Presentation från informationsmöte september 2015

Informationsmöte
8 september 2015
E16 förbi Yttermalung
Välkommen!
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Mötets öppnande
Presentation
Redogörelse för planprocessen
Innehåll i Lokaliseringsutredning och Vägplan
Presentation av projektet
Markfrågor
Möjlighet att ställa frågor och lämna information
Presentation
•
•
•
•
•
Åsa Bergqvist, Projektledare Trafikverket
Fredrik Venngren, Projektingenjör Trafikverket
Daniel Nilsson, Markförhandlare Trafikverket
Truls Persson, Uppdragsledare Sweco
Annette Levedahl, Teknikansvarig Väg Sweco
3
2015-09-09
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4
Mötets öppnande
Presentation
Redogörelse för planprocessen
Innehåll i Lokaliseringsutredning och Vägplan
Presentation av projektet
Markfrågor
Möjlighet att ställa frågor och lämna information
Trafikverkets planeringsprocess
5
•
Planläggningstyp 1
Frivillig markåtkomst vid åtgärd på befintlig
anläggning, marginell påverkan på omgivningen
•
Planläggningstyp 2
Ingen betydande miljöpåverkan (BMP,) inga
alternativa lokaliseringar, markåtkomst behövs
•
Planläggningstyp 3
Betydande miljöpåverkan (BMP), inga alternativa
lokaliseringar
•
Planläggningstyp 4 Betydande miljöpåverkan (BMP), alternativa
lokaliseringar, ingen tillåtlighetsprövning
•
Planläggningstyp 5
2015-09-09
Betydande miljöpåverkan (BMP), alternativa
lokaliseringar, tillåtlighetsprövning behövs
E16 förbi Yttermalung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Öppet hus för allmänheten
Lokaliseringsutredning
Mätningar och grundundersökningar utförs
Projektering sker, ritningar upprättas
Samråd med kommun, länsstyrelse, mm
Samrådsmöte på orten hålls
Miljökonsekvensbeskrivning upprättas
Granskning (utställelse) av handlingen sker
PM samrådsredogörelse upprättas
Länsstyrelsen tillstyrker vägplanen
Kommunikation
Skickas för fastställelseprövning till Trafikverket, Borlänge
Fastställelse, möjlighet att överklaga
Laga kraft
2015-09-09
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
Mötets öppnande
Presentation
Redogörelse för planprocessen
Innehåll i Lokaliseringsutredning och Vägplan
Presentation av projektet
Markfrågor
Möjlighet att ställa frågor och lämna information
Lokaliseringsutredning
•
•
•
•
Underlag för beslut om val av lokalisering
Samhällsekonomisk lönsamhet
Påbörja miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Samråd
Beslut för val av lokalisering ska tas utifrån nuvarande
brister och uppfyllnad av de mål som satts. Kommun och
länsstyrelsen ska yttra sig inför beslutet.
Trafikverket gör ett ställningstagande om vilket alternativ
som väljs.
9
2015-09-09
Vägplan
•
•
•
•
•
•
10
Vägplanbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Samråd och Samrådsredogörelse
Gestaltningsprogram
Fastighetsförteckning
Ritningar för fastställelse och illustrationsplaner
2015-09-09
Tider
13
•
•
Lokaliseringsutredning
Samråd
Aug-15 – Apr-16
Feb-16
•
•
•
•
Upprättande av vägplaner
Samråd
Granskning av vägplan
Fastställd vägplan
Apr-16 – Apr-17
Höst-16
Vinter-16
Vår-18
•
Planerad byggstart
2019
2015-09-09
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14
Mötets öppnande
Presentation
Redogörelse för planprocessen
Innehåll i Lokaliseringsutredning och Vägplan
Presentation av projektet
Markfrågor
Möjlighet att ställa frågor och lämna information
Bakgrund – brister
•
•
•
•
•
Mycket genomfartstrafik
Låg hastighet genom Yttermalung
Olycksdrabbat vägavsnitt
Stort antal direktutfarter
Barriäreffekt för boende
Förstudie daterad 2009 ligger till grund för projektet.
Ett utredningsområde är föreslaget.
15
Projektets mål
•
Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
•
Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet för genomfartstrafiken
•
Förbättrad boendemiljö
•
Projektet ska inte påverka riksintresset Västerdalälven negativt
16
Utredningsområde
•
Almasjön i söder
•
Golfbanan i norr
17
Vägsektion 2+1 väg med mitträcke
18
Vad utreder vi?
• Utredning sker förutsättningslöst inom hela
utredningsområdet
• Utformning av vägen med hänsyn till geometrier enligt
de krav som finns VGU (vägar och gators utformning)
• Geotekniska förutsättningar
• Topografi
• Miljö- natur- kulturintressen
• Möjliga lägen för anslutningar
• Behov av sidoanläggningar, t.ex. för oskyddade
trafikanter
• Bedömning av konsekvenser med hänsyn till satta
projektmål
20
2015-09-09
Frågor, synpunkter, idéer och information
• Berätta, diskutera eller skriv ner era synpunkter och
idéer.
• Vad vet ni som vi har nytta av att veta, ge oss
information t.ex. åkerdräneringar.
• Har ni några anläggningar som vi inte har kännedom
om, t.ex. vattentäkter, privata brunnar, ledningar mm?
• Ägare till dikningsföretag.
• Känner ni till om det finns några rödlistade arter (djur,
växter) i de områden där vi har föreslagit åtgärder?
21
2015-09-09
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
22
Mötets öppnande
Presentation
Redogörelse för planprocessen
Redogörelse för innehållet i en Vägplan
Presentation av projektet
Markfrågor
Möjlighet att ställa frågor och lämna information
Markförhandling
Markförhandlare: Anders Josefsson
Markåtkomst och ersättningsfrågor
Trafikverket Markförhandling Borlänge
E-post: [email protected]
Telefon:
010 – 123 90 42
Mobiltelefon:
072 – 247 88 95
23
Förberedelser/projektering
Trafikverket och dess konsulter har rätt (enligt
Väglagen) att få tillträde till fastighet för:
• mätning och utstakning
• grundundersökningar (arkeologi, geoteknik)
• förberedande åtgärder
Vid dessa arbeten ska:
• skador om möjligt undvikas
• träd i trädgård ej fällas eller skadas
utan ägarens medgivande
Skador skall ersättas
• (34 § Väglagen)
24
Vägrätt
• Vägrätt uppkommer när väghållaren tar i anspråk
mark för väg, det vill säga när vägens sträckning
över fastigheten blivit utmärkt och vägarbetet påbörjats. (31 § Väglagen)
• Vägrätten är en rätt för väghållaren att nyttja den
mark som behövs för vägen. Rätt till grus, berg
och andra jordmassor inom vägområdet. (30§ Väglagen)
• Ingen förändring av fastighetsgränser.
• Vägrätten upphör när vägen dras in. (32 § Väglagen)
25
Vägområde
26
Mark under byggtiden
Vägområde
Yta som används under
byggnadstiden, t.ex. för
massupplag. Tillfällig nyttjanderätt
27
Typer av vägar
28
• Allmän väg =
Väg där stat eller kommun är
väghållare
• Enskild väg =
Väg som inte är allmän väg.
Väghållarna som har ansvar för de
enskilda vägarna kan vara enskilda
markägare eller organisationer.
Besiktningar/gränsmarkeringar
• Hus och vattentäkter besiktigas före byggstart om risk
finns för skador.
• Befintliga gränsmarkeringar som riskerar att skadas
mäts in före byggstart. Efter att bygget har färdigställts
återutsätts skadade/förlorade markeringar av
Lantmäteriet.
29
Ersättning
Vem kan få ersättning?
•
•
•
Fastighetsägare
Servitutshavare
Nyttjanderättshavare, t.ex. jordbruksarrendatorer
Vad ersätts?
•
•
•
•
Markintrånget – Minskning av fastighetens marknadsvärde
25 %-påslag på markintrång
Annan skada
Uppräkning med index och ränta
Inlösen av fastighet
•
•
30
Synnerligt men för fastigheten eller del därav
Tidig inlösen i undantagsfall
(55 § + 55 a § + 55 b § Väglagen)
Ersättningsvägar
• Endast förslag i vägplan!!!!
• Exakt läge bestäms i anläggningsförrättning
• Ersättning för
- Fördyrat vägunderhåll
- Eventuellt förlängda ägoavstånd
34
Reglering av intrång
• Trafikverket meddelar genom brev vilket datum
marken kommer att tas i anspråk för vägutbyggnad.
• Intrånget regleras i allmänhet när vägen är
färdigbyggd.
• Ersättningsbeloppet räknas upp med index och ränta
från den dag marken togs i anspråk.
36
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
37
Mötets öppnande
Presentation
Redogörelse för planprocessen
Redogörelse för innehållet i en Vägplan
Presentation av projektet
Markfrågor
Möjlighet att ställa frågor och lämna information
Kontaktlista
• Åsa Bergqvist, Projektledare Trafikverket
Telefon: 010-124 31 86
• Fredrik Venngren, Projektingenjör Trafikverket
Telefon: 010-124 33 62
• Daniel Nilsson, Markförhandlare Trafikverket
Telefon: 010-123 73 74
• Truls Persson, Uppdragsledare Sweco
Telefon: 023-464 55
• Annette Levedahl, Tekniksansvarig väg Sweco
Telefon: 010-484 45 54
38
2015-09-09
Tack för att ni kom
39
2015-09-09