LCD1561DVBT

LCD-1561 DVB-T
sida
front
Baksida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
IR sensor för fjärrkontrollen
Power indikatorlampa
Hörlursutgång
CH+/upp knapp
CH-/ned knapp
VOL upp/höger knapp
VOL ned/vänster knapp
Meny knapp
TV/AV knapp (Funktionsknapp)
On/Off knapp
+12V ingång för cigg.kabel
12
13
14
15
16
17
18
19
20
VGA ingång för PC
SCART kontakt
S-video ingång
Audio (höger) ingång
Audio (vänster) ingång
Video ingång
TVRF antenningång analog TV
DVB-T RF antennutgång
DVB-T RF antenningång
II. Fjärrkontrollen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
On/Off knapp
Mute knapp
SLEEP knapp: För att ställa in tiden
PICTURE knapp: För att välja videoläge
RECALL knapp: För att titta på föregående kanal
DISPLAY knapp: För att välja ljudläge
knapp
TV MENU knapp
button
10
OK knapp
11.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22.
23.
24.
knapp
AUDIO knapp
PROG+ knapp: För att välja nästa kanal
VOL+ knapp: För att höja volymen
PROG- knapp: För att välja nästa kanal
VOL- knapp: För att sänka volymen
TV/AV funktionsknapp
0~9 sifferknappar
-/-- knapp
DVB MENU knapp: för att ställa in DTV menu
knapp
PAUSE knapp
DVB knappar: För att styra DTV funktioner
DVB-TV knapp:
Använd denna knapp för att
växla mellan ANALOG och
DVB-T tuner.
Namn
Funktion
Namn
Funktion
DVB/TV
DVB/TV växlingsknapp
INFO
Visa aktuell DVB kanal
information
EXIT
Utgång från DVB menyn
TEXT
Visa Text-TV
FAV
SUBTITLE
Visa favoritlistan
Undertext På eller Av
AB
Visa RÖD textsida
Visa GRÖN textsida
EPG
Visa Electronic Program
Guide menyn
C
Visa GUL textsida
TV/RADIO
Välj visningsläge för TV
skärmen
D
Visa CYAN textsida
(1) Batteribyte I fjärrkontrollen
Byt ut batterierna enligt beskrivningen nedan.
2 stycken AA batterier behövs:
1
Öppna batteriluckan enligt bilden
2
Stoppa i batterierna enligt polaritetsmärkningen
3
Stäng batteriluckan.
OBS:
1
Tappa inte, slå eller trampa på fjärrkontrollen.
2
Spill inte vatten på fjärrkontrollen.
3
Använd inte fjärrkontroller för annan utrustning samtidigt.
4
Om TV:n inte reagerar även om fjärrkontrollen används på ett kort avstånd så
skall batterierna bytas.
III. Installation och anslutning
Ansluta LCD TV/monitor
1.
Anslut DVB-T antennutgången till Analog TV antenningången med medföljande
antennkabel enligt bilden nedan.
DVB-T TV antenn utgång
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anslut ljudkällor (DVD, Video, Kamera och PC) till AUDIO ingångarna märkt ‘L’
och ‘R’ med en RCA stereo kabel.
Anslut videokällan till VIDEO ingången med en RCA kabel.
Om videokällan har en SCART kontakt kan man ansluta denna till TV:n med en
SCART kabel till TV:ns SCART kontakt.
Anslut videokällan till S-VIDEO ingången på TV:n med en S-video kabel.
(Förutsatt att videokällan har en S-video utgång).
Anslut 220V kabeln till nätadaptern. Anslut sedan nätadapterns kabel till 12V
ingången på TV:n.
Vid användning som datorskärm, anslut PC:n till VGA kontakten med en PC
bildskärmskabel.
IV. TV/monitor användning
(1) Grundanvändning
1.
2.
3.
4.
5.
Tryck på POWER knappen på TV:n eller på fjärrkontrollen för att slå på
TV:n. Indikatorlampan lyser blått när det finns en signal till TV/monitor.
Om det inte finns en signal lyser lampan rött. Tryck på POWER knappen
igen för att stänga av TV:n och indikatorlampan kommer då att släckas.
Inställningar för Bild, Ljud, Föregående kanal kan memoreras innan TV:n stängs
av. TV:n kommer att minnas dessa inställningar nästa gång TV:n slås på igen.
Om man kopplar bort strömkabeln för att helt bryta strömförsörjningen så
kommer alla inställningar att förloras.
Tryck på VOL- eller VOL+ knappen för att justera volymen. Tryck på VOLknappen upprepade gånger för att sänka volymen; tryck på VOL+ knappen
upprepade gånger för att höja volymen från 0 till 100.
Tryck på SLEEP knappen för att visa avstängningstiden olika alternativ 30, 60,
90, 120 eller 0 minuter.
(2) Titta på TV.
1.
3.
Tryck på TV/AV/D-TV knappen på TV:n eller på fjärrkontrollen för att välja TV
funktionsläge. TV kommer att visa den första kanalen ‘1’ uppe i högra hörnet på
skärmen när denna funktion är igång. Tryck på PROG- eller PROG+ knappen
för att välja föregående eller nästa kanal; eller tryck på 0-9 knapparna för att
ange ett kanalnummer direkt, eller tryck på 10+ knappen tills skärmen visar ‘---’
eller ‘---’, använd sedan 0-9 knapparna för att ange ett kanalnummer från 10 till
250.
Tryck på RECALL knappen på fjärrkontrollen för att välja mellan nuvarande
kanal eller föregående kanal.
Tryck på PICTURE knappen för att välja videoläge av de 4 nedanstående.
4.
Tryck på AUDIO knappen för att välja ljudläge av de 4 nedanstående.
5.
Tryck på MUTE knappen för att stänga av ljudet, tryck på knappen igen för att
återta ljudet.
Tryck på DISPLAY knappen för att visa aktuellt kanalnummer.
2.
6.
(3) Titta på AV signalkällor (DVD/Video/Kamera)
Tryck på TV/AV/D-TV knappen på fjärrkontrollen för att visa menyn nedan på skärmen:
Välj önskad videokälla för att visa denna på skärmen.
(4) Titta på TEXT-TV
1.
2.
3.
4.
Tryck på TV/AV knappen för att välja TV läge. Tryck därefter på CH- eller Ch+
knappen på fjärrkontrollen för att välja en TV kanal med TEXT-TV. (Först måste
man lagra TV kanaler enligt avsnitt 2 i kapitel 5 senare i denna manual).
Tryck på TXT/TV knappen för att gå till TEXT-TV läge. Knappen låter dig välja:
Tryck på CH- eller Ch+ knappen för att välja föregående text-tv sida eller nästa
text-tv sida; använd 0-9 knapparna och 10+ knappen för att ange ett önskat
sidnummer.
Se kapitlel 2 ‘Fjärrkontrollen’ för andra funktioner på TEXT-TV knapparna.
(5) PC skärmbild
1.
2.
Tryck på TV/AV knappen för att välja VGA ingången och PC läget. ‘VGA’
kommer att visas i det övre högra hörnet på skärmen.
Om den anslutna PC:n inte ger någon bildsignal under 2 minuter komer
skärmen att automatiskt gå till skärmsläckarläget. Tryck på valfri tanget på PC:n
för att fortsätta visningen av PC bilden.
V. Meny inställning och justering
1. INSTÄLLNING VIDEO LÄGE (ANALOG TV)
Tryck på MENU knappen på fjärrkontrollen och en meny visas på skärmen enligt
nedan:
I denna meny så är ikonen Videoinställning
grön. Använd
knappen först,
cursorn kommer att vara på raden “Picture Mode Standard”. Tryck sedan på
eller
knappen upprepade ganger för att välja videoläge mellan Standard, Mild, Dynamic,
eller User. Efter att ha valt video user mode, så används
eller
knappen för att
välja Brightness (Ljusstyrka), Contrast (Kontrast), Hue (Färgton), Saturation (Mättnad),
Sharpness (Skärpa), använd därefter
eller
knappen för att justera värdet för
varje parameter. När cursorn är på raden “Color Temp. Standard”, kan
färgtemperaturen väljas med
eller
knappen mellan Standard, Warm (varm), eller
Cool (Kall).
(1) INSTÄLLNING PC LÄGE
I PC läge, efter anslutning med en VGA kabel, tryck på TV MENU knappen på
fjärrkontrollen, välj därefter videoinställning. Använd CH+/CH- för att välja “Advanced”
knappen, följande visas på skärmen:
menyn, tryck på
Cursorn är nu på raden“Auto Config”, tryck på
knappen, följande bild visas på
skärmen, välj därefter ”Yes” för att gå till autokonfigurering:
När cursorn är på raden “Image Position”, Använd
knapparna för att centrera bilden.
eller
och
eller
Efter att inställningen är klar, tryck på TV MENU knappen för att återgå till rotmenyn
eller för att avsluta.
2. INSTÄLLNING AUDIO LÄGE
Tryck på MENU knappen på fjärrkontrollen, och tryck därefter på
för att välja Audio inställning, följande meny visas:
eller
knappen
I denna meny är ikonen Audio inställning
grön. Tryck på
först för att gå till
“Base” menyn, tryck på
eller
knappen upprepade gånger för att välja ljudläge
mellan Base (bas), Treble (diskant), Balance (balans). Efter att ljudfunktionen har valts,
använd
eller
knappen för att justera värdet för varje function från 0 till 100 eller
Balance från -50 till 50. Efter att inställning är klar, tryck på MENU knappen för att
återgå till rotmenyn eller för att gå ur menyn.
3. INSTÄLLNING AV TID
Tryck på TV MENU knappen på fjärrkontrollen för att visa inställningsmenyn och tryck
sedan på
eller
knappen två gånger för att välja ikonen “Tidsinställning” och
följande meny visas på skärmen:
I denna meny är ikonen “Tidsinställning”
grön. Tryck på
knappen först för att
knappen med
flytta cursorn till raden “Clock enable On”, On eller Off kan väljas med
upprepande tryckningar. Efter att ha valt “Clock enable On”, använd
eller
knappen för att välja Set Time (ställa in tid), TurnOff Time (avstängningstid), TurnOn
Time (påslagningstid), Switch Time (ändra tid), Switch Channel (ändra kanal) eller
TurnOn Channel (slå på kanal), och därefter, mata in önskat värde för varje funktion.
Efter att inställningen är klar, tryck på MENU knappen för att återgå till rotmenyn eller
för att gå ur inställningsmenyn.
4. INSTÄLLNING TUNER/KANAL (ENDAST TV LÄGE)
Tryck på TV MENU knappen först för att visa menyn och använd sedan CH- knappen
3 gånger för att välja ikonen ”Tuner/Kanal inställning”, följande meny kommer att visas
på skärmen:
I denna meny är ikonen “Tuner/kanal”
grön. Tryck på
eller
och
eller
på raden “Channel No. 1”. Använd
och ställa in varje funktion.
knappen, cursorn är nu
knapparna för att välja
(1) Channel No: Välj “Channel No.”, ange kanalnummer för att söka önskad kanal.
(2) Color system: Välj “Color System” och använd
eller
knappen för att ställa in
färgsystemet på Auto, PAL eller SECAM.
(3) Audio System: Välj “Audio System” och använd
eller
knappen upprepande
för att ställa in ljudsystemet på DK, I, L eller BG.
(4) Skip: Välj “Skip”, efter att ha valt “On”, kommer kanalen inte att väljas med
CH+/CH- knapparna.
(5) Auto Search
Välj “Auto Search” och tryck sedan på
eller
knappen:
Som menyn visar så kommer TV:n att automatiskt söka kanaler. Under sökning, tryck
på TV MENU knappen för att avbryta sökningen. Efter att sökningen är klar kommer
TV:n att börja visa kanal 0. OBS: TV:n söker automatiskt efter kanal två ganger så låt
sökning gå helt till slutet.
(5) MANUELL INSTÄLLNING
Välj “Manual Install” och tryck sedan på
eller
knappen:
Kanalen kommer att visas I menyn på skärmen. Tryck på
eller
knappen
upprepande ända tills önskad kanal hittas. Tryck på OK knappen för att spara kanalen;
tryck på TV/AV knappen för att avbryta sökningen.
(6)
FLYTTA OM LAGRADE KANALER
Select the “Channel Swap”, and then press the
button, the screen will display:
I menyn så indikerar raden “Swap From” den aktuella kanalen och 6 är den plats i
minnet som den lagrats på; “Swap To” indikerar den destinationen som kanalaen skall
flyttas till. TV:n visar aktuell kanalplats (6). Tryck på
knappen för att ställa cursorn
på raden “Swap To”, ange ett kanalplatsnummer från 1-250 med 0-9 knapparna och -/-knappen för den kanalplats som kanalen skall flyttas till (***). Efter att numret har
igen, cursorn flyttas till raden “Perform Swap”, tryck därefter på
angetts, tryck på
knappen, TV:n visar kanalen på dess nya plats.
Tryck på TV MENU knappen för att gå ur denna meny.
5. ÖVRIGA INSTÄLLNINGAR
Tryck på TV MENU knappen på fjärrkontrollen för att visa menyn och tryck sedan på
knappen 4 gånger för att välja övriga inställningar.
Menyn visas på skärmen enligt nedan:
Tryck på
/
eller
/
för att välja eller ställa in varje funktion.
eller
knappen, språket kan ställas
1.
Välj “Language” (Språk) först, tryck på
till English (engelska), France (Franska), German (Tyska), Spanish (Spanska),
Portuguese (Portugisiska) eller Italian (Italienska).
2.
“Blue screen” kan sättas ON eller OFF ( Blå skärmbild visas istället för
“myrornas krig”.
3.
“OSD Timeout” kan sättas till 10, 15, 20, 25 eller 30 sekunder genom att trycka
på
eller
knappen upprepande gånger (Visningstiden för menyn på
skärmen).
4.
Välj “Keypad Lock”, när den är OFF är barnlåset urkopplat; när den är ON, är
barnlåset på, tryck på LOCK för att avbryta barnlåset. Man kan också trycka
direkt på LOCK knappen för att slå på eller av barnlåset.
5.
“Menu Background” kan ställas till Transparent eller Opaque (ogenomskinlig).
VI. DVB-T DIGITAL TV - ANVÄNDNING
6.1. Inställning av DVB-T mottagaren
Välj DVB-T med DVB knappen (24) på fjärrkontrollen för att välja Digital-TV.
Tryck på DVB MENU knappen för att gå till DVB Menyn.
Inställning första gången.
(Program tabell existerar inte)
Systemet kommer att automatiskt starta
“First Time Installation” när TV:n slås på.
Systemet kommer inte att starta “First
Time Installation” I följande lägen nedan:
1. ”The First Time installation” har redan
utförts.
2. Program tabellen är inte tom.
Cancel First Time installation
Om man vill starta “First Time Installation”
igen, gör så här:
Radera allla kanaler i programlistan.
Ställ in ”Factory Default” i
systeminställningar.
OBS
Man måste ange PIN koden för att radera
alla program, för att söka eller starta “First
Time Installation” om barnlåset är
påslaget. Om barnlåset är avstängt
behövs ingen PIN kod. Om man valt
”Factory default” så är barnlåset avstängt.
Tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn till YES eller NO.
Tryck på OK knappen för att bekräfta.
YES: Starta “First Time installation”
NO: Stäng av “First Time installation”
Välj land (Ta emot digital-TV i det land man befinner sig i)
Tryck på
eller
knappen på
fjärrkontrollen för att välja land så att
mottagaren kan ta emot TV
utsändningen från det lokala TV nätet.
eller
knappen på
Tryck på
fjärrkontrollen för att flytta cursorn för
att göra nästa val.
Välj språk
Tryck på
eller
knappen för att välja
eller
knappen
menyspråk. Tryck på
på fjärrkontrollen för att flytta cursorn för
att göra nästa val.
Ställa in tidszon
Tryck på
eller
knappen för att välja
eller
knappen på
tidszon. Tryck på
fjärrkontrollen för att flytta cursorn för att
göra nästa val.
Hoppa till nästa menysida
Tryck på
eller
för att flytta cursorn
till BACK eller NEXT knappen. Tryck OK
för att bekräfta.
BACK: Gå till föregående menysida
NEXT: Gå till nästa menysida.
Starta autosökning av kanaler – Steg 1
Tryck på
eller
knappen för att
flytta cursorn till BACK, YES eller NO.
Tryck på OK knappen för att bekräfta.
BACK: Gå till föregående menysida.
YES: Radera programlistan och
starta autosökningen.
NO: Avbryt och återgå till rotmenyn.
Tryck på OK för att starta autosökning.
Steg 2
Auto searching......
OBS:
Under autosökning, tryck inte på någon
knapp på fjärrkontrollen eller TV:n.
Sökningsprocessen kan störas.
Steg 3
Auto searching......
Programlistan har hittats.
Steg 4
Autosökningen är klar.
Data sparas......
Steg 5
Autosökningen är klar.
Tryck på
eller
knappen för att titta
på kanalerna.
6.2 Installationsinställningar
Följ stegen nedan för att göra inställningarna
Steg 1 - Main menu (Huvudmeny)
1. Tryck på Menu knappen för att visa
Main Menu.
2. Tryck på
eller
knappen för att flytta
cursorn till “System Setting” undermeny.
3. Tryck på OK knappen för att gå till
“System Setting” menyn.
Steg 2 - Systeminställning
4. Tryck på
eller
knappen för att flytta
cursorn till ”Regional setting”.
5. Tryck på OK för att bekräfta.
Steg 3 – Landsinställning
6. Tryck på
eller
knappen för att flytta
cursorn till ”Country” (land).
7. Tryck på
eller
knappen för att
ställa in lokalt land.
8. Tryck på EXIT knappen två gånger för
att återgå till huvudmenyn.
Steg 4 – Söka kanaler
9. Tryck på CH+ eller CH- knappen för att
flytta cursorn ”program Search”.
10. Tryck på
knappen för att gå till
“Program search” menyn.
Steg 5 - Automatisk Sökning
11. Tryck på
eller
knappen för att
flytta cursorn till “Automatic Search”.
12. Tryck på OK knappen för gå till nästa
steg. ”Manual search” (manuell sökning)
kan användas för att söka en bestämd
kanalfrekvens.
Steg 6
13. Tryck på
eller
knappen för att
flytta cursorn till OK, tryck därefter på OK
knappen för att fortsätta.
Steg 7 – Radera kanallistan
14. Tryck på
eller
knappen för att
flytta cursorn till YES eller NO.
Tryck på OK knappen för att starta
autosökningen.
YES: Radera kanallistan och starta
autosökningen.
NO: Behåll kanallistan och start
autosökning.
Steg 8
15. Autosökning …………..
Steg 9
16. Autosökning …………..
Kanallistan har hittats.
Steg 10
17. Autosökningen är klar.
Data sparas......
Steg 11
18. Autosökningen är klar.
Tryck på
eller
för att se på TV.
6.3. Titta på TV program och byta kanal
Välja TV kanal med förhandsgranskning
Efter att autosökningen är klar kan man titta på TV programmen.
Tryck på OK knappen och förhandsgranskningen av en TV kanal visas.
Tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn till önskad kanal i programlistan.
Tryck på OK knappen för att bekräfta valet.
Mata in kanalnumret på fjärrkontrollen
Man kan ange kanalnumret direct på fjärrkontrollen för att visa önskad kanal.
Tryck på OK knappen för att bekräfta valet.
”Nio bilder” guide
Denna DVB-T TV apparat har en ”Nio Bilder Guide” funktion. Tryck på GUIDE knappen
eller
eller
eller
knappen för att
för att starta funktionen och tryck därefter på
flytta cursorn till önskad programbild.
Tryck på OK knappen för att bekräfta valet.
Visa Text-TV
Denna DVB-T TV apparat stödjer Text-TV visning. Tryck på Teletext knappen för att
starta visningen. Tryck på
eller
knappen eller ange sidnumret på fjärrkontrollen för
att byta Text-TV sida.
För att visa Text-TV måste den aktuella TV kanalen sända Text-TV.
Elektronisk program guide (EPG)
Denna digital TV apparat stödjer Electronic Program Guide (EPG).
Tryck på EPG knappen för att starta funktionen.
För att visa EPG så måste TV signalen innehålla EPG data.
knappen för att gå till EPG Tidtabell. Man kan bläddra i programguiden för
Tryck på
aktuell dag. Tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja program.
Tryck på EXIT knappen för att gå till föregående sida.
När programlistan visas, tryck på OK knappen för att bläddra bland programmens
detaljer.
Tryck på EXIT knappen för att gå till föregående sida.
Tryck flera gånger på EXIT knappen för att återgå till normal programvisning.
6.4. Användning Huvudmeny
KANALLISTA MENY
Tryck på MENU knappen för att visa huvudmenyn, tryck därefter på
eller
knappen
för att flytta cursorn och välja post i programlistan. Tryck på VOL+ för att gå till
funktionen kanalredigering.
Det finns två val i funktionen kanallista
eller
knappen för att flytta cursorn och välja TV kanal redigering eller
Tryck på
Musik kanal redigering.
Det finns tre val i TV kanal redigering
Tryck på
eller
eller
eller
knappen för att flytta cursorn och välja önskad
post. Tryck på OK knappen för att bekräfta valet.
Redigera mina favorit kanaler
Denna digital TV apparat stödjer funktionen Mina Favorit Kanaler, man kan markera
kanaler som man vill ska vara favoritkanaler. Tryck på OK knappen för att bekräfta och
tryck igen för att avbryta. Efter märkning, tryck på MENU knappen igen och igen ända
tills systemet sparer inställningen och återgår till normal TV visning. Tryck på Favorite
PR knappen på fjärrkontrollen tills Fav On visas på skärmen, tryck därefter på
eller
för att välja kanal bland alla favorit kanaler. Tryck på Favorite PR knappen igen för
att avsluta. Under starten av Mina Favorit Kanaler, tryck på PR List knappen för att visa
listan Mina Favorit Kanaler.
Flytta en kanal
I menyn för kanalredigeringstabellen, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn
eller
knappen för att flytta cursorn till önskad
till Move row i kanaltabellen. Tryck
position. Tryck på OK knappen för att bekräfta och tryck på OK knappen igen för att
avbryta. Efter inställning, tryck på MENU knappen och systemet kommer automatiskt att
spara inställningen och återgå till normal TV visning.
Radera en kanal
I menyn för kanalredigeringstabellen, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn
till Del row I kanaltabellen, Tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn till önskad
kanal som skall raderas. Tryck på OK knappen för att bekräfta och tryck igen för att
avbryta. Efter inställning, tryck på MENU knappen och systemet kommer automatiskt att
spara inställningen och återgå till normal TV visning. Den raderade kanalen kan inte
återtas utan att starta funktionen för kanalsökning.
OBS:
Man måste ange PIN koden för att radera alla program, för att söka eller starta “First
Time Installation” om barnlåset är påslaget. Om barnlåset är avstängt behövs ingen PIN
kod. Om man valt ”Factory default” så är barnlåset avstängt.
eller
knappen för att flytta cursorn
I menyn för kanalredigeringstabellen, tryck på
till Sort By Name. Tryck på OK för att gå till Program Sort menyn.
Efter sortering
Tryck på EXIT knappen för att gå tillbaka till senase menyn.
Tryck på MENU knappen upprepande gånger för tills systemet sparar inställningen
automatiskt och återgår till normal TV visning.
KANALSÖKNING MENY
Automatisk sökning
Vid första installation av TV apparaten rekommenderas att utföra automatisk
kanalsökning.
Manuell sökning
I kanalsökningsmenyn, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja
posten Manual Search. Tryck på OK knappen för att fortsätta till nästa steg. Manuell
sökning kan användas för att söka en existerande specific frekvens.
Inställning Manuell sökning
I huvudmenyn, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja
eller
knappen för att ändra önskat kanalnummer.
kanalnummer. Tryck på
Tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja OK.
Tryck på OK knappen för att starta Manuell sökning.
Manuell sökning
”Manual Searching ......”
(Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att avbryta manuell sökning.)
Avsluta Manuell sökning
”Manual Search is Finished” TV kanalen visas direkt.
Systemet sparar
Tryck på EXIT knappen för att spara inställningen och återgå till normal TV visning.
PARENTAL CONTROL MENU
En del TV kanaler är inte anpassade för barn. Föräldrar kan starta funktionen Barnlås
för att begränsa visningen av dessa TV kanaler.
Ställa in PIN kod
Ange fyra siffror som PIN kod, tryck därefter på OK knappen för att bekräfta. Om PIN
koden är rätt så startar funktionen Barnlås.
Fabrikens PIN kod för denna DVB-T TV apparat är 9999.
Låsa en kanal
I Parental Control menyn, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn till posten
Channel Lock. Tryck på OK knappen för att fortsätta till nästa steg.
YES: Starta kanallås.
NO : Avbryt kanallås.
OBS: När kanallås är aktivt så kommer inte kanalsökning att fungera förrän rätt PIN
kod har angetts.
Inställning Barnlås
Lås kanalerna i listan Parental Setting. Tryck på
eller
knappen för att flytta
cursorn till posten Parental Setting. Tryck på OK knappen för att bekräfta och fortsätt
därefter till nästa steg.
Välja kanaler som skall låsas
eller
knappen för att flytta cursorn och välja kanal att låsa.
Tryck på
Tryck på OK knappen för att bekräfta eller tryck på OK knappen för att avbryta.
Tryck på MENU knappen upprepande ganger ända tills systemet sparer inställningen
och återgår till normal TV visning.
Låsta kanaler
För att visa låsta kanaler måste rätt PIN kod anges.
Tryck på¨OK knappen för att bekräfta.
Ändra PIN kod
PIN koden kan ställas in i denna meny. Tryck på
eller
knappen för att flytta
cursorn och välja Change PIN. Tryck på OK knappen för att bekräfta och gå till nästa
steg.
Bekräfta ny PIN kod
Ange den gamla PIN koden och därefter den nya PIN koden.
(Tryck på OK knappen för att bekräfta) Tryck därefter på OK knappen igen.
Bekräfta PIN kod ändring
Tryck på OK knappen för att bekräfta. Tryck på MENU knappen upprepande gånger
ända tills systemet sparar inställningen och återgår till normal TV visning.
SYSTEMINSTÄLLNING MENY
Tryck på MENU knappen för att visa huvudmenyn, tryck därefter på
eller
knappen
för att flytta cursorn och välja posten System Setting. Tryck på OK knappen för att gå till
System Setting menyn.
TV standard
I menyn System Setting, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja TV
Standard. Tryck på OK knappen för att gå till menyn TV Standard.
TV System Inställning I menyn TV Standard
Tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja rätt färgsystem.
Tryck på OK knapen för att bekräfta, systemet återgår därefter till normal TV visning.
PAL: Europa TV System
NTSC: Amerika TV System
AUTO: Autoval av TV System
Om bilden visas i svart/vitt efter inställning så är inställningen felaktig. Tryck på P/N
knappen för att välja rätt TV system.
Undermeny Skärmtyp
I menyn System Setting, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja
posten Display Type. Tryck på OK knappen för att gå till menyn Display Type. Om
bilden har störningar efter denna inställning så är inställningen felaktig.
OBS: Välj 4:3 PS typ för DVB-T TV apparaten.
Regional inställning
I menyn System Setting, tryck på
eller
posten Regional Setting.
Tryck på OK knappen för att bekräfta.
knappen för att flytta cursorn och välja
Inställning av land
I menyn Regional Setting, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja
posten Country setting. Tryck på
eller
knappen för att välja land, tryck på OK
knappen för att bekräfta, därefter återgår systemet till menyn System Setting.
OSD språk
I menyn Regional Setting, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja
posten OSD Language. Tryck på eller
knappen för att flytta cursorn och välja
språk, tryck på OK knappen för att bekräfta, därefter återgår systemet till menyn System
Setting.
Tidzon
I menyn Regional Setting, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja
posten Time Zone. Tryck på
eller
knappen för att välja tidzon, tryck på OK
knappen för att bekräfta, därefter återgår systemet till menyn System Setting.
Språk
Tryck på MENU knappen för att visa huvudmenyn, tryck därefter på
eller
knappen
för att flytta cursorn och välja posten System Setting. Tryck på OK knappen för att
bekräfta. Tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja undermenyn
Language. Tryck på OK för att bekräfta.
OSD Language (On Screen Display)
I menyn Language, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja posten
knappen för att flytta cursorn och välja språk, tryck
OSD Language. Tryck på eller
på OK knappen för att bekräfta, därefter återgår systemet till menyn System Setting.
Audio Språk 1
I menyn Language, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja posten
1st Audio Language. Tryck på eller
knappen för att flytta cursorn och välja språk,
tryck på OK knappen för att bekräfta, därefter återgår systemet till menyn System
Setting.
Audio Språk 2
I menyn Language, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja posten
2nd Audio Language. Tryck på eller
knappen för att flytta cursorn och välja språk,
tryck på OK knappen för att bekräfta, därefter återgår systemet till menyn System
Setting.
DVB Undertext
I menyn Language, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja posten
DVB Subtitle. Tryck på eller
knappen för att flytta cursorn och välja språk, tryck
på OK knappen för att bekräfta, därefter återgår systemet till menyn System Setting.
Tidinställning
I menyn Time setting kan tid och datum ställas in: om GMT usage är ställd till ON,
kommer tid och datum att automatiskt ställas in av systemet, om GMT usage är ställd till
OFF, måste tid och datum ställas in manuellt.
SPEL MENY
I huvudmenyn, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja posten Game.
Tryck på OK knappen för att gå till menyn Game.
Spel (Mine, Tetris, Gomoku, Calendar)
Tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja spel. Tryck på OK knappen
för att starta spelet.
MENYN ACCESSORY
I huvumenyn, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja posten
Accessory.
Tryck på OK knappen för att gå till menyn Accessory.
System information
Visar Tv apparatens Firmware version.
Fabriksinställning (Factory Default)
Ange en fyrsiffrig PIN kod. Om PIN koden är rätt visas menyn Set Factory Default.
PIN koden är förinställd till 9999. Parametrarna för fabriksinställningen kanske inte
passer det lokala TV systemet (PAL / NTSC mottagning). Det rekommenderas att starta
First Time Installation eller manuell installation I huvudmenyn efter att TV:n slagits på.
För att ställa TV:n till fabriksinställning, välj YES och tryck på OK knappen för att
bekräfta, välj därefter OK i menyn Warning och tryck på OK igen.
OBS: PIN koden är förinställd till 9999. Om PIN koden är ändrad av användaren skall
denna PIN kod användas.
Data Saving, please wait ...
System uppdatering
Undermenyn System update används endast av tekniska servicecenter för att
uppdatera systemet (firmware uppgradering).
MENYN PERSONAL STYLE
Menyerna kan ställas in med en personlig inställning med denna funktion.
I huvudmenyn, tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja posten
Options.
Tryck på OK knappen för att bekräfta.
Inställning av färg på menyer
Tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja Menu Color.
Tryck på VOL+ eller VOL- för att välja färg.
Tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och ställa in andra poster.
Tryck därefter på EXIT knappen för att spara inställningen och återgå till huvudmenyn.
Tryck på EXIT knappen fler gånger ända tills systemet sparar inställningen och återgår
till normal TV visning.
Nivå genomskinlighet
Tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja posten Transparent Level.
Tryck på eller
knappen för att välja nivå. Tryck på
eller
knappen för att flytta
cursorn och ställa in andra poster. Tryck därefter på EXIT knappen för att spara
inställningen och återgå till huvudmenyn. Tryck på EXIT knappen fler gånger ända tills
systemet sparar inställningen och återgår till normal TV visning.
Ram mönster
Tryck på
Tryck på
Tryck på
eller
eller
eller
knappen för att flytta cursorn och välja posten Border Pattern.
knappen för att välja Round eller right-angle.
knappen för att flytta cursorn och välja andra poster.
Tryck därefter på EXIT knappen för att spara inställningen och återgå till huvudmenyn.
Tryck på EXIT knappen fler gånger ända tills systemet sparar inställningen och återgår
till normal TV visning.
Entry Animation
Tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja posten Entry Animation.
knappen för att välja Cover Style.
Tryck på eller
Tryck på
eller
knappen för att flytta cursorn och välja andra poster.
Tryck därefter på EXIT knappen för att spara inställningen och återgå till huvudmenyn.
Tryck på EXIT knappen fler gånger ända tills systemet sparar inställningen och återgår
till normal TV visning.
6.5. Justering av Ljus / Kontrast / Färg
Ljus
Tryck på MODE knappen för att gå till Analog Quantity Setting.
Brightness: Tryck på eller
knappen för att justera ljuset.
Kontrast
Tryck på MODE knappen upprepande gånger för att gå till menyn Contrast.
Contrast: Tryck på eller
knappen för att justera kontrasten.
Färg
Tryck på MODE knappen upprepande gånger för att gå till menyn Color.
knappen för att justera färgen.
Color: Tryck på eller
TINT (endast i NTSC system)
Tryck på MODE knappen upprepande gånger för att gå till menyn TINT.
Tryck på eller
knappen för att justera TINT.
6.12. Avstängningstimer inställning
Avstängningstimer
Tryck på SLEEP knappen för att gå till inställningen för avstängning.
Upprepa tryckningarna på SLEEP knappen för att välja avstängningstid.
Tiden kan väljas inom 120 minuter.
OBS
Om signalstyrkan är för svag kan bilden visas med störningar som mosaik och ljudet
hackar. Detta är inte ett fel på TV:n. Om bilden kvarstår med mosaik vid användning av
teleskopantenn skall TV:n anslutas till en takantenn eller ett kabel-TV nät.