionsnedsatta finns på våningsplan 2, 3 och 4 i anslutning till trapphall i
husdel A.
Byggnaden
Allmänt
Administrationsbygganden består av tre husdelar benämnda A, B och C och har en verksamhetsyta
om ca 5 300 kvm.
Sida 4
Plan 1 är en kulvertvåning med installationsutrymmen och plan 2 är entrévåning med reception
och butik.
Hus A består av kontor, grupp- och seminarierum, vaktmästeri, vilrum, lastintag och ljusgård.
Verksamheten sträcker sig upp till plan 5, och på plan 6 finns mötesrum med omklädningsrum,
bastu och dusch.
I hus B finns 4 våningsplan med grupp- och seminarierum, kontor, större arkiv, skyddsrum och
studentexpedition.
Hus C består av ett våningsplan 3 med lunchrum för upp till 60 personer.
Rumsnummer
För att lättare kunna orientera sig i byggnaden är samtliga rum försedda
med ett rumsnummer enligt följande princip:
A263b bokstaven avser huskropp
A263b första siffran avser våningsplan
A263b andra och tredje siffran avser rummets placering på planet
A263b en bokstav efter rumsnumret anger att rummet är delat
Tänk på att:
Lika rumsnummer kan finnas i alla huskroppar. Detta innebär att huskroppens bokstav måste
användas för att ange rummets position.
Brandskydd och säkerhet
Utrymningslarm vid brand
I korridorer, allmänna och tekniska utrymmen finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt
utlöser ett utrymningslarm. Larm indikeras med ringklocka och blixtljus i hela huset.
Vid konstaterad brand ring 112 då utrymningslarmet inte är direkt vidarekopplat till
Räddningstjänsten.
Du kan själv utlösa utrymningslarmet med hjälp av tryckknappar i utrymningsvägar på varje
Sida 5
våningsplan.
Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar.
Hissarna får inte användas vid brand.
Vid aktiverat utrymningslarm går hissarna till entréplanet och stannar där med öppna dörrar.
Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i
varje enskilt fall. Lär dig ändå grundregeln:
RÄDDA - VARNA - LARMA – SLÄCK
- rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker
- varna andra som kan vara i fara
- larma räddningstjänsten genom att ringa 112
- släck branden om det är möjligt
Sprinkler
Byggnaden har en heltäckande sprinkleranläggning. Vid sprinklerlarm ljuder utrymningslarmet i
hela byggnaden.
Ring 112 vid konstaterad brand då utrymningslarmet inte är direkt vidarekopplat till
Räddningstjänsten.
Sida 6
Ett sprinklerhuvud består av en glasbulb som vid 68 °C eller skadegörelse startar vattenspridning
från berört sprinklerhuvud.
Utrymning
Utrymningsplaner är uppsatta på varje våningsplan och visar utrymningsvägar, återsamlingsplats
och utplacerade handbrandsläckare. Återsamlingsplats är utanför Nobel Forum.
Från varje arbetsplats kan man nå minst två utrymningsvägar.
Utrymningsvägarna är skyltade med gröna, lysande utrymningsskyltar som alltid är tända och har
batteribackup för att lysa vid strömavbrott.
Släckutrustning och första hjälpen
På varje våningsplan finns handbrandsläckare och förband till första hjälpen strategiskt
utplacerade.
Larm
Trygghetslarm
I vilrum på plan 2 och på toaletter för funktionsnedsatta finns trygghetslarm med röda
tryckknappar märkta ”nödsignal”.
Larmet indikeras lokalt med ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att
du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp, då larmet inte är
vidarekopplat.
Larm hanteras av hyresgästen och återställs lokalt inne i respektive rum genom att trycka på
återställningsknappen.
Sida 7
Nödsignal hiss
Vid strömavbrott styrs hissarna till entréplanet.
Vid ett eventuellt hisstopp mellan våningsplanen hålls nödsignalknapp intryckt i minst 15 sekunder
tills kontakt med bemannad hissjour erhålls via nödtelefonen. Siren ljuder med ett pulserande ljud
och utryckning sker för att undsätta nödställd person.
Bevakning och inbrott
Inbrottslarm är installerat och handhas av hyresgästen. Larm vidarekopplas till vaktbolag som gör
en omedelbar utryckning.
Bevakning av lokalerna utförs av vaktbolag med rondering.
Vissa fönster är öppningsbara för vädring. Var noga med att stänga dessa vid arbetsdagens slut
med tanke på inbrottsrisken.
Belysning
Allmänt
Belysning i allmänna utrymmen så som trapphus och korridorer styrs automatiskt via tidkanal.
Utöver inställd tid tänds belysningen manuellt via tryckknappar och släcks igen efter inställd tid.
Dygnet runt lyser några armaturer per plan i huset, s.k. ledbelysning.
Belysning i kontorsrum tänds och släcks via tryckknappar innanför dörr.
I grupp- och seminarierum samt lunchrum kan belysningen ljusregleras via pilförsedda
strömställare. Tänd med en kort knapptryckning på ᴀ瀀椀氀 upp ᴀ och släck med kort knapptryckning på
”pil upp”. Ljusreglera genom att hålla respektive tryckknapp intryckt.
Sida 8
Rumsklimat
Allmänt
För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den
utrustning som planerats för rummen. På helger samt nattetid är ventilationen avstängd.
Vid mycket hög utomhustemperatur sommartid kan avvikelser i inomhusklimatet uppstå.
Vissa fönster är öppningsbara för vädring. Observera att när du öppnar ett fönster vid hög
utomhustemperatur höjs även temperaturen inomhus, vilket skapar obalans i klimatsystemet.
Normaltemperatur går att påverka ca ± 2 °C via en manuell rumsregulator placerad vid dörr.
Tänk på att:
- att en manuell förändring av temperaturen kan ta lång tid på grund av byggnadens värmetröghet.
Byggnadsstommen lagrar värme och kyla och motverkar snabba förändringar.
- ett bra rumsklimat året om erhålls bäst när fönster och kontorsdörrar hålls stängda.
Forcerad ventilation
I grupp- och seminarierum finns möjlighet att forcera ventilationen via en timer. Luftomsättningen
ökar då under inställd tid.
Sida 9
Solskydd
För att upprätthålla ett bra rumsklimat är byggnaden försedd med markiser som styrs automatisk
av sol och vind.
Automatiken kan brytas för manuell styrning via tryckknapp. Varje dygn återgår markiserna till
automatisk styrning.
Avfallshantering
Egen rubrik
I avfallsrum på plan 2 vid Von Eulers väg 2 källsorteras avfall i följande fraktioner:
- Papper och tidningar
- Kartong och wellpapp
- Metall
- El-avfall
- Hårdplast
- Mjukplast/krymp- och sträckfilm
- Ofärgat glas
- Färgat glas
- Hushållsavfall
- Brännbart avfall
- Batterier
- Ljuskällor
- Toner
Gällande grovsopor och beställning av container kontaktas avfallsentreprenören.
Sida 10