Drift och skötselanvisningar METRO Superb

METRO Superb D
Fjärrvärmecentral
Drift och skötselanvisning
METRO THERM
R
O
V X S
Q
C
D
Förteckning
L
F
E
A
K
H
P
G
I
M
B
J
N
A
Expansionskärl
B
Manometer värmesystem
C
Avstängning tappvarmvatten
D
Avstängning kallvatten
E
Filter kallvatten
F
Reglercentral värmesystem
G
Reglerventil tappvarmvatten
H
Värmeväxlare tappvarmvatten
I
Plats för returgivare värmemängdsmätare
J
Plats för värmemängdsmätare
K
Reglermotor värmesystem
L
Värmeväxlare värmesystem
M
Säkerhetsventil, avtappning värmesystem
N
Säkerhetsventil tappvarmvatten
O
Plats för tilloppsgivare värmemängdsmätare
P
Filter värmesystem
Q
Avstängning värmesystem retur
R
Avstängning värmesystem tillopp
S
Filter fjärrvärme
T
Pump värmesystem
U
Påfyllning värmesystem
V
Fjärrvärme tillopp
X
Fjärrvärme retur
04-15
1
Allmänt
Till installatören
METRO Superb tillhör en ny generation av fjärrvärmecentraler där ekonomi och miljötänkande går han i hand med
bra komfort. METRO Superb är också väl genomtänkt för enkel installation och hög servicevänlighet. Små yttermått
och designad kåpa gör den lätt att placera. Värmeregleringen sköts av en elektronisk reglering. Varmvattenregleringen ställer snabbt och säkert in rätt temperatur på varmvattnet.
METRO Superb är P-godkänd av SP, enligt Svensk Fjärrvärmes normer.
Allmänt: Installation skall utföras av behöriga rör- och elinstallatörer. Anmäl installationen till fjärrvärmeleverantören och kontrollera gällande föreskrifter för den aktuella installationen. Anläggningen skall provtryckas enligt gällande bestämmelser.
Utrymmeskrav: Centralen ska alltid monteras så att utrymme finns över, under, och vid sidorna så att centralens kåpa enkelt
kan demonteras. Rekommenderade mått minimum 10 mm vid varje sida, samt 50 mm över centralen, fritt utrymme skall finnas
mellan central och golv. Tätskikt och golvbrunn skall normalt alltid finnas i utrymme för fjärrvärmecentral.
Rörinstallation: Alla rör kan anslutas valfritt uppåt eller nedåt eller både och. Ej använda anslutningar proppas. Värme Primär
(fjärrvärme): Ansluts vid symboler för panncentral. Rött = tillopp, blått = retur. Värme Sekundärt: Ansluts vid symboler för radiatorer. Rött = tillopp, blått = retur. Montera alltid luftning på högpunkter. Kall och varmvatten: Ansluts vid symboler för tappvatten.
Rött = varmvatten, blått = kallvatten.
Kontrollera och efterdra eventuellt kopplingar. De kan under vissa omständigheter lossna något under transport.
Anslut spilledningar till säkerhetsventil och dra rören till golvbrunn.
OBS! Vid anslutning nedåt demonteras invändiga tät-brickor monterade vid T-rör. Dessa flyttas till översida av T-rör
i de fall centralen inte ska anslutas både ovanifrån och underifrån.
Viktigt!
När fjärrvärmen släpps på: Börja med att öppna tilloppet och sedan returen. Öppna ventilerna långsamt för att undvika tryckslag.
Om ventilerna öppnas i fel ordning kan smuts sätta sig i ventilerna och orsaka driftstörningar (ej skydd av smutsfiltret).
Ingående komponenter:
A: Fjärrvärme fram DN20
B: Fjärrvärme retur DN20
C: Kallvatten, DN 20
D: Varmvatten, DN20
F: Radiator fram DN20
G: Radiator retur DN20
1. Värmeväxlare tappvarmvatten Alfalaval CB20IS-35H
1A. Värmeväxlare värme SWEP IC8-30, alternativt ALFA LAVAL CB18-30
9.
Danfoss ECL 110 comfort /130
10. Framledningsgivare, Danfoss ESMC
12. Utegivare Danfoss ESMi
15. Avstängningsventil
15A. Påfyllningsventil värmesystem med inbyggd backventil
16.Smutsfilter
17. Danfoss VS2-15 KUS 0,63
17A. Danfoss AMV 130 319
18. Samson termostat 2430 45-65°C
19. Esbe ventil VTA332 35-60°C kvs. 1,2
20. Reglermotor SSY 319 230V
23A. Plats för värmemängdsmätare, DN 25 × 130 mm, alt. DN 20 × 110 mm.
24. Givareanslutning 1/2”
26. Manometer 0-4 Bar
29. Cirkulationspump Grundfos UPM3 AUTO, 7 m.
30. Inbyggd backventil, Watts
31. Säkerhetsventil 2,5 Bar LK
31A. Säkerhetsventil 10 Bar LK
34. Expansionskärl 12 L
Efter att centralen är driftsatt:
• Lufta ur centralen, glöm inte att lufta pumpen via luftskruven vid motoraxeln (gäller ej tryckstyrd pump).
Pumpen skall vara avstängd när luftningen utförs.
• Rengör smutsfiltret ifrån eventuell smuts.
• Kontrollera säkerhetsventilens funktion och öppningstryck.
Mått med kåpa
• Ställ in reglerventilen för tappvattnet, mät vid ett tappställe. Rätt temperatur är mellan 50 och 55 grader, högre temperatur kan
orsaka driftstörningar. Temperaturen skall vara minst 50 grader i samtliga tappställen i huset. Esbe blandningsventil ställs in på 57
grader och IS regleringen justeras sedan ner till 51-52 grader.
Höjd
780 mm
Bredd
580 mm
• Ställ in lämplig pumpkurva.
Djup
425 mm
• Ställ in reglercentral för värmesystemet. Se separat instruktion.
Vikt
32 kg
Fästes på vägg
Kontrollerna och inställningarna är utförda:
Tekniska data METRO Superb
Effekt
Flöde
primär
Flöde
sekundär
Framledn.
temp. prim.
Returtemp.
primär
Framledn.
temp. sek.
Retur temp.
sekundär
Växlare värme
22 kW
0,15 l/s
0,3 l/s
100°C
62°C
80°C
60°C
Växlare tappvatten
50 kW
0,3 l/s
0,3 l/s
65°C
22°C
50°C
10°C
2
Elinstallation: Centralen är internt färdigkopplad. Utegivaren ansluts på kopplingsplint ifrån centralen. Se till att utegivaren
placeras så att den inte påverkas av solen eller annan värme (normal placering norrsidan). Givaren placeras minst 2 m över marknivå.
Centralen ansluts med monterad stickpropp till vägguttag 230 V. Vägguttaget skall sitta i direkt anslutning till centralen. Vid fast
installation skall allpolig brytare monteras. Provisoriskt kan förlängningssladd användas, centralen är då färdig att levereras värme
och varmvatten till fastigheten.
Ort
Datum
Namn och företag
Instruera fastighetsägaren om centralens inställningar, funktioner samt skötsel.
Informera även om riskerna med höga temperaturer och tryck.
3
Instruktion pump
Till slutanvändare
Grundfos UPM3 AUTO, 7m.
Varning!
Fjärrvärmevattnet har högt tryck och hög temperatur. Vissa delar i centralen kan bli mycket heta och bör ej beröras. Eventuella
el- och rörarbeten i centralen får endast utföras av behörig fackman. Vid felaktig hantering kan centralen orsaka allvarlig personskada, samt skador på byggnaden.
Allmänt: METRO THERM:s fjärrvärmecentraler är byggda för att på ett bekvämt och driftsäkert sätt leverera värme- och varmvatten i er fastighet i lång tid framöver. Centralen har två stycken växlare, en för tappvattnet och en för husets värmesystem. I dessa
växlare överförs värme till er fastighet. Fjärrvärme-vattnet är alltid helt åtskilt ifrån de övriga vattnet i er fastighet. Centralen är
utrustad med automatik för att ge rätt temperatur i huset oavsett utetemperatur. Temperaturen på tappvattnet regleras genom
en termostatisk ventil som tillser att ni alltid får rätt temperatur på tappvarmvattnet. Varmvattnet värms samtidigt som tappning
sker, volymen som kan tappas är obegränsad, dock kan temperaturen sjunka något om flödet blir för högt.
Säkerhetsventilerna för värme och varmvattenfunktion, samt blandningsventil för tappvarmvattnet måste alltid vara i full funktion och får inte proppas, eller sättas ur funktion. Säkerhetsventiler för värme och tappvarmvatten bör motineras i gång/ år.
Detta görs genom att vrida på ventilratten motsols, så att vatten läcker ut. Ventilen stänger genom fortsatt vridning motsols.
Följande utrustning kan behöva din kontroll och tillsyn årligen.
Före igångkörning
Starta inte pumpen förrän systemet är fyllt med vatten och avluftat.
VARNING! Pumpen får inte köras torr!
Avlufta pumpen
Pumpen är självavluftande. Den bejöver inte avluftas före igångkörning.
UPM3 Inställning
Inställningen av pumpen är tillsammans med korrekt inställd värmereglering en viktig del för en fullgod funktion i anläggningen.
Val av inställning är beroende av många faktorer och denna pump har stora möjligheter till anpassningar för olika system.
Operation
area funktion och ekonomi.
User interface
Generellt rekommenderar vi att läget AUTOADAPT används
för optimal
• Vidis2-rörssystem
används
proportionerligt
tryck, samt AUTOADAPT.
The user interface
designed with
a single
push
•
Vid
golvvärme,
samt
1-rörssystem
används
konstant tryck, samt AUTOADAPT.
button, one red/green LED and four yellow LEDs.
Cirkulationspump radiatorkrets:
Pumpen cirkulerar vattnet ut i ert värmesystem. Om missljud uppstår i radiatorerna kan detta tyda på att för hög hastighet/ hög
tryckuppsättning är vald. Sänk då till en lägre hastighet.
Om värmen inte når runt i alla radiatorer kan detta bero på att för låg hastighet är vald, höj då till en högre hastighet. Kontrollera även temperaturfallet i systemet. Om temperaturfallet inte är onormalt högt beror problemet på att anläggningen är dåligt
injusterad, alternativ luft eller smuts i systemet. Missljud i pumpen tyder på fel i pumpen, kontakta servicepersonal. Se även
separat instruktion för pumpen
Varmvattenreglering:
Centralen är utrustad med en termostatisk ventil. Utgående temperatur skall vara mellan 50 och 55 grader och får inte ställas
upp för högt. Högre temperatur kan orsaka driftstörningar. Kontrollera också att temperaturen är minst 50 grader i samtliga
tappställen i huset. Vid för låg temperatur finns risk för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i systemet. Tillfälliga temperaturfall p.g.a.
t.ex. höga varmvattenflöden är dock helt ofarliga.
Expansionssystem:
METRO Superb är utrustad med ett expansionskärl på 12 l som har till funktion att ta upp volymändringar i vämesystemet.
Trycket kommer att variera beroende på temperaturen i värmesystemet. Normalt tryck skall vara minst 0,6 bar sommartid och
1 bar vintertid. Vid lågt tryck bör vatten fyllas på. Detta görs med påfyllnings-ventilen (se första sidan) märkt ”påfylln.”Undvik att
fylla på för ofta eftersom det på sikt kan skada värmesystemet. Säkerhetsventilens öppningstryck är 2,5 bar.
Övrigt:
Var uppmärksam på eventuellt läckage i anläggningen. Om det förekommer, kontakta servicepersonal. Fjärrvärmecentralen är
utrustad med en säkerhetsventil för tappvattnet. Denna kan under vissa betingelser öppna och släppa ut lite vatten, detta är en
normal funktion. Om den droppar hela tiden är det dock fel. Kontakta servicepersonal.
4
A
B
75 %
50 %
25 % en röd/ grön lysdiod och fyra gula lysdioder.
B Visning av driftsläge/ alarm sker genom
TM06 0535 0414
Värmereglering:
Regleringen av värmen i huset sköts av en elektronisk reglercentral. Centralen styrs med hjälp av en utegivare som känner av
utetemperaturen, samt en framledningsgivare som känner av temperaturen som går ut i ert värmesystem. Förhållandet mellan utetemperaturen och utgående temperatur till värmesystemet bestäms av en inställd kurvlutning. Installatören ställer in en
grundinställning av centralen, denna kan behövas korrigeras efter en tids drift vid olika utetemperaturer. För god driftekonomi
är det viktigt att rätt inställning görs. Vid rätt inställd central behöver sedan ingen ändring utföras under året. Reglercentralen har
även en inbyggd funktion som stoppar pumpen när det inte finns värmebehov. Pumpen går sedan igång korta stunder under
denna period för att den inte ska kärva fast.
För inställningar av reglercentralen se separat instruktion.
100 %
A Pumpinställning görs med endast en trycknapp
TM06 0550 0414
.
Fig. 11 Operation area according to performance load
Alarm status
If the circulator has detected one or more alarms, the
bi-colored LED 1 switches from green to red. When an
Lysdioderna visar antingen aktuell inställningen, eller eventuellt larm.
alarm is active, the LEDs indicate the alarm type as
The user interface shows:
Följande kan ses under drift
defined in the table below. If multiple alarms are active
• performance view (during operation)
• Prestanda
at the same time, the LEDs only show the error with
– operation
status
• Driftstatus
the highest priority. The priority is defined by the
– alarm
status
• Larmstatus
sequence of the table.
• settings
view
(after
pressing
the
button).
Under drift visar displayen prestandaläge.
When there is no active alarm anymore, the user
During operation, the display shows the performance
interface switches back to operation mode.
Fabriksinställning
view. If you
press the button, the user interface
Display
Indication Pump operation Counter action
switchesCirkulationspumpen
the view or runs in
the setting
selection
startar
vid fabriksinställningen.
One red LED +
Trying to start
mode. Detta är proportionellt tryck, AUTOADAPT.
Rotor is
Wait or deblock
one yellow LED
again every 1.33
blocked.
the shaft.
Notera att en ändrad inställning alltid finns kvar efter ett driftsstopp.
(LED 5)
seconds.
Fig. 10 Visningsläge
User interface with one push button and five LEDs
Performance view
One red LED +
Supply
Only warning,
Control the
supply voltage or
Exchange the
one yellow LED
voltage too
Driftstatusview shows either the operation
The performance
pump runs.
supply voltage.
(LED 4)
low.
status orNär
thepumpen
alarm status.
är igång, lyser LED 1 grönt. De fyra gula lysdioder indikerar den aktuella elförbrukningen
(P1),
såsom
visas
i tabellen
Pump is stopped
Control
the
One red LED +
Electrical
because
of
low
supply
voltage /
nedan.
one yellow LED
Operation status
Display
Betydelse
(LED 3)
error.
Effekt i % av P1 MAX
serious failure.
pump.
When the circulator is running, LED 1 is green. The
En
grön
lampa
+
en
gul
lampa
Låg
effekt
0-25
four yellow LEDs indicate the current power
view
En grön
lampa
två gulain
lampor
consumption
(P1)
as +shown
the table below. SeeMedium
fig. låg effektSettings 25-50
11. When En
the
operation
is active, all active LEDs
grön
lampa + tremode
gula lampor
Medium hög effektYou can switch
50-75 from the performance view to the
settings view
by pressing the push button. The LEDs
are constantly
in order
differentiate this mode
En grönon
lampa
+ en gultolampa
Hög effekt
75-100
indicate the actual setting. The settings view shows
from the select setting mode. If the circulator is
which mode controls the circulator. No settings can be
stopped by an external signal, LED 1 flashes green.
made at this stage. After 2 seconds, the display
Performance in % of
switches back to performance view.
Display
Indication
5
P1 MAX
If
LED
1
is
green,
it
indicates
operation
or
internal
One green
Standby (only externally
0
control. If LED 1 is red, it indicates alarm or external
LED (flashing)
controlled)
5
5
Rotor är blockerad
Försöker att återstarta
1,33 sekund
Vänta, eller demontera pumpen för
åtgärd.
För låg spänning
Endast varning, pump går.
Kontrollera inkommande strömförsörjning.
Elektriskt fel
Pumpen är stoppad beroende på låg spänning, eller
elektriskt fel.
Kontrollera spänningen, byt pump
Inställningar
Man kan växla ifrån prestandaläget till inställningsläge genom att trycka på knappen. Lysdioderna visar den aktuella inställningen. Inställningarna visar vilket läge som styr cirkulationspumpen. Inga inställningar kan vara görs i detta skede. Efter 2
sekunder, återgår displayen till prestandaläget.
Om LED 1 är grön, anger den att pumpen är i drift.
Om LED 1 är röd, betyder detta larm.
LED 2 och 3 anger de olika styrlägena och LED 4 och 5 visar de olika kurvorna
LED 2
Proportionerligt tryck
Grön
Gul
Konstant tryck
Grön
Konstant kurva
Grön
LED 3
LED 4
LED 5
Gul
Gul
Gul
Kurva 1
Kurva 2
Gul
Kurva 3
Gul
Gul
Kurva 4/ AUTOADAPT
Gul
Knapplåsfunktion
Syftet med knapplåsfunktionen är att undvika oavsiktliga ändringar av inställningar och missbruk. När nyckellåset är aktiverat, går det inte att nå inställningsläget. Detta försvårar ”obehöriga” från att ändra inställningar, men tillåter användare att se
aktuella driftsvärden.
Om användaren trycker på knapplåset i mer än 10 sekunder, går det att aktivera/ inaktivera knapplåsfunktionen. När detta
sker, kommer alla lysdioder, med undantag för röd lysdiod, blinka i en sekund, detta indikerar att låset är ändrad.
Växla inställningarna
När du slår på pumpen, körs den med fabriksinställning, eller den senaste inställningen.
Displayen visar aktuell driftstatus.
1. Tryck på knappen för att växla till inställningsläge. Lysdioderna visar den aktuella inställningen i 2 sekunder.
2. Släpp knappen i mer än 2 sekunder, nu visas aktuell driftsstatus.
3. Tryck in knappen i mer än 2 sekunder och pumpen växlar till ”inställningsval”. Lysdioderna blinkar och visar aktuellt
inställningsläge.
4. Under en period av 10 sekunder trycker du kort på knappen och pumpen växlar till nästa inställning.
5. För att välja inställning tryck på knappen tills du hittar den inställning som du önskar. Om du passerar en inställning,
6
U PM 3 x x- 5 0
ADAPT
MODE
U PM 3 x x- 5 0
ADAPT
MODE
U PM 3 x x- 5 0
MODE
13
U PM 3 x x- 5 0
U PM 3 x x- 5 0
MODE
UPM3 15-70 130, 25-70 130, 25-70 180
LED 1
MODE
Konstant tryck: Lyfthöjden (trycket) är konstant, oberoende
av värmebehovet. Pumpens driftspunkt kommer att röra sig
på den valda konstanttryckskurva, beroende på värmebehovet i systemet.
• CP1: Lägst kurva för konstanttryck
• CP2: Mellanliggande kurva för konstanttryck
• CP3: Högst kurva för konstanttryck
• AUTOADAPT: Högsta till lägsta konstanttryckskurva.
[kPa]
U PM 3 x x-70
1
2
3
AUTOADAPT
U PM 3 x x-70
1
2
3
AUTOADAPT
U PM 3 x x-70
1
2
3
MAX
U PM 3 x x-70
4m
5m
6m
7m
U PM 3 x x-70
4m
TM06 0551 0814
En röd + en gul LED
(LED 3)
Användare åtgärd
måste
du you
fortsätta
tillson
inställningen
visas itigen
eftersom
When
switch
the circulator,
runs
with thedet inte är
factory
pre-setting
or
the
last
setting.
The
display
möjligt att gå tillbaka i inställningsmeny.
1
shows the current operation status.
6. Släpp knappen i mer än 10 sekunder och användargränssnittet kopp2
1. Press the button to switch to the setting view. The
las tillbaka
till
prestandaläget
och
den
senaste
inställningen
sparas.
PRE-SET
3
LEDs show the current setting for 2 seconds.
AUTO
2.
Release
the
button
for
more
than
2
seconds.
The
7. Tryck på knappen och displayen växlar till inställningsläge, indikeuser interface
shows
the current
performance in
ringslamporna
visar aktuell
inställning
i 2 sekunder.
"operation status".
1
8. Släpp
knappen
i mer änfor2 sekunder,
pumpen
till prestan3. Press
the button
more thanså2återgår
seconds
and the
2
circulator switches to "setting selection". The LEDs
daläget
3
flash and show the current setting mode. Please
AUTO
note that if the key lock is disabled, the circulator
Förklaring
inställningar
will not switch to "setting selection". In this case,
unlock thetryck:
key lock
by pressing
theminskar
buttonvid
foravtagande
more
Proportionellt
Lyfthöjden
(trycket)
vär1
10 seconds.
mebehov och ökar vid tilltagande värmebehov. Pumpens driftspunkt
2
4. During a period of 10 seconds, press shortly on the
kommer att flyttas upp eller ner på den valda kurvan för proportionellt
3
button and the circulator switches to the next
MAX
tryck, beroende
på
värmebehovet
i
systemet.
setting.
• PP1:
Lägst
proportionella
tryckkurva
5. To select between the settings, instantly press the
• PP2: Mellan
button proportionell
until you findtryckkurva
the setting you want. If you
2m
• PP3: Högst
för proportionellt
tryck
pass akurva
setting,
you need to continue
until the setting
3m
appearsHögsta
again till
as lägsta
it is not
possible to tryckkurvor.
go back in the
• AUTOADAPT:
proportionella
4m
settings menu.
5m
AUTOADAPT-funktionen
möjligt
attand
styra pum6. Release the buttongör
fordet
more
thanför
10pumpen
seconds
Data sheets
pens prestanda
automatiskt
inom ett
definierat
the user interface
switches
back
to the prestandaområde.
performance
2m
view and the last setting is stored.
• Justering av pumpkapacitet till storleken på systemet.
3m
7. Press the button and the display switches to the
• Justering
av pumpkapacitet
till variationer
med
hänsyn
till tidigare
setting
view and the LEDs
show the
current
setting
4m
for
2
seconds.
5m
behov.
8. Release the button for more than 2 seconds
and the
UPM3
15-70
130,
25-70
130,
25-70
I proportionellt
tryck AUTOADAPT
är cirkulations
inställd på proportioFig. 13 Settings navigation
user interface
switches back
to the performance
nell tryckreglering.
view.
p
H
5m
6m
7m
180
Control modes with pump curves
High e
[m]
7
60
6
50
5
40
4
30
3
20
2
10
1
0
0
Ready
2015
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6
P1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Q [m³/h]
Q [l/s]
[W]
AUTOADAPT-funktionen gör det möjligt för cirkulationsFig. 14 UPM3 AUTO/HYBRID control modes with pump
50
curves
pumpen att styra pumpens prestanda automatiskt inom ett
40
definierat prestandaområde.
30
20
• Justering av pumpkapacitet med hänsyn till storleken på
10
systemet.
0
• Justering av pumpkapacitet med hänsyn till variationer över
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 Q [m³/h]
tiden.
Performance curve
I konstant tryck AUTOADAPT är cirkulationspumpen inställd till konstanttryckreglering.
Electrical data, 1 x 230 V, 50 Hz
Konstant kurva: Pumpen körs på en konstant kurva vilket innebär att den går med en konstant hastighet, eller effekt. Pumpens
I 1/1 [A]
Speed
P1 [W]
driftspunkt kommer att flyttas upp eller ner på den valda konstantkurvan, beroende
på värmebehovet
i systemet.
Min.
2 15 UPM3 FLEX/HYBRID
0.04
Fig.
control modes with pump
Max.
52
0.52
AUTOADAPT: Om du väljer AUTOADAPT startar cirkulationspumpen
med medel
proportionell
eller konstant styrkurva och körs
curves
på denna kurva, tills att en ny kurva blivit anpassad. AUTOADAPT inställningen analyserar kontinuerligt och hittar inställningen
där optimal komfort möter minimal energi konsumtion. Den ger automatiskt perfekt komfort med lägsta möjliga energinivå.
Den anpassar sig till kraven i värmesystemet tills den når maximal pumpkurva och justerar pumpens proportionella tryck, eller
konstant tryckkurva, både uppåt och nedåt.
7
TM06 0803 0914
En röd + en gul LED
(LED 4)
Automatikens åtgärd
Settings navigation
EEI ≤
PL,avg
TM06 0804 0914
En röd + en gul LED
(LED 5)
Orsak
Toggling the settings of UPM3
14
Display
UPM3 HYBRID control modes, user interface and settings
Larmstatus
Om cirkulationspumpen har upptäckt ett eller flera larm, växlar den tvåfärgade lysdioden 1, från grönt till rött. När ett
larm är aktivt, indikerar lysdioderna larmtypen enligt tabellen nedan. Om flera larm är aktiva samtidigt, visar indikerings­
lamporna bara felet med högsta prioritet. Prioriteten bestäms enligt ordningen på nedanstående tabell.
När det inte finns något aktivt larm längre, återgår visningen till driftläge.
UPM3
Manuell
visas
tryck
och
ändra
tillnu
auto
eller
komfort
medsåsåattatt
Manuell
visas
nui display
i eller
display
tryckpå
i displaystår
stårmitt
mittförförmanuell
manuell
. på
ochoch
ändra
till
auto
eller
med
..pilpili display
och
ändra
tillkomfort
auto
komfort
. .
ändra
till
auto
eller
komfort
med
och
ändra
till
auto
eller
komfort
med med
..
och
ochändra
ändratilltillauto
autoeller
ellerkomfort
komfortmed
med
Manuellför
reglering
för
kontroll
av ventilmotor
ventilmotor
och cirkulationspump
cirkulationspump
Manuell
reglering
kontroll
avkontroll
ventilmotor
och
cirkulationspump
Manuell
reglering
för
av
och
Manuell
reglering
för
kontroll
av
ventilmotor
och
cirkulationspump
Manuell
reglering
för
kontroll
av
ventilmotor
och
cirkulationspump
• Manuell
reglering
för kontroll av
ventilmotor
ochav
cirkulationspump
Manuell
reglering
förför
kontroll
Manuell
reglering
kontroll
avventilmotor
ventilmotoroch
ochcirkulationspump
cirkulationspump
Lathund regulator
2 sek
2 sek
2 sek
2 sekunder.
2 sek
2 sek
Inställn. AUTO*◄
Temperatur 19◄
Inställn.
AUTO*◄
Temperatur
19◄
2 2sek
sek
Inställn.
Temperatur
AUTO*◄
Temperatur
19◄
Inställn.
AUTO*◄AUTO*◄
Temperatur
19◄ 19◄ Inställn.
Inst. AUTO * 19◄
veckodag
Inst. AUTO * Temperatur
veckodag
Inställn.
AUTO*◄
Temperatur
19◄
Inställn.
AUTO*◄
veckodag
Inst.
AUTO
* Inst.
veckodag
Inst.
AUTO
* AUTO *
veckodag
<
ECL 110 Comfort applikation 130.
Inst. AUTO *
veckodag
*
veckodag
kanAUTO
stå i sänkning
Auto,
komfort,
sänkning
eller stand by.
* kan stå i Auto,*Inst.
komfort,
eller stand
by.
*ikan
ståkomfort,
i Auto,
komfort,
sänkning
eller
* kan
ståstå
i Auto,
komfort,
sänkning
eller
stand
by.
* kan
Auto,
sänkning
eller
stand
by.stand by.
* kan
ståstå
i Auto,
komfort,
sänkning
eller
stand
by.by.
* kan
i Auto,
komfort,
sänkning
eller
stand
<
Ventilmotor
+ Ventilmotor
Ventilmotor
M1M1
öppnar
M1 öppnarM1 öppnar
Ventilmotor
M1 öppnar
öppnar
Ventilmotor
M1
öppnar
Manuell inställ. Ventilmotor
Manuell
inställ.
– Ventilmotor
Ventilmotor
M1
stänger
M1 stänger
Manuell
inställ.Ventilmotor
M1
stänger
Ventilmotor
M1
öppnar
Ventilmotor
M1
öppnar
Manuell
inställ.
Manuell
inställ.
Ventilmotor
M1
stänger
Ventilmotor
M1M1
stänger
Ventilmotor
stänger
Ventil STOPP
Ventil STOPPManuell
inställ.
Manuell
inställ.
Ventil STOPP
Ventil
STOPP
Ventilmotor
Ventil
STOPP
VentilmotorM1
M1stänger
stänger
Ventil
STOPP
Ventil
STOPP
OBS! Om ventilmotorn går åt fel
håll skifta plint 24 och 25 i ECL110
(kontrollera att den blå kabeln är
ansluten på plint 26) (AMB 162 brun
kabel på plint 24 + moturs. Vit plint
24 + medurs) Tryck på
och ändra
MANUELL till KOMFORT eller AUTO med + – tryck på för att se
temp. inst.
Ändra
Pump P1 i drift
Pump
P1+P1
i Pump
drift
Pump
P1 i drift
i drift
Pump
i drift
Pump
P1
iP1drift
Ställ
in
önskad
rumstemperatur
Pump
P1
frånkopplad
Pump
P1
frånkopplad
Pump
P1
i drift
Pump
P1
ifrånkopplad
driftoch driftsläge
Manuell
inställ.
Manuell
inställ.
–P1
Pump
P1 frånkopplad
Pump
P1
frånkopplad
Pump
P1
frånkopplad
Manuell
inställ.Pump
Manuell
inställ.
Manuell
inställ.
Pump
Pump ON inställ.
PumpP1P1frånkopplad
frånkopplad
Pump ON Manuell
Pump ONinställ.
Pump
ON ONManuell
Pump
Pump
ONON
Pump
Ställ
önskadrumstemperatur
rumstemperaturoch
ochdriftsläge
driftsläge
Ställ
ininönskad
• När du kör igång regulatorn första gången kommer den att be dig välja språk (förval är engelska).
Språk
Språk
Svenska
Språk
Välj
språk
1. Välj
språk
+ –
Svenska
Svenska
acceptera och gå till
acceptera
och
acceptera
och gå
gå till
till
nästa meny.
nästa
meny.
nästa meny.
Instruktion
Välj
Välj språk
språk
2. Acceptera och gå till nästa meny
dd-mm-yy
dd-mm-yy
Applikation 130
<
Ställ in dag (dd) månad (mm) år (yy)
Ställ för
in dag
(dd)
månad
(mm)1.08
år (yy)
timme
(hh)
och minut
(mm)
(gäller
mjukvaruversion
och senare)
värden.
+ – Ändra
2. Acceptera
och minut
gå till nästa
meny
timme
(hh)
(mm)
Ändra
värden
Acceptera.
timme
(hh) och
och
minut
(mm)
Ändra
Acceptera.
Ändra värden
värden
Acceptera.
1. Ställ
Ställ in dag
(dd), månad
år (yy),(mm)
timme (hh)
och minut (mm).
in dag
(dd) (mm),
månad
år (yy)
<
Datum - tid
Datum
tid
dd-mm-yy
Datum --hh:
tidmm
Sedan kommer regulatorn att fråga dig om applikation.
Sedan kommer regulatorn
attoch
fråga
dig om applikation.
+ – 1. Välj 130
håll ner tills display släcks och tänds igen.
• Sedan kommer regulatorn att fråga dig om applikation.
<
$
Applikation
Typ Applikation
???
Applikation
130 håll
ner
tills display
(Om manVälj
vill återställa
fabriksinställningarna,
gå till linje 7600 och håll in nedåtpilen
tills
display
släcks
och
tänds
igen).
Välj
130
håll
ner
tills
display
släcksVälj
och130
tänds
hålligen.
ner
tills display
i fjärrvärme- och panncentraler
<
veckodag
veckodag
2 sek
2
2 sek
sek
<
Inst.
Inst. AUTO
AUTO **
Inställn. AUTO*◄
Inställn.
veckodag AUTO*◄
Inställn.
AUTO*◄
<
8
Temperatur 19◄
Temperatur
Inst. AUTO * 19◄
Temperatur
19◄
<
Manuell reglering för kontroll av ventilmotor och cirkulationspump
Manuell
av ventilmotor
DEN-SMT/DKreglering för kontroll
VI.KT.G4.07
© Danfoss 06/2012 och cirkulationspump
<
släcks
och
tänds
igen.
2.
Manuell
visasvill
nu
i återställa
display,
tryck påfabriksinställningarna,
så att pil i display står mitt förgå
manuell
och
(Om
man
till linje
släcks
och
tänds
igen.
Typ
???
Typ
???
– tills display
ändra
auto eller
med: +fabriksinställningarna,
(Om
vill
återställa
gå
7600tillman
och
hållkomfort
in nedåtpilen
(Om
man
vill
återställa
fabriksinställningarna,
gå till
till linje
linje
7600
och
håll
in
nedåtpilen
tills
display
släcks
ochhåll
tänds
igen)
7600 och
in nedåtpilen
tillsBruksanvisning
display
släcks
och
tänds
igen)
Manuell visas nu i display
på igen)
så att pil i display står mitt för manuell
släckstryck
och tänds
Manuell
visas
nu
i
display
tryck
på
så
att
mitt
Installation
& Underhåll
Manuell
visas
nu i display
tryck med
på
så
att
pil ii display
display står
står
mitt för
för manuell
manuell
. pil
och ändra
till auto
eller komfort
.
och
och ändra
ändra till
till auto
auto eller
eller komfort
komfort med
med
Temperatur
Temperatur
1919
◄◄
sek
växla
mellan
temperaturdisplayer
2 2sek
växla
mellan
temperaturdisplayer
2 sekunder
Växla sedan
mellan
temperaturdisplayer
Temperatur
19
2sek
sek
växla
mellan
temperaturdisplayer
Temperatur
19att
◄◄
Tryck
på
för
återgå
2
växla
mellan
temperaturdisplayer
Inst.
KOMFORT
Inst.
KOMFORT
Temperatur
19
◄
2
sek
växla
mellan
temperaturdisplayer
Akt.
T ute
Akt. T rum
°C
Akt. T ret.
°C
Akt. T till
°C
Inst.KOMFORT
KOMFORT ° C
Inst.
Inst.
KOMFORT
°C
Ack. T ute
Önsk. T rum
°C
Önsk. T ret.
°C
Önsk. T till
°C
Tryck
på
för
att
återgå
Tryck
på
för
att
återgå
Tryck
påförföratt
att
återgå
Tryck
Akt.
Tpå
ute
°°C
Akt.
TTrum
°C Akt.
Akt.
TTret.
°C Akt.
Akt.
TTtill
Tryck
på
för
att
återgå
Akt.
T ute
° Cåtergå
Akt.
°C°C
Akt.
T
ute
Akt.TTrum
rum °C
Akt.TTret.
ret. °C
Akt.TTtill
Tryck
för att återgå
Akt. Tpå
ute
° C C Akt.
rum
°C°C Akt.
ret.
°C°C Akt.
tilltill
°C°C
°C
Ack.
T
ute
Önsk.
T
rum
°C
Önsk.
T
ret.
°C
Önsk.
T
till
°C
°C
Ack.
T
ute
Önsk.
T
rum
°C
Önsk.
T
ret.
°C
Önsk.
T
till
°C
Akt.
T
ute
°
C
Akt.
T
rum
°C
Akt.
T
ret.
°C
Akt.
T
till
°C
Ack.
T ute
Önsk.
T rum °C°C Önsk.
Önsk.
T ret. °C°C Önsk.
Önsk.
T till
°C°C Önsk.
Ack.
T ute
T rum
T ret.
T till
°C°C
°C
Ack.
T ute
Önsk.
T rum(087B
°C 1252
Önsk.
T ret.087B1262)
°C
Önsk. T till
°C
Ändra
komfortperioder
och
Tryck
förattattåtergå
återgå
Tryck
påpå
Tryck
på för
återgå
Tryck
förförattattåtergå
Tryck
på på
för att återgå
Tryck på
för att återgå
2 ggr(087B 1252 och 087B1262)
• Ändra
komfortperioder
(087B)
1252 och (087B1262)
Ändra
komfortperioder
Ändra
komfortperioder
(087B
1252
och
087B1262)
Temperatur
19
◄
Onsdag
◄
Ändra
komfortperioder
(087B
1252
och
087B1262)
Ändra komfortperioder (087B
1252
och
087B1262)
Ändra
komfortperioder (087B 1252
och
087B1262)
Inst. KOMFORT
19-10-07
11:15
ggr
222ggr
2ggr
ggr Onsdag
2 gånger
Temperatur
19
◄
Onsdag
Temperatur
19
◄
◄◄
Temperatur
19
◄
Onsdag
2
ggr
Temperatur
19
◄
Onsdag
◄◄
Inställningen
görs för varje veckodag.
Inst.
KOMFORT
19-10-07
11:15
Inst.
KOMFORT
19-10-07
11:15
Temperatur
19
◄
Onsdag
◄
Inst.
KOMFORT
19-10-07 11:15
11:15
Inst.
KOMFORT
19-10-07
Inst.
KOMFORT
19-10-07 11:15
Inställningen
görs för varje veckodag.
Ändra
start- görs för
Ändra
stoppÄndra startÄndra stoppInställningen
varje
veckodag.
+
+
+
Inställningen
görs
förför
varje
veckodag.
+ görs
Inställningen
varje
veckodag.
Ändra stopperiod
2
Ändra startperiod
2
Ändra
stopperiod
1
Ändra
startperiod
period
1 1 –görs förperiod
1
period
2
period
2
Inställningen
varje
veckodag.
–
–
–
Inställningen görs för varje veckodag.
Ändra
startÄndra
stoppÄndra
startÄndra
stoppÄndra
startÄndra
stoppÄndra
startÄndra
stoppÄndra
startÄndra
stoppÄndra
startÄndra
stoppÄndra
startÄndra
stoppÄndra
startÄndra
stoppperiod
1
period
1
period
2
period
2
period
1
period
1
period
2
period
2
Ändra
startstoppstartstoppperiod
period
1 1 12:00 Ändra
period
period
2 2 22:00
period
1 11 09:00 Ändra
period
1per.
period
2 2 2 18:00 Ändra
period
2per.
Start
per.
Stopp
Start
per.
Stopp
period 1
period 1
period 2
period 2
Ons
Ons
Ons
Ons
<
4
&
Väderkompenserad
reglering av
!
tilloppstemperatur
2
hh:
hh: mm
mm
2 sek
<
När du valt språk kommer regulatorn att fråga om datum och tid
ECLom
Comfort
När du valt språk kommer regulatorn att fråga
datum och 110
tid
• När du valt språk kommer regulatorn att fråga om datum och tid.
Kontroll
givare
Kontroll
avav
givare
Temperatur
◄
Kontroll
givare
Kontroll
avav19
givare
Kontroll
av
givare
Inst. KOMFORT
• Kontroll av givare
spartemp.
auto
= tidsstyrning,
styrs
efter
inställd komfort och
sänkning
= konstant
sartemperatur
spartemp.
komfort
= konstant
komforttemperatur
komfort
= konstant
komforttemperatur
spartemp.
komfort
=
konstant
komforttemperatur
spartemp.
komfort
=
komforttemperatur
standby
= uppvärmning
stoppad, system frysskyddat
komfort
= konstant
konstant
komforttemperatur
sänkning
= konstant
spartemperatur
sänkning
=växla
konstant
spartemperatur
komfort
= konstant
komforttemperatur
mellan
temperaturdisplayer
sänkning
=
konstant
spartemperatur
sänkning
spartemperatur
sänkning
=uppvärmning
konstant
spartemperatur
stand
=konstant
uppvärmning
stoppad,
system
frysskyddat
stand
byby
==
stoppad,
system
frysskyddat
stand
= uppvärmning
stoppad, system
frysskyddat
sänkning
=by
konstant
spartemperatur
stand
by
=
uppvärmning
stand by = uppvärmning stoppad,
stoppad, system
system frysskyddat
frysskyddat
stand by = uppvärmning stoppad, system frysskyddat
<
När
igång
(förval
engelska)
När du
duärkör
kör
igång regulatorn
regulatorn första
första gången
gången kommer
kommer den
den att
att be
be dig
dig välja
välja språk
språk
(förval
är
engelska)
(förval är engelska)
Lathund för injustering av ECL 110. (130)
Tryck
påper.
och
2 gånger för
att
återgå.
Start
per.
18:00
Stopp
per.
22:00
Stopp
per.
Start
per.
09:00
Start
per.
2 218:00
per.
2 222:00
Stopp
per.
1 112:00
Start
1 109:00
Start
per.
18:00 Stopp
Stopp
per.
22:00
Stopp
per.
112:00
12:00
Start
per.
09:00
Tryck
på1 109:00
och Stopp
2 ggr
för1 att
återgå.Start
per.
2 218:00
Stopp
per.
2 222:00
per.
12:00
Start
per.
9
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Start
per.
2
18:00
Stopp
per.
2
22:00
Stopp
per.
1
12:00
Start
per.
1
09:00
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
Ons
<
Lathund för injustering av ECL110. (130)
Lathund
injustering
av ECL110.
(130) den att be dig välja språk
När du körför
igång
regulatorn första
gången kommer
<
<
Temperatur
19 ◄
Ställ
inönskad
önskad
rumstemperatur
ochdriftsläge
driftsläge
Temperatur
19
Önskad
Ställ
inom
rumstemperatur
och
O.B.S
ventilmotorn
går
åt felplint
håll
skifta
plint
24
och 25 i ECL110
O.B.S
om
ventilmotorn
går
åt
fel
skifta
24
och
25
i
ECL110
• Ställ
in
önskad
rumstemperatur
ochhåll
driftsläge
Ändra
inst.
Ändra
inst.
Ställ
in
önskad
rumstemperatur
och
driftsläge
Inst.
KOMFORT
om
ventilmotorn
går
åtskifta
fel
håll
skifta
plint
24
och
25
i ECL110
O.B.S
omO.B.S
ventilmotorn
gårgår
åt åt
felfel
håll
plint
2424
och
25
i ECL110
O.B.S
om
ventilmotorn
håll
skifta
plint
och
25
i ECL110
Ändra
inst.
*
◄
Inst.
KOMFORT
Temperatur
Ändra
inst.
(kontrollera
att denär
blå
kabeln
är
ansluten
på
plint
26)
(kontrollera
att
den
blå
kabeln
ansluten
på
plint
26)
O.B.S
om
ventilmotorn
går
åt
fel
håll
skifta
plint
24
och
25
i
ECL110
O.B.S
om
ventilmotorn
går
åt
fel
håll
skifta
plint
24
och
25
i
ECL110
Ändra
inst.
(kontrollera
att
den
blå
är ansluten
på26)
plint 26)
(kontrollera
attatt
den
blå
kabeln
ansluten
påpå
plint
26)
+ Ändra inställning
+ärkabeln
(kontrollera
den
blå
är
ansluten
plint
Temperatur
19
◄
Temperatur
19
◄kabeln
Temperatur
19
(AMB
162
brun
kabel
på
plint
24
+
moturs.
Vit
plint
24
+
medurs)
Temperatur
19
Önskad
temperatur
(AMB
162
brun
kabel
på
plint
24
+
moturs.
Vit
plint
24
+
medurs)
(kontrollera
att
den
blå
kabeln
är
ansluten
på
plint
26)
(kontrollera
att
den
blå
kabeln
är
ansluten
på
plint
26)
Önskad
Önskad
Temperatur
19
◄
Temperatur
Temperatur
19
◄
Tryck
på
förpå
attplint
återgå
*auto,
komfort,
stand– by
(AMB
162
brun
kabel
på24
24 +Vit
moturs.
Vit24
24
+ eller
medurs)
–24
(AMB
162
brun
kabel
på
plint
+plint
moturs.
plint
24
+plint
medurs)
(AMB
162
brun
kabel
+ moturs.
Vit
plint
+sänkning
medurs)
Önskad
Temperatur
1919
Önskad
Inst.
KOMFORT
Inst.
KOMFORT
Temperatur
19
◄
*
◄
Inst.
KOMFORT
Tryck
på
och
ändra
MANUELL
till
KOMFORT
eller
AUTO
med
tryck på
*
◄
Inst.
KOMFORT
(AMB
162
brun
kabel
på
plint
24
+
moturs.
Vit
plint
24
+
medurs)
(AMB
162
brun
kabel
på
plint
24
+
moturs.
Vit
plint
24
+
medurs)
Tryck
på
och
ändra
MANUELL
till
KOMFORT
eller
AUTO
med
tryck
på
Temperatur
Temperatur
auto
=
tidsstyrning,
styrs
efter
inställd
komfort
och
Temperatur
19
Inst.
KOMFORT
Önskad
*tryck
◄tryck
Inst.
KOMFORT
Inst.
KOMFORT
Tryck
på
och
ändra till
MANUELL
till KOMFORT
eller
AUTO
med
tryck
på
Temperatur
Tryck
påpå
och
ändra
MANUELL
KOMFORT
eller
AUTO
med
på
Tryck
och
ändra
MANUELL
till
KOMFORT
eller
AUTO
med
på
*
◄
Inst.
KOMFORT
Temperatur
spartemp.
för
att
se
temp.
Inst.
KOMFORT
förför
att att
se se
temp.
Tryck
påpå
och
tilltillKOMFORT
eller
AUTO
med
tryck
Tryck
ochändra
ändraMANUELL
MANUELL
KOMFORT
eller
AUTO
tryckpåpå
* med
◄
Inst.
KOMFORT
Temperatur
för
att
se
temp.
temp.
för att
se
temp.
komfort
= konstant
komforttemperatur
*auto,
komfort,
sänkning
eller
stand
Tryck
på
för
att
återgå
*auto,
komfort,
sänkning
eller
stand
byby
Tryck
på
för
att
återgå
*auto,
komfort,
sänkning
eller
stand
by
förför
att
attsepå
setemp.
temp.
Tryck
på
för
att
återgå
*auto,
komfort,
sänkning
eller
stand
by
Tryck
för
att
återgå
*auto,
komfort,
sänkning
eller
stand
by
auto
=
tidsstyrning,
styrs
efter
inställd
ochspartemp.
auto
=
tidsstyrning,
styrs
efter
inställd
komfort
och
*auto,
komfort,
sänkning
eller
standkomfort
bykomfort
auto
= tidsstyrning,
styrs
efter
inställd
och
Kontroll
avför
givare
sänkning
= konstant
spartemperatur
Tryck
på på för att
återgå.
auto
=
tidsstyrning,
styrs
efter
inställd
komfort
och
Tryck
att återgå
*auto,
komfort,
sänkning
eller
stand
by
komfort
=
konstant
komforttemperatur
auto
=
tidsstyrning,
styrs
efter
inställd
komfort
och
spartemp.
spartemp.
auto
= by
tidsstyrning,
styrs efter
inställd
komfort
och
stand
= uppvärmning
stoppad,
system
frysskyddat
<
Håll ner
Tryck
1000
Reglerparametrar
Datumför
och
Håll ner
Tryck
1000
atttid
återgå
tills
för inst. Håll in
Datum - tid
Reglerparametrar
Föjl instruktionen som u
Datum
tills
för inst.
Datum - tid
Håll inoch tid
för att återgå
Föjl instruktionen
somTryck
under datum och tid men tryck på
fem gånger till
Håll ner
1000
• Datum
och tidoch
• Reglerparametrar
Datum
Datum
tidför
och
Reglering av tilloppstemperaturen.
Håll in
att tid
återgå
tills datum
inst.
- tid
Håll ner
Tryck Följ
1000
Håll instruktionen
in
för att som
återgå
Följ instruktionen
under
datum
tid (ovan)
tryck på
under
ochDatum
tid men
tryckoch
påför
enmen
gång
till fem gånger till och följande display visas:
Reglering av tilloppstemperaturen.
Tryck på
och vidare på
och + – för att ställa parametrarna.
tillsHåll
för Tryck
inst.
Datum
tid Tryck
Håll ner
ner
Tryck
1000
1000
Följ instruktionen
under
datum
och- tid
men tryck
på för inställning.
en gång till
Reglering
av tilloppstemperaturen.
6000
Håll nedsomtills
display visas:
2000
Try
Håll in
för attpå
återgå och
Reglering
av
tilloppstemperaturen.
tills
tills
för
inst.
för
inst.
Datum
tid
Datum
tid
Här
ställer
man
gångtiden
för
motorn.
Gångtid
beräknas
med
följande
metoder:
Tryck
vidare
på
och
för
att
ställa
6000
Följ instruktionen
som
under
datum
och
tid
men
tryck
på
en
gång
till
Reglerparametrar
Tryck en gång
och vidare
på
och
för att ställa
par
Tilloppstemp. som under datum
2000
Håll
in
för att återgå
och tid men tryck på
till
Tryck på
och vidare på
och Följ instruktionen
för att ställa parametrarna Sätesventiler:
Reglerparametrar
Tilloppstemp.
2175slaglängd
Kurva 0,1
-parametrarna
4,0 fabr.
1.8 sek/mm
Reglering av tilloppstemperaturen.
Gångtid = ventilens
x motorns
hastighet
Håll
in2000
att återgå
Håll
in för
Håll
förinatt återgå
för att
återgå och vidare på
parametrarna
Tryck
på
och
för
att ställa
59min fabr.
OFF
2000
2176
Parallellförskjutning
-20
- en
+20
fabr. 0=till
Här–ställer
man
gångtid
Exempel:
5.0mm
x
15
sek./mm
=
75
sek
(AMV
10
har
14sek/mm
70 sek) 6174 Motorskydd OFF/10
Följ
som under
datum
och
tid
men
tryck
på attfabr.
gång
2175 Kurva 0,1 - 4,0
fabr.
1.8instruktionen
Tilloppstemp.
Reglering av tilloppstemperaturen.
Rekommenderad
kurvlutning
radiatorer
Tryck
på
och
vidare
på
och
för
ställa
6184
P–band
1
–
250K
fabr.
80K
2177
Temp.
min.
10
150°C
10°C
parametrarna
Tilloppstemp.
• Reglering av tilloppstemperaturen
2176 Parallellförskjutning -20 - +20 fabr. 0
Här
man= gångtiden
förharmotorn
(AMV
100ställer
har 90sek/mm
450
sek)10
(AMV
150
24sek/mm
beräknas med
Följ
instruktionen
som
under datum
och 2175
tid men
på fabr.
en
gång
till
6185 I – tid 5 – 999sekGångtid
fabr. 30sek
0,8- 1.8
– 1,0
max
- 150°C
fabr.
90°C = 120 sek)
2178 Temp
Kurvatryck
0,1 - 4,0
Rekommenderad
kurvlutning
radiatorer
Reglering
Reglering
av tilloppstemperaturen.
av tilloppstemperaturen.
2177
Temp.display
min. 10
150°C
fabr. 10°C parametrarna Vridventiler: 2175 Kurva 0,1 - 4,0 fabr. 1.8
2000
Följ instruktionen under datum och tid (ovan) men tryck på
en gång
till
och
följande
visas:
Gångtid
beräknas
metoder:
6186 Gångtid motor 5Sätesventiler:
– 250sek fabr. 35sek
2176 Parallellförskjutning
-20 - +20 fabr.
0 0,6 (max
Tryck
på 45°C)
och vidare
på med
ochföljandeför
att ställa
Golvvärme
0,2
temp.
0,8
– 1,0
max
10
- 150°Cen
90°C–
2178
Temp
Följpå
instruktionen
Följ
instruktionen
under
och
datum
tid men
och
tryck
tid
men
på tryck
en
på
gång
tillfabr.
gång
till
Rekommenderad
radiatorer
2176
Parallellförskjutning
-20
+20
fabr.
0
Tilloppstemp.
6187
Neutralzon
1
–
9K
fabr. 3K
Tryck
och
vidare
på som
ochkurvlutning
fördatum
attunder
ställa
parametrarna.
2177 Temp. min. 10 - 150°C fabr.
10°C
Gångtid
=
Ventilens
vridningsvinkel
x
motorns
gånghastighet
(sek/°)
2000
+
– som
Sätesventiler:
Rekommenderad
radiatorer
Gångtid
= ventilens slag
parametrarna
Tryck
på
och0,245°C)
vidare
på
och
förfabr.
ställa
Håll
inatt 90°C
för attkurvlutning
återgå
– 0,6
temp.
2177 Temp.
min.
10 - 150°C
fabr. 10°C
0,8 Tilloppstemp.
–Golvvärme
1,0kurvlutning 0,2
max 10 - 150°C
2178
Temp
Rekommenderad
radiatorer
0,8 -(max
1,0. Golvvärme
- 0,6 (max
temp.
45°C).
Exempel:
90°
x
2sek/°
=
180
sek
(AMB162
har
140s/90°)
Applikation
2175
Kurva
0,1
4,0
fabr.
1.8
2000
2000 Håll
Gångtid 2178
= ventilens
x motorns
hastighet sek/mm
– 1,0
10 - 150°C fabr.
90°C
Temp maxslaglängd
Exempel: 5.0mm x 15 s
in 0,2Tryck
att
återgå
på
Tryck
och
på vidare
ochpåvidareoch
på
och
för 0,8
att ställa
för att ställa
Håll inGolvvärme
för att återgå.
–för
0,6parametrarna
(max
temp.
45°C)
2176 Parallellförskjutning -20 - +20 fabr. 0
Följ
som
2175
Kurva
0,1
4,0
fabr.
1.8
Rekommenderad
kurvlutning
radiatorer
in
för att återgå.
Tilloppstemp.
Tilloppstemp.
Exempel:
5.0mm
15 sek./mm
= 75fabr.
sek10°C
(AMV 10 har 14sek/mm(AMV
= 70instruktionen
sek)
Golvvärme
0,2 – 0,6 (max
temp.Håll
45°C)
100 har 90sek/mm
2177xTemp.
min. 10 - 150°C
Rumstemperaturbegränsning
parametrarna
Håll in
förparametrarna
att återgå
2176 Parallellförskjutning
-20 - +20 fabr. 0
gånger
Applikation
0,8
– 10°C
1,0
- 150°C
90°C 150 har 24sek/mm = Vridventiler:
Temp max=10450
Applikation
(AMV
100
har 2178
90sek/mm
sek)fabr.
(AMV
120
sek)till
Rekommenderad
kurvlutning radiatorer
2175 Kurva
0,1
- Kurva
4,0min.
fabr.
0,1
1.8
-- 4,0
fabr.
1.8
in
för att som
återgå
21772175
Temp.
10Håll
150°C
fabr.
Följ
instruktionen
under datum
och
tid men
tryck
på
två
Rumstemperaturbegränsning
2176 Parallellförskjutning
Parallellförskjutning
-20 - +20
fabr.
-2090°C
-0 +20 fabr.
Vridventiler:
Följ instruktionen
som
Golvvärme
0,20– 0,6 (max• Applikation
temp.
45°C)
Följ
instruktionen som under datum och tid men tryck på sex Gångtid
= Ventilens
vrid
0,8
– 1,0
max 10 gånger
fabr.
21782176
Temp
Rekommenderad
Rekommenderad
kurvlutning
kurvlutning
radiatorer
radiatorer
till fabr.
Följ
instruktionen
som
under datum
ochTemp.
tid
men
tryck
på- 150°C
två
2177
2177
min.Temp.
10 - 150°C
min.
10
fabr.
- 150°C
10°C
10°C
Rumstemperaturbegränsning
Applikation
7000
Gångtid
=
Ventilens
vridningsvinkel
x
motorns
gånghastighet
(sek/°)
gånger till90° x 2sek/°Tr=
Håll fabr.
in 90°Cför att återgå Följ instruktionen
gånger tillunder datum och tid (ovan) men tryck på sex gånger till och följande display visas:
Exempel:
0,6 (max temp. 45°C) Temp 2178
Rumstemperaturbegränsning
0,8Följ
– Golvvärme
1,0
0,8 – 1,0
max 10
- 150°C
max
10
fabr.
- 150°C
90°C
Temp
gånger
till0,2 –
instruktionen
som under datum och2178
tid men tryck
på
två
Följ
instruktionen
som
under
datum
och
tid
men
tryck
på
sex
Applikation
pa
3000
Exempel:
90°
= 180
(AMB162
har 140s/90°)
Tryck
på tid
och
vidarex
på2sek/°
och
försek
ställa
parametrarna.
Håll in
för att återgå
– två
HållGolvvärme
in0,2 – för
att
återgå
• Rumstemperaturbegränsning
Följ
instruktionen som Tryck
underpå
datum
och
men
på +
Golvvärme
0,60,2
(max
– 0,6
temp.
(max
45°C)
temp. 45°C)
och
vidare
påtryck
och
förattatt
ställa
gånger
till
gånger
till
7000
7000
Rumstemp.begr.
3000
Håll
in
för att återgåTryck
Tr
Rumstemperaturbegränsning
och vidare på och
för att ställa
Följ
instruktionen
under
och
(ovan)
men tryck på
gånger till och följande display
visas:
till att ställa
Håll
in Håll
för
in datum
att återgå
förtidatt
återgå
Adressering för rumsgivare ECA (7010)
de olika parametrarna.
Tryck
på två
och
vidare på
ochgånger
för
Adressering
för
rumsgi
Applikation
Applikation
Rumstemp.begr.
Tryck på 3000
och
vidare
på
och
för
att
ställa
parametrarna.
pa
Följ instruktionen som underValdatum
och
tid men tryck
på
två
parametrarna
+ –
Rumstemperaturbegränsning
av
motortyp
(7024)
7000
parametrarna.
7010 ECA
adress OFF/A/B
(rumspanel)
fabr. OFF
Tryckde
påolikaoch
vidare på
och
för att ställa
Tryck
och
vidare
på
och
för
att
ställa
3000
(7010)
gånger till
Rumstemp.begr.
av master
FöljRumstemperaturbegränsning
instruktionen som under datum och tid men tryck på Medtvå
Tryck
på Adressering
och
vidare
på slav (7099)
och parametrarna
för att ställa 7022 Pumpmotion ON/OFF fabr. ON
Rumstemperaturbegränsning
fabriksinställningen
fungerar
rumsgivaren
Applikation
Med
fabriksinställningen
fungerar rumsgivaren
som max.begränsare.
Vill man ha adaptiv
de olika
parametrarna.
Rumstemp.begr.
3015 I – tid OFF. 1 -50s fabr. OFF
Val
(7024)
7023Ventilmotion
ON/OFF (rumspanel)
fabr.
OFFav motortyp
Val
av
applikation
(7600)
Adressering
för rumsgi
7010
ECA adress OFF/A/B
fabr. OFF
Adressering för rumsgivare
ECA
gånger
till som under
de
olika
parametrarna.
Följ instruktionen
Följ
instruktionen
som
datum
under
och
datum
tid
men
och
tryck
tid men
på trycktvå
på
två
som
max.begränsare.
Vill
man
ha
adaptiv
3182 Först. Max. 0 - -9.9 fabr. 7022
-4.0 Pumpmotion
reglering
ökar
man min.förstärkningen.
Hög
max.
min.
förstärkning
ökar
noggrannheten.
Med
fabriksinställningen
fungerar
rumsgivaren
3000
7024Motortyp
kuggv
GEAR/ABV
fabr.
GEAR
ON/OFF fabr.
ON
3015 I – tid OFF. 1 -50s fabr. OFF
vill
återställa
fabriksinställningar
in tills dis- att ställa
Adressering
av master
(7010)
TryckOm
påman
och
vidare
på3183 Först.
ochhåll
(7010)
Min. 0 - för
+9.9 fabr. 7023Ventilmotion
0.0 Tappvv. Prio.ON/OFF
gånger
till
gånger
till
7052
ON/OFFfabr.
fabr.OFF
ökar
man
OFF
som
max.begränsare.
Vill manrumsgivaren
ha adaptiv
3182reglering
Först. Max.
0 - -9.9
fabr.min.förstärkningen
-4.0
Håll
inMed
för
att
återgå.
Rumstemp.begr.
fabriksinställningen
fungerar
3000
Adressering
för
rumsgivare
ECA
play
slocknar
och
tänds
igen.
(Gäller
parameter
7600).
av
applikation
(760
I – tid
OFF.för
1 -50s
fabr. OFF
Val
av2°C
motortyp (7024)
de
olika
parametrarna.
7077 Frysskyddkuggv
OFF/-10
– 20°CVal
fabr.
Val
av motortyp (7024)
Tryck på
och vidare på 3015
och
att0 min.
ställa
7024Motortyp
GEAR/ABV
fabr.
GEAR
Med
fabriksinställningen
rumsgivaren
3183
Först.
Min.
- +9.9 förstärkning
fabr. 0.0 fungerar
Hög
max.
ökar
noggrannheten.
reglering
ökar
man
min.förstärkningen
3015
I
–
tid
OFF.
1
-50s
fabr.
OFF
som
max.begränsare.
Vill
man
ha
adaptiv
3182
Först.
Max.
0
-9.9
fabr.
-4.0
Rumstemp.begr.
(7010)
3000
3000
7078 Tappvv.
Pumpstopp
– 40°C fabr.
20°Cman vill återställa
Om
7052
Prio.5 ON/OFF
fabr.OFF
in
för att återgå.av master slav (7099)
Adressering
av masterf
Adressering
de
olika
parametrarna.
som
max.begränsare.
Vill man haHåll
adaptiv
3182 Först. Max. 0 - -9.9 fabr. -4.0
Tryck
påTryck
och
påvidare
ochpåvidare
och
på
och
för
attin
att
ställa
3183 Först.
Min.
0ställa
- för
+9.9för
fabr.
0.0
Håll
att
återgå
Hög
max.
min.
förstärkning
ökar
noggrannheten.
7093
Temp.stand
by
5
–
40°C
fabr.
10°C
reglering
ökar
man
min.förstärkningen
7077
Frysskydd
OFF/-10
–
20°C
fabr.
2°C
Val
av
motortyp
(7024)
Rumstemp.begr.
Rumstemp.begr.
inställningar
håll in
t
3183
Först. Min. 0 - +9.9 fabr. 0.0
Val av applikation
Medökar
fabriksinställningen
fungerar
Val rumsgivaren
av applikation
(7600)
reglering
man min.förstärkningen
7141
Överstyrn.
OFF/SATBACK/KOMFORT
fabr. OFF (760
olika parametrarna.
de olika
parametrarna.
5 – 40°C fabr. 20°C
3015
I – (7099)
tid OFF. 1 -50s7078
fabr.Pumpstopp
OFF
attdeåtergå
Hög Håll
max.in min.för
förstärkning
ökar
noggrannheten.
Adressering
av
master
slav
slocknar
och
tänds igen
7162
Knäckpunkt
OFF/30
– 50°C
fabr.
40°C
Om
man
vill återställa
f
som
max.begränsare.
Vill
ha adaptiv
7093
Temp.stand
by
5 – 40°C
fabr.
10°C
Först. Max. 0 - -9.9
fabr.
-4.0
Om
man vill återställa 3182
fabriksMed fabriksinställningen fungerar rumsgivaren
max.
min.
förstärkning
ökarman
noggrannheten.
• Rumstemperaturbegränsning
Returtemperaturbegränsning
3015 IHög
– tid OFF.
1 -50s
fabr.
OFF
Håll in
för att återgå
Val
av
applikation
(7600)
7189
Min
gångtid
2
–
50
fabr.
10
7141
Överstyrn.
OFF/SATBACK/KOMFORT
fabr.
OFF
3183
Först.
Min.
0
+9.9
fabr.
0.0
(gäller
parameter
7600
inställningar
håll in
t
reglering
ökar
man
min.förstärkningen
inställningar
håll inpå tills
som
max.begränsare.
Vill
man
ha
3182
Först.
Max.
0 - för
-9.9 att
fabr.
-4.0
Håll
in
återgå
Med
fabriksinställningen
Med
fabriksinställningen
fungerar
rumsgivaren
Följ
instruktionen
under
datum och tid fungerar
(ovan)
men
tryck
på adaptiv
trerumsgivaren
gånger till och3015
följande
display
visas:
7198 Sommar/vinter
ON/OFF
fabr.fabr.
ON 40°C
Följ
som
under
datum Om
och
tid men
tryck
tredisplay
gånger till 7162
Returtemperaturbegränsning
Knäckpunkt OFF/30
– 50°C
I –3183
tid
3015
OFF.
I1–instruktionen
-50s
tid OFF.
fabr.
1OFF
-50s
fabr.
OFF
man
vill
återställa
fabriksHåll
in
för
att
återgå
Först.
Min.
0
+9.9
fabr.
0.0
slocknar fabr.
och15
tänds igen
Hög
max.
min. förstärkning ökar
noggrannheten.
7199 Min
ECLgångtid
adress 0
slocknar
och tänds igen.
reglering
ökar
man
Tryck
på max.begränsare.
och
vidare
på
och
för attVill
ställa
parametrarna.
7189
2–
– 15
50 (master-slavadr.)
fabr. 10
+ min.förstärkningen
–man
som
som
max.begränsare.
Vill
ha
adaptiv
man
ha adaptiv
3182tryck
Först.på
3182
Max.Först.
0 -tre
-9.9Max.
fabr.
0 --4.0
-9.9
Följ
instruktionen
som
under
datum
och tid men
gånger
tillfabr. -4.0
Returtemperaturbegränsning
inställningar
håll
in
tills
display
4000
7600
Typ
116/130
fabr.
130
7198
Sommar/vinter
ON/OFF
fabr.
ON
(gäller parameter 7600
3183 Först.3183
Min. Först.
0 - +9.9
Min.
fabr.
+9.9för
fabr.
Håll
in0 -0.0
att0.0
återgå
(gäller
Högreglering
max.
min.
förstärkning
ökar noggrannheten.
ökar
man
ökar
min.förstärkningen
min.förstärkningen
Tryck
ochslocknar
vidareparameter
på
och7600)
Ärreglering
endast
då returgivare
ärman
ansluten.
Följaktiverad
instruktionen
som
under
datum och tid men tryck på Returtemperaturbegränsning
tre
gånger till
7199 ECL adress 0 – 15 (master-slavadr.) fabr. 15
och tänds
igen.för att ställa
Returtemp.begr.
4000
för att återgå
Hålltid
in menför
att återgå
Håll
inåtergå.
för att
återgå
datum och
tryck
på
tre gånger till 7600 Typ 116/130 fabr. 130 Håll in
Hög
Hög
min.
max.
förstärkning
min.
förstärkning
ökar
noggrannheten.
ökaroch
noggrannheten.
Håll
in max.
för att
parametrarna
Tryck
vidare på
och Följ instruktionen
för att ställa som under
(gäller
parameter
7600)
Returtemp.begr.
Service
4030
Returtemp.begr.
10
–
110°C
fabr.
50°C
4000Håll
Returtemperaturbegränsning
Håll in
förinatt återgå
för att Tryck
återgå
Är
endast
aktiverad då returgivare ärHåll4035
parametrarna
4000
Först.max.
– 9.9 fabr. -2.0
och
vidare
på
och
för
att
ställa
inoch
förmen
att-9.9
återgå
Följ instruktionen som
4030
Returtemp.begr.
10
–
110°C
fabr. 50°C
Returtemp.begr.
Följ
instruktionen
som
under
datum
tid
tryck
gånger till
Returtemperaturbegränsning
Tryck
och
vidare
på
och
för
ställa
•
Service
4036
Först.min.
-9.9
–
9.9 på
fabr.att
0.0tre
Är endast aktiveradparametrarna
då returgivare är 4035 Först.max. -9.9 ansluten.
– Returtemp.begr.
9.9 fabr. -2.0
4037 I – under
tid OFF/1
– 50sek
fabr. 25sek
4030tid
Returtemp.begr.
10 – 110°C gånger
fabr. 50°Ctill
Service
Följ
instruktionen som under datum och
men
tryck på
FöljService
instruktionen
datum
och tid (ovan)
men tryck på
sju gånger till och följande display visas:
Returtemperaturbegränsning
Returtemperaturbegränsning
4036
Först.min.
-9.9 – 9.9tre
fabr.
0.0för att återgåparametrarna
in 4000
ansluten.
Är endast
aktiverad då returgivare är 4035 Först.max.
4030
– 110°C
4085 Returtemp.begr.
Prioritet ON/OFF10fabr.
OFF fabr. 50°C
-9.9 – 9.9 Håll
fabr. -2.0
instruktionen
som
4037
tid
OFF/1 tre
– 50sek
fabr. till
25sek
Tryck Tryck
och
vidare
för
attparametrarna.
ställa
på
och
vidare på
på -9.9
och
att
ställa
Följ
instruktionen
som
datum
och tid men tryck på
sjuFölj
gånger
till
+under
– för-2.0
endast
aktiverad
ärService
Följansluten.
instruktionen
Följininstruktionen
som
som
datum
underoch
datum
tid4036
men
och
tryck
tidI –men
på
på
gånger
gånger
till då returgivare
4035
Först.max.
–och
9.9
fabr.
Returtemp.begr.
Först.min.
-9.9tryck
– 9.9 Är
fabr.
0.0tre
4000
Håll
för
attunder
återgå
4085 Prioritet ON/OFF fabr. OFF
Tr
parametrarna
4036 Först.min. -9.9 – 9.9 fabr. 0.0
8000
Tryck
och 4037
vidare
påOFF/1och
för25sek
att ställa
I – tid
– 50sekansluten.
fabr.
4030
Returtemp.begr.
10 –datum
110°C fabr.
50°C
HållFölj
in 4037
för att
återgå.
Håll Returtemp.begr.
in 4000
för att återgå
4000
instruktionen
som
under
och
tid
men
tryck
på
sju
gånger
till
tid OFF/1 – 50sek fabr. 25sek
oc
4085 Prioritet ON/OFF fabr. OFF Är endast aktiverad då returgivare är I –4035
Service
parametrarna
Först.max. -9.9 – 9.9 fabr. -2.0
Håll
in
för
att
återgå
Tryck
Tryck
och
vidare
och
på
vidare
och
på
och
för
att
ställa
för
att
ställa
4085
Prioritet
ON/OFF
fabr.
OFF
4030
Returtemp.begr.
10
–
110°C
fabr.
50°C
Returtemp.begr.
Returtemp.begr.
Optimering
pa
4036 Först.min.Tryck
-9.9 – 9.9 fabr.
• Optimering
Tr
ansluten.
och0.0vidare på
Är endast aktiverad
då returgivare
är 4035 Först.max. -9.9 – 9.9
fabr.
-2.0
8000
parametrarna
parametrarna
8000
4037
I
–
tid
OFF/1
–
50sek
fabr.
25sek
4030
Returtemp.begr.
4030
Returtemp.begr.
10
–
110°C
10
fabr.
–
110°C
50°C
fabr.
50°C
Följ
instruktionen
som
under
datum
och
tid
men
tryck
på
fyra
gånger
till
FöljOptimering
instruktionen
under
datum
och
tid
(ovan)
men
tryck
på
fyra
gånger
till
och
följande
display
visas:
4036 Först.min. -9.9 – 9.9 fabr.Håll
0.0 in
oc
för att återgå
och
för att ställa
ansluten.
8300 best.nr 087BXXXX
Service
Är
endast
Äraktiverad
endast aktiverad
då returgivare
dådatum
returgivare
är och4035
är
OFF
Service 4085 Prioritet ON/OFF
Först.max.
Först.max.
-9.9
– 9.9– 50sek
fabr.
-9.9
-2.0
– fabr.
9.9
fabr.
-2.0
Tryck fabr.och
vidare på
40374035
Itryck
– tid
OFF/1
25sek
Tryck
på instruktionen
och vidare på som
och +under
för att
ställa parametrarna.
Följ
tid
men
på
fyra
gånger
till
–
Håll
in
för
att
återgå
8301
Version
ABBBCCWWYY
8000
pa
parametrarna
4036 Först.min.
-9.9
Först.min.
–ON/OFF
9.9 fabr.
-9.9fabr.
0.0
–5000
9.9
fabr. 0.0
Hållansluten.
in
för att återgå
ansluten.
40854036
Prioritet
OFF
8310
Bakgr.
Ljus
OFF/1
–
30
fabr.
16
och
för
att
ställa
8300
best.nr
087BXXXX
Tryck
och
vidare
på
och
för
att
ställa
4037
I
–
tid
4037
OFF/1
I
–
–
tid
50sek
OFF/1
fabr.
–
50sek
25sek
fabr.
25sek
Service
Man
kanin
ställaHåll
5011
OFFåtergå
om
villåtergå
ha samma nattsänkning oavsett utetemperatur.
Håll
förpåin
att
förman
att
8311 Version
KontrastABBBCCWWYY
0 – 20 fabr. 10
5000
Optimering
8301
4085på
Prioritet
4085
ON/OFF
Prioritet
fabr.
ON/OFF
OFF
fabr.
OFF
parametrarna
Tryck
och
vidare
och
för
att
ställa
parametrarna
Man kan ta bort eller ändra sommarurkopplingen med 5179.
8315
Språk
fabrik.
English
Håll
in – 30 för
Håll
in
för
att
återgå
8310 Bakgr. Ljus
OFF/1
fabr.att
16 återgå
5011 Sänkn. Gräns OFF/-29 – 10°C fabr. -15°C
Optimering
parametrarna
8320
MOD
adress
0
–
247
fabr.
0
8311 Kontrast 0 – 20 fabr. 10
Håll in
för att återgå.
5012 Forcering OFF/1 – 99% fabr. OFF
5011 Sänkn. Gräns OFF/-29 – 10°C fabr. -15°C
8315 Språk fabrik. English
Håll
in
för
att
återgå
5013
Ramp
OFF/1
–
99min.
fabr.
OFF
Man
kan
ställa
5011
på
OFF
om
man
vill
ha
5012 Forcering OFF/1 – 99% fabr. OFF
8320 MOD adress 0 – 247 fabr. 0
Optimering OFF/10 – 59 fabr. OFF
fabr.nattsänkning
OFF
Man kan ställa 5011 på OFF om man vill ha 5013 Ramp OFF/1 – 99min.
samma
oavsett utetemperatur 5014
8301
5020
Baserad
på
RUM/UTE
fabr.
UTE
Optimering OFF/10 – 59 fabr. OFF
A = Hårdvara version
samma nattsänkning oavsett utetemperatur 5014
Man
kan
ta
bort
eller
ändra
sommarur5021
Totalstopp
ON/OFF
fabr.
OFF
5020 Baserad på RUM/UTE fabr. UTE
BBB = Mjukvara version
8301
5081 Ack.faktor 1 – 200 fabr. 100
Man kan ta bort eller ändra sommarurkopplingen
5021 Totalstopp ON/OFF
fabr. OFF med 5179
CC
Applikation
version
A = =Hårdvara
version
5179 sommarurk. OFF/1 – 50°C fabr. 18°C
5081 Ack.faktor 1 – 200
fabr.
WW
=
tillverkningsvecka
kopplingen med 5179
Håll
in100 för att återgå
BBB = Mjukvara version
5179 sommarurk. OFF/1 – 50°C fabr. 18°C
YY =
CC
= Tillverkningsår
Applikation version
Håll in
för att återgå
WW = tillverkningsvecka
Reglerparametrar
YY = Tillverkningsår
Reglerparametrar
Föjl instruktionen som under datum och tid men tryck på
fem gånger till
10
11
Föjl instruktionen som under datum och tid men tryck på
fem gånger till
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Inställning av temperaturer och värden.
Välj / retur
-23D[
Hur
man?
Hur navigerar
navigerar
man?Växla
Vad
betyder
symbolerna?
Den önskade
tilloppstemperaturen
påverkas
t ex av rumseller
returtemperatur.
2 sekunder
Vad betyder
symbolerna?
Växla mellan
mellan menylinjer.
menylinjer.
Växla mellan menylinjer.
Växla mellan menylinjer.
Återgå till meny för daglig användare.
Inställning
Inställning av
av temperaturer
temperaturer och
och värden.
värden.
Motorn stänger reglerventilen.
Välj / retur
Välj
/
retur
ECL 110 Comfort applikation 130.
Välj
/ retur
Översikt
inställningar
Välj / retur
2 sekunder
Hur
navigerar
man?
2
Väderkompenserad
regleringreglerventilen.
avVad
tilloppstemperatur
i fjärrvärmeoch panncentraler.
betyder symbolerna?
Motorn öppnar
2 sekunder
Växla
Kurva (Kurvlutning)
2 sekunder
sekunder
Återgå
till meny för daglig användare.
Växla mellan
mellan menylinjer.
menylinjer.
Återgå
till
meny
för
daglig
användare.
Återgå
till (parallellförskjutning)
meny för daglig användare.
Förskjutning
Återgå till meny för daglig användare.
Den
önskade
tilloppstemperaturen
påverkas
t
ex
av
rumseller
Inställning
av
temperaturer
och
värden.
önskade tilloppstemperaturen påverkas t exTemp.
av rumseller returtemperatur.
returtemperatur.
Den
önskade
tilloppstemperaturen
påverkas t ex av rums- ellerDen
returtemperatur.
Motorn
aktiverar
inte ventilen.
min. (minbegränsning
av tilloppstemp.)
Hur
navigerar
man?
Hur
navigerar
man?
Välj
/
retur
Välj
/
retur
Temp. max. (maxbegränsning av tilloppstemp.)
Vad betyder
symbolerna?
Motorn stänger
stänger
reglerventilen.
Vad
+
22 sekunder
Motorn
reglerventilen.
Motorn
stänger
reglerventilen.
Inställning av temperaturer
ochbetyder
värden.
Vad
symbolerna?
Pumpensymbolerna?
är i drift.
I-tid (tidskonstant för rumstemp.)
sekunder
Vad betyder
betyder
symbolerna?
Inställning av temperatur
och
av
värden.
Växla mellan menylinjer. Återgå
till
meny
för
daglig
användare.
–
Återgå till meny för daglig användare. Först. max. (begränsning av rumstemp. – max påverkan)
Motorn
öppnar
reglerventilen.
Den
önskade
tilloppstemperaturen
påverkas
t
ex
av rumseller returtemperatur.
Motorn öppnar
reglerventilen.
Först. min. (begränsning av rumstemp. - min påverkan)
Motorn
Pumpenöppnar
är inte reglerventilen.
i drift.
Välj / retur Växla mellan menylinjer.
Håll in två sekunder för att
återgå
till
meny
för
daglig
användare.
Begränsning (begränsning av returtemp.)
Välj / retur
Motorn aktiverar
aktiverar inte
inte ventilen.
ventilen.
Motorn
stänger
reglerventilen.
Först. max. (begränsning av returtemp. – max påverkan)
Vad
betyder
symbolerna?
Motorn
Motorn
aktiverar
inte
ventilen.
Regulatorn
är i inställning
sänkningsperiod.
Vad
betyder
symbolerna?
/ retur 2 sekunder
Växla mellanVälj
menylinjer
(begränsning av returtemp. – min påverkan)
Den
önskade
tilloppstemperaturen påverkas t exFörst.
av min.
rumseller returtemperatur.
Återgå till meny för
daglig
användare.
2
sekunder
Den
önskade
tilloppstemperaturen
påverkas
t ex
eller
returtemperatur.
Pumpen
är
för returtemp.)
Den önskade
tilloppstemperaturen påverkas t exI-tid
av(tidskonstant
rums- eller
returtemperatur.
öppnar
reglerventilen.
Pumpen
är ii drift.
drift.
Pumpen
är iförbereder
drift.
Regulatorn
sig Motorn
för inställning
(symbolen
blinkar).
Den
önskade
tilloppstemperaturen
påverkas
ex av
avförrumsrumsreturtemperatur.
Återgåsänkningsperiod
tilltmeny
dagligeller
användare.
Instruktion
regulator
;:::
$,/$1 341 ;CZ
-23D[
;:::
;::: 341 ;CZ
$,/$1
$,/$1 341
;CZ
-23D
[
-23D[
<
;:::
$,/$1 341 ;CZ
-23D[
;:::
$,/$1 341 ;CZ
-23D[
;:::
;::: 341 ;CZ
$,/$1
$,/$1 341
;CZ
-23D
[
-23D[
<
;:::
;::: 341 ;CZ
$,/$1
$,/$1Motorn
341
;CZ inte ventilen.
Motorn
stänger
reglerventilen.
-23D
[
aktiverar
Pumpen
är
inte
i
drift.
Regulatorn
är
i
inställning
komfortperiod.
-23D
[
Motorn
stänger
reglerventilen.
Vad
betyder
symbolerna?
Vad
betyder
symbolerna?
Motorn stänger reglerventilen.
Pumpen
är
drift.
Motorn stänger
Pumpen
är inte
inte iireglerventilen.
drift.
Vad betyder symbolerna?
Motorn öppnar reglerventilen.
Den önskade tilloppstemperaturen
Den
önskade
tilloppstemperaturen
påverkas
tt ex
rumsreturtemperatur.
Motorn
öppnar
reglerventilen.
Motorn
öppnar
reglerventilen.
Regulatorn
ärav
inställning
sänkningsperiod.
Motorn
öppnar
reglerventilen.
Pumpen
drift.
påverkas
t exär
av irumseller returRegulatorn
är
ii inställning
Regulatorn
är
i inställning
sänkningsperiod.
Deninställning
önskade
tilloppstemperaturen
påverkas
ex
av
rums- eller
ellersänkningsperiod.
returtemperatur.
förbereder
sig
för
komfortperiod
(symbolen
blinkar).
Motorn
öppnar
reglerventilen.
METRO-­
inställning
2175
1. 2
1.0
2176
0
2177
10 °C
30 °C
2178
90 °C
80 °C
3015
OFF
3182
-4.0
Sida
3183
0.0
4030
50 °C
4035
-2 .0
4036
0.0
4037
25 s
Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.)
4085
OFF
Sänkn.gräns (sänkningstemp. beroende av utetemp.)
5011
-15 °C
Forcering
5012
OFF
Ramp (referens rampning)
5013
OFF
5014
OFF
;:::
;:::
Optimering (tidskonstant för optimering)
temperatur.
Motorn
aktiverar
inte ventilen.
$,/$1
341
;CZ
$,/$1
341
;CZ
Motorn
aktiverar
inte
ventilen.
Baserad på (optimering baserad på rums-/utetemp.)
Motorn
stänger
reglerventilen.
Motorn
stänger
Motorn
aktiverar
inte
Regulatorn
förbereder
sig
Motornblinkar).
aktiverar
inte ventilen.
Pumpen
är inte
ireglerventilen.
drift.
-23D
[
Regulatorn
förbereder
sig för
för inställning
inställning sänkningsperiod
sänkningsperiod (symbolen
(symbolen blinkar).
blinkar).
Regulatorn
förbereder
sig
för
inställning
sänkningsperiod
(symbolen
Motorn
stänger
reglerventilen.
Motorn
aktiverar
inte ventilen.
ventilen.
-23D
[
Totalstopp
Regulatorn
Pumpenäräri inställning
i drift. komfortRegulatorn
i inställning
sänk-returtemperatur.
Den
önskade
tilloppstemperaturen
påverkasär
t ex
av irumseller
Motorn
öppnar
reglerventilen.
Pumpen
är
i
drift.
Regulatorn
ii inställning
Regulatorn
är
inställning
sänkningsperiod.
Pumpen
är
iär
Pumpen
är
i
drift.
period.
ningsperiod.
Regulatorn
ärdrift.
inställning komfortperiod.
komfortperiod.
Regulatorn
är
i
inställning
komfortperiod.
Motorn
öppnar
reglerventilen.
Den
önskade
tilloppstemperaturen
påverkas
t
ex
av
rumseller
returtemperatur.
Pumpen är i drift.
Fabrik­
inställning
Linje
5020
UTE
5021
OFF
Ack.faktor (filter för utetemp.)
5081
100
Urkoppling (gräns för sommarurkoppling)
5179
18 °C
40 °C
OFF
Säkerhetsföreskrift
Motorn stänger reglerventilen. Regulatorn förbereder sig för inPumpenförbereder
är inte i drift.
Regulatorn
sig för inMotorskydd
6174
OFF
Pumpen
är inte
iinte
drift.i drift.
Motorn
aktiverar
inte
ventilen.
Pumpen
är
Regulatorn
förbereder
sig för
för inställning
inställning
komfortperiod (symbolen
(symbolen blinkar).
blinkar).
ställning
sänkningsperiod
(symbol­
Pumpen
är inte
i drift.
Regulatorn
förbereder
sigärför
inställning
sänkningsperiod
(symbolen
blinkar).komfortperiod
ställning
komfortperiod
(symbolen
Regulatorn
förbereder
sig
Regulatorn
förbereder
för
inställning
komfortperiod
(symbolen
blinkar).
Motorn
aktiverar
inte
ventilen.
Motorn
stänger
För att
undvika
och
skador
på
utrustningen
det
absolut
nödvändigt
att
Pumpen
ärpersonskador
inte
i reglerventilen.
drift. sig
P-band
(proportionalband)
6184
80
K
200 K
en blinkar).
blinkar).
Motorn
öppnar
reglerventilen.
läsa och följa denna instruktion noga. Varningsskylten används för attRegulatorn
betona speciella
I-tid (tidskonstant för integrering)
6185
30 s
60 s
är i inställning sänkningsperiod.
Pumpen
är
ii drift.
Regulatorn
är
ii inställning
sänkningsperiod.
Regulatorn är i inställning sänkningsperiod.
Regulatorn
i inställning komfortperiod.
Skrotningsinstruktion:
Pumpen
är är
drift.
Motorn öppnar
reglerventilen.
Regulatorn
är
inställning
sänkningsperiod.
omständigheter
som
bör
tas
hänsyn
till.
Tid motor (motorventilens gångtid)
6186
35 s
96 s
Motorn
aktiverar inte ventilen.
Säkerhetsföreskrift
Neutralzon
3K
demonteras och dess
komponenter sorteras, om
Regulatorn
sig för inställning sänkningsperiod
(symbolen blinkar). Denna produkt ska 6187
För att undvika
personskador
och
skador påärutrustningen
är det absolut
nödvändigt
att läsaförbereder
och följa denna
Pumpen
inte
i
drift.
Regulatorn
förbereder
sig
för
inställning
sänkningsperiod
(symbolen
blinkar).
Regulatorn
förbereder
sig
för
inställning
sänkningsperiod
(symbolen
blinkar).
Regulatorn
förbereder
sig
för
inställning
komfortperiod
(symbolen
blinkar).
ECA
adress
(val
av
rumspanel
/
fjärrkontroll)
7010
OFF
Pumpen
är
inte
i
drift.
Motorn
inte ventilen.
Regulatorn
förbereder
sig för används
inställning
(symbolen blinkar).
Pumpen
är aktiverar
i drift.
möjligt, i olika grupper innan återanvändning eller skrotning.
instruktion
noga.
Varningsskylten
för attsänkningsperiod
betona speciella omständigheter
som bör tas hänsyn till.
Säkerhetsföreskrift
Pumpmotion
(motionering
av
pump)
7022
ON
Säkerhetsföreskrift
Säkerhetsföreskrift
Regulatorn är i inställning komfortperiod.
Regulatorn
är
i
inställning
sänkningsperiod.
Regulatorn
är
i
inställning
komfortperiod.
Följ
alltid
de
lokala
föreskrifterna
för
sophantering.
Pumpen
är
inte
i
drift.
Regulatorn
är
i
inställning
komfortperiod.
För
att
undvika
personskador
och
skador
på
utrustningen
är
det
absolut
nödvändigt
att
Ventilmotion
(motionering
av
ventil)
7023
OFF
För
att undvika
personskador
och skador på utrustningen är det absolut nödvändigt att
Regulatorn
är i inställningärsänkningsperiod.
För att
undvikaärpersonskador
skador på utrustningen
det
absolut
nödvändigt
att
Pumpen
i drift.
Regulatorn
är
i inställningoch
komfortperiod.
läsa
och
följa
denna
instruktion
noga. Varningsskylten
Varningsskylten används
används
för att
att betona
betona
speciella
Motortyp (kuggväxelmotor
/ termomotor)
7024
GEAR
Denna
symbol
indikerar
att
denna
del
av
informationen
bör
läsas
speciellt
noggrant.
läsa
och
följa
denna
instruktion
för
speciella
läsa Regulatorn
och följa denna
instruktion
noga. Varningsskylten används för attRegulatorn
betona speciella
förbereder signoga.
för inställning komfortperiod
(symbolen
blinkar).
är i inställning
sänkningsperiod.
Skrotningsins
Regulatorn
förbereder
sig
för
inställning
sänkningsperiod
(symbolen
blinkar).
Regulatorn
förbereder
sig
för
inställning
komfortperiod
(symbolen
blinkar).
Skrotningsins
Regulatorn
förbereder
sig
för
inställning
komfortperiod
(symbolen
blinkar).
Tappvv
prio
(stängd
ventil
/
normal
funktion)
7052
OFF
Skrotningsinstruktion:
omständigheter
som
bör
tas
hänsyn
till.
omständigheter
som bör tas (symbolen
hänsyn till. blinkar).
förbereder
sig för
inställning
sänkningsperiod
Pumpen
inte ibör
drift.
omständigheter
som
tassig
hänsyn
till.av informationen
Regulatorn
förbereder
förRegulatorn
inställning
komfortperiod
(symbolen
blinkar).
Denna
symbolärindikerar
att
denna
del
bör
läsas
speciellt
noggrant.
Frysskydd
°C
Säkerhetsföreskrift
Denna
Denna produkt
produkt
Regulatorn förbereder sig för
inställning sänkningsperiod (symbolen blinkar).
Denna produkt ska 7077
demonteras och 2dess
komponenter sorteras,
om
Regulatorn
är
i
inställning
komfortperiod.
Pumpstopp
7078
20
°C
Grundprinciper
för
applikation
130
till
ECL
Comfort
110
För
att
undvika
personskador
och
skador
på
utrustningen
är
det
absolut
nödvändigt
att
möjligt,
i
Regulatorn
iDanfoss
inställning
komfortperiod.
Regulatorn är i inställning sänkningsperiod.
möjligt, i olika
olika g
g
(gäller
förär
1.08
och givaren.
senare)
möjligt, i olika grupper
innan
återanvändning
eller skrotning.
VI.KT.G4.07
©mjukvaruversion
06/2012
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07
© Danfoss
06/2012
Normalt är
tilloppstemperaturen
alltid
anpassad
enligt
dina
önskemål.
Tilloppsgivaren
(S3)
är
den
viktigaste
Den
Temp.standby
(temperatur
vid
standby)
7093
10
°C
Regulatorn
är i inställning
komfortperiod.
läsa och följa denna instruktion noga. Varningsskylten används för att betona speciella
önskade tilloppstemperaturen vid S3 beräknas
i regulator ECL
Comfort 110,
baserat
på utetemperaturen. Ju lägre utetemFölj
Överst. (extern överstyrning)
7141 Skrotningsinstruktion:
Regulatorn
förbereder
sig
inställning
(symbolen
Följ alltid
alltid de
de lok
lok
Följ alltid de lokala föreskrifterna
för OFF
sophantering.
omständigheter
som
bör tas hänsyn
till.
Regulatorn
förbereder
sig för
förSäkerhetsföreskrift
inställning
komfortperiod
(symbolen blinkar).
blinkar).
Regulatorn
förbereder
sig
för
inställning
sänkningsperiod
(symbolenkomfortperiod
blinkar).
peratur, desto
högre förbereder
önskad
tilloppstemperatur.
Regulatorn
sig
för
inställning
komfortperiod
(symbolen
blinkar).
Knäckpunkt
7162
40
°C
Säkerhetsföreskrift
Säkerhetsföreskrift
Denna produkt ska demonteras och dess kompo
Säkerhetsföreskrift
För att
undvika personskador
och skador på utrustningen
är det(gäller
absolut
nödvändigt att
Motorventilen
(M1) öppnar
gradvis näroch
tilloppstemperaturen
är lägre än den
önskade
tilloppstemperaturen
och vice versa.
Min. gångtid
ventilmotor)
7189
10
För
att
undvika
personskador
skador
på
utrustningen
är
det
absolut
nödvändigt
att
För
att undvika
personskador
och skador
på
utrustningenbör
är det
absolut
nödvändigt
att
möjligt,
i
olika
grupper innan återanvändning el
Regulatorn
är
i
inställning
komfortperiod.
FörDenna
att undvika
personskador
och
skador
på
utrustningen
är
det
absolut
nödvändigt
att
Denna
symbol
indikerar
att
denna
del
av
informationen
läsas
speciellt
noggrant.
läsa
och
följa
denna
instruktion
noga.
Varningsskylten
används
för
att
betona
speciella
Denna
symbol
indikerar
atttilloppsdenna del av informationen
bör läsas
noggrant.
symbol
att denna
del
avinte
informationen
bör
speciellt
noggrant.
Somm./vint.
(val avspeciellt
sommar-/vintertid)
7198
ON
Returtemperaturen
(S4) indikerar
till instruktion
fjärrvärmeleverantören
bör
vara för hög.
Om
denläsas
är
det
kan
det
önskade
värdet
på
läsa
och
följa
denna
noga.
Varningsskylten
används
för
att
betona
speciella
läsa
och
följa
denna
instruktion
noga.
Varningsskylten
används
för
att
betona
speciella
Skrotningsins
läsa och följa
denna
instruktion
noga. Varningsskylten
används för
att betona speciella
omständigheter
som bör tas hänsyn till.
ECL adress (master-/slavadress)
7199 Följ alltid de lokala
15
temperaturen
justeras som
(till enbör
lägretas
nivå)
så att motorventilen
gradvis stänger.
Skrotningsinstruktion:
föreskrifterna
för sophanteri
Skrotningsins
omständigheter
hänsyn
till.
omständigheter
som
bör
tas
hänsyn
till.
Skrotningsinstruktion:
VI.KT.G4.07 ©
© Danfoss
Danfoss 06/2012
06/2012
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
Regulatorn
förbereder
sig förVI.KT.G4.07
inställning©komfortperiod
omständigheter
som
bör tas hänsyn
till.
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
Danfoss 06/2012 (symbolen blinkar).
DEN-SMT/DKVI.KT.G4.07
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07
© Danfoss 06/2012
Typ
7600
13
0
Denna
produkt
Säkerhetsföreskrift
Om
den uppmätta rumstemperaturen
inte motsvarar den önskade, kan den önskade tilloppstemperaturen justeras.
Säkerhetsföreskrift
Denna
produkt
ska
demonteras
och
dess
komponenter
sorteras,
om
Denna
Säkerhetsföreskrift
Denna
produkt
ska
demonteras
och
dess
komponenter
sorteras,
om
Bestnr.
8300
XXXX
möjligt,produkt
i olika g
För att undvika personskador ochFör
skador
på
utrustningen
är det absolut
nödvändigt
attutrustningen är det absolut nödvändigt att
att
undvika
personskador
och
skador
på
möjligt,
i
olika
grupper
innan
återanvändning
eller
skrotning.
Cirkulationspumpen körs när den önskade
tilloppstemperaturen
är högre och
än 20skador
°C (fabriksinställning)
eller om
utetemperamöjligt,
i olika g
För
att
undvika
personskador
på
utrustningen
är
det
absolut
nödvändigt
att
möjligt, i olika grupper
eller skrotning.
Denna
symbol indikerar
attatt
denna
av informationen bör läsas speciellt noggrant.
Ver. (version nr)
8301innan återanvändning
XXXX
läsa och följa denna instruktion noga.
Varningsskylten
används för
betonadel
speciella
turen är lägre än 2 °C (fabriksinställning).
läsa
och
följa
denna
instruktion
noga.
Varningsskylten
används
för
att
betona
speciella
Skrotningsinstruktion:
Följ alltid de lok
läsa
omständigheter som bör tas hänsyn
till.och följa denna instruktion noga. Varningsskylten används för att betona speciella
Bakgr.ljus (ljus i display)
8310 Skrotningsinstruktion:
16
Följ
alltid
de
lokala
föreskrifterna
för
sophantering.
Följ alltid de lo
omständigheter
som
bör
tas
hänsyn
till.
Följ
alltid
de
lokala
föreskrifterna
för
sophantering.
Skrotningsinstruktion:
Denna
produkt
ska
demonteras
och
dess
komponenter
sorteras,
om
VI.KT.G4.07
©
Danfoss
06/2012
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07
©
Danfoss
06/2012
omständigheter som bör tas hänsyn till.
Kontrast (kontrast i display)
8311
10
Denna
produkt
ska
demonteras
och
möjligt,
i
olika
grupper
innan
återanvändning
eller
skrotning.
Säkerhetsföreskrift
och dess
dess komp
komp
Språk
8315 Denna produkt
Englishska demonteras
Svenska
Denna symbol indikerar att denna del av informationen
bör läsas speciellt noggrant.
möjligt,
i
olika
grupper
innan
återanvändning
ee
För
att undvika
personskador
och skador
på
utrustningenbör
är det
absolut
nödvändigt
att
Denna
symbol
indikerar
att
denna
del
av
informationen
läsas
speciellt
noggrant.
Följ
alltid
de
lokala
föreskrifterna
för
sophantering.
möjligt,
i
olika
grupper
innan
återanvändning
symbol
indikerar att denna del av informationen
bör
läsas
speciellt
MOD
adress
(MODBUS
adress) noggrant.
8320
5
Denna symbol indikerar att denna del av informationen bör läsasDenna
speciellt
noggrant.
läsa och följa denna instruktion noga. Varningsskylten används för att betona speciella
Följ
alltid
lokala
föreskrifterna
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
Följ
alltid de
de
lokala
föreskrifterna för
för sophanteri
sophanteri
Skrotningsinstruktion:
VI.KT.G4.07
© Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07
© Danfoss
06/2012
DEN-SMT/DK
omständigheter
somatt
bör
tas hänsyn
till.
© bör
Danfoss
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012 DEN-SMT/DK
Denna symbol indikerar
denna
del avVI.KT.G4.07
informationen
läsas06/2012
speciellt noggrant.
Instruktion
ECL Comfort 110
Applikation 130
$
4
&
Väderkompenserad
reglering av
!
tilloppstemperatur
2
i fjärrvärme- och panncentraler
Bruksanvisning
Installation & Underhåll
DEN-SMT/DK
12
VI.KT.G4.07
© VI.KT.G4.07
Danfossindikerar
06/2012© Danfoss
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
06/2012 del av informationen
Denna symbol
att denna
bör läsas speciellt noggrant.
Denna symbol indikerar att denna del av informationen bör läsas speciellt noggrant.
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
Denna symbol indikerar att denna del av informationen bör läsas speciellt noggrant.
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
Denna produkt ska demonteras och dess komponenter sorteras, om
möjligt, i olika grupper innan återanvändning eller skrotning.
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
Följ alltidDEN-SMT/DK
de lokala föreskrifterna för sophantering.
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
13
Vad betyder symbolerna?
Skrotningsinst
Denna produkt
möjligt, i olika g
Anslut från plint 9 till plint 1 samt frånECA
plint60
8 till
plint
/ 61
/ 622 / 63 aktiveras genom inställningarna i linje 7010.
omständigheter
som* bör
hänsyn till.
Motorn aktiverar
intetas
ventilen.
Är rumstemperaturen för låg?
Temperaturer översikt
ECA 60 / 61 / 62 / 63 får matningsspänning via ECL BUS vilket betyder att ECL BUS måste vara
Anslutning av rumspanel och fjärrkontrollpanel
Försäkra dig om att radiatortermostaterna inte begränsar rumstemperaturen.
mstemperatur
aktiv. ECL BUS aktiveras genom att ställa regulatorns adress till 15 (linje 7199).
du fortfarande
inteinte
kanfiuppnå
den önskade
rumstemperaturen genom att justera radiaInställning av önskad rumstemperaturOm
är viktig
även om det
nns någon
rumsgivare
2 sekunder
Pumpen är i drift.
Temperaturer
för låg. Öka den önskade rumstemperaturen.
Underhåll
/ rumspanel / fjärrkontroll ansluten. tortermostaterna är tilloppstemperaturen
Underhåll
Anpassa regulator ECL Comfort 110
Daglig användning
;:::
$,/$1
341 (förval
;CZ
När du kör
igång användning
regulatorn första gången kommer den
attknappen
be digföratt
välja
språk
Tryck på
att se
temperaturen
vid
resp. givare (S1-S4).
Daglig
Hur
navigerar
man?
[
Tryck på valfri knapp för att-23D
tända bakgrundsljuset.
är engelska).
Temperaturer översikt
2 sekunder
Gå in i menyerna för underhåll.
ECA 60 / 61 / 62 / 63 aktiveras genom inställningarna i linje 7010.
* Anslut från plint 9 till plint 1 samt från plint 8 till plint 2
2 sekunder
Är rumstemperaturen för låg?
ECA
60 / 61 / 62 / 63 fårär
matningsspänning via ECL BUS vilket betyder att ECL BUS måste vara
Temperaturer
Pumpen
är
inte
i
drift.
Inställning
av
önskad
rumstemperatur
Försäkra dig om att radiatortermostaterna inte begränsar rumstemperaturen.
Växla mellan temperaturdisplayer:
Gå inadress
i menyerna
för7199).
underhåll.
aktiv. ECL BUS aktiveras genom att ställa regulatorns
till 15 (linje
Om du fortfarande inte kan uppnå den önskade
rumstemperaturen genom att justera
radiaviktigönskade
även omoch
det
inte
finns någon rums­ påverkas t ex av rums- eller returtemperatur.
Inställning
av temperaturer
värden.
Den
tilloppstemperaturen
2rumsgivare
sekunder
S1:
Tryck
på
valfri
knapp
för
att
tända
bakgrundsljuset.
stemperatur
är
viktig
även
om
det
inte
fi
nns
någon
tortermostaterna är tilloppstemperaturen
förknappen
låg. Öka den
rumstemperaturen.
Tryck på
för önskade
att se temperaturen
resp. givare (S1-S4).Regulatorn
givare
/ rumspanel
/ fjärrkontroll
ansluten.
Aktuellvid
utetemperatur
är i inställning
sänkningsperiod.
ansluten.
Denna
symbol
indikerar
att denna
del av informationen bör läsas speciellt noggrant.
För att ställa in önskad rumstemperatur, använd
<
$,/$1 341 ;C[
-23D
Ackumulerad utetemperatur
/1W*
5$-2*
+ –
Följ alltid de lok
Datum – tid
*3D43$ ;=
"*D43$ ;<
1000
låg?
ECA 60Är
/ 61rumstemperaturen
/ 62
/ 63 aktiveras
genomför
inställningarna
i linje 7010.
Motorn
stänger
reglerventilen.
översikt
åg? Temperaturer
knapparna
tills ni nått
önskad
temperatur. Inställning avVäxla
ECA 60 /Försäkra
61
/ 62 / 63dig
får om
matningsspänning
via ECL BUS vilketinte
betyder att ECL BUS måste vara
önskadmellan
rumstemperatur
menylinjer.
Växla
mellan
temperaturdisplayer:
att
radiatortermostaterna
Regulatorn förbereder sig för VI.KT.G4.07
inställning
sänkningsperiod
ortermostaterna inte begränsar rumstemperaturen.
aktiv. ECL BUS aktiveras genom att ställa regulatorns adress
till 15 (linje 7199).© Danfoss 06/2012
n uppnå den
önskade rumstemperaturen genom
2 sekunder
S1: att justera radiabegränsar
rumstemperaturen.
Om
du
fortfarande
Motorn öppnar reglerventilen.
S2:
pstemperaturen
för låg. Ökaför
den
rumstemperaturen.
Tryck på knappen
attönskade
se temperaturen
vid resp. givare (S1-S4).
Aktuell utetemperatur
Det är (symbolen
endast nödvändigt
ändra datum och tid i samband med igångkörning
blinkar). attDEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
av regulator ECL Comfort 110 eller efter ett strömavbrott som varat mer än
36 timmar (se avsnitt 6 ”Anpassa regulator ECL Comfort 110”).
inte kan
uppnå denär
önskade
rumstemperaturen
Aktuell rumstemperatur
temperatur
Regulatorn
i inställning
komfortperiod.
Ackumulerad utetemperatur Ändra önskad Välj
/ retur genom
Önskad rumstemperatur
att justera radia- tortermostaterna är
*3D43$ ;=
"*D43$
;<
2 sekunder
*3D14, <:
*3D14, <:
r-2*14, <;
*3D3(++>=
r-2*3(++><
Pumpen är inte i drift.
*
Anslut från plint 9 till plint 1 samt från plint 8 till plint 2
le i ditt
system. Deutetemperatur
Ackumulerad
isplayer:
S2:
Vad betyder symbolerna?
S3:
<
Önskad*3D43$
rumstemperatur;=
Acceptera
ochinte
gåallatill nästa meny.
ECL Comfort, vilka
"*D43$ ;<
<
r-2*14,
Motorn aktiverar
inte <;
ventilen.
Växla mellan temperaturdisplayer:
tilloppstemperaturen
för låg. Ökasig
denför
önskade
Regulatorn
förbereder
inställning komfortperiod (symbolen blinkar).
S1: Håll in
2 sekunder. Tryck
respektive
Inställning
av Återgå
önskad
rumstemperatur
är
viktig
även
om
det
inte
fi
nns
någon
rumsgivare
till meny
för
daglig
användare.
S2:på knappen för att se temperatiren
S3: vid
rumstemperaturen.
e temperaturen
vid resp. givare (S1-S4).
Aktuell utetemperatur
rumspanel
fjärrkontroll ansluten. Pumpen är i drift.
rumstemperatur med/knapparna
Aktuell /tilloppstemperatur
givare (S1-S4). Växla mellanAktuell
temperaturdisplayerna
översikt
Välj dittTemperaturer
språk.
Önskad tilloppstemperatur
Ärlämna
rumstemperaturen
för låg?
Tryck för att
temperaturöversikten.
Tilloppstemp.
(reglering av tilloppstemperatur)
ECA 60 / 61 / 62 / 63 aktiveras genom inställningarna i linje 7010.
2000
60 / 61 / 62 / 63 får matningsspänning via ECL BUS vilket betyder att ECL BUS måste vara
VärmekurvaECA
aktiv. ECL BUS aktiveras genom att ställa regulatorns adress till 15 (linje 7199).
ECL Comfort 110 reglerar värmesystemet enligt den önskade tilloppstemperaturen
under eventuell påverkan av retur- och/eller rumstemperatur.
Försäkra dig om att radiatortermostaterna inte begränsar rumstemperaturen.
Om du
S4:fortfarande inte kan uppnå den önskade rumstemperaturen genom att justera radiatortermostaterna
är tilloppstemperaturen för låg. Öka den önskade rumstemperaturen.
Aktuell returtemperatur
Aktuell tilloppstemperatur
n blirAktuell
minst utsatt
för direkt
rumstemperatur
Säkerhetsföreskrift
tur du valt
Regulatorn är i inställning sänkningsperiod.
När
språk
kommer
att fråga
datum
och tid.
*3D3(++>=
*3D43$
;= regulatorn
<:dig omÖnskad
mperaturgivare
Önskad*3D14,
tilloppstemperatur
eller frånluftsventiler.
begränsning
av returtemperatur Akt. T ret. [email protected]
Önskad rumstemperatur
;:::
"*D43$
;<ställe i dittr-2*14,
r-2*3(++><
Begr T ret. och
[email protected] skador på utrustningen är det absolut nödvändigt att
<;Temperaturer
översikt För att undvika personskador
$,/$1
341
peraturgivarna
är placerade
på rätt;CZ
system. De
läsa ochRegulatorn
följa denna
instruktionsig
noga.
Varningsskylten
används
för(symbolen
att betona
speciella
förbereder
för inställning
sänkningsperiod
blinkar).
m nämns
med värmeväxlare
m
nedan
till S4:
ECL Comfort,
vilka inte alla
Den önskade
tilloppstemperaturen
definieras av fem inställningar: max.
-23D
[
S1: är de som används
S2:
S3:
S4: temperaturöversikten.
Tryck för att lämna
2 sekunder
arensS3:
utlopp till
pplikation.
omständigheter som bör tas hänsyn till.
34,n3(#
*3D14, <:
##n,,n88
''F,,<;
r-2*14,
Om temperaturen visas på displayen som
"- -"
är givaren i fråga inte ansluten.
"- - -" är givaren
kortlsuten.
8
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
returtemperatur
Aktuell tilloppstemperatur
Tryck på knappen
för att se temperaturen vid resp.
givare
(S1-S4).
tilloppstemperatur, min. tilloppstemperatur,
Aktuell utetemperatur AktuellAktuell
rumstemperatur
Aktuell tilloppstemperatur
Aktuell
returtemperatur
Önskad begränsning av returtemperatur
Önskad tilloppstemperatur
Regulatorn
är
i
inställning
komfortperiod.
Ackumulerad
utetemp­
Önskad
rumstemperatur
Önskad
tilloppstemperatur
Önskad begränsning av
Den önskade
t ex av
rums- eller returtemperatur.
eras på den sida
av byggnaden
där dentilloppstemperaturen
blir minst
utsatt
för direkt påverkas
eratur av dörrar, fönster eller frånluftsventiler.
returtemperat
monteras i närheten
Växla mellan temperaturdisplayer:
Önskad
tilloppstemperatur
OmRegulatorn
temperaturen visas
på displayen som
8
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
S4:
förbereder
sig för inställning DEN-SMT/DK
komfortperiod (symbolen
blinkar).
Val
av
inställning
U,
S1:
Motorn
stänger
reglerventilen.
r ESM-11 eller ESMC)
"- -"
är givaren i fråga inte ansluten.
<¡$>Manuell reglering
Aktuell
returtemperatur
Aktuell
utetemperatur
på
för att lämna
15
blandningspunkten.
I systemtemperaturöversikten.
med värmeväxlare Under normal drift (AUTO) visar symbolerna
inställning
som
ur cm från Tryck
"- -Om
-"vilken
är givaren
kortlsuten.
temperaturen
visasråder.
på displayen som:
Önskad
begränsning
av
returtemperatur
Ackumulerad
Väljutetemperatur
den dag du vill ändra inställningarna på.
oss att använda dykgivare ESMU i växlarens utlopp till
*3D3(++>=
r-2*3(++><
Akt. T ret. [email protected]
Begr T ret. [email protected]
45
Skrotningsinstru
kurvlutning, förskjutning och knäckpunkt.
Denna produkt sk
möjligt, i olika gru
45
Följ alltid de lokala
*3D3(++>=
r-2*3(++><
Akt. T ret. [email protected]
*3D43$ ;=
ret. (hh)
[email protected] och minut (mm).
”--” är givaren i fråga inte ansluten.
Ställ in dag (dd),
månad
(mm),reglerventilen.
årBegr
(yy), Ttimme
Motorn
öppnar
"*D43$ ;<
Välj inställning.
Dagens tidsprogram ”---” är givaren kortsluten.
-23D
[
Denna symbol indikerar att denna del av informationen bör läsas speciellt noggrant.
laceras.
-2#
&
S2:
T ret. aktiverar
[email protected]
inte ventilen.
urtemperatur Akt. Motorn
Aktuell rumstemperatur
Begr
T
ret.
[email protected]
Val av inställning
Ändra
nflöde. värden.
*3D14, <: VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
-23D DEN-SMT/DK
[
Önskad rumstemperatur Säkerhetsföreskrift
Val av inställning
Under
normal
drift
(AUTO)
visar
symbolerna
vilken
inställning
som
råder.
r-2*14,
<;
Manuell
reglering
-2#
&
För
att
undvika
personskador
och
skador
på
utrustningen
är
det
absolut
nödvändigt
att
ontroll ECA 61 / 63) Pumpen är i drift.
Ändra inställning (AUTO, KOMFORT, SÄNKNING eller STANDBY).
Den första displayen visar dig startpunkten på den första komfortperioden (”Start per1”).
Värmekurva
<
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
8
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
45
V
Kurvlutning
Max tilloppstemperatur Skrotningsinstru
Förskjutning
DEN-SMT/DK
45
s. Placera den
intenormal
på
den dag duvilken
vill ändra
inställningarna
på.
Under
drift (AUTO) visarVälj
symbolerna
inställning
som
råder.
läsaperiods
och följa
denna instruktion noga. Varningsskylten används för att betona speciella
Se eller
ändra denna
startpunkt.
S3:
Acceptera
vald
tiddär
och
dag.
omständigheter
som bör tas hänsyn till.
Aktuell av
tilloppstemperatur
Inställning
personligt
tidsprogram
Pumpen
är KOMFORT,
inte
i drift.
örets yta ärÄnra
ren och
jämn
givaren
placeras.
Välj inställning.
+
– stapeln
inställning
(AUTO,
SÄNKNING
eller STANDBY)
med
5 sekunder
Dagens
tidsprogram
Den
första
blinkar.
Önskad tilloppstemperatur
Gå till MANUELL.
ESM-11 eller ESMC)
d placeras i / på ett rör
med returvattenfl
Regulatorn
är i öde.
inställning sänkningsperiod.
Det är S4:
endast möjligt att ställa in ett personligt tidsprogram om regulator ECL Comfort 110
När
du valtECA
språk
och
ochECA
tid61är/ 63)
inställt,
kommer
regulatorn att fråga dig om
0, rumspanel
60 / 62
ellerdatum
fjärrkontroll
SÄNKNING eller STANDBY).
har ettAktuell
inbyggtreturtemperatur
tidsprogram ECA 110. Ändra inställning (AUTO, KOMFORT,
Inställning av personligt tidsprogram (tillbehör)
Manuell
reglering
Ventilmotor M1 öppna (
)
det
rum
där
temperaturen
ska
regleras.
Placera
den
inte
på
Den första displayen visar dig startpunkten på den första komfortperioden (”Start per1”).
applikation. Regulatorn förbereder
Det
är
endast
möjligt
att
ställa
in
ett
personÖnskad
begränsning
av
returtemperatur
sig
för
inställning
sänkningsperiod
(symbolen
blinkar).
Välj den fönster
dag du eller
ändra
inställningarna
eten av radiatorer,
dörrar.
ändra
Displayen
visarvill
aktuell
dag
och Se
tid.eller+på.
– denna periods startpunkt.
Se eller ändra slutpunkten (”Stopp per1”) för den första komfortperioden.
Ventilmotor M1 stänga (
)
Inställning
av personligt
tidsprogram
ligt tidsprogram
om regulator
ECL Comfort
Välj inställning.
5 sekunder
Dagens
Den första
blinkar.
Välj dentidsprogram
dag
du vill ändraärinställningar
på.stapeln
110symbol
har ett
inbyggt
tidsprogram
ECAdel
110.av
8
VI.KT.G4.07
© Danfoss
06/2012
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
Nästa stapel blinkar.
Regulatorn
i inställning
komfortperiod.
Gå till MANUELL.
Denna
indikerar
att denna
informationen
bör läsas speciellt
noggrant.
ation.
-23D [
-2# & *3D3(++>=
3 13/$1;:CF::
r-2*3(++><
-2QQQQNaQQQaaQ
-23D [
-2# &
Akt. T ret. [email protected]
Begr T ret. [email protected]
-2# &[
<Bn:=n:ABF=< 3 13/$1;:CF::
//+(* 3(.3.///$1;;<F::
-2QQQQNaQQQaaQ
-2QQQQNaMQQaaQ
-23DVI.KT.G4.07
[
8/ +Regulatorn
förbereder sig för inställning komfortperiod (symbolen blinkar).
-2#
&
–
Dagens tidsprogram
<
<
<
reglering
Den första displayen visar dig startpunkten på den första komfortperioden (”StartManuell
per1”).
Se
eller
ändra
denna periods
startpunkt.
tällningarna
på.första
Den
displayen
visar dig
Seändra
eller ändra
slutpunkten
Seför
eller
ändra
nästa periods
eller
ändra
startpunkten
(”Start per2”)
nästa
komfortperiod.
Se för
eller
ändra
Se eller
slutpunkten
(”Stopp Se
per1”)
den
förstastartpunkten
komfortperioden.
ur.
startpunkten
på
den
första
(”stopp
per1”)
för
den
första
start-/stoppunkt,
om nödvän(”Start
per2).
för
nästa
kom5 sekunder
vare (ESMU
eller
ESMB-12)
Välj inställning.
Den
första
stapeln blinkar.
Nästa
stapel
blinkar.
Gå
till
MANUELL.
komfortper­
ioden (”Start
per1”).
komfortperioden.
digt.
engivaren
enligt tillverkarens
specifikation.
Välj
applikationstyp.
fortperiod.
-2# &[
<Bn:=n:ABF=<
3 13/$1;:CF::
3.///$1;;<F::
3dag13/$1<;BF::
-2QQQQNaQQQaaQ
Displayen visar aktuell-2QQQQNaMQQaaQ
och tid.
are (ESMU,SeESM-11
eller ESMC)
eller ändra
denna periods
-2QQQQNaMQQaaQ
Säkerhetsföreskrift
pannfabrikantens
specifi
kation.
-23D
[
startpunkt.
2 sekunder
För
atteller
undvika
-2#absolut
& nödvändigt att Ventilmotor M1 öppna (
11,
ESMB-12,
ESMC
ESMU)personskador och skador på utrustningen är det
görstartpunkten
på den
Starta
valdskador
applikation.
att undvika
på första komfortperioden (”Start per1”).
Den
första
stapeln
blinkar.instruktion
Nästa
stapel Varningsskylten
blinkar. (”Start per2”)
läsa
och
följatemperatur.
denna
noga.
används
förperiods
att betona
speciella
den
mäterSe
en
representativ
eller
ändra
för
nästanästa
komfortperiod.
Se eller
ändra
start-/stoppunkt,
om nödvändigt.
startpunkt.
eller
ändra slutpunkten
(”StoppSeper1”)
för denstartpunkten
första komfortperioden.
Ventilmotor M1 stänga (
2)
omständigheter som bör tas hänsyn till.
5 sekunder
Nästa stapel blinkar.
ytan.
Gå till MANUELL.
3 13/$1;:CF::
3.///$1;;<F::
3 13/$1<;BF::
Gå till avsnittet
”Underhåll” för övriga
inställningar
i din regulator.
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
-2QQQQNaQQQaaQ
-2QQQQNaMQQaaQ
-2QQQQNaMQQaaQ
3.///$1<<<F::
-2QQQQNaMQQaaQ
Ventilmotor M1 öppna (
)
DEN-SMT/DK
Pump P1 i drift (
)
Ventilmotor M1 stänga (
)
Pump P1 frånkopplad (
Manuell
Ventil
FRÄN
45
Min tilloppstemperatur
)
Pump
Manuell
ON
Utetemperatur
<¡$>
Pump P1 i drift (
)
Pump P1 frånkopplad (
)
Manuell
Manuell
) -23D
Ventil
FRÄN
[kanONpåverkas av anslutna givare, ”Forcering” och ”Ramp”
Pump
Den önskade tilloppstemperaturen
Skrotningsinstruktion:
-2#
&
etc.
Denna produkt ska demonteras och dess komponenter sorteras, om
möjligt, i olika grupper innan återanvändning eller skrotning.
Välj inställning.
)
Följ alltid de lokala föreskrifterna för sophantering.
Manuell
Manuell
reglering
användas i underhållssyfte. I manuell reglering inaktiveras alla
) -23D
Pump[ ON automatiska regler-börochendast
säkerhetsfunktioner!
1.0
-2# DEN-SMT/DK
&
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012 Tidsprogrammet har alltid två komfortperioder
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
11
per dag. Start- och stopptiderna kan ställas in
Denna symbol indikerar att denna del av informationen
bör
läsas
speciellt
noggrant.
i halvtimmesintervaller
(30 min).
3
13/$1<;BF::
3.///$1<<<F::
143.///$1;;<F::
Kurva (Kurvlutning)
2175
-2QQQQNaMQQaaQ
-2QQQQNaMQQaaQ
-2QQQQNaMQQaaQ
Välj inställning.
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
nte givaren efter att den har skruvats fast, för att undvika skador på
Ventilmotor M1 öppna (
)
V
DEN-SMT/DK
Välj inställning.
)
9
Pump P1 i drift (
Följ alltid de lokal
Manuell
Ventil
FRÄN
Det är endast möjligt att ställa in ett personligt tidsprogram om regulator ECL Comfort 110
har ett inbyggt tidsprogram ECA 110.
© Danfoss 06/2012
Displayen visar aktuell dag och tid.
Denna produkt sk
Knäckpunkt möjligt, i olika gru
Manuell
Se eller ändra
startpunkten
per2”)
för
nästa
komfortperiod.
eller
ändra
nästa
periods
start-/stoppunkt,
om nödvändigt.
Tidsprogrammet
har(”Start
alltidSe
två
komfortperioder
per dag.
Start- och stopptiderna
kan ställas inM1
i halvtimmesintervaller
(30Pump
min). P1 frånkopplad (
Stopp per1”) för den
första komfortperioden.
Ventilmotor
stänga (
)
Ventil
FRÄN
42
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
9
Inställningsområde
Fabriksinställning
15
Förskjutning (parallellförskjutning)
[oC]
150
2.2
2.6
3.0
3.5
Inställningsområde
-20 ... 20
4.0
140
130
1.8
2176
Fabriksinställning
0
Anpassa parallellförskjutningen på värmekurvan med ett antal grader, om så önskas.
120
110 1.4
100
90
Huruvida det är det rätta att ändra ”Kurva” (vid utetemperatur under 0 °C) eller parallellförskjutningen (vid utetemperatur över 0 °C) beror på det individuella värmebehovet.
1.0
80
Små ökningar eller minskningar i värmetemperaturen kan göras via parallellförskjutningen.
70
60
0.6
Temp. min. (minbegränsning av tilloppstemp.)
50 0.4
Inställningsområde
10 ... 150 °C
0.3
40
0.2
30 0.1
-40
Fabriksinställning
10 °C
Välj den minsta tillåtna tilloppstemperaturen i ditt system. Ändra fabriksinställningen,
om så önskas.
20
10
2177
-30
-20
-10
0
10
20
30
[oC]
Temp. max. (maxbegränsning av tilloppstemp.)
Hur bestämma en ny värmekurva, om nödvändigt:
Välj den dimensionerande tilloppstemperaturen för ditt system och den
dimensionerande utetemperaturen för din ort. Ta den värmekurva som ligger
närmast skärningspunkten för dessa två värden.
Inställningsområde
10 ... 150 °C
2178
Fabriksinställning
90 °C
Välj den högsta tillåtna tilloppstemperaturen i ditt system. Ändra fabriksinställningen,
om så önskas.
Inställningen av önskad rumstemperatur påverkar den önskade tilloppstemperaturen
(värmekurvan) oavsett om en rumsgivare är ansluten eller inte.
Inställningen av ”Temp. max.” har högre prioritet än inställningen av ”Temp. min.”.
Golvvärmesystem
Golvvärmesystem
Denna
regulator
är är
fabriksinställd
Denna
regulator
fabriksinställdför
förradiatorsystem,
radiatorsystem,vilka
vilkanormalt
normalthar
harhög
hög tilloppstillopps- temperatur.
Förtemperatur.
att reglera golvvärmesystem,
vilka normalt har
tilloppstemperatur,
behöver du ändra
För att reglera golvvärmesystem,
vilkalåg
normalt
har låg tilloppstemperatur,
”Kurva”
enligt
typ
av system
hartyp
(typisk
inställning:
behöver
du den
ändra
”Kurva”
enligtduden
av system
du har0.5).
(typisk inställning: 0.6).
16
14
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
17
Rumstemp. begr. (begränsning av rumstemperatur)
3000
Detta avsnitt är endast nödvändigt om du har installerat en rumsgivare eller rumspanel /
fjärrkontroll.
Regulatorn anpassar automatiskt den önskade tilloppstemperaturen för att eliminera
skillnaden mellan önskad och aktuell rumstemperatur.
B: Reglering av referensrumstemperatur
Använd denna begränsning om ditt värmesystem inte är utrustat med
radiatortermostater och du väljer ett rum med rumsgivare som referens
för resten av rummen.
Ställ in ett positivt värde på ”Först. min.” och ett negativt värde på ”Först. max.”.
Det finns två grundprinciper för reglering av rumstemperatur.
Påverkan
A: Maxbegränsning av rumstemperatur
Använd denna begränsning om ditt värmesystem är fullt utrustat med
radiatortermostater och du också vill uppnå en maxbegränsning av rumstemperaturen.
Regulatorn kommer att ta hänsyn till andra yttre värmekällor, t.ex. solinstrålning,
braskamin etc.
”Först. min.”
Önskad rumstemperatur
Aktuell rumstemperatur
Påverkan
”Först. max.”
”Först. min.”
Önskad rumstemperatur
Aktuell rumstemperatur
Rumsgivaren i referensrummet mäter den aktuella rumstemperaturen.
”Först. max.”
Om det uppstår en skillnad mellan den aktuella och den önskade rumstemperaturen kan
den önskade tilloppstemperaturen korrigeras. Korrigeringen baseras på inställningarna i
linje 3182 och 3183. Denna korrigering kommer normalt att ge korrekt rumstemperatur.
Se också linje 3015.
”Först. max.” bestämmer hur mycket rumstemperaturen ska påverka den önskade
tilloppstemperaturen.
Exempel B1
Den aktuella rumstemperaturen är 2 ° för låg.
”Först. max.” är ställd på -3.5
”Först. min.” är ställd på 2.0
”Kurvlutning” är ställd på 1.8.
Resultat:
Den önskade tilloppstemperaturen förändras med 2 x 2.0 x 1.8 = 7.2 °.
Om “Först” är för hög och/eller “I-tid” för kort finns det risk för instabil reglering.
Exempel A1
Den aktuella rumstemperaturen är 2 ° för hög.
”Först. max.” är ställd på -4.0
”Först. min.” är ställd på 0.0
”Kurvlutning” är ställd på 1.8.
Exempel B2
Den aktuella rumstemperaturen är 2 ° för hög.
”Först. max.” är ställd på -3.5
”Först. min.” är ställd på 2.0
”Kurvlutning” är ställd på 1.8.
Resultat:
Den önskade tilloppstemperaturen förändras med 2 x (-3.5) x 1.8 = -12.6 °.
Resultat:
Den önskade tilloppstemperaturen förändras med 2 x (-4) x 1.8 = -14.4 °.
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
15
Denna begränsning baseras på PI-reglering, där P (förstärkning) svarar snabbt på
avvikelser och I (integreringstid) svarar långsammare och över tiden tar bort de små
utjämningarna mellan önskat och aktuellt värde. Detta görs genom att ändra den
önskade tilloppstemperaturen.
16
18
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
19
Returtemp. begr. (begränsning av returtemperatur)
I-tid (tidskonstant för rumstemp.)
3015
Inställningsområde
OFF / 1 ... 50 s
Fabriksinställning
OFF
Regulatorn ändrar automatiskt den önskade tilloppstemperaturen för att erhålla en
acceptabel returtemperatur, när returtemperaturen under- eller överstiger det inställda
värdet.
Reglerar hur fort rumstemperaturen anpassas till den önskade rumstemperaturen (I-reglering).
OFF:
1:
50:
Påverkan
‘”Först. min.” > 0
Reglerfunktionen påverkas inte av ”I-tid”
Den önskade temperaturen anpassas snabbt.
Den önskade temperaturen anpassas långsamt.
Begränsning
”Först. max.” > 0
Först. max. (begränsning av rumstemp. – max påverkan)
Inställningsområde
-9.9 ... 0.0
Returtemperatur
3182
”Först. max.” < 0
Fabriksinställning
-4.0
”Först. min.” < 0
Bestämmer hur mycket tilloppstemperaturen ska påverkas (minskas) om rumstemperaturen är högre
än den önskade rumstemperaturen (P-reglering).
-9.9:
0.0:
Denna begränsning baseras på PI-reglering, där P (förstärkning) svarar snabbt på
avvikelser och I (integreringstid) svarar långsammare och över tiden tar bort de små
utjämningarna mellan önskat och aktuellt värde. Detta görs genom att ändra den
önskade tilloppstemperaturen.
Rumstemperaturen har stor påverkan.
Rumstemperaturen har ingen påverkan.
Först. min. (begränsning av rumstemp. - min påverkan)
Inställningsområde
0.0 ... 9.9
3183
Fabriksinställning
0.0
Bestämmer hur mycket tilloppstemperaturen ska påverkas (ökas) om rumstemperaturen är lägre än
den önskade rumstemperaturen (P-reglering).
0.0:
9.9:
Rumstemperaturen har ingen påverkan.
Rumstemperaturen har stor påverkan.
4000
Om “Först” är för hög och/eller “I-tid” för kort finns det risk för instabil reglering.
Begränsning (begränsning av returtemp.)
Inställningsområde
10 ... 110 °C
4030
Fabriksinställning
50 °C
Ställ in den returtemperatur du accepterar i ditt system.
Ställ in den acceptabla nivån på begränsning av returtemperaturen.
När returtemperaturen under- eller överstiger det inställda värdet ändrar regulatorn
automatiskt den önskade tilloppstemperaturen för att erhålla en acceptabel
returtemperatur. Påverkan ställs in i linjerna 4035 och 4036.
20
21
18
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
Först. max. (begränsning av returtemp. – max påverkan)
Inställningsområde
-9.9 ... 9.9
4035
Exempel
Begränsningen av returtemperatur är aktiv under 50 °C.
”Först. min.” är ställd på -3.0
Den aktuella returtemperaturen är 2 ° för låg.
Resultat:
Den önskade tilloppstemperaturen förändras med (-3.0) x 2 = -6.0 °.
Fabriksinställning
-2.0
Bestämmer hur mycket tilloppstemperaturen ska påverkas om returtemperaturen är högre än önskad
”Begränsning” (linje 4030) (P-reglering).
Påverkan högre än 0:
Den önskade tilloppstemperaturen ökas när returtemperaturen överstiger den inställda
begränsningen.
Normalt är inställningen 0 i linje 4036 i fjärrvärmesystem eftersom en lägre returtemperatur
accepteras.
I panncentraler är normalt inställningen i linje 4036 högre än 0 för att undvika en för låg
returtemperatur. (se också linje 4035).
Påverkan lägre än 0:
Den önskade tilloppstemperaturen minskas när returtemperaturen överstiger den
inställda begränsningen.
Exempel
Begränsningen av returtemperatur är aktiv över 50 °C.
”Först. max.” är ställd på -2.0
Den aktuella returtemperaturen är 2 ° för hög.
Resultat:
Den önskade tilloppstemperaturen förändras med (-2.0) x 2 = -4.0 °.
Om mätningen av returtemperaturen endast används som en termometerfunktion ska
linjerna 4035 och 4036 ställas in på 0,0.
Inställningsområde
-9.9 ... 9.9
4037
Inställningsområde
OFF / 1 ... 50 s
Fabriksinställning
25 s
Reglerar hur fort returtemperaturen anpassas till den önskade returtemperaturen (I-reglering).
Normalt är inställningen i linje 4035 lägre än 0 i fjärrvärmesystem för att undvika en för hög
returtemperatur.
I panncentraler är normalt inställningen 0 i linje 4035 eftersom en högre returtemperatur
accepteras (se också linje 4036).
Först. min. (begränsning av returtemp. – min påverkan)
I-tid (tidskonstant för returtemp.)
OFF:
1:
50:
4036
Fabriksinställning
0.0
Bestämmer hur mycket tilloppstemperaturen ska påverkas om returtemperaturen är lägre än önskad
”Begränsning” (linje 4030) (P-reglering).
Reglerfunktionen påverkas inte av ”I-tid”
Den önskade temperaturen anpassas snabbt.
Den önskade temperaturen anpassas långsamt.
Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.)
Inställningsområde
ON / OFF
4085
Fabriksinställning
OFF
Välj huruvida begränsning av returtemperaturen ska överstyra minbegränsning av tilloppstemperaturen ”Temp. min.” (linje 2177).
Påverkan högre än 0:
Den önskade tilloppstemperaturen ökas när returtemperaturen understiger den
inställda begränsningen.
ON:
OFF:
Minbegränsning av tilloppstemperaturen är överstyrd.
Minbegränsning av tilloppstemperaturen är inte överstyrd.
Påverkan lägre än 0:
Den önskade tilloppstemperaturen minskas när returtemperaturen understiger
den inställda begränsningen.
22
20
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
19
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
23
Optimering
5000
Sänkn.gräns (sänkningstemp. beroende av utetemp.)
Inställningsområde
OFF / -29 ... 10 °C
Ramp (referens rampning)
Inställningsområde
OFF / 1 ... 99 min.
5011
Fabriksinställning
-15 °C
Under denna utetemperatur har den inställda sänkningstemperaturen ingen påverkan.
5013
Fabriksinställning
OFF
Den tid inom vilken den önskade tilloppstemperaturen ökas gradvis för att undvika belastningstoppar
i fjärrvärmeleverantörens nät.
Ställ in ramptiden för regulatorn.
-29 ... 10:
Sänkningstemperaturen beror av utetemperaturen, när utetemperaturen
överstiger inställt gränsvärde. Ju lägre utetemperatur, desto mindre sänks
temperaturen. När utetemperaturen understiger inställt gränsvärde,
uteblir sänkning av temperaturen.
OFF: Sänkningstemperaturen beror inte av utetemperaturen.
Temp. °C
Sänkning
Tid (min.)
100%
Inställning i linje 5013
0%
-29
-20
-10
0
10
20
Utetemperatur °C
Optimering (tidskonstant för optimering)
Inställning i linje 5011
Inställningsområde
OFF / 10 ... 59
Forcering
5012
Inställningsområde
OFF / 1 ... 99%
För att undvika pikar på belastningen i fjärrvärmeleverantörens nät, kan den önskade
tilloppstemperaturen ställas till att öka gradvis efter en sänkningsperiod. Detta gör att
ventilen öppnar gradvis.
Fabriksinställning
OFF
Förkortar uppvärmningstiden genom att öka den önskade tilloppstemperaturen med här inställd
procent.
5014
Fabriksinställning
OFF
Optimerar start- och stopptider för komfortperioder för att uppnå den bästa komforten vid den lägsta
energiförbrukningen. Ju lägre utetemperatur, desto tidigare går uppvärmningen igång.
Anpassa tidskonstanten för optimering.
Värdet består av två siffror. Dessa två siffror har följande betydelse:
Vänster siffra
1X
2X
3X
4X
5X
Ställ in den procent med vilken du vill att den önskade tilloppstemperaturen ska ökas
tillfälligt.
För att korta uppvärmningsperioden efter en sänkningsperiod, kan den önskade
tilloppstemperaturen höjas tillfälligt (max 1 timme). Vid optimering är forceringen
aktiv i perioden för optimering (linje 5014).
Byggnadens värmeackumulering
lätt
medium
tung
medium
tung
Systemtyp
Radiatorsystem
Golvvärmesystem
Om en rumsgivare eller en rumspanel / fjärrkontroll är ansluten upphör forceringen
när önskad rumstemperatur är uppnådd.
24
22
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
25
Höger siffra
X0
X1
•
X5
•
X9
OFF:
Dimensionerande temperatur
-50 °C
-45 °C
•
-25 °C
•
-5 °C
Kapacitet
stor
•
•
normal
•
liten
Totalstopp
5021
Inställningsområde
ON / OFF
Fabriksinställning
OFF
Bestäm huruvida du önskar ett totalstopp under sänkningsperioden.
ON:
Ingen optimering. Uppvärmningen startar och stoppar vid de tider som
är inställda i tidsprogrammet.
Den önskade systemtemperaturen sänks till ”Temp.standby” (linje 7093).
”Temp. min.” (linje 2177) överstyrs.
Önskad systemtemp. °C
Dimensionerande temperatur:
Den lägsta utetemperatur (vanligen bestämd av din systemkonstruktör i samband med
dimensionering av systemet) vid vilken värmesystemet kan upprätthålla den önskade
rumstemperaturen.
Exempel
Radiatorsystem och byggnadens värmeackumulering är medium.
Den vänstra siffran är 2.
Den dimensionerande temperaturen är -25 °C och kapaciteten är normal.
Den högra siffran är 5.
”Temp.standby”
Tid (min.)
OFF:
Resultat:
Inställningen ska ändras till 25.
Inget totalstopp.
Önskad systemtemp. °C
Det är endast möjligt att dra nytta av ”Optimering” om regulator ECL Comfort 110 har ett
inbyggt tidsprogram eller är ansluten till en ECA 61 / 63.
Baserad på (optimering baserad på rums-/utetemp.)
Inställningsområde
RUM / UTE
5020
”Temp.standby”
Fabriksinställning
UTE
Tid (min.)
Den optimerade start- och stopptiden kan baseras på antingen rums- eller utetemperatur.
Ack.faktor (filter för utetemp.)
RUM: Optimeringen baseras på rumstemperaturen, om den mäts.
UTE:
Inställningsområde
1 ... 200
Optimeringen baseras på utetemperaturen. Använd denna inställning
om rumstemperaturen inte mäts.
Fabriksinställning
100
Dämpar den uppmätta utetemperaturen med den inställda faktorn.
1:
200:
26
DEN-SMT/DK
5081
Snabb (låg ackumuleringsfaktor).
Långsam (hög ackumuleringsfaktor).
27
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
23
Urkoppling (gräns för sommarurkoppling)
5179
Inställningsområde
OFF / 1 ... 50 °C
Fabriksinställning
18 °C
Ställ in den utetemperatur vid vilken du vill att värmesystemet ska stanna. Ventilen
stänger och efter ungefär 3 min. stannar cirkulationspumpen. ”Temp. min” inställt i
linje 2177 ignoreras.
Temp.
Aktuell utetemp
Reglerparametrar
6000
Motorskydd
6174
Inställningsområde
OFF / 10 ... 59 min.
Fabriksinställning
OFF
Skyddar regulatorn från instabil temperaturreglering (och resulterande pendling i ventilmotor). Detta
kan förekomma vid väldigt låg belastning. Motorskyddet förlänger livslängden på alla ingående
komponenter.
OFF: Motorskyddet är inte aktiverat.
10 ... 59:
Motorskyddet är aktiverat efter den inställda fördröjningen.
Ackumulerad utetemp.
18 °C
Används normalt i tappvarmvattenapplikationer. Kan också användas i värmesystem vid
väldigt låg belastning.
Tid
Värme
Värmen frånkopplad
Värme
Denna funktion sparar energi genom att stoppa värmesystemet när utetemperaturen
överstiger inställt gränsvärde.
Värmesystemet startas igen när utetemperaturen och den ackumulerade utetemperaturen
understiger inställt gränsvärde.
P-band (proportionalband)
Inställningsområde
1 ... 250 K
6184
Fabriksinställning
80 K
Ställ in P-bandet. Ett högre värde resulterar i en stabil men långsam reglering av
tilloppstemperaturen.
I-tid (tidskonstant för integrering)
Sommarurkopplingen är endast aktiv när regulatorns inställning är ”AUTO” (enligt
tidsprogram). När gränsvärdet är OFF, blir det ingen sommarurkoppling.
Inställningsområde
5 ... 999 s
6185
Fabriksinställning
30 s
Ställ in en lång I-tid för att uppnå en långsam men stabil reaktion på avvikelser.
En kort I-tid gör att regulatorn reagerar snabbt men med mindre stabilitet.
Tid motor (motorventilens gångtid)
Inställningsområde
5 ... 250 s
6186
Fabriksinställning
35 s
”Tid motor” är den tid det tar för ventilmotorn att gå från helt stängd till helt öppen
ventil. Ställ in ”Tid motor” enligt exemplet.
28
29
Om du önskar att finjustera PI-reglering precist, kan du använda följande
metod:
Hur beräkna gångtiden för en motoriserad reglerventil
• Ställ ”I-tid” (linje 6185) på sitt maxvärde (999 sec.).
Gångtiden för en motoriserad reglerventil beräknas med hjälp av följande metoder:
• Minska värdet för ”P-band” (linje 6184) till dess systemet börjar gå med en konstant
amplitud (det kan vara nödvändigt att forcera systemet genom att ställa in ett extremt
värde).
Sätesventiler
Gångtid = Ventilens slaglängd x motorns gånghastighet (sekunder/mm)
Exempel :
5.0 mm x 15 sekunder / mm = 75 sekunder
• Finn den kritiska tidsperioden i temperaturprotokollet eller använd ett stoppur.
Vridande ventiler
Gångtid = Ventilens vridningsvinkel x motorns gånghastighet (sekunder/°)
Exempel :
90 ° x 2 s / ° = 180 s.
Neutralzon
Temp.
Kritisk tidsperiod
6187
Inställningsområde
1 ... 9 K
Fabriksinställning
3K
Tid
Ställ in den accepterade avvikelsen på tilloppstemperaturen.
Ställ neutralzonen till ett högt värde om du kan acceptera en hög variation på
tilloppstemperaturen. När den aktuella tilloppstemperaturen är inom neutralzonen
aktiverar regulatorn inte motorventilen.
Denna tidsperiod kommer att vara karakteristisk för systemet och du kan uppskatta
inställningarna utifrån denna kritiska tidsperiod.
”I-tid” = 0.85 x den kritiska tidsperioden
”P-band” = 2.2 x P-band i den kritiska tidsperioden
Om regleringen visar sig bli långsam, kan du minska värdet på ”P-band” med 10%.
Neutralzonen är symmetrisk runt det önskade värdet på tilloppstemperaturen, dvs halva
värdet är över och halva värdet är under denna temperatur.
30
28
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
31
Applikation
7000
ECA adress (val av rumspanel / fjärrkontroll)
7010
Inställningsområde
OFF / A / B
Fabriksinställning
OFF
Bestämmer kommunikation med rumspanel eller fjärrkontroll.
OFF:
A:
B:
Inställningsområde
ON / OFF
Pumpmotion (motionering av pump)
7052
Fabriksinställning
OFF
Värmekretsen kan stoppas när regulatorn är slav och laddning av tappvarmvattenkrets är aktiverad i
masterregulatorn.
ON:
Rumsgivare (ingen rumspanel / fjärrkontroll).
Rumspanel ECA 60 / 62 eller fjärrkontroll ECA 61 / 63 med adress A.
Rumspanel ECA 60 / 62 eller fjärrkontroll ECA 61 / 63 med adress B.
Inställningsområde
ON / OFF
Tappvv prio (stängd ventil / normal funktion)
OFF:
Ventilen i värmekretsen är stängd* när masterregulatorn är aktiverad för
att ladda tappvarmvattenkretsen.
* Önskad tilloppstemperatur ställs till “Temp.standby” (linje 7093).
Tilloppstemperaturen förblir oförändrad när masterregulatorn är
aktiverad för att ladda tappvarmvattenkretsen.
7022
Fabriksinställning
ON
Inställningen i linje 7052 måste tas hänsyn till, om denna regulator är en slav.
Motionering av pumpen för att undvika att den fastnar vid perioder utan värmebehov.
ON:
OFF:
Frysskydd
Pumpen körs under 1 minut var tredje dygn runt middagstid.
Pumpmotioneringen är inte aktiverad.
Inställningsområde
OFF / -10 ... 20 °C
Ventilmotion (motionering av ventil)
Inställningsområde
ON / OFF
7023
Fabriksinställning
OFF
Motionering av ventilen för att undvika att den kärvar vid perioder utan värmebehov.
ON:
Ventilen får signal att öppna och stänga var tredje dygn runt middagstid.
OFF:
Ventilmotioneringen är inte aktiverad.
Motortyp (kuggväxelmotor / termomotor)
Inställningsområde
GEAR / ABV
7077
Fabriksinställning
2 °C
När utetemperaturen är under den inställda temperaturen för ”Frysskydd” körs pumpen automatiskt
igång för att skydda värmesystemet.
OFF: Inget frysskydd.
-10 ... 20:
Cirkulationspumpen körs igång när utetemperaturen är under det
inställda värdet.
Under normala förhållanden är ditt system inte frysskyddat om din inställning är under 0 °C
eller OFF. För vattenbaserade system rekommenderas en inställning på 2 °C.
7024
Fabriksinställning
GEAR
Väljer motortyp till din ventil.
GEAR:
ABV:
Kuggväxelmotor
Termomotor (Danfoss typ ABV)
Reglerparametrarna (linje 6174 – 6187) överstyrs om termomotor är vald.
32
33
30
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
Pumpstopp
7078
Inställningsområde
5 ... 40 °C
Fabriksinställning
20 °C
När önskad tilloppstemperatur är över den inställda temperaturen för ”Pumpstopp” körs pumpen
automatiskt igång för att möta värmebehovet.
Inställningsområde
OFF / 30 ... 50 °C
7093
Min. gångtid (gäller ventilmotor)
7189
Inställningsområde
2 ... 50
Fabriksinställning
10
Den minsta pulslängden i millisekunder för kuggväxelmotorn.
Fabriksinställning
10 °C
Ställ in den önskade tilloppstemperaturen vid standby. (t.ex. vid totalstopp).
5 ... 40:
Önskad tilloppstemperatur vid standby.
Överst. (extern överstyrning)
Inställningsområde
OFF / SÄNKNING / KOMFORT
7141
Fabriksinställning
OFF
Välj inställning för ”Överst.” (extern överstyrning).
Inställning
Värde x 20 ms
2
10
50
40 ms
200 ms
1000 ms
Inställningen bör hållas så hög som kan accepteras för att öka motorns livslängd.
Somm./vint. (val av sommar-/vintertid)
Inställningsområde
ON / OFF
Överstyrningen kan aktiveras så att regulatorn reglerar till sänknings- eller
komforttemperatur oavsett vad tidsprogrammet för tillfället ger. För att kunna
överstyras måste regulatorn ställas i inställning ”AUTO” (enligt tidsprogram).
OFF:
Fabriksinställning
40 °C
OFF: Golvvärmesystem.
30 ... 50:
Radiatorsystem.
Ventilen är helt stängd så länge pumpen inte är igång.
Inställningsområde
5 ... 40 °C
7162
Välj den temperatur vid vilken värmekurvan ska knäckas.
5 ... 40:
Cirkulationspumpen körs igång när tilloppstemperaturen är över det
inställda värdet.
Temp.standby (temperatur vid standby)
Knäckpunkt
7198
Fabriksinställning
ON
Välj huruvida du vill att växlingen mellan sommar- och vintertid ska ske automatiskt eller manuellt.
ON:
Regulatorns tidsprogram överstyrs inte.
OFF:
SÄNKNING:
Regulatorn reglerar till sänkningstemperatur när det är kortslutet mellan
plintarna 11 och 12.
KOMFORT:
Regulatorn reglerar till komforttemperatur när det är kortslutet mellan
plintarna 11 och 12.
Regulatorns inbyggda klocka växlar automatiskt mellan sommar- och
vintertid enligt den standard som gäller för Centraleuropa.
Du växlar manuellt mellan sommar- och vintertid genom att ställa om
klockan.
ECL adress (master-/slavadress)
Inställningsområde
0 ... 15
7199
Fabriksinställning
15
Denna inställning är relevant om flera regulatorer arbetar i samma ECL Comfort-system (anslutna via
ECL BUS) och / eller ECA-enheter är anslutna.
34
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
31
35
0:
Regulatorn arbetar som slav. Slaven tar emot information om
utetemperatur (S1), systemtid och signal om behov av tappvarmvatten
i mastern.
1 ... 9: Regulatorn arbetar som slav. Slaven tar emot information om
utetemperatur (S1), systemtid och signal om behov av tappvarmvatten
i mastern. Slaven sänder information om önskad tilloppstemperatur till
mastern.
10 ... 14:
Används inte.
15:
Applikationen kan inte ändras från 116 till 130 eller tvärtom om ECL Comfort 110 har
förprogrammerats av undercentralens tillverkare.
Regulatorn är master. Mastern sänder information om utetemperatur
(S1) och systemtid. ECL BUS är aktiverad och anslutna ECA får
matningsspänning.
Service
8000
Bestnr.
8300
Display
087BXXXX
Regulatorer ECL Comfort kan anslutas via ECL BUS för att skapa ett större system.
Den regulator som är fysiskt ansluten till utegivaren är master i hela systemet och
måste ha adress 15.
Ver. (version nr)
8301
Display
ABBBCCWWYY
Varje slav måste konfigureras med sin egen adress (1…9)
Dessutom kan flera slavar ha adress 0 om de endast behöver ta emot information om
utetemperatur och systemtid.
Typ
7600
Inställningsområde
116 / 130
Fabriksinställning
130
Använd denna inställning för att ändra applikation eller återskapa fabriksinställningarna.
116:
130:
Reglering av konstant tappvarmvattentemperatur.
Reglering av fjärrvärmekrets eller värmekrets med panna.
A =
BBB =
CC =
WW =
YY =
Hårdvara version
Mjukvara version
Applikation version
Tillverkningsvecka
Tillverkningsår
Vänligen, nämn version i samband med frågor angående produkten, om du har några.
Bakgr.ljus (ljus i display)
Inställningsområde
OFF / 1 ... 30
8310
Fabriksinställning
16
Ljusstyrkan i displayen kan anpassas.
Välj önskad typ av applikation.
OFF:
1:
30:
5 sekunder
Startar den valda applikationen.
Inget bakgrundsljus.
Svagt bakgrundsljus.
Starkt bakgrundsljus.
Kontrast (kontrast i display)
Fabriksinställningarna återskapas. Alla personliga inställningar kommer att raderas. Du
rekommenderas att notera dina personliga inställningar i ”Översikt inställningar” (sida 7)
för framtida behov.
Inställningsområde
0 ... 20
8311
Fabriksinställning
10
Kontrasten i displayen kan anpassas.
0:
20:
36
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
33
Hög kontrast.
Låg kontrast.
37
Elektriska anslutningar – 230V a.c. - allmänt
Reglering av referensrumstemperatur
vänd denna begränsning om ditt värmesystem inte är utrustat med
iatortermostater och du väljer ett rum med rumsgivare som referens
resten av rummen.
Språk
Inställningsområde
ll in ett positivt värde på ”Först. min.” och ett negativt värde på ”Först. max.”.
Multiple
8315
Fabriksinställning
English
Välj ditt språk.
Påverkan
MOD adress (MODBUS adress)
”Först. min.”
Inställningsområde
Önskad rumstemperatur
0 ... 247
Aktuell
rumstemperatur
Ställ in MODBUS-adressen om regulatorn är en del i ett
MODBUS-nätverk.
8320
Fabriksinställning
5
Ange MODBUS-adressen inom det fastslagna ”Först.
inställningsområdet.
max.”
msgivaren i referensrummet mäter den aktuella rumstemperaturen.
m det uppstår en skillnad mellan den aktuella och den önskade rumstemperaturen kan
n önskade tilloppstemperaturen korrigeras. Korrigeringen baseras på inställningarna i
e 3182 och 3183. Denna korrigering kommer normalt att ge korrekt rumstemperatur.
också linje 3015.
Exempel B1
Den aktuella rumstemperaturen är 2 ° för låg.
”Först. max.” är ställd på -3.5
”Först. min.” är ställd på 2.0
”Kurvlutning” är ställd på 1.8.
Resultat:
Den önskade tilloppstemperaturen förändras med 2 x 2.0 x 1.8 = 7.2 °.
* Möjlighet för anslutning av säkerhetstermostat.
Plint
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Beskrivning
M1
M1
M1
P1
P1
Matningsspänning 230 V a.c. – nolla (N)
Matningsspänning 230 V a.c. – fas (L)
Möjlighet för anslutning av säkerhetstermostat
Möjlighet för anslutning av säkerhetstermostat
Motor – öppna, alt. termomotor (ABV)
Motor – stänga
Motor – nolla
Cirkulationspump – nolla
Cirkulationspump – fas (relä R1)
Används ej
Används ej
Max.
belastning
15 VA
15 VA
4 (2) A
Kabelarea: 0,5 -1,5 mm2
Felaktig inkoppling kan skada TRIAC-utgångarna.
Exempel B2
Den aktuella rumstemperaturen är 2 ° för hög.
”Först. max.” är ställd på -3.5
”Först. min.” är ställd på 2.0
”Kurvlutning” är ställd på 1.8.
Resultat:
Den önskade tilloppstemperaturen förändras med 2 x (-3.5) x 1.8 = -12.6 °.
nna begränsning baseras på PI-reglering, där P (förstärkning) svarar snabbt på
vikelser och I (integreringstid) svarar långsammare och över tiden tar bort de små
ämningarna mellan önskat och aktuellt värde. Detta görs genom att ändra den
38
skade tilloppstemperaturen.
39
Elektriska anslutningar – 24V a.c. - allmänt
skjutning (parallellförskjutning)
Inställningsområde
-20 ... 20
Rumstemp.
begr. (begränsning
av rumstemperatur)
Anslutning
av temperaturgivare
och ECL
BUS
Detta avsnitt är endast nödvändigt om du har installerat en rumsgivare eller rumspanel /
fjärrkontroll.
2176
Fabriksinställning
0
Regulatorn anpassar automatiskt den önskade tilloppstemperaturen för att eliminera
skillnaden mellan önskad och aktuell rumstemperatur.
ssa parallellförskjutningen på värmekurvan med ett antal grader, om så önskas.
Det finns två grundprinciper för reglering av rumstemperatur.
A: Maxbegränsning av rumstemperatur
Använd denna begränsning om ditt värmesystem är fullt utrustat med
radiatortermostater och du också vill uppnå en maxbegränsning av rumstemperaturen.
Regulatorn kommer att ta hänsyn till andra yttre värmekällor, t.ex. solinstrålning,
braskamin etc.
ruvida det är det rätta att ändra ”Kurva” (vid utetemperatur under 0 °C) eller parallellskjutningen (vid utetemperatur över 0 °C) beror på det individuella värmebehovet.
* Möjlighet för anslutning av säkerhetstermostat.
å ökningar eller minskningar i värmetemperaturen kan göras via parallellförskjutningen.
Plint
Beskrivning
mp. min. 20
(minbegränsning
av tilloppstemp.)
Matningsspänning 24 V a.c. - A1
Max.
belastning
2177
Inställningsområde
Fabriksinställning
21
Matningsspänning 24 V a.c. - A2
10 ...för
150anslutning
°C
10 °C
22
Möjlighet
av säkerhetstermostat
23
Möjlighet för anslutning av säkerhetstermostat
en minsta tillåtna tilloppstemperaturen i ditt system. Ändra fabriksinställningen,
24 M1 Motor – öppna, alt. termomotor (ABV)
15 VA
önskas.
25 M1 Motor – stänga
15 VA
26 M1 Motor - A1
Används ej
mp. max.27
(maxbegränsning
av tilloppstemp.)
2178
28
Används ej
Inställningsområde
Fabriksinställning
29 P1 Fas för cirkulationspump (relä R2)
10 ... 150 °C
90 °C
30 P1 Relä R2
4 (2) A
en högsta tillåtna tilloppstemperaturen i ditt system. Ändra fabriksinställningen,
önskas. Kabelarea: 0,5 -1,5 mm2
3000
Plint
1 och 2
3 och 4
5 och 6
7 och 8
8 och 9
10
11 och 12
Beskrivning
Påverkan
S1 Utegivare
S3 Tilloppsgivare
S4 Returgivare
S2 Rumsgivare
ECL BUS, anslutningar för rumspanel /
fjärrkontroll
Används ej
Extern överstyrning
Typ (rekomm.)
ESMT
ESM-11 / ESMC / ESMU
ESM-11”Först.
/ ESMC
/ ESMU
min.”
ESM-10
Önskad rumstemperatur
ECA 60Aktuell
/ 62 rumstemperatur
ECA 61 / 63
”Först. max.”
Kabelarea för givaranslutning:
0,4 -0,75 mm2
”Först. max.”
hur mycket
ska påverka den önskade
Total kabellängd:
Max bestämmer
125 m (alla givare
inkl. ECLrumstemperaturen
BUS)
tilloppstemperaturen.
Kabellängd på mer än 125 m kan orsaka störningskänslighet (EMC).
Om “Först” är för hög och/eller “I-tid” för kort finns det risk för instabil reglering.
Felaktig inkoppling kan skada TRIAC-utgångarna.
tällningen av ”Temp. max.” har högre prioritet än inställningen av ”Temp. min.”.
Exempel A1
Den aktuella rumstemperaturen är 2 ° för hög.
”Först. max.” är ställd på -4.0
”Först. min.” är ställd på 0.0
”Kurvlutning” är ställd på 1.8.
Resultat:
Den önskade tilloppstemperaturen förändras med 2 x (-4) x 1.8 = -14.4 °.
40
41
Anpassa regulator ECL Comfort 110
n dag du När
vill ändra
på.första gången kommer den att be dig att välja språk (förval
du körinställningarna
igång regulatorn
är engelska).
s tidsprogram
/1W*
5$-2*
ManuellUnderhåll
reglering
2 sekunder
Gå in i menyerna för underhåll.
Välj inställning.
Datum – tid
sta displayen visar dig startpunkten på den första komfortperioden (”Start per1”).
ändra denna periods startpunkt.
Välj ditt språk.
sta stapeln blinkar.
3 13/$1;:CF::
-2QQQQNaQQQaaQ
Acceptera och gå till nästa meny.
När du valt språk kommer regulatorn att fråga dig om datum och tid.
ändra slutpunkten (”Stopp per1”) för den första komfortperioden.
34,n3(#
##n,,n88''F,, 3.///$1;;<F::
-2QQQQNaMQQaaQ
tapel blinkar.
Ställ in dag (dd), månad (mm), år (yy), timme (hh) och minut (mm).
ändra startpunkten (”Start per2”) för nästa komfortperiod.
-23D Det[
är endast nödvändigt att ändra datum och tid i samband med igångkörning
-2# & av regulator
ECL Comfort 110 eller efter ett strömavbrott som varat mer än
1000
36 timmar (se avsnitt 6 ”Anpassa regulator ECL Comfort 110”).
5 sekunder
Gå till MANUELL.
Tilloppstemp. (reglering av tilloppstemperatur)
2000
Värmekurva
ECL Comfort
110 reglerar
Ventilmotor
M1 öppna
(
) värmesystemet enligt den önskade tilloppstemperaturen
under eventuell påverkan av retur- och/eller rumstemperatur.
Manuell
Ventilmotor M1 stänga (
)
Ventil
FRÄN
Den önskade tilloppstemperaturen definieras av fem inställningar: max.
tilloppstemperatur, min. tilloppstemperatur, kurvlutning, förskjutning och knäckpunkt.
Önskad tilloppstemperatur
<¡$>
Pump P1 i drift (
)
Pump P1 frånkopplad (
Ändra värden.
3 13/$1<;BF::
Acceptera vald tid och dag.
-2QQQQNaMQQaaQ
Välj inställning.
Värmekurva
Pump
)
Manuell
ON
Kurvlutning
Max tilloppstemperatur
Förskjutning
När du valt språk och datum och tid är inställt, kommer regulatorn att fråga dig om
ändra nästa
periods start-/stoppunkt, om nödvändigt.
applikation.
//+(* 3(.- 3.///$1<<<F::
8/ -2QQQQNaMQQaaQ
-23D [
-2# &
Knäckpunkt
Min tilloppstemperatur
Välj applikationstyp.
Utetemperatur
<¡$>
Manuell reglering bör endast användas i underhållssyfte. I manuell reglering inaktiveras alla
automatiska regler- och säkerhetsfunktioner!
sekunder
rogrammet har2alltid
två komfortperioder per dag. Start- och stopptiderna kan ställas in
Starta vald
timmesintervaller
(30 applikation.
min).
Gå till avsnittet ”Underhåll” för övriga inställningar i din regulator.
42
Den önskade tilloppstemperaturen kan påverkas av anslutna givare, ”Forcering” och ”Ramp”
etc.
43
Utegivare (ESMT)
Placering
av
Placering
av temperaturgivare
temperaturgivare
Utegivaren bör monteras på den sida av byggnaden där den blir minst utsatt för direkt
Det
är
att
temperaturgivarna
är
på
rätt
ii ditt
system.
solljus.
Den bör
monteras i närheten
av dörrar,
eller
frånluftsventiler.
Det
är viktigt
viktigt
att inte
temperaturgivarna
är placerade
placerade
påfönster
rätt ställe
ställe
ditt
system. De
De
temperaturgivare
som
nämns
nedan
är
de
som
används
till
ECL
Comfort,
vilka
Placering
av
temperaturgivare
Daglig
användning
temperaturgivare
som nämns
nedan
de som används till ECL Comfort, vilka inte
inte alla
alla
Tilloppsgivare (ESMU,
ESM-11
ellerärESMC)
är
nödvändiga
i
din
applikation.
är
nödvändiga
i
din
applikation.
Placera givaren max 15 cm från blandningspunkten. I system med värmeväxlare
Det är viktigt att temperaturgivarna är placerade på rätt ställe i ditt system. De temperaturgivare som nämns nedan är de som
Temperaturer
Utegivare
(ESMT)Danfoss att använda dykgivare ESMU i växlarens utlopp till
rekommenderar
Utegivare
används
till ECL (ESMT)
Comfort, vilka inte alla är nödvändiga i din applikation.
Utegivaren
bör
monteras
på
den
värmesystemet.
Utegivaren
bör för
monteras
på bakgrundsljuset.
den sida
sida av
av byggnaden
byggnaden där
där den
den blir
blir minst
minst utsatt
utsatt för
för direkt
direkt
TryckUtegivare
på
valfri(ESMT)
knapp
att tända
solljus.
Den
bör
inte
monteras
ii närheten
av
dörrar,
fönster
eller
frånluftsventiler.
solljus.
Den
bör
inte
monteras
närheten
av
dörrar,
fönster
eller
frånluftsventiler.
Utegivaren bör monteras på den sida av byggnaden där den blir minst utsatt för direkt solljus. Den bör inte monteras i närheten
Tilloppsgivare
(ESMU,
Tilloppsgivare
(ESMU, ESM-11
ESM-11 eller
eller ESMC)
ESMC)
av
dörrar, fönster eller frånluftsventiler.
Placera
givaren
max
15
cm
från
blandningspunkten.
Placera givaren
max
15 cm
blandningspunkten. II system
system med
med värmeväxlare
värmeväxlare
Tilloppsgivare
(ESMU,
ESM-11
ellerfrån
ESMC)
rekommenderar
Danfoss
att
använda
dykgivare
ESMU
i
växlarens
utlopp
till
rekommenderar
att använda dykgivare
i växlarens
utloppDanfoss
till att använda dykgivare
Placera
givaren max 15 Danfoss
cm från blandningspunkten.
I system medESMU
värmeväxlare
rekommenderar
värmesystemet.
värmesystemet.
ESMU
i växlarens utlopp till värmesystemet.
Inställning av önskad rumstemperatur
Om temperaturen visas på displayen som
Anslutning
avlämna
rumspanel
och fjärrkontrollpanel
Tryck
Tryck
för att
att
temperaturöversikten.
"- -"för
är lämna
givarentemperaturöversikten.
i fråga inte ansluten.
"- - -"
Om
Om temperaturen
temperaturen visas
visas på
på displayen
displayen som
som
"-"
är
givaren
i
fråga
inte
ansluten.
"- -"
är givaren i fråga inte ansluten.
"Val
inställning
"- -- -"
-"av är
är givaren
givaren kortlsuten.
kortlsuten.
$,/$1 341 ;C[
-23D
Försäkra dig om att rörets yta är ren och jämn där givaren placeras.
Ändra Returgivare
önskad temperatur
(ESMU, ESM-11 eller ESMC)
Returgivaren bör alltid placeras i / på ett rör med returvattenflöde.
Under normal drift (AUTO) visar symbolerna vilken inställning som råder.
-23D [
Val
av
-2#
&
Val
av inställning
inställning
*
Rumsgivare (ESM-10, rumspanel ECA 60 / 62 eller fjärrkontroll ECA 61 / 63)
Placera
i det yta
rumärdär
temperaturen
Placera
den inte på
Inställning
avrumsgivaren
önskad
rumstemperatur
ärren
viktig
även
omdär
detska
interegleras.
finnsplaceras.
någon
rumsgivare
Försäkra
dig
om
att
rörets
och
jämn
givaren
Försäkra
dig
om
att
rörets
yta
är
ren
och
jämn
där
givaren
placeras.
Försäkra
dig
om
att
rörets
yta
är
ren
och
jämn
där
givaren
placeras.
yttervägg
eller i närheten
av radiatorer, fönster eller dörrar.
/ rumspanel
/ fjärrkontroll
ansluten.
Returgivare
(ESMU,
ESM-11
eller
ESMC)
Returgivare
(ESMU,
ESM-11ESM-11
eller ESMC)
(Tillbehör)
Returgivare
(ESMU,
eller
ESMC)
Returgivaren
bör
alltid
placeras
i
/
på
ett
Returgivaren
bör
alltid
placeras
i
/
på
ett
rör
med
Är rumstemperaturen
låg?placeras i / påreturvattenflöde.
Returgivaren börför
alltid
ett rör
rör med
med returvattenfl
returvattenflöde.
öde.
Försäkra
dig
om
att
radiatortermostaterna
inte
begränsar
rumstemperaturen.
Rumsgivare
(ESM-10,
rumspanel
Rumsgivare
ESM-10
eller rumspanel
ECA 61 ECA
(tillbehör)
Rumsgivare
(ESM-10,
rumspanel
ECA 60
60 // 62
62 eller
eller fjfjärrkontroll
ärrkontroll ECA
ECA 61
61 // 63)
63)
OmPlacera
du
fortfarande
inte
kan
uppnå
den
önskade
rumstemperaturen
genom
att
justera
radiarumsgivaren
i det rum
där temperaturen
ska regleras. Placera
den
inte på yttervägg
eller
i närheten
av radiatorer, fönster
Placera
rumsgivaren
i
det
rum
där
temperaturen
ska
regleras.
Placera
den
inte
Placera rumsgivaren
i det rum där temperaturen
ska
regleras.
Placera den inte på
på
tortermostaterna
är tilloppstemperaturen
för låg.
Öka den
önskade
rumstemperaturen.
eller
dörrar. eller
yttervägg
i
närheten
av
radiatorer,
fönster
eller
dörrar.
yttervägg eller i närheten av radiatorer, fönster eller dörrar.
Temperaturer översikt
är givaren kortlsuten.
Under normal drift (AUTO) visar symbolerna vilken inställning som råder.
Under
drift
visarplint
symbolerna
Anslut
frånnormal
plint 9 till
plint(AUTO)
1 samt från
8 till plint 2 vilken inställning som råder.
Ändra inställning (AUTO, KOMFORT, SÄNKNING eller STANDBY).
-23D [
-2# &
Inställning av personligt tidsprogram
ECA 60 / 61 / 62 / 63 aktiveras genom inställningarna i linje 7010.
ECA 60 / 61 / 62 / 63 får matningsspänning via ECL BUS vilket betyder att ECL BUS måste vara
Ändra
inställning
SÄNKNING
eller
aktiv.
ECL BUS
aktiveras(AUTO,
genom KOMFORT,
att
ställa regulatorns
adress
tillSTANDBY).
15 (linje 7199).
Ändra
inställning
(AUTO,
KOMFORT,
SÄNKNING
eller
STANDBY).
Det är endast möjligt att ställa in ett personligt tidsprogram om regulator ECL Comfort 110
har ett inbyggt tidsprogram ECA 110.
Inställning
Inställning av
av personligt
personligt tidsprogram
tidsprogram
Checklista, elektriska anslutningar
2 Tappvarmvatttengivare
sekunder
(ESMU eller ESMB-12)
Tryck på
knappen
för
att
se
temperaturen
vidtillverkarens
resp. givare specifi
(S1-S4).kation.
Placera tappvarmvattengivaren enligt

Panntemperaturgivare (ESMU, ESM-11 eller ESMC)
Placeratemperaturdisplayer:
givaren enligt pannfabrikantens specifikation.
Växla mellan
-2#
&[
Det
är
endast
möjligt
att
in
personligt
tidsprogram
Det
är
endast
möjligt
att ställa
ställa
in ett
ett
personligt
tidsprogram om
om regulator
regulator ECL
ECL Comfort
Comfort 110
110
<Bn:=n:A
BF=<
Är
regulator
ECL
Comfort
klar
att
användas?
har
ett
inbyggt
tidsprogram
ECA
110.
har ett inbyggt tidsprogram ECA 110.
Displayen visar aktuell dag och tid.
Försäkra dig om att rätt matningsspänning är ansluten till plint 21 (fas) och
20 (nolla).
-2# &[
<Bn:=n:A
BF=<
Kontrollera att erforderliga reglerenheter (ventilmotor, pump etc.) är
Tilluftsgivare
(ESM-11, ESMB-12,
ESMC
eller ESMU)
S1: Tilluftsgivare
Tappvarmvatttengivare
(ESMU
eller
ESMB-12)
(ESM-11, ESMB-12, ESMC
eller
ESMU)
(tillbehör)
Tappvarmvatttengivare
(ESMU
eller
ESMB-12)
Aktuell
utetemperatur
Placera
givaren
så mäter
att den
mäterenligt
en representativ
temperatur.
Placera
givaren
så att den
en representativ
temperatur.
Placera
Placera tappvarmvattengivaren
tappvarmvattengivaren
enligt tillverkarens
tillverkarens specifi
specifikation.
kation.
Ackumulerad
utetemperatur
Golvgivare
(ESMB-12)
Golvgivare
(ESMB-12)
(tillbehör)
Panntemperaturgivare
(ESMU,
Panntemperaturgivare
(ESMU, ESM-11
ESM-11 eller
eller ESMC)
ESMC)
Placera
givaren
i
golvytan.
Placera
givaren
i golvytan.
Placera
givaren
enligt
pannfabrikantens
specifi
kation.
Placera givaren enligt pannfabrikantens specifikation.
*3D43$ ;=
"*D43$ ;<
anslutna till rätt
plintar.
Displayen
Displayen visar
visar aktuell
aktuell dag
dag och
och tid.
tid.
S2: Tilluftsgivare
Tilluftsgivare (ESM-11,
(ESM-11, ESMB-12,
ESMB-12, ESMC
ESMC eller
eller ESMU)
ESMU)
Placera
givaren
så
att
den
mäter
en
representativ
Aktuell
rumstemperatur
Placera givaren så att den mäter en representativ temperatur.
temperatur.
Önskad
rumstemperatur
Gäller
ESM-11:
Flytta
inte
givaren
efter
att
den
har
skruvats
fast, för att undvika skador på
Golvgivare
Golvgivare (ESMB-12)
(ESMB-12)
givarelementet.
Placera
Placera givaren
givaren ii golvytan.
golvytan.
Kontrollera att alla givare är anslutna till rätt plintar.
S3:
Aktuell44tilloppstemperatur
Önskad tilloppstemperatur
Välj inställning ”MANUELL”.
*3D14, <:
r-2*14, <;
*3D3(++>=
Gäller
ESM-11:
Flytta
inte
givaren
efter
att
r-2*3(++><
Gäller ESM-11: Flytta inte givaren efter
att den
den har
har skruvats
skruvats fast,
fast, för
för att
att undvika
undvika skador
skador på
på
givarelementet.
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
givarelementet.
S4:
Aktuell returtemperatur
44
06/2012
Önskad
44begränsning av returtemperaturVI.KT.G4.07
VI.KT.G4.07 ©© Danfoss
Danfoss 06/2012
44
Akt. T ret. [email protected]
Begr T ret. [email protected]
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
Slå på matningsspänningen.
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
9
Kontrollera att ventiler öppnar och stänger och att erforderliga reglerenheter
(pump etc.) startar och stoppar när de körs manuellt.
Kontrollera att temperaturerna som visas i displayen matchar respektive
givare.
DEN-SMT/DK
DEN-SMT/DK
VI.KT.G4.07
06/2012
VI.KT.G4.07 ©© Danfoss
Danfoss 06/2012
45
99
Vanliga frågor
Definitioner
Tiden som visas i displayen är en timme fel.
Se växling mellan sommar- och vintertid i linje 7198.
Komfortreglering
Normal temperatur i systemet reglerad enligt tidsprogrammet.
Tiden som visas i displayen är fel.
Den interna klockan kan ha blivit nollställd, om det har varit ett strömavbrott på mer än
36 timmar. Ställ in tid datum. Se linje 1000.
Komforttemperatur
Temperatur upprätthållen i värme-/tappvarmvattenkretsen under komfortperioder.
Vad betyder symbolen ?
Tilloppstemperaturen påverkas av begränsningen av rumstemperatur, begränsningen
av returtemperatur, forcering, rampning, sommarurkoppling, tappvarmvattenprioritet
etc.
Rumstemperaturen är för låg.
Försäkra dig om att radiatortermostaterna inte begränsar rumstemperaturen.
Om du fortfarande inte kan uppnå önskad rumstemperatur genom att justera
radiatortermostaterna är tilloppstemperaturen för låg. Öka önskad rumstemperatur
(linje 3000). Om det inte hjälper, justera kurvan (kurvlutningen) (linje 2000).
Rumstemperaturen är för hög under sänkningsperioder.
Försäkra dig om att minbegränsningen av tilloppstemperaturen inte är för hög. Se linje
2177.
Temperaturen är instabil.
• Kontrollera att tilloppsgivaren är korrekt ansluten och placerad.
• Om regulatorn har en rumstemperatursignal (linje 3000), kontrollera att förstärkningen
inte är för hög.
• Anpassa reglerparametrarna (linje 6000).
Önskad rumstemperatur
Temperatur som ställs in som den önskade rumstemperaturen. Temperaturen kan
endast regleras av regulator ECL Comfort om en rumsgivare är installerad. Om en
rumsgivare inte är installerad påverkar den inställda önskade rumstemperaturen ändå
tilloppstemperaturen.
I båda fallen regleras rumstemperaturen i varje enskilt rum vanligen med
radiatortermostater.
Önskad temperatur
Temperatur baserad på en inställning eller en beräkning i regulatorn.
Tappvarmvattenkrets
Kretsen för att värma tappvarmvattnet.
Fabriksinställningar
Inställningar lagrade i regulatorn för att förenkla igångkörningen av regulatorn.
Tillopps- /tappvarmvattentemperaturen
Temperaturen uppmätt i tilloppet vid varje tid.
Regulatorn reglerar inte och ventilen är stängd.
• Kontrollera att tilloppsgivaren mäter rätt värde, se ”Daglig användning”.
• Kontrollera påverkan från övriga uppmätta temperaturer ( ).
Värmekrets
Kretsen för att värma rummet / byggnaden.
Hur återställer man fabriksinställningar?
Se linje 7600.
Värmekurva
En kurva som visar sambandet mellan aktuell utetemperatur och erforderlig
tilloppstemperatur.
Vad menas med P- och PI-reglering?
P-reglering: Proportionell reglering
Då man använder en P-reglering ändrar regulatorn tilloppstemperaturen proportionellt
mot skillnaden mellan en önskad och aktuell temperatur, t.ex. rumstemperaturen. En
P-reglering kommer alltid att ha en avvikelse som inte försvinner med tiden.
PI-reglering: Proportionell och integrerande reglering
En PI-reglering gör detsamma som en P-reglering, men avvikelsen kommer att försvinna
med tiden.
En lång ”I-tid” ger en långsam men stabil reglering och en kort ”I-tid” resulterar i en
snabb reglering, men med en högre risk för svängningar.
46
Önskad tilloppstemperatur
Temperatur beräknad av regulatorn baserad på utetemperatur och påverkan från rumsoch/eller returtemperatur. Denna temperatur används som en referens för regulatorn.
Fuktighet, relativ
Detta värde (anges i %) refererar till fuktinnehållet i inomhusluften i förhållande till max
fuktinnehåll.
Den relativa fuktigheten mäts av ECA 62 /63. (tillbehör)
Temperaturbegränsning
Temperatur som påverkar den önskade tillopps-/balanstemperaturen.
Pt 1000-givare
Alla givare som används tillsammans med regulator ECL Comfort är baserade på Pt
1000-element. Motståndet (resistansen) är 1000 Ω vid 0°C och förändras med ca 3,9
Ω/°C.
48
VI.KT.G4.07 © Danfoss 06/2012
DEN-SMT/DK
47
Optimering
Regulatorn optimerar start- och stopptiderna i tidsprogrammet. Baserat på
utetemperatur beräknar regulatorn automatiskt när start och stopp ska ske för att uppnå
komforttemperatur vid den inställda tiden.
Ju lägre utetemperatur, desto tidigare startar uppvärmningen. Under optimering blinkar
symbolen för komfort-/sänkningsperiod.
Efter inställningen är klar: Dokumentera alla inställda värden!
Systemtemperatur:
LUT:
Parameternr.
Förklaring:
2175
Inställd kurva
Värde:
Returtemperatur
Temperaturen uppmätt i returledningen kan påverka den önskade tilloppstemperaturen.
Rumsgivare
Temperaturgivare placerad i rummet (referensrum, vanligen vardagsrummet) där
temperaturen ska regleras.
Rumstemperatur
Temperatur uppmätt av rumsgivaren, rumspanel eller fjärrkontroll. Rumstemperaturen
kan endast regleras direkt om en rumstemperatur mäts. Rumstemperaturen kan påverka
den önskade tilloppstemperaturen.
Tidsprogram (tillbehör)
Tidsprogram för perioder med komfort- eller sänkningstemperatur. Tidsprogrammet kan
ställas individuellt för varje veckodag och det består av två komfortperioder per dag.
Sänkningstemperatur
Temperatur upprätthållen i värme-/tappvarmvattenkretsen under sänkningsperioder.
Tidsstapel
Tidsstapeln visar programmerade perioder med komforttemperatur.
Väderkompensation
Reglering av tilloppstemperatur baserad på utetemperaturen. Regleringen görs enligt
en användardeifinierad värmekurva.
Definitionerna svarar till serie Comfort 110. Följaktligen kan du komma i kontakt med uttryck
som inte är omnämnda i din instruktion.
Inställning utförd av:
Datum
48
Företag
49