GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING
Datum: 2015-03-11
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
tillhörande
Detaljplan för
GÄLLIVARE 4:18 M.FL. (Andra Sidan)
GÄLLIVARE KOMMUN
NORRBOTTENS LÄN
Gällivare kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
982 81 Gällivare
0970-18000
1 (23)
HUR SAMRÅDET BEDRIVITS
Detaljplanen har varit på samrådsremiss mellan den 22 oktober och den 14 november
2014. Annonsering har skett i lokaltidning. Samråd har skett genom remissförfarande med
berörda statliga och kommunala instanser samt sakägare. Planhandlingarna har varit
tillgängliga för allmän granskning på samhällsbyggnadsförvaltningen, Gällivare
kommunhus, samt på kommunens hemsida www.gallivare.se/detaljplan.
Allmänt samrådsmöte hölls den 4 november i kommunhuset.
Under samrådstiden har följande yttranden inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen.










Länsstyrelsen, 2014-11-17
Trafikverket, 2014-11-13
Lantmäteriet, 2014-11-14
Miljö- och byggnämnden, 2014-10-30
Socialnämndens allmänna utskott, 2014-11-20
Service- och teknikförvaltningen, 2014-11-28
Vattenfall Eldistribution AB, 2014-11-21
Skanova, 2014-11-11
J. Näckstam, Gällivare 1:32, 2014-10-23
12 st boende på fastigheterna Gällivare 13:50, 13:51, 13:55, 13:56, 13:57, 13:57, 13:59,
13:60 samt Gällivare 64:4, 2014-11-12
 T. Eriksson och J. Grundell, Gällivare 13:51, 2014-11-13
 A-K. Simma och T. Wennström, Mikkos väg 11, inkom 2014-11-14
SAMMANFATTNING AV ÄNDRINGAR I SAMRÅDSHANDLINGARNA
Med anledning av inkomna synpunkter under samrådsförfarandet har främst följande
förändringar skett av detaljplan för Del av Gällivare 4:18 m.fl. (Andra Sidan), i Gällivare
kommun, samrådshandling, daterad 2014-07-03.
- Planbeskrivningen kompletteras angående områdets kulturvärden - med motiv för att ta
området i anspråk, påverkan mm.
- Planbeskrivningen kompletteras angående frågan om vattenverksamhet samt att kommunen
bedömer att ingen anmälan om vattenverksamhet behöver ske.
- På plankartan utgår berörd del av fastigheten Gällivare 1:32 i norra delen, inklusive
bestämmelser, illustrerad gång- och cykelväg samt dagvattendamm.
- Planbeskrivningen kompletteras med resultat mm från utförd geoteknisk undersökning.
- På plankartan utgår bestämmelse som medger skotertrafik inom Natur längs Andra
Sidanvägens östra sida. Istället införs bestämmelse om att skoter tillåts inom Lokalgata inne i
bostadskvarteret öster om Andra Sidanvägen.
- Plankartan justeras så att skotertrafik öster om Andra Sidanvägen inte medges längs gränsen
mot befintlig bebyggelse (Gällivare 13:51 m fl). Samtidigt utgår remsan med kvartersmark,
2 (23)
som innefattar gemensamhetsanläggning, längs östra gränsen mot befintlig bebyggelse och
ersätts av bestämmelse Natur med kommunen som huvudman. Inom denna remsa Natur avses
dagvattenstråk anordnas. Planhandlingarna justeras kring detta.
- På plankartan kompletteras planbestämmelsen om skotertrafik på allmän platsmark till
"skotertrafik tillåts till angränsande fastigheter" för att tydliggöra syftet angående skoter
området.
- Ett förtydligande kring definitionen "tomtplatsarea" kompletteras till planbeskrivningen.
- Planbeskrivningen kompletteras utifrån utförd förprojektering för väg, vatten och avlopp
samt dagvatten.
- Planbeskrivningen justeras angående att det är kommunen som har vägrätt för Andra
Sidanvägen.
- Planbeskrivningen kompletteras angående att exploateringsavtal bör upprättas och avseende
hanteringen mm av gator, gång- och cykelvägar samt vatten och avlopp vid ett genomförande.
- Planbeskrivningen kompletteras angående snöupplag och smältvatten i anslutning till
vattendrag.
- Planbeskrivningen kompletteras angående skötsel av grönytor.
- Planbeskrivningen kompletteras med att kapaciteten i det befintliga VA-nätet är tillräcklig,
utifrån meddelande från Service- och teknikförvaltningen.
- Plankartan kompletteras med område för transformatorstation (E-område).
- Planbeskrivningen kompletteras utifrån generell information från Vattenfall samt
angående placering av transformatorstation.
- Planbeskrivningens kompletteras med att en översyn av trummor för vatten bör ske vid
genomförandet av planen.
- På plankartan utgår område för samlingslokal, förråd, grillkåta och ersätts istället med dels
kvartersmark för bostäder, dels med naturmark.
- På plankartan utgår område LOKALGATA på västra sidan Andra Sidanvägen.
Planbeskrivningen kompletteras kring åtkomst till tomter mm i detta delområde.
- På plankartan införs bestämmelse om att marken väster om Andra Sidanvägen endast får
indelas i 3 fastigheter för att det inte ska kunna bildas många småtomter.
- På plankartan har plushöjder införts utifrån utförd förprojektering. Dessa har i huvudsak
förlagts på allmän platsmark, men även för några tomter i öster mot befintlig bebyggelse har
plushöjder införts på plankartan.
I övrigt är tillägg eller ändringar av planhandlingarna av mer redaktionell art.
3 (23)
SAMRÅDSYTTRANDEN
Nedanstående är ett sammandrag av inkomna skriftliga synpunkter följt av kommentarer till
yttrandena. Yttrandena i sin helhet finns att ta del av på kommunen. Yttranden har inkommit
från följande:
Länsstyrelsen:
Enligt skrivelse 2014-11-17.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget kan upprättas utan någon
särskild MKB, utan att det är tillräckligt att redovisas planens konsekvenser i planförslaget.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Även om området delvis har förändrats sedan områdesbestämmelserna tillkom, så anser
Länsstyrelsen att de värden som avses värnas med områdesbestämmelserna från 1993
fortfarande gäller för Andra Sidan-området. Därför anser Länsstyrelsen att ett genomförande
av planförslaget kommer att påverka områdets kulturvärden, vilket bör framgå av
planbeskrivningen. Motiven för att ta området i anspråk trots detta bör också förtydligas.
Kommentar: Områdesbestämmelserna är till viss del inte tidsenliga/relevanta, då det
tidigare jordbrukslandskapet har förtätats av bostäder och de omkringliggande områdena är
av en blandad villabebyggelse.
Aktuellt planområde är, och var även vid områdesbestämmelsernas upprättande, i huvudsak
obebyggt barrskogsområde och därmed inte det väsentliga i området som är kulturhistorisk
värdefull miljö.
En mindre del av planområdet, västra sidan Andra Sidanvägen, är öppen mark som tidigare
brukats. Marken står idag oanvänd och stora delar har vuxit igen med trädvegetation och
buskar av blandad karaktär. Inget jordbruk bedrivs här idag.
Nu upprättad detaljplan ianspråktar därmed i huvudsak skogsmark och inte kulturhistoriskt
värdefull miljö eller värdefullt odlingslandskap.
Sammantaget torde ingen nämnvärt avgörande miljöpåverkan på kulturlandskapet ske genom
föreslagen planering.
I den fördjupade översiktsplanen för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle (FÖP) som antogs
2014, anges markanvändningen bostäder för det aktuella området. Vassaraträsk/Andra Sidan
benämns i FÖP:en som ett intressant område att utveckla och förtäta med bostadsbebyggelse.
FÖP:en talar om att en blandning av villor, radhus och flerbostadshus bör eftersträvas
liksom att en tätare bebyggelse kan tillåtas på Andra Sidan. Aktuellt planområde är ett
utpekat område som kommunfullmäktige beslutat som lämpligt bostadsområde i
översiktsplanen.
Kommunen anser sig inte kunna föreslå en utveckling av tätorten och samtidigt ha kvar
områdets nuvarande karaktär mm. För kommunen handlar det i första hand om en
prioritering av bostäder för ortens attraktivitet och överlevnad. Det finns starka skäl att ta
4 (23)
aktuellt område i anspråk. Inte minst genom dess närhet till Gällivare centrala del.
Samhällsnyttan av att bebygga området är större än att bevara områdets karaktär. Denna
motivering görs med tanke på det behov av bostäder som finns i Gällivare med anledning av
avvecklingen av Malmberget samt gruvverksamhetens utbredning mm.
Planbeskrivningen kompletteras i tillämpliga delar utifrån ovan.
Så vitt Länsstyrelsen förstår finns ytterligare bebyggelseanspråk inom Andra Sidan.
Länsstyrelsen anser att kommunen bör se över området som helhet när det gäller hur
exploatering kan ske med beaktande av områdets kulturhistoriska värden såsom föreskrivs i
den fördjupade översiktsplanen för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle. Där sägs bl.a.
att” exploatering av området bör föregås av en utvecklingsplan eller planprogram för hela
eller delar av området”.
Kommentar: Se föregående kommentar från kommunen angående att aktuellt planområde
främst är obebyggt barrskogsområde - inte i huvudsak ett jordbrukslandskap - och därmed
inte det väsentliga i området på Andra Sidan som är kulturhistoriskt värdefull miljö mm.
Det nu upprättade detaljplaneområdet är samtidigt av relativt begränsad omfattning och
samtidigt i linje med den fördjupade översiktplanens intentioner. I sak kan här anses att ett
program /FÖP motsvarar givna direktiv genom fullmäktigebeslut av den fördjupade
översiktsplanen.
Utifrån ovan nämnda aspekter tillsammans gör kommunen bedömningen att ett planarbete i
enlighet med nu upprättad förslag kan ske inom ramen för en detaljplaneprocess, utan att det
måste föregås av planprogram, utvecklingsplan e dyl.
Utifrån handlingarna är det något oklart om det kan komma att bli aktuellt med
dikningar/markavvattning för det planerade bostadsområdet. Det föreligger även vissa
oklarheter avseende dagvattenhanteringen och om den berör vattenverksamhet. Notera att
tillstånd alternativt anmälan kan krävas. Det är viktigt att säkerställa att det inte hamnar
dagvatten i vatten som leder till Natura 2000-område. Länsstyrelsen anser därför att det är
lämpligt att det görs en särskild dagvattenutredning.
Kommentar: Anläggande av dagvattenanläggning kan ibland innebära anmälan av
vattenverksamhet, t ex dagvattendamm, grävning av diken mm. Kommunens bedömningen är
att anmälan om vattenverksamhet inte behövs. Skäl för detta är på det sätt detaljplanen
redovisar dagvattenhanteringen. Likaså i den genomförda förprojekteringen av området som
behandlar dagvattenhanteringen. Förprojekteringen finns att studera på kommunen.
Länsstyrelsen har i arbete med närliggande detaljplan i Bryggeribacken ("Detaljplan för
Del av Gällivare 4:21 (Bryggeribacken, Andra sidan)" inte påtalat om något behov av
anmälan för vattenverksamhet utifrån den planeringen.”
Länsstyrelsen meddelade i pågående detaljplanearbete för "Detaljplan för
Del av Kommunalhemmet 1 m.m." att beträffande behov av anmälan till Länsstyrelsen enligt
11 kap. MB om vattenverksamhet så blir detta aktuellt endast om grävning sker inom
5 (23)
vattenområde (under högsta förutsägbara vattenstånd). Grävning inom vattenområde är inte
aktuellt i den nu upprättade planen.
Särskilt område för dagvattenhantering avses inte förläggas inom område som riskeras att
översvämmas utifrån den översvämningsstudie som gjorts av SMHI (inom bedömd gräns vid
ett 100-årsflöde - högsta förutsägbara vattenstånd). Därmed torde behov av anmälan om
vattenverksamhet inte bli aktuellt i samband med nu upprättad detaljplan vad gäller grävning
av dike, dagvattendamm e dyl inom vattenområde. Planbeskrivningen kompletteras ändock
med ett observandum avseende denna fråga.
På plankartan utgår berörd del av fastigheten Gällivare 1:32. Som följd tas bestämmelse
"dagvatten" (område för dagvattenhantering) bort i nordöstra delen, nära Andra Sidanvägen
så att det inte blir aktuellt med en anlagd/grävd dagvattendamm e dyl i denna del. Denna del
kan komma att översvämmas och riskerar vid grävning hamna under högsta förutsägbara
vattenstånd enligt ovan beskrivna och då eventuellt bli föremål för vattenverksamhet. Berörd
del som är en lågpunkt och som är sank idag, torde ofrånkomligt fortsatt komma att hålla
dagvatten, dock bör alltså inte en anordnad damm e dyl uppföras. Planhandlingarna justeras
utifrån ovan.
En samsyn med Länsstyrelsen mellan området vid Bryggeribacken, Kommunalhemmet och
aktuellt planområde sker här vad gäller vattenverksamhet och markavvattning.
En förprojektering som gjorts för området där även dagvattenhantering studerats, redovisas i
granskningsskedet/utställningen. Se nedan i denna samrådsredogörelse för ytterligare
synpunkt från Länsstyrelsen om dagvattenhantering/Natura 2000, samt kommunens
kommentar angående säkerställande av dagvattenhanteringen i området mm.
Viktigt är även att det utförs geotekniska undersökningar av marken samt att hänsyn och
skyddsåtgärder vidtas för översvämningsrisk från närliggande vattenområden (100-årsflödet).
Kommentar: Synpunkten noteras. En geoteknisk undersökning har utförts under
planprocessen. Undersökningen anger bl a att jorden inom området huvudsakligen består
från ytan av ca 1 till 2,5 m löst lagrad siltig sand. Därunder blir materialet i allmänhet
grövre och klassas som mellansand, siltig grusig sand, och grusig sand med varierande
fasthet från mycket låg till hög. Planbeskrivningen kompletteras i
granskningsskedet/utställningen med resultat mm från utförd undersökning.
En bild finns i planbeskrivningen som visar att planområdet precis tangerar område med
översvämningsrisk enligt 100-årsflödet.
En generell bestämmelse för bebyggelse om lägsta nivå för färdigt golv på 358,5 m ö h har
införts på plankartan med anledning av nivåerna på 100-årsflöden enligt ovan. Endast
källarlösa hus tillåts med tanke på översvämningsrisken och eventuell risk med hög
grundvattennivå i området. Dessa åtgärder bedöms som tillräckliga ur
översvämningssynpunkt.
6 (23)
Det är en förutsättning att det planerade bostadsområdet ansluts till kommunens VA-nät vilket
också framgår av planbeskrivningen. Det bör även utredas vilka möjligheter det finns att
ansluta till fjärrvärmenätet.
Kommentar: Uppvärmning torde i första hand komma att ske med individuell lösning.
Närmaste fjärrvärmenät finns drygt 1 km öster om planområdet, längs Bryggerivägen.
Frågan om förutsättningar till utbyggnad av fjärrvärme i området behöver klarläggas innan
byggande sker. Planbeskrivningen anger detta.
Ledningsägare för fjärrvärme bereds tillfälle till att yttra sig över detaljplanen. Inget yttrande
från ledningsägare har inkommit under samrådsskedet.
När det gäller buller konstateras i planbeskrivningen att planområdet inte kommer att beröras
av störande trafikbuller från vägtrafiken. Eventuell skoterled bör endast tjäna bostadsområdet
och inte utgöra en genomfartsled.
Kommentar: I planen (samrådsversionen) tillåts skotertrafik inom naturmark längs Andra
Sidanvägen. Till granskningsskedet/utställningen utgår bestämmelse som medger skotertrafik
inom Natur längs Andra Sidanvägens östra sida. Istället införs bestämmelse om att skoter
tillåts inom Lokalgata inne i bostadskvarteret öster om Andra Sidanvägen.
På plankartan kompletteras planbestämmelsen om skotertrafik på allmän platsmark till
"skotertrafik tillåts till angränsande fastigheter" för att tydliggöra syftet angående skoter i
området. Möjligheten för skoterpassage är ämnad för de boende i området och därmed inte
som genomfartsled eller allmän led i den meningen. Del av skotertrafik i allmän platsmark
utgår i nordost (inom Gällivare 1:32) då denna del som helhet utgår ur planområdet.
En utredning av det övergripande skoternätet pågår i kommunen där även planområdet och
dess närområde ingår. Utifrån denna utredning ges inga indikationer på någon
genomfartsled för allmän skotertrafik genom aktuellt planområde längs Andra Sidanvägen
österut från planområdet.
Vid övrig bebyggelse i närområdet råder skoterförbud enligt de lokala trafikföreskrifterna.
Närmaste skoterled ligger ca 150 m väster om planområdet, vilken leder över Vassaraträsket
och mot Dundret.
Vidare kan tilläggas att remsan i samrådshandlingen med kvartersmark för
gemensamhetsanläggning för skoter likaså utgår längs östra gränsen mot befintlig
bebyggelse.
Elektromagnetisk strålning: Det bör i planen beaktas placering av eventuell ny
transformatorstation och eventuell påverkan på människor från denna avseende
elektromagnetisk strålning där man bör hålla lämpligt skyddsavstånd.
Kommentar: Ett område för transformatorstation (E-område) införs på plankartan till
granskningsskedet. Transformatorstationen förläggs öster om Andra Sidanvägen, drygt 15 m
från kvartersmark för bostäder. Ett fullt tillräckligt skyddsavstånd hålls därmed till bostäder.
7 (23)
Bestämmelserna om utnyttjandegrad bör förtydligas när det gäller radhusbebyggelsen
framförallt. I planbeskrivningen anges fastighetsarea och i planbestämmelsen tomtplatsarea.
Vad avses med tomtplatsarea?
Kommentar: Då det är osäkert om det kommer bli en eller flera fastigheter om radhus/parhus
uppförs har definitionen "tomtplatsarea" använts istället för fastighetsarea. Detta då
radhus/parhus kan ges tomtplats inom en större fastighet. Vid byggande av flerbostadshus
torde en fastighet bildas, exempelvis centralt i området. Vid villor torde en fastighet bildas för
respektive villa. Därav har definitionen "fastighetsarea" använts. Kommunen bedömer att de
olika definitionerna på planen inte torde skapa problem vid fastighetsbildningen mm.
Definitionen "tomtplatsarea" används i detaljplaner i flera kommuner i Sverige och är även
den definition som använts i pågående planprocess med detaljplan i Bryggeribacken,
"Detaljplan för del av Gällivare 4:21 (Bryggeribacken, Andra sidan)".
Definitionen "tomtplatsarea" införs även i planbeskrivningen för att få enhetlighet med
plankartan avseende radhus mm. Ett förtydligande kring definitionen "tomtplatsarea"
kompletteras även till planbeskrivningen.
Kommunen har genomfört en behovsbedömning och kommit fram till att ett genomförande av
planförslaget inte torde innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser dock att det
inte kan uteslutas att t ex påverkan kan ske inom Natura 2000 Vassara träsk och att vissa
ytterligare utredningar kan behöva göras bl.a. avseende dagvattenhanteringen samt eventuella
behov av markavvattning. Detta kan med fördel ske inom ramen för en miljöbedömning enligt
miljöbalken.
Kommentar: Föreslagen dagvattenhantering med rening, skyddsåtgärder mm i planen torde
ge förbättrade förutsättningar för vattendraget av Natura 2000 samt Vassaraträsks framtida
vattenkvalitet jämfört med dagens förhållanden. Alltså ökad kontroll mot idag till bättre nytta
för miljön. Se även kommentar ovan.
Med bestämmelserna ”Dagvatten skall fördröjas lokalt och takvatten skall avledas ovan
mark” och "Dagvatten ska renas innan utsläpp sker till vattendrag som utgör Natura 2000",
tillsammans med allmän platsmark/Natur mot vattendraget, gör att infiltration/rening sker
innan dagvattnet når vattendraget. Dessutom gäller i enlighet med införd bestämmelse på
plankartan, att genomförandeavtal som reglerar dagvattenhanteringen och dess
genomförande ska upprättas innan bygglov ges för byggnation av bostäder mm i området.
Detta med anledning av närheten till Natura 2000-område.
Dagvattnet belyses i övrigt i olika delar i planhandlingarna, bl a i avsnittet "Inverkan på
miljön" under rubriken "Natura 2000". Avsnittet ”Inverkan på Miljön” innehåller i sak
motsvarande beskrivning som en MKB där vattendraget av Natura 2000 samt Vassaraträsk
innefattas. Planbeskrivningen anger bl a exempel på åtgärder vad gäller
dagvattenhanteringen.
En förprojektering som gjorts för området där även dagvattenhantering studerats, redovisas i
granskningsskedet/utställningen. Utifrån förprojektering avses enkelsidigt fall ske på
infartsvägen (Lokalgata på planen) så att dagvatten rinner av till dike på norra sidan gatan.
8 (23)
Därefter leds vattnet under Andra Sidanvägen för infiltration e dyl innan dagvattnet når
Natura 2000-bäcken. Planbeskrivningen kompletteras angående detta.
Ny infartsgata från Andra Sidanvägen avses ske bredvid vattendraget av Natura 2000. Inga
åtgärder/byggande (fundament e dyl), grävning mm avses därmed ske i vattnet. Byggnation
kan ge upphov till grumling mm, vilket kan påverka lekområden för fisk mm. All risk för
erosion, näringsläckage, förorening, grumling av vattenmiljön bör förebyggas. Detta bör
beaktas och vattendraget bör skyddas vid byggnationen. Detta beskrivs i planbeskrivningen.
Ovan redovisning torde därmed ses som en tillräcklig hantering inom ramen för aktuellt
planarbete vad gäller påverkan mm gentemot vattendraget av Natura 2000 samt
Vassaraträsk.
Mot bakgrund av detta är bedömningen att planförslaget kommer få ett säkerställande av
önskad kvalitet i dagvattenhanteringen. Detta bevakas även i genomförandeavtal och
bygglovhantering med exploatör där dagvattenhanteringen skall redovisas och klaras på
godtagbart sätt.
Ovan beskrivna ger förutsättningar för att vattendraget av Natura 2000 och
Vassaraträsk kan skyddas så att risken för att betydande miljöpåverkan inte sker och att
en MKB därmed inte behöver upprättas.
Noterbart att Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att man delar kommunens bedömning att
planförslaget kan upprättas utan någon särskild MKB, utan att det är tillräckligt att redovisas
planens konsekvenser i planförslaget.
Angående markavvattning, se tidigare kommentar ovan.
Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att
beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap.10 § plan- och
bygglagen.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Trafikverket:
Enligt skrivelse 2014-11-13.
Trafikverket meddelar att den ökade trafiken till området inte bedöms riskera överskridande
av riktvärden för buller från E45, inte heller bedöms något behov av ombyggnad av
korsningen med E45 föreligga (svängfält).
Kommentar: Synpunkten noteras.
Trafikverket anser att kommunen i sin trafikstrategi/-analys bör ta ett helhetstag om hur
trafiken hanteras i området till följd av de utbyggnadsplaner som finns, även på
Bryggeribacken och Repisvaara. Med strategiskt val av lösningar och prioritering kan
9 (23)
trafikflöden påverkas och omfördelning mellan trafikslagen ske samt ombyggnader för
biltrafiken undvikas.
Kommentar: Synpunkter noteras. Kommunen avser att ta fram en trafikstrategi som omfattar
alla trafikslag mm enligt fördjupad översiktsplan för Gällivare. Arbete med trafikstrategin
pågår. Övergripande trafikstrategifrågor får studeras i ett större sammanhang i särskild
ordning utöver den här planen. Kommunen bedömer att trafikförhållandena blir fullt
acceptabla, samt att trafikfrågorna är tillräckligt belysta, i nu upprättad detaljplan för aktuell
planering. För aktuell detaljplan redovisas bl a att kommunen för närvarande anordnar
Andra Sidanvägen med breddning av vägen till planområdet och Mikkos väg. Även trottoar
anläggs längs Andra Sidanvägen.
Vidare ges fordonstrafiken möjlighet att ta sig via Andra Sidanvägen alternativt via E45
utifrån planområdets läge och uppbyggnad. Bedömningen är att de trafikmängder som
genereras från planområdet via E45 inte är i den storleksordningen att E45 eller i övrigt
påverkas på ett påtagligt sätt vad gäller framkomlighet, trafiksäkerhet, god miljö mm genom
aktuell planering.
I planbeskrivningen till nu upprättad detaljplan anges även att Andra Sidanvägens koppling
till centrala Gällivare bör studeras i samband med framtida utbyggnad av Andra Sidan
utöver den här detaljplanen, t ex konsekvenser vid plankorsningen med järnvägen. Vidare att
beträffande passagen av järnvägen så är mängden av fordon p g a nu planerat bostadsprojekt
inte så stor att en planskild korsning torde behövas. Dock bör frågan bli aktuell att väcka om
järnvägens eventuella upprustning för malmbanans behov kommer på tal med exempelvis
ökade järnvägstransporter.
Ovan redovisat angående trafik bedöms vara tillräckligt för nu upprättad detaljplan med dess
omfattning, trafikförhållanden mm.
E45 är utpekad led för transporter av farligt gods. Byggrätt medges som närmast 125 meter
från E45. Mellan 70-150 meter från vägen är markanvändning med bostäder upp till två
våningar möjlig utan särskild riskhantering enligt Länsstyrelsens rekommendationer.
Trafikverket har således ingen erinran mot bostadsetableringen.
Kommentar: Synpunkten noteras.
I avsnittet "Gator och trafik" samt under "Genomförandefrågor" anges att Trafikverket har
vägrätt genom området. Vägrätten har uppkommit genom fastställd vägplan för Andra
Sidanvägen enligt Väglagen. Eftersom kommunen är väghållare är det också kommunen som
innehar vägrätten (30§ Väglagen).
Kommentar: Planbeskrivningen justeras utifrån ovan beskrivna.
10 (23)
Lantmäteriet:
Enligt skrivelse 2014-11-14.
Planen är öppen för många olika fastighetsbildningsåtgärder vilket gör att det är svårt att
studera de olika möjligheterna mer i detalj.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Vad gäller skotertrafiken och eventuell gemensamhetsanläggning för ändamålet upplevs som
svårtolkad. Syftet för gemensamhetsanläggningen, dess läge och avgränsning i förhållande
till skotertrafiken på allmän platsmark är i dagsläget oklart.
Kommentar: Till granskningsskedet/utställningen utgår bestämmelse om
gemensamhetsanläggning för skotertrafik i östra samt södra delen. Remsan med
kvartersmark, som innefattar gemensamhetsanläggning, utgår längs östra gränsen mot
befintlig bebyggelse och ersätts av bestämmelse Natur med kommunen som huvudman. Inom
denna remsa Natur avses dagvattenstråk anordnas.
Remsa med kvartersmark för gemensamhetsanläggning för skoter utgår likaså i söder och
ersätts av bestämmelse Lokalgata.
Till granskningsskedet/utställningen utgår likaså bestämmelse som medger skotertrafik inom
Natur längs Andra Sidanvägens östra sida. Istället införs bestämmelse om att skoter tillåts
inom Lokalgata inne i bostadskvarteret.
På västra sidan Andra Sidanvägen tillåts skotertrafik inom allmän platsmark, Natur, till ett
fåtal bostadstomter som medges i nu upprättad detaljplan. Bedömningen är att det är mest
lämpligt med kommunen som huvudman för nämnda mark, ur skötsel- och ansvarssynpunkt.
På plankartan kompletteras planbestämmelsen om skotertrafik på allmän platsmark till
"skotertrafik tillåts till angränsande fastigheter" för att tydliggöra syftet angående skoter i
området. Möjligheten för skoterpassage är ämnad för de boende i området och därmed inte
som genomfartsled eller allmän led i den meningen. Del av skotertrafik i allmän platsmark
utgår i nordost (inom Gällivare 1:32) då denna del som helhet utgår ur planområdet.
Mindre justeringar har samtidigt gjorts på planen kring skoterpassage vid korsningspunkten
med Andra Sidanvägen. Bestämmelse om skoterpassager (n1) inne i östra bostadskvarteret
utgår samtidigt.
Planbeskrivningen kompletteras utifrån ovan.
Se även kommunens kommentar till Länsstyrelsen ovan.
I övrigt ser Lantmäteriet inga direkta problem med eventuella kommande
fastighetsbildningsåtgärder utifrån det som går att utläsa från planhandlingarna.
Kommentar: Synpunkten noteras.
11 (23)
Miljö- och byggnämnden:
Enligt skrivelse 2014-10-30.
Man meddelar att planförslaget är i överensstämmande med gällande fördjupad översiktsplan
(FÖP) för tätortsområdet.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Man påminner om vikten av att kapaciteten i VA-systemen även för framtida bostäder och
ökade byggrätter som planeras på södra sidan Vassara, område betecknat "B" i FÖP:en.
Kommentar: Service- och teknikförvaltningen har under planprocessen meddelat att
kapaciteten i VA-nätet för planerad utbyggnad. Se vidare under yttrande från Service- och
teknikförvaltningen.
I övrigt har man inget att erinra mot detaljplanen.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Socialnämndens allmänna utskott:
Enligt skrivelse 2014-11-20.
Nämnden vill framföra att man bör ha enhetliga samrådshandlingar där det tydligt
framkommer att man i arbetet med detaljplaneringen även belyst perspektiven tillgänglighet,
jämställdhet och trygghet.
I denna detaljplan finns perspektivet jämställdhet och trygghet, och tillgänglighet nämns
under dessa men tillgänglighet finns inte med som en egen underrubrik.
Kommentar: Tillgänglighetsperspektivet belyses under rubriken "Jämställdhet och trygghet"
i planbeskrivningen. Rubriken justeras till "Jämställdhet, trygghet och tillgänglighet" för
tydlighetens skull.
Nämnden redovisar inga kända ekonomiska konsekvenser samt att boendemiljön är betydande
för barn och ungdomars levnadsvillkor vad gäller konsekvenser för barn och ungdomar.
Kommentar: Synpunkterna noteras.
Service- och teknikförvaltningen:
Enligt skrivelse 2014-11-28.
I frågan om kommunalt huvudmannaskap så bör ett exploateringsavtal upprättas som
beskriver hur gata och gång- och cykelvägarna (gc-vägar) byggs upp enligt en kommunal
standard med en kontrollant som följer och dokumenterar under byggets gång. Gator och gcvägarna överlämnas därefter utan kostnad till Gällivare kommun. Exploatören tar in
kostnaderna för anläggandet via tomtförsäljningarna.
12 (23)
Kommentar: Synpunkten noteras. Planbeskrivningens avsnitt "Genomförandefrågor"
kompletteras i tillämpliga delar utifrån ovan.
Snöupplag bör planeras så att en fördröjning av smältvattnet sker innan det når vattendrag och
att inte andra olägenheter uppstår.
Kommentar: Synpunkten noteras. Planbeskrivningen kompletteras angående detta i avsnittet
"Inverkan på miljön" under rubriken "Natura 2000" liksom i delen "Genomförandefrågor"
under rubriken "Tekniska frågor".
Väg och gc-anslutningar byggs så att trafiken in och ut från området kan ske säkert.
Kommentar: Synpunkten noteras. Se angående trafiksäkerhet mm i planbeskrivningen.
Grönytor anläggs så att de blir lättskötta i enlighet med kommunens gestaltnings- och
profilprogram.
Kommentar: Synpunkten noteras i genomförandebeskrivningen.
I frågan om kommunalt huvudmannaskap så bör ett exploateringsavtal upprättas som
beskriver att VA-systemet byggs upp enligt kommunal standard med en kontrollant som följer
och dokumenterar under byggets gång. VA-systemet överlämnas därefter utan kostnad till
Gällivare kommun. Exploatören tar in kostnaderna för anläggandet via anslutningsavgifterna.
Kommentar: Synpunkten noteras. Planbeskrivningens avsnitt "Genomförandefrågor"
kompletteras i tillämpliga delar utifrån ovan.
Noterbart: Service- och teknikförvaltningen har även meddelat under planprocessen att
kapaciteten i det befintliga VA-nätet är tillräcklig för att ansluta föreslagen
bostadsbebyggelse till det kommunala VA-systemet. I övrigt har en översiktlig VAprojektering gjorts under planprocessen. Planbeskrivningen kompletteras i tillämpliga delar
utifrån denna.
Dagvattenhanteringen är beskriven som det bör vara med fördröjande damm i området.
Kommentar: Se kommunens kommentar till Länsstyrelsen angående dagvattenhantering,
utförd förprojektering mm för området.
Sophämtningen sker normalt varannan vecka för villa och ”grön rutt” kan med fördel
användas i detta område med tunnor på samma sida, sopbilen behöver bara köra ett varv
genom området. Miljömässigt bra och mindre risk. Installation av avfallskvarnar är ett bra sätt
att ta bort det organiska avfallet från sopkärlen och är ett av de miljömål som vi jobbar för, det
13 (23)
ger möjlighet till tömning var 4:e eller 8:e vecka och dessutom lägre sopavgift. För
flerbostadshus bör soprummens placering vara så att backning med sopbil undviks.
Kommentar: Synpunkten noteras. Frågan får hanteras i bygglov-/genomförandeskedet.
Vattenfall Eldistribution AB:
Enligt skrivelse 2014-11-21.
Vattenfall har el-anläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad
karta. Dessa är ej inmätta. Markförlagda kablar visas som streckade linjer. 10 kV är markerat
som rött, där är u-områden inlagt på plankartan, och 0,4 kV i mörkblått.
För 10 kV-kabel till ny nätstation yrkas på u-område om 4 meter, 2 meter på varsin sida.
Kommentar: Ett u-område har införts i nordvästra hörnet av planområdet för förekommande
lågspänningsledning.
Elledningar i övrigt bedöms finnas inom allmän platsmark samt bedöms fortsättningsvis även
kunna förläggas inom allmän platsmark (Lokalgata, Natur mm) och ej inom kvartersmark.
Detta gäller även för framtida anslutning till infört E-område. Därav har inget ytterligare uområde införts i planen, utöver ovan nämnt u-område.
Nytt önskat E-område för ny nätstation visas i bifogad karta. Vattenfall yrkar på E-område på
5 X 5 meter för nätstationen.
Kommentar: Detaljplanen kompletteras med ett område för transformatorstation (E-område)
om mer än 5 X 5 m. Dock förläggs E-område istället på norra sidan vattendraget jämfört med
önskat läge från Vattenfall. Önskat läge från Vattenfall bedöms vara sankt och har
diken/vattendrag som håller mycket vatten och ibland svämmar över vid vissa perioder av
året. En bit norrut där kommunen föreslår E-området torde marken vara mer lämplig.
Sammantaget är bedömningen att transformator lämpar sig bättre i det läge som nu föreslås i
planen. Vattenfall får ge besked i fortsatt planprocess om man har invändningar mot
föreslagen placering på planen.
När E-området för nätstationen planeras ska det horisontella avståndet mellan nätstation och
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag uppgå till minst fem meter, enligt gällande
starkströmsföreskrifter. Dessutom måste tillfartsväg för arbetsfordon finnas.
Kommentar: Planen är utformad så att 5 m avstånd med god marginal hålls mellan byggrätt
för station och annan byggnad. Åtkomst till E-område kan ske genom dess placering i
anslutning till föreslagen Lokalgata som ansluter till Andra Sidanvägen. Planhandlingarna
kompletteras utifrån ovan i tillämpliga delar.
För att kunna fastställa E- och u-områden bör inmätning ske. Kontakt bör ske med
Vattenfall för inmätning av Vattenfalls anläggningar.
14 (23)
Enligt kundavtalet, Nät 2009 K § 7.3, får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller
andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.
Eventuell flytt/förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av
exploatören om ej annan överenskommelse finns.
Det är av vikt att byggherre kontaktar Vattenfall i god tid för offert.
Om anläggningsflytt behövs yrkar Vattenfall på att ett avtal, där kostnader och ansvar
regleras, finns upprättat innan detaljplanen antas. Detta skall framgå av
detaljplanehandlingarna.
Vid arbete nära våra anläggningar krävs bevakning. Vid markarbeten skall kabelutsättning i
fält alltid begäras. Bevakning och kabelutsättning beställs hos Vattenfall.
Vattenfall önskar ta del av den antagna detaljplanen.
Under förutsättning att ovanstående uppfylls tillstyrker Vattenfall planen.
Kommentar: Synpunkterna ovan noteras. Planbeskrivningens avsnitt
"Genomförandefrågor" kompletteras i tillämpliga delar utifrån ovan.
Skanova:
Enligt skrivelse 2014-11-11.
Man meddelar att man inte har något att erinra mot rubricerad plan.
Kommentar: Synpunkten noteras.
J. Näckstam, Gällivare 1:32:
Enligt skrivelse 2014-10-23.
Fastighetsägaren till Gällivare 1:32 bestrider den planerade dagvattenbassängen samt
gångstigen som är planerad på sin fastighet.
Kommentar: På plankartan utgår berörd del av fastigheten Gällivare 1:32. Som följd tas
bestämmelse "dagvatten" (område för dagvattenhantering) bort i nordöstra delen, nära
Andra Sidanvägen så att det inte blir aktuellt med en anlagd/grävd dagvattendamm e dyl i
denna del. Justering sker i nordöstra delen så att eventuell gång- och cykelväg från
bostadstomterna till Andra Sidanvägens vägområde kan förläggas strax intill Gällivare 1:32
istället för inom nämnda fastighet. Planhandlingarna justeras utifrån ovan.
12 st boende på fastigheterna Gällivare 13:50, 13:51,
13:55, 13:56, 13:57, 13:59, 13:60 samt Gällivare 64:4:
Enligt skrivelse 2014-11-12
Fastighetsägare för ovan nämnda fastigheter vill att kommunen inte lämnar bygglov enligt
ansökan då fastigheterna kommer att drabbas av befarad ökning av smält- och
dagvattentillströmning som blir följden av byggnationen. Nämnda fastigheter ligger flera
15 (23)
meter under den planerade byggnationen, och skulle drabbas allvarligt. Dessutom kommer
vissa fastigheter att få eroderingsproblem p g a branta slänter mot planområdet.
Kommentar: En förprojektering som gjorts för området där även dagvattenhantering
studerats, redovisas i granskningsskedet/utställning.
Tanken är att ett avskärande dike anläggs inom planområdet vid östra planområdesgränsen,
intill befintliga tomter. Dagvattenstråket kan vara tätt dike, tät vall, svackdike mm. Denna
åtgärd, där dagvatten avleds i annan sträckning än åt öster mot befintliga tomter, torde ge
förbättrade förutsättningar för framtida dagvattenhanteringen i området än dagens situation.
Plushöjder (föreskriven markhöjd över nollplanet) har införts utifrån utförd förprojektering.
Dessa plushöjder redovisas bl a i gränsen mot befintlig bebyggelse i öster med anledning av
planerat dagvattenstråk.
Även för några föreslagna tomter i öster, mot befintlig bebyggelse, har plushöjder införts på
plankartan. Marken avses sänkas med upp till ca 1,5 m för tomt i öster mot Gällivare 13:59.
Ovan åtgärder blir således fastställda i detaljplanen, vilket torde vara fördelaktigt för
dagvattenhanteringen mm i området.
Planerad byggnation ska utföras på ett sätt så att inte eroderingsproblem uppstår. Detta
förutsätts kontrolleras i samband med bygglovsskedet.
Utförd geoteknisk undersökning anger vidare att för projektering av grundläggning av hus
bör kompletterande sonderingar utföras med tanke på jordmaterialens varierande fasthet för
att utreda huruvida utskiftning av lös jord kommer att vara aktuell.
Se även kommunens kommentar till Länsstyrelsens yttrande ovan angående
dagvattenhantering mm.
Kommunen och exploatören har en övertro på att komma till rätta med vårfloden och
dagvattenproblematiken med de föreslagna åtgärderna. Boende i området menar de åtgärder
som vidtagits inte varit tillräckliga. I dag leds dagvattnet till största del via öppna diken för
att, sedan 2014 vid ombyggnation av VA-nätet, ledas under Andra Sidanvägen vid fastigheten
13:55 och vidare ner till Vassaraträsk genom trumma på fastigheten 13:55. Dessa åtgärder
som Gällivare Kommun vidtog försämrade avrinningen avsevärt, då trumman under Andra
Sidanvägen minskade från 90 cm till 60 cm i diameter och trumman genom 13:55 minskade
från 60 cm till 40 cm trots påtalanden från oss boende i området.
Kommentar: Planbeskrivningen anger bl a exempel på åtgärder vad gäller
dagvattenhanteringen.
En förprojektering som gjorts för området där även dagvattenhantering studerats, redovisas i
granskningsskedet/utställning.
Föreslagen dagvattenhantering med rening, skyddsåtgärder mm i planen torde ge förbättrade
förutsättningar för framtida dagvattenhanteringen i området.
16 (23)
Med nämnda åtgärder och hantering torde det bli aktuellt med ytterligare en trumma under
Andra Sidanvägen för dagvatten som rinner mot vattendraget från föreslagna bostadstomter,
vägdiken mm.
Är det så att de ovan nämnda trummorna är för små bör detta åtgärdas. Planbeskrivningens
del "Genomförandefrågor" kompletteras med att en översyn av trummor bör ske vid
genomförandet av planen.
Se även kommunens kommentar till Länsstyrelsens yttrande ovan angående
dagvattenhantering mm.
Vidare skulle en byggnation ta bort ett mycket attraktivt strövområde med naturstigar och en
djurfauna, av räv, rådjur, harar, hackspettar, skogsduvor m.fl. fågelarter. Dessutom används
området av barnen i omgivningen för lekar och kojbyggen.
Kommentar: I den fördjupade översiktsplanen för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle
(FÖP) antagen 2014, anges markanvändningen bostäder för det aktuella området.
Vassaraträsk benämns i FÖP:en som ett intressant område att utveckla och förtäta med
bostadsbebyggelse. FÖP:en talar om att en blandning av villor, radhus och flerbostadshus
bör eftersträvas liksom att en tätare bebyggelse kan tillåtas på Andra Sidan.
Därmed har genom den fördjupade översiktplanen kommunfullmäktige tagit ställning till
aktuellt planområde, med riktlinjer om en utveckling/förtätning med bostäder av Andra
Sidan-området. Länsstyrelsen har inte sagt emot denna utveckling.
Kommunen anser vidare att föreslagen planering är möjlig utan att betydande påverkan sker
på djur- och fågelliv i området. Större sammanhängande naturmark finns i omgivningen mm.
Omgivande naturmark ger även möjlighet till rekreation mm. Vidare anser kommunen att
rimlig hänsyn har tagits till naturvärden. Det är ingen särskilt utpekad eller värdefull
vegetation som ianspråktas. Hänsynsåtgärder tas t ex till vattendrag av Natura 2000.
Trafiksituationen på Andra Sidanvägen kommer att avsevärt försämras med ca 50 ytterligare
bostäder. Nya boenden i området kommer med största sannolikhet att välja Andra Sidanvägen
till centrum, då det är närmast. Idag används Andra Sidanvägen även som genomfart för de
som kommer Porjusvägen, till stor del tung trafik. Att tro att trafikbeteendet skulle förändras
är naivt.
Redan idag finns det en hel del små barn som använder och kommer att använda Andra Sidan
vägen som skolväg och för många en lekplats, och som vi ser sker en ökning av små barn i
området.
Kommentar: Planen kommer att medföra att trafiken på Andra Sidanvägen och E45 ökar. Ca
50 villor/radhus/parhus lägenheter i flerbostadshus ger en fordonsmängd på ca 250
fordon/per dygn till och från området.
Bedömningen är att de trafikmängder som genereras från planområdet inte är i den
storleksordningen att Andra Sidanvägen, E45 eller vägar i övrigt påverkas på ett påtagligt
sätt vad gäller framkomlighet, trafiksäkerhet, god miljö mm genom aktuell planering.
17 (23)
För aktuell detaljplan redovisas bl a att kommunen för närvarande anordnar förbättringar av
Andra Sidanvägen med breddning av vägen till planområdet och Mikkos väg. Även trottoar
anläggs längs Andra Sidanvägen.
En viss andel av framtida trafik torde ta sig via E45 istället för Andra Sidanvägen. Avståndet
är någon km längre till t ex Vassaratorg i centrum via E45, men eftersom
hastighetsbegränsningen är högre på E45 blir det mycket liten tidsskillnad mellan val av E45
och Andra Sidanvägen. Dessutom kan möjligen vissa köer vid järnvägsöverfarten över Andra
Sidanvägen påverka vägval.
Planbeskrivningen påtalar att en sänkning till 40 km/h vore fördelaktigt förbi planområdet, bl
a ur trafiksäkerhetssynpunkt. En hastighetssänkning i detta avsnitt kan likaså påverka vägval
för trafikanter från Porjusvägen/E45 mm.
För det fall Gällivare kommun skulle lämna bygglov för området, vill man få skriftlig garanti
om att man ska stå skadeslösa för ovan nämnda farhågor.
Kommentar: Kommunen kan inte lämna skriftliga garantier i samband med
detaljplanearbeten. Dock gör kommunen bedömningen att föreslagen dagvattenhantering med
rening, skyddsåtgärder mm i planen torde ge förbättrade förutsättningar för framtida
dagvattenhanteringen i området än vad som är fallet idag.
Vidare är kommunens bedömning att de trafikmängder som genereras från planområdet inte
är i den storleksordningen att Andra Sidanvägen, E45 eller vägar i övrigt påverkas på ett
påtagligt sätt vad gäller framkomlighet, trafiksäkerhet, god miljö mm genom aktuell
planering.
Se kommunens kommentarer angående dessa frågor ovan under detta yttrande.
T. Eriksson och J. Grundell, Gällivare 13:51:
Enligt skrivelse 2014-11-13.
Man har ett nybyggt hus på fastigheten Gällivare 13:51 och meddelar att man inte vill ha
skoterled intill sin fastighet. Man byggde huset för att få det lugnt och skönt, vilket inte blir
fallet med en närliggande skoterled.
Kommentar: Plankartan justeras så att skotertrafik öster om Andra Sidanvägen endast får
ske inom Lokalgatan och inte längs gränsen mot befintlig bebyggelse (Gällivare 13:51 m fl).
Den markremsa som är mellan föreslagna tomter och befintliga tomter avses istället nyttjas
för dagvattenstråk.
För skoterkörning gäller i övrigt kommunens lokala trafikföreskrifter, regler som gäller i
tätortsområdet. Dessa regler förutsätts följas även i detta område.
Avsikten i planen är att det ska ges möjlighet till skoterpassage från planerade tomter till
befintlig skoterled samt eventuell framtida led längs E45. Skotertrafiken inom planområdet
bedöms bli relativt begränsad då det inte avses vara genomfartsled för skotertrafik. Dock
18 (23)
måste man, som vid all typ av verksamhet, hålla sig till lagar och förordningar samt visa
respekt. Skoteråkare har här ett stort ansvar. Planbeskrivningen anger även att restriktioner
om att skotertrafik endast bör tillåtas dagtid mellan 08.00-20.00 och att en
hastighetsbegränsningar på 30 km/h bör gälla för att minska bullerstörningar.
Man anser att det inte ska byggas 50 nya bostäder i området. Detta skulle innebära störningar
från grannar. Man har lagt ner en stor summa pengar på bygget och man vill ha lugn och ro.
Kommentar: I den fördjupade översiktsplanen för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle
(FÖP) antagen 2014, anges markanvändningen bostäder för det aktuella området.
Vassaraträsk benämns i FÖP:en som ett intressant område att utveckla och förtäta med
bostadsbebyggelse. FÖP:en talar om att en blandning av villor, radhus och flerbostadshus
bör eftersträvas liksom att en tätare bebyggelse kan tillåtas på Andra Sidan.
Därmed har genom den fördjupade översiktplanen kommunfullmäktige tagit ställning till
aktuellt planområde, med riktlinjer om en utveckling/förtätning med bostäder av Andra
Sidan-området. Länsstyrelsen har inte sagt emot denna utveckling.
Kommunen anser att bostadsbebyggelse enligt planens uppbyggnad är lämplig för aktuellt
område och bör kunna samordnas i den befintliga bebyggelsen som planen redovisar.
Nivåskillnaderna blir stora mellan nya tomter och den egna fastigheten. Detta innebär ökning
av smält- och dagvattentillströmning till fastigheten. Det är problem med detta sedan tidigare
och blir troligen än större problem då man skövlar bort skog och bygger bostäder i området.
man anser att kommunen inte ska lämna bygglov enligt ansökan.
Kommentar: Se kommentar till 12 st boenden i området ovan. Se även kommunens
kommentar till Länsstyrelsens yttrande ovan angående dagvattenhantering mm.
A-K. Simma och T. Wennström, Mikkos väg 11:
Enligt skrivelse, inkom 2014-11-14.
Ändring av tidigare områdesbestämmelser antagna 1993 om bevarande av landskapsbild bör
inte hävas. Landskapsbilden har inte nämnvärt ändrats sedan 1993. Det fanns lika lite
jordbruk då som nu och mängden villor som byggts efter 1993 är inte många. Det som gör att
många tycker att Andra Sidan är en trevlig miljö och med en känsla av en liten by är den glesa
bebyggelsen med stora tomter, öppna ängar och skogsområden. Bykaraktären försvinner om
området förändras. Det går att förtäta Andra Sidan och samtidigt bevara den lantliga
karaktären genom att bygga betydligt färre villor än i förslaget. Då skulle den trevliga miljön
behållas.
Kommentar: Om ny detaljplan som upprättas för aktuellt område vinner laga kraft,
upphävs områdesbestämmelser automatiskt eftersom inte två planer samtidigt kan gälla.
Vidare kan poängteras att efter områdesbestämmelserna upprättades har en fördjupad
översiktsplan tagits fram med beslut om kommunens mål och riktlinjer. I den fördjupade
översiktsplanen för Gällivare-Malmberget-Koskullskulle (FÖP) antagen 2014, anges
19 (23)
markanvändningen bostäder för det aktuella området. Vassaraträsk benämns i FÖP:en
som ett intressant område att utveckla och förtäta med bostadsbebyggelse. FÖP:en talar
om att en blandning av villor, radhus och flerbostadshus bör eftersträvas liksom att en
tätare bebyggelse kan tillåtas på Andra Sidan.
Därmed har genom den fördjupade översiktplanen kommunfullmäktige tagit ställning till
aktuellt planområde, med riktlinjer om en utveckling/förtätning med bostäder av Andra
Sidan-området. Länsstyrelsen har inte sagt emot denna utveckling.
Vidare kan tilläggas att områdesbestämmelserna till viss del inte är tidsenliga/relevanta, då
det tidigare jordbrukslandskapet har förtätats av bostäder och de omkringliggande områdena
är av en blandad villabebyggelse.
Aktuellt planområde är, och var även vid områdesbestämmelsernas upprättande, i huvudsak
obebyggt barrskogsområde och därmed inte det väsentliga i området som är kulturhistorisk
värdefull miljö.
En mindre del av planområdet, västra sidan Andra Sidanvägen, är öppen mark som tidigare
brukats. Marken står idag oanvänd och stora delar har vuxit igen med trädvegetation och
buskar av blandad karaktär. Inget jordbruk bedrivs här idag.
Nu upprättad detaljplan ianspråktar därmed i huvudsak skogsmark och inte kulturhistoriskt
värdefull miljö eller värdefullt odlingslandskap.
Sammantaget torde ingen nämnvärd miljöpåverkan på kulturlandskapet ske genom föreslagen
planering.
Det är ofrånkomligt att landskapsbilden påverkas och förändras vid en exploatering.
Påverkan på landskapsbilden mm beskrivs i planhandlingarna.
När man byggde sitt hus på Mikkos väg 11 (Gällivare 2:24) behövde en detaljplan upprättas.
Det var av vikt att tomten var stor, minst 5000 m2, för en byggyta på max 250 m2 och resten
av marken om 10000 m2 fick inte bebyggas alls. Enligt aktuellt planförslag ca 50 meter öster
om Gällivare 2:24 föreslås tomter så små som 800 m2 för samma byggyta som den egna
tomten, samt ytterligare 60 m2 för komplementbyggnader. Detta innebär att det bara blir hus
på föreslagna tomterna, vilket inte ser trevligt ut. Marken väster om Andra Sidan vägen borde
inte få bebyggas med mer än en villa i högst ett och ett halvt plan, precis som omgivande
villor för att inte bryta för mycket mot omgivningen. Detta med anledning av att bevara det
öppna landskapet, vilket var så viktigt när man själv byggde sitt hus.
Kommentar: På västra sidan Andra Sidanvägen tillåts endast villor enligt planförslaget.
Plankartans illustration redovisar där 3 villatomter varav 2 tomter direkt i planområdets
västra gräns nära Gällivare 2:24. Dessa tomter avses genom planens uppbyggnad vara större
än 800 m2. På plankartan införs bestämmelse om att marken endast får indelas i 3 fastigheter
i denna del för att det inte ska kunna bildas många småtomter. Berörd kvartersmark väster
om Andra Sidanvägen är totalt närmare 5300 m2. Dessa tomter som då kan bildas blir i
genomsnitt ca 1750 m2 stora vardera.
20 (23)
Kommunen bedömer att 3 st relativt stora villatomter väster om Andra Sidanvägen, som får
uppföras i 2 våningar, är lämpligt. Kommunen anser vidare att föreslagen möjlighet till
variation av bostadsbebyggelse, föreslagna tomtstorlekar, tillåtna 2 våningar mm är lämpligt
för aktuellt område. Se föregående kommentar angående kommunens syn på tätare
bebyggelse mm på Andra Sidan enligt beslutad fördjupad översiktsplan mm.
Ett annat skäl till att man inte vill ha flera villor på tomten väster om Andra Sidanvägen är att
man har en vattentäkt (grävd enskild brunn) som ligger ca 50 m från området. Man befarar att
dricksvattnet kommer att påverkas genom infiltration från området samt eventuell påverkan
av vattenådra på sin fastighet vid markarbeten.
Kommentar: Föreslagen dagvattenhantering med rening, skyddsåtgärder mm i planen torde
ge förbättrade förutsättningar för framtida vattenkvalitet i området och dess omgivningar.
Dessutom gäller att genomförandeavtal som reglerar dagvattenhanteringen och dess
genomförande ska upprättas innan bygglov ges för byggnation av bostäder mm i området.
Bedömningen är att planförslaget kommer få ett säkerställande av önskad kvalitet i
dagvattenhanteringen. Detta bevakas således i genomförandeavtal och bygglovhantering med
exploatör där dagvattenhanteringen skall redovisas och klaras på godtagbart sätt.
Se även kommunens kommentar till Länsstyrelsens yttrande ovan angående
dagvattenhantering mm.
Skogen väster om Andra Sidanvägen borde vara kvar som bullerskydd mot vägen, eftersom
trafiken kommer att fördubblas.
Kommentar: Trafikökningen som uppstår genom aktuell planering påverkar ej miljön på ett
oacceptabelt sätt. Planområdet bedöms inte vara utsatt för bullerproblem så att riktvärden
för ekvivalent bullernivå överskrids med anledning av detaljplanens uppbyggnad. Det bör
tilläggas att skog/vegetation generellt inte dämpar buller nämnvärt.
Man undrar hur bäcken kommer att påverkas, om den kommer att slamma igen e dyl vid t ex
snösmältning på våren. Idag finns fiskyngel och sjöfåglar i bäcken.
Kommentar: Ingen förändring av bäcken avses ske. Föreslagen dagvattenhantering ger
förutsättningar för större kontroll av vattenflöden, vattenkvalitet mm än vad som finns idag.
Planbeskrivningen anger att inga åtgärder/byggande (fundament e dyl), grävning mm avses
ske i vattnet. Vidare redovisas att byggnation kan ge upphov till grumling mm, vilket kan
påverka lekområden för fisk mm liksom att all risk för erosion, näringsläckage, förorening,
grumling av vattenmiljön bör förebyggas. Detta bör beaktas och vattendraget bör skyddas vid
byggnationen. Se i planbeskrivningen samt kommunens kommentar till Länsstyrelsen ovan i
denna samrådsredogörelse om vattendrag av Natura 2000, dagvatten mm
21 (23)
En ökning av bebyggelse med 50 nya hushåll innebär att skotertrafiken ökar. Transporter till
och från bostadsområdet ger ytterligare störningar vid fastigheten som är på ca 50 m avstånd.
Man tycker att det är störande med buller och avgaser redan idag. Skoterkörning som tillåts
mellan kl 06.00-20.00 och med hastighetsbegränsning 30 km/h är ej i paritet med
verkligheten. Man bör se över skoterlederna så att de inte leder för nära villabebyggelse.
Många håller sig heller inte på leden utan kör intill huset på buskar och träd så man varit
tvungna att bekosta ett stängsel för detta.
Kommentar: För skoterkörning gäller kommunens lokala trafikföreskrifter, regler som gäller
i tätortsområdet. Dessa regler förutsätts följas även i detta område.
Avsikten i planen är att det ska ges möjlighet för passage från planerade tomter till befintlig
skoterled samt eventuell framtida led längs E45. Skotertrafiken inom planområdet bedöms bli
relativt begränsad då det inte avses vara genomfartsled för skotertrafik. Dock måste man,
som vid all typ av verksamhet, hålla sig till lagar och förordningar samt visa respekt.
Skoteråkare har här ett stort ansvar. Planbeskrivningen anger även att restriktioner om att
skotertrafik endast bör tillåtas dagtid mellan 08.00-20.00 och att en hastighetsbegränsningar
på 30 km/h bör gälla för att minska bullerstörningar. Noterbart att justering av plankartan
har skett sedan samrådsskedet, så att skotertrafik öster om Andra Sidanvägen endast får ske
inom Lokalgatan och inte längs Andra Sidanvägens östra sida.
Flerfamiljshus som föreslås öster om Andra Sidanvägen passar inte in i ett villaområde.
Villaägare vill ej ha hyreshus alldeles intill sig, då fler människor rör sig i området och det är
större omsättning av människor, med mer oroligheter som följd. Om man köpt sitt boende är
man mer rädd om omgivningen och bor kvar längre. Hyreshusägarna kan byta inriktning och
införa flyktinganläggning, som exempelvis vid gamla Barnhemmet. När man köper villa vill
man ha lugnt i området. Man tror inte att äldre människor som bott i villa på Andra Sidan
bosätter sig föreslagna flerbostadshus. Istället vill man nog bo i centrum med närhet till
service. Det är bättre att bygga hyreshus där det redan finns hyreshus, d v s mitt i stan, samt
höja befintliga hyreshus där. Exempelvis kan gamla röda huset vid kommunhuset rivas till
förmån för hyreshus.
Kommentar: Se tidigare kommentar angående kommunens syn på tätare bebyggelse mm på
Andra Sidan enligt beslutad fördjupad översiktsplan mm.
Kommunen anser att aktuellt planområde är ett lämpligt område för en blandning av olika
boendeformer.
Även andra delar av Gällivare tätort torde bli föremål för förtätningar, utifrån riktlinjerna i
den gällande fördjupade översiktsplanen.
Man är inte emot förtätning av Andra Sidan, men det är för tätbebyggt i förslaget. Bevara
idyllen av den lantliga karaktären genom att bygga med finess och bara villor med stora
tomter och mycket grönområden. Hyreshus och radhus passar inte in på Andra Sidan. Även
om kommunen har panik med bostäder bör man inte endast titta på kvantitet, utan även på
kvalitet. Förstör inte de få fina områden som finns i Gällivare. Orten är inte så stor att det
råder platsbrist, därför behöver man inte förtäta så mycket. Andra Sidan ska vara en trevlig
plats att bo på för gammal som ung.
22 (23)
Kommentar: Se tidigare kommentar angående tätare bebyggelse mm på Andra Sidan enligt
beslutad fördjupad översiktsplan mm. Kommunen anser att bostadsbebyggelse enligt planens
uppbyggnad är lämplig för aktuellt område.
ÖVRIGT
Område för samlingslokal, förråd, grillkåta (C1-område på planen i samrådsskedet) har utgått
och istället ersatts med dels kvartersmark för bostäder, dels med naturmark (NATUR).
Område Lokalgata har utgått på västra sidan Andra Sidanvägen. För enstaka planerad
bostadstomt kan sannolikt servitut behöva bildas för åtkomst till tomten, om det t ex blir s k
"skafttomt" vid exempelvis tre tomter i delområdet. Planbeskrivningens del
"Genomförandefrågor" kompletteras angående detta.
Bestämmelse om gemensamhetsanläggning utgår, då inte någon del av planområdet är
reserverat för detta ändamål längre. Det kan ändock bli frågan om gemensamhetsanläggning i
planområdets centrala del mm.
Detaljplanen kompletteras med att komplementbyggnad (garage mm) ska placeras minst 6 m
från gata, med tanke på utrymme för biluppställning på tomt framför garage.
Plushöjder (föreskriven markhöjd över nollplanet) har införts utifrån utförd förprojektering.
Dessa har i huvudsak förlagts på allmän platsmark (inom lokalgata, inom Natur med
anledning av eventuell gång- och cykelanslutning till Andra Sidanvägen samt inom Natur
med hänsyn till dagvattenstråk i öster). Även för några tomter i öster mot befintlig bebyggelse
har plushöjder införts på plankartan.
Naturremsor justerats något östra sidan Andra Sidanvägen utifrån utförd förprojektering.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN/KONSULT
Denna samrådsredogörelse har upprättats av Gällivare kommun.
Gällivare, 11 mars 2015
Sofie Rynbäck
Planarkitekt
23 (23)