Manöverenhet för extravärmare

121255
CTT
Manöverenhet för extravärmare
Innehåll
Innehåll
Inledning
Funktioner
Allmänt
3
Översikt
4
Belysning i CTT-enheten
5
Normalläge
5
Sammanställning
6
Tid och veckodag
Inställning av tid och veckodag
8
Väckning eller alarm
Allmänt om väckning eller
alarm
10
Inställning av väcknings- eller
alarmtid
10
Väckning på- eller avslagen
12
Väcknings- eller alarmsätt
13
Stänga av väckning eller alarm
15
Allmänt
16
Starta
16
Stänga av
16
Inställning av temperatur
17
Manuell start
18
Automatisk start
20
Insomningsautomatik
(”Sleep in”)
Extravärmaren
om-19 sv ã Scania CV AB (108) 2001, Sweden
1 477 494
1
2
Inledning
Allmänt
Förkortningen CTT står för de
engelska orden Clock Timer
Thermostat.
Med CTT-enheten kan du:
• starta extravärmaren manuellt.
• förinställa extravärmaren så
att den startar vid 3 olika tillfällen varje dygn, maximalt
21 starttillfällen per vecka. Du
kan välja drifttid för extravärmaren från 30 minuter till
8 timmar. Drifttiden delas in i
steg om 30 minuter.
När CTT-enheten inte är inkopplad i fordonet drivs den med ett
9 V batteri. Det sitter bakom en
lucka på baksidan.
När batteriet är slut blinkar
E BAT i teckenfönstret. E BAT
är engelska och är en förkortning
av Empty Battery (förbrukat batteri).
I vissa hyttyper finns två uttag i
väggen för CTT-enheten, men du
kan bara använda en CTT-enhet
per fordon.
• ställa in termostaten, som reglerar extravärmarens temperatur.
• ställa in tid och veckodag som
syns i teckenfönstret. Dessutom finns en inbyggd väcknings- eller alarmfunktion
med två alarmtider per dygn.
Du kan välja att bli väckt på
två olika sätt; via enbart signal
eller via radio kombinerad
med signal.
• ställa in insomningsautomatiken, ”sleep in”, som innebär
att radion stängs av efter
30 minuter.
3
Funktioner
6
8
7
PROG
9
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2
3
A
B
10
11
2
3
1
5
Översikt
CTT-enheter som endast har
väckarklocka, dvs. som saknar
extravärmarfunktion, har inte
knapp 1 (Funktion för extravärmare).
1. Funktion för extravärmare
2. Funktionsväljare
3. Tidfunktion
4. Stega framåt
5. Stega bakåt
6. Starttider för extravärmaren
(1,2 och 3)
7. Veckodag
4
121256
4
8. Teckenfönster som visar
aktuell tid eller On/Off respektive HEAT
9. Väckningstider (A eller B)
10. Väckning via radio och signal
11. Väckning via signal
Funktioner
Belysning i CTT-enheten
Tända belysningen
• Tryck på valfri knapp för att
tända belysningen i teckenfönstret.
Släcka belysningen
• Efter 5 sekunder släcks belysningen automatiskt såvida inte
någon funktion är vald.
Normalläge
• När CTT-enheten visar normalläge ser du tid och veckodag i teckenfönstret. Återgång
till normalläget från de olika
funktionerna kan ske på två
olika sätt:
- Genom att inga knappar
trycks in under 2 minuter.
121493
- Genom att trycka på knappen funktionsväljare under
minst 2 sekunder.
5
Funktioner
Sammanställning
Bilderna visar de knappar du
behöver för att välja de olika
funktionerna.
För följande funktioner, se även
CTT-enhetens baksida.
121257
• Ställa in klockan
121258
• Ställa in alarmtiden
121259
• Insomningsautomatiken
(”Sleep in”)
6
Funktioner
121260
• Manuell start av extravärmaren
121261
• Starttid eller starttider för
extravärmaren
121491
• Justering av extravärmarens
drifttid
121492
• Justering av termostaten
7
Tid och veckodag
Inställning av tid och
veckodag
Först ställer du in tiden och sedan
väljer du veckodagen.
121257
1. Tryck på knappen tidfunktion i minst 5 sekunder. Siffrorna i teckenfönstret börjar
att blinka.
3. Tryck på knappen funktionsväljare för att komma vidare
till inställning av veckodag.
Ett svart streck blinkar ovanför den valda veckodagen.
8
121493
121494
2. Önskad tid stegas fram
genom att trycka på knapparna stega framåt eller
stega bakåt.
Tid och veckodag
121494
4. Önskad veckodag stegas
fram genom att trycka på
knapparna stega framåt eller
stega bakåt.
121493
5. Tryck på knappen funktionsväljare i 2 sekunder för att
återgå till normalläge.
9
Väckning/alarm
Allmänt om väckning/alarm
• Välja tid för väckningen eller
alarmet, se punkt 1-5.
• Välja väckningen eller alarmet
i On-läge, se punkt 6-7.
• Välja på vilket sätt väckning
eller alarm ska ske, se punkt 89.
121258
För att väckningen eller alarmet
ska fungera måste du göra följande:
Inställning av väcknings-/alarmtid
Inställningen gör du enklast
genom att ta bort CTT-enheten
från sitt fäste. Med CTT kan du
ställa in två olika väckningstider
per dygn.
Ställ in väcknings- eller alarmtiden på följande sätt:
1. Tryck samtidigt på knapparna funktionsväljare och
tidfunktion under minst
2 sekunder, se bilden ovanför.
10
Väckning/alarm
2. Väckningstiden, A eller B, är
markerad med en blinkande
punkt.
1
2
3
Su Mo Tu We Th Fr Sa
A
B
121262
PROG
121494
Välj någon av de två väckningstiderna, A eller B,
genom att trycka på knapparna stega framåt eller
stega bakåt.
A
B
121493
3. Tryck på knappen funktionsväljare.
121494
4. Ställ in önskad väckningstid
med knapparna stega bakåt
eller stega framåt.
121493
5. Tryck på knappen funktionsväljare.
11
Väckning/alarm
Väckning på-/avslagen
Väckningsignalen kan antingen
vara på- eller avslagen, detta regleras med On/Off. Ställ först in
väckningstiden enligt punkt 1-5 i
avsnittet Inställning av väcknings-/alarmtid.
6. I teckenrutan blinkar On/Off.
121494
Välj On/Off med knapparna
stega framåt eller stega
bakåt.
121493
7. Tryck på knappen funktionsväljare.
12
Väckning/alarm
Väcknings-/alarmsätt
Två alternativ
PROG
Du kan välja att bli väckt på två
olika sätt, se nedanför. I teckenfönstret visas symbolen markerad
med en blinkande punkt.
CTT:n måste återanslutas i sitt
fäste. Om du valt väckning via
radio när CTT-enheten inte är
inkopplad i fordonet, aktiveras
automatiskt väckning med signal.
3
Väckning via radio kombinerad
med signal.
PROG
1
2
3
Su Mo Tu We Th Fr Sa
A
B
121264
Obs! Stäng inte av radion med
knappen på apparaten!
Tänk på att radion måste
vara påslagen för att väckningen ska fungera. Det
innebär att du måste vrida
startnyckeln till låsläge för
att få radion att tystna.
A
B
2
121263
• Via radio kombinerad med
signal.
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
Väckning med enbart signal.
• Enbart med signal.
13
Väckning/alarm
Val av väckningssätt
Ställ först in väckningstiden enligt
punkt 1-5 i avsnittet Inställning av
väcknings-/alarmtid och välj sedan
om väckningen ska vara av- eller
påslagen enligt punkt 6-7 i avsnittet Väckning på- eller avslagen.
9. För att ställa in ytterligare
väckningstider, tryck på knappen funktionsväljare och gå
tillbaka till punkt 2 under
avsnittet Inställning av väckningstid och upprepa inställningarna eller...
121493
121494
8. Välj någon av de två väckningssätten genom att trycka
på knapparna stega framåt
eller stega bakåt.
121493
...för att återgå till normalläge,
utan att ställa in ytterligare
väckningstider, tryck på knappen funktionsväljare i
2 sekunder.
14
Väckning/alarm
Stänga av väckning/alarm
- Stäng av direkt på radioapparaten.
Väckning med signal
- Ställ in insomningsautomatiken (”sleep in”) via CTT-enheten. Se under avsnitt
Insomningsautomatik.
Väckningssignalen stänger du av
på något av följande sätt:
• Trycka ner valfri knapp på
CTT-enheten.
• Signalen stängs automatiskt av
efter 5 minuter om ingen
knapp har tryckts ner innan
dess.
Väckning via radio kombinerad med signal
CTT-enheten startar både radion
och väckningssignalen.
Obs! Radion måste vara påslagen
för att väckningen ska ske
via radion, se under avsnittet Väcknings-/alarmsätt.
• Signalen stänger du av genom
att trycka på valfri knapp på
CTT:n.
• Radion kan du inte stänga av
via någon knapp på CTTenheten. Efter 30 minuter
stängs radion av automatiskt.
Vill du stänga av den före
finns det två möjligheter:
15
Insomningsautomatik
Allmänt
121259
Insomningsautomatiken kan du
ställa in när CTT-enheten är
inkopplad i fordonet.
Starta
Symbolen väckning via radio i
teckenfönstret blir synlig.
Tänk på att endast stänga av
radion med startnyckeln, annars
kommer inte insomningsautomatiken att fungera. Radion får inte
stängas av med till- eller från
knappen på radioapparaten.
Stänga av
Insomningsautomatiken kan
stängas av på två olika sätt:
• Genom att manuellt trycka ner
en valfri knapp på CTT-enheten.
• Efter 30 minuter stängs radion
automatiskt av.
16
PROG
1
2
3
Su Mo Tu We Th Fr Sa
A
B
121265
Du startar insomningsautomatiken genom att samtidigt trycka på
knapparna tidfunktion och stega
framåt i 2 sekunder.
Extravärmare
Inställning av temperatur
Instruktionen gäller både för
manuell start och automatisk start
av extravärmare.
CTT-enheten måste sitta på plats i
vägguttaget när du justerar extravärmarens temperatur.
Temperaturskalan är indelad i
15 skalsteg. Den rekommenderade temperaturen i hytten är vid
skalsteg 6.
121492
1. Tryck samtidigt på knapparna
funktionsväljare och stega
bakåt, för att justera temperaturen.
121494
2. Du ändrar temperatur genom
att trycka på knapparna stega
framåt eller stega bakåt.
121493
3. Tryck på knappen funktionsväljare för att återgå till normalläge.
17
Extravärmare
Manuell start
Obs! På fordon som transporterar
brandfarligt gods (så kallade ADR-fordon) startar
du extravärmaren enligt de
instruktionerna som finns i
häfte ADR, som finns i
ADR-utrustade fordons
instruktionsböcker. På ett
ADR-fordon kan du inte
starta extravärmaren manuellt eller automatiskt enligt
de instruktioner som finns i
detta häfte.
CTT-enheten måste vara ansluten
till fordonet när du manuellt startar extravärmaren.
Drifttid
Drifttiden vid manuell start är
normalt obegränsad, dvs. extravärmaren är igång tills du stänger
av den. Eventuella förinställda
start- och stopptider kan påverka
drifttidens längd.
För att drifttiden ska bli obegränsad, gör du enligt följande:
• Kontrollera så att alla förinställda starttider, inom den
tänkta drifttiden, står i Offläge. Se under avsnittet ”Kontrollera inställd starttid”.
18
När den manuella driften är
avslutad kan de förinställda starttiderna ändras till On-läge igen
för att extravärmaren ska starta
automatiskt, om så önskas.
Extravärmare
Slå på
I teckenfönstret tänds symbolen
för värme och samtidigt blinkar
HEAT (som är engelska och
betyder värme).
121260
Extravärmaren startas manuellt
genom att trycka på knappen
funktion för extravärmare.
Stänga av
121260
Stäng av extravärmaren genom
att trycka på knappen funktion
för extravärmare under minst
2 sekunder.
19
Extravärmare
Automatisk start
Obs! Drifttiden vid automatisk
start är från 30 minuter till
8 timmar. Se avsnittet
Inställning av drifttid.
Inställning av starttider
Genom CTT-enheten kan du förinställa extravärmaren med
3 starter varje dygn, vilket ger
maximalt 21 starttider under en
vecka.
Du kan göra inställningarna med
CTT-enheten utan att den sitter
på plats i fordonet.
För att extravärmaren ska slå på
måste CTT-enheten kopplas in i
fordonet före aktuell tidpunkt.
Extravärmaren slås inte på efter
passerat klockslag.
1. Tryck samtidigt på knapparna funktionsväljare och
funktion för extravärmare
under minst 2 sekunder. I
teckenfönstret blinkar starttid
och dag växelvis med On/Off
(på/av).
20
121261
Ställ in starttider så här:
Extravärmare
PROG
1
u Mo Tu We Th Fr Sa
2
3
PROG
1
2
3
Su Mo Tu We Th Fr Sa
A
B
121494
För att välja starttillfälle och
dag, tryck på knapparna
stega framåt eller stega
bakåt.
121266
2. Det finns tre starttillfällen per
dag. De markeras 1, 2 eller 3
i teckenfönstrets vänstra
kant.
121257
3. Ställ in önskad starttid för det
valda starttillfället genom att
trycka på knappen tidfunktion i 2 sekunder. Den växelvisa blinkningen upphör och
bara starttiden blinkar.
121494
4. Ställ in den önskade tiden
med knapparna stega framåt
eller stega bakåt.
21
Extravärmare
121493
5. Tryck på knappen funktionsväljare. On/Off (på/av)
blinkar i teckenfönstret.
7. För att ställa in ytterligare
starttider, tryck på knappen
funktionsväljare och gå tillbaka till punkt 2 i avsnittet
Inställning av starttider och
upprepa inställningarna
eller...
121493
121260
6. Välj mellan On/Off (på/av)
för starten av extravärmaren
med knappen funktion för
extravärmare.
121493
...för att återgå till normalläge, tryck på knappen funktionsväljare i 2 sekunder.
22
Extravärmare
Om du inte vill att extravärmaren
ska starta vid en förinställd tid
gör du så här:
1. Följ instruktionen i avsnittet
Inställning av starttider
punkterna 1,2, 6 och 7.
2. Under punkt 6 ändrar du
inställningen från On till Offmed knappen funktion för
extravärmare.
Kontrollera inställd starttid
När CTT-enheten visar normalläge, dvs. när tid och dag syns,
kan du avläsa den under dagen
närmast kommande starttiden för
extravärmaren.
PROG
1
u Mo Tu We Th Fr Sa
2
3
PROG
1
2
3
Su Mo Tu We Th Fr Sa
A
B
121266
Ändra mellan On/Off (på/av)
vid förinställd start av extravärmaren
Startalternativ 1 är markerat.
1. Följ punkt 1 och 2 i avsnittet Inställning av starttider.
2. I punkt 7 återgår du till normalläge.
Startalternativet 1, 2 eller 3 är
markerat med en punkt framför i
teckenfönstrets vänstra kant, se
bilden. När tiden passerats kommer nästa starttid under dagen att
markeras med en punkt, osv.
En förutsättningen för att markeringen ska synas är att starttiden
är aktiv, dvs. står i On-läge.
När du vill kontrollera inställd
starttid men inte vill ändra inställningarna gör du så här:
23
Extravärmare
Inställning av drifttid
När du startar extravärmaren via
tiduret kan drifttiden ställas in från
30 minuter till 8 timmar. Varje
intervall är 30 minuter. Rekommenderad drifttid är 2 timmar.
Den inställda drifttiden gäller för
samtliga inställda starttider.
Justera drifttiden på följande sätt:
121491
1. Tryck samtidigt på knapparna
funktionsväljare och stega
framåt under minst
2 sekunder. I teckenfönstret
visas den tidigare inställda
tiden.
121494
2. Ändra drifttiden genom att
trycka på knapparna stega
bakåt eller stega framåt.
121493
3. Tryck på knappen funktionsväljare i 2 sekunder för att
återgå till normalläge.
24