Nyhetsbrev - Vitec Hjälp Säljstöd

INFORMATION FRÅN VITEC
© VITEC
Nyhetsbrev
Vitec Säljstöd 7.0
VITEC Affärsområde Mäklare • www.vitec.se/maklare • [email protected]
GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA • VÄXEL: 031-360 61 00
KALMAR: BOX 751, BORGMÄSTAREGATAN 5, 391 27 KALMAR, VÄXEL: 0480-44 74 00 • STOCKHOLM: BOX 30206, LINDHAGENSGATAN 116, 104 25 STOCKHOLM
Nyhetsbrev - Vitec Säljstöd 7.0
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Översikt Vitec Säljstöd 7.0 ........................................................................... 3
Användare med administrationsrättigheter ................................................... 4
Boendekalkyl ............................................................................................... 4
Bostadsrättsförening och bostadsrätt ........................................................... 4
Låneinmatning............................................................................................. 5
Typkoder för 2015-typkod fritidshus har tagits bort ..................................... 6
Överföringsstatus ........................................................................................ 7
Mäklarsamfundets Auktorisation har upphört ............................................... 7
Uppdatera licensuppgifter............................................................................ 8
Dokument ................................................................................................... 9
Branschgemensamt köpekontrakt och överlåtelseavtal ......................................... 9
Fullmakt säljare och köpare ............................................................................... 10
Köpekontrakt ägarlägenhet. ............................................................................... 10
2
Nyhetsbrev - Vitec Säljstöd 7.0
Översikt Vitec Säljstöd 7.0
Nedan följer de främsta nyheterna i aktuell version. Mer detaljer får du på nästkommande sidor.
•
•
•
•
•
Kommunalskattesatser och församlingsförändringar för 2015 är inlagda.
Gränsen för avdragsgillt pensionssparande är sänkt från 12 000 kr till 1 800 kr för 2015.
Budgetsiffrorna från Konsumentverket är uppdaterade för 2015.
Ändringar har gjorts i Köpekontrakt och Överlåtelseavtal (Branschgemensamt),
Köpekontrakt ägarlägenhet och Fullmakt säljare och köpare.
Förbättringar har gjorts i bostadsrättsföreningskortet och lånekortet för att korrespondera
med Express (det webbaserade gränssnittet av mäklarsystemet).
3
Nyhetsbrev - Vitec Säljstöd 7.0
Användare med administrationsrättigheter
För att du som användare ska kunna se vem som har rätt att ändra en annan användares
uppgifter har vi lagt till en knapp på användarkortet ”Användare med administrationsrättigheter”
Knappen syns om du inte har administrationsrättigheter och går in på en annan användares
användarkort. När du klickar på knappen visas en dialogruta med användare som har
administratörsrättigheter för det företag som användaren tillhör.
Boendekalkyl
•
•
•
•
•
•
Nya kommunalskattesatser och församlingar är inlagda för 2015.
Gränsen för avdragsgillt privat pensionssparande är sänkt från 12 000 kr till 1 800 kr.
Nya budgetsiffror från Konsumentverket är inlagda. I år har driftkostnaderna inte
förändrats.
Statslåneränta 0,90 % per 2014-11-30 är inlagd.
Egenavgifternas totala belopp är oförändrat men Arbetsmarknadsavgift har sänkts till
0,10% från 0,37 %.
Den allmänna löneavgiften har höjts från 9,88 % till 10,15%.
Bostadsrättsförening och bostadsrätt
Nya fält har lagts till i kortet för bostadsrättsförening och kortet ekonomi för bostadsrätt.
I kortet Bostadsrättsförening finns nu ett fält för pantsättningsavgift samt vad som ingår i
månadsavgift och om avgiften erläggs månadsvis eller per kvartal.
4
Nyhetsbrev - Vitec Säljstöd 7.0
Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift följer automatiskt med till bostadsrättens ekonomikort.
Uppgifterna om vad som ingår i månadsavgiften kopieras över när du kopierar från föreningen
till bostadsrätten.
I bostadsrättens ekonomikort finns nu de två nya kryssrutorna ”Erläggs månadsvis” eller
”kvartalsvis”.
Låneinmatning
Fält är inlagda på lånekortet för Uppläggnings och expeditionsavgift samt fält för
inmatning/beräkning av upplupen ränta. Tidigare har du endast kunnat ange uppläggningsavgift
och upplupen ränta i likvidavräkningen. Men nu kan du alltså mata in detta redan när du lägger
upp ett lån. Vi har också lagt in e-postadress för bankhandläggaren och rubrik för inomläge vid
inteckningarna.
Du kan även fördjupa dig vidare och beräkna den upplupna räntan. Uppgifterna överförs till
likvidavräkningen.
5
Nyhetsbrev - Vitec Säljstöd 7.0
Typkoder för 2015-typkod fritidshus har tagits bort
Vid taxeringen av småhus 2015 slopas typkoden för fritidshus. Alla småhus, oavsett om det är
permanentboende eller fritidshus, kommer att klassificeras som småhus. En annan förändring är
att fyra av de tidigare typkoderna för småhus tas bort och en ny kod för småhus på ofri grund
införs.
Från och med 2015 kommer småhus för permanentboende och fritidsboende båda att ha typkod
220 (småhusenhet, bebyggd). Obebyggd tomtmark kommer att få typkod 210 (småhusenhet,
tomtmark) oavsett om den ska bebyggas med permanent- eller fritidshus.
Fram till 1981 räknades taxeringsvärdena olika för fritidshus och hus för permanentboende.
Därefter hade Skatteverket ett uppdrag att förse folk- och bostadsräkningarna med uppgift om
småhuset användes för permanent- eller fritidsboende. Det uppdraget har nu upphört.
De myndigheter och andra organisationer (till exempel Boverket och banker) som hittills har
använt sig av Skatteverkets typkoder för fritidshus, kommer från 2015 att behöva hämta sin
information på andra sätt.
De typkoder som berörs kommer att konverteras av Skatteverket och de visas i
fastighetsdeklarationen eller i förslaget till beslut.
Under typkod 225 samlas alla småhus som ligger på annans mark, det vill säga småhus på ofri
grund.
Under typkod 230 samlas alla småhusenheter som innefattar ett grupphusområde. Sådana
fastigheter ägs främst av bostadsrättsföreningar och liknande, och de följer speciella regler som
vanliga ägare av småhus inte berörs av.
6
Nyhetsbrev - Vitec Säljstöd 7.0
De nya typkoderna 225 och 230 får genomslag från 2015 och framåt. De typkoder som bestämts
i beslut om fastighetstaxering 2014 och tidigare ändras inte.
Överföringsstatus
Symbolen för Överföringsstatus i kortet Internetuppgifter, har nu förtydligats med texten
”Överföringsstatus”. Funktionen finns även som en flik till alla objekt – översikt. Här hittar du
exempelvis information om objektet överförts till webben eller om det uppstått problem och var
du kan vända dig för att få hjälp.
Mäklarsamfundets Auktorisation har upphört
Mäklarsamfundets Auktorisation upphörde 31 december 2014. Detta innebär att begreppet
Auktoriserad Mäklarsamfundet inte längre får användas efter årsskiftet.
Vi har därför tagit bort två val för auktoriserad vid inställningar för utskrifterna brev, fakturor
och övriga utskrifter.
7
Nyhetsbrev - Vitec Säljstöd 7.0
Uppdatera licensuppgifter
Nu kan du uppdatera dina licensuppgifter utan att behöva göra en uppdatering av programmet.
Funktionen ligger under Verktyg. (Förändring av moduler eller modulflaggor kräver dock en
programuppdatering.)
Funktionen att känna av förändrade licensuppgifter görs även med automatik en gång om dagen
(undantag om du tillhör en mäklarkedja). Kör du Driftservice hanteras uppdateringar med
automatik, och funktionen finns inte som val i ditt program.
Om det tillkommit nya moduler och/eller modulflaggor, ersätts inte den befintliga licensfilen
(eftersom ett fel skulle kunna uppstå på grund av att de nya modulerna/flaggorna kan kräva nya
programfiler).
Kör du manuell nedladdning, får du besked att det inte går att uppdatera licensuppgifter och du
blir hänvisad till att göra en programuppdatering.
8
Nyhetsbrev - Vitec Säljstöd 7.0
Dokument
BRANSCHGEMENSAMT KÖPEKONTRAKT OCH ÖVERLÅTELSEAVTAL
Ändring har gjorts i paragraf om städning.
9
Nyhetsbrev - Vitec Säljstöd 7.0
FULLMAKT SÄLJARE OCH KÖPARE
En ny mening är tillagd gällande att fullmakten också innebär rätt att underteckna
depositionsavtal. Glöm inte att trycka på pilen som betyder återläs levererad text samt spara vid
disketten.
KÖPEKONTRAKT ÄGARLÄGENHET.
Sista stycket har tagits bort i § 15 Uppförande av lägenhet i Köpekontrakt för Ägarlägenhet.
10