Avstämning budget 2015

TJÄNSTESKRIVELSE
Sociala nämndernas förvaltning
Jan Bäversten - snsjb02
E-post: [email protected]
2015-01-20
1 (2)
Dnr: 2015/39-NF-041
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Kopia till
Kommunstyrelsen
Avstämning budget 2015
Förslag till beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar godkänna
avstämning av budget 2015 samt
att reducera uppräkningen till direktbeställd egenregiverksamhet med 0,7
procentenhet
att reducera uppräkningen av budgeten för nämnd/förvaltning med 0,7
procentenhet
att ge förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för boendestöd i syfte att
minska kostnaden
att ge förvaltningen i uppdrag att se över bedömningsinstrumentet för
boendestöd i syfte att minska kostnaden
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i fullmäktige i november tilldelas nämnden för personer med
funktionshinder 2015 en budgetram på 679,7 mnkr. I ramen ingår löne- och
priskompensation med 15,5 mnkr. Nämnden har också ålagts ett
rationaliseringskrav på 4,7 mnkr. Budgetramen innehåller 2,7 mnkr för
kvarvarande helårseffekt för en gruppbostad.
Ansvaret för hemtjänst/boendestöd förändras. Fr o m 2015 ansvarar
äldrenämnden för hemtjänst och nämnden för personer med funktionshinder
för boendestöd. Tidigare var gränsen satt vid ålder (över resp under 65 år).
Följden blir att, tillsammans med ett par andra mindre förändringar, 47,5
mnkr av nämndens för personer med funktionshinder budgetram förs över till
äldrenämndens.
Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 14 januari 2014 lagt fram
förslag till beslut.
Bilagor
Avstämning budget 2015 NF
Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03
VÄSTERÅS STAD
TJÄNSTESKRIVELSE
2015-01-20
2 (2)
Dnr: 2015/39-NF-041
Diarienr: 2015/39-NF-041
2015-01-14
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Sociala nämndernas förvaltning
Handläggare: Jan Bäversten
Telefon: 021 - 39 21 20
E-post: [email protected]
Avstämning budget 2015 – nämnden för personer med
funktionsnedsättning
Erhållen budgetram 2015
Enligt beslut i fullmäktige i november tilldelas nämnden för personer med
funktionshinder 2015 en budgetram på 679,7 mnkr. I ramen ingår löne- och
priskompensation med 15,5 mnkr. Nämnden har också ålagts ett
rationaliseringskrav på 4,7 mnkr. Budgetramen innehåller 2,7 mnkr för
kvarvarande helårseffekt för en gruppbostad.
Ansvaret för hemtjänst/boendestöd förändras. Fr o m 2015 ansvarar
äldrenämnden för hemtjänst och nämnden för personer med funktionshinder
för boendestöd. Tidigare var gränsen satt vid ålder (över resp under 65 år).
Följden blir att, tillsammans med ett par andra mindre förändringar, 47,5
mnkr av nämndens för personer med funktionshinder budgetram förs över till
äldrenämndens.
Nedan visas en sammanställning över dels specifikationen till fullmäktiges
beslut om budgetram, dels förslag till nämndens hantering av erhållen
budgetram samt behov av besparingsåtgärder. Därefter följer korta
beskrivningar av de olika posterna i sammanställningen.
Utökad budgetram enligt fullmäktiges beslut i november
Ny gruppbostad 5 lgh Hammarbacksvägen (erhållet 1,8 mnkr 2014)
Avdrag i budgetramen för ej påbörjad gruppbostad 6 lgh Pettersberg
Uppräkning av löner och priser
Rationaliseringskrav (0,7 % av budgetramen)
ID: p_15_Avstämning
budget 2015 NF
mnkr
3,5
-0,8
15,5
-4,7
13,5
Västerås stad
2 (4)
Nämndens hantering av erhållen budgetram
Nämndens hantering av erhållen budgetram
mnkr
Verksamhetsförändringar m m som påverkar budgeten:
Volymökning 2015 boendestöd
Volymökning 2015 daglig verksamhet
Volymökning 2015 personlig assistans
Servicebostad 6 lgh Öster Mälarstrand start 1 november 2015
Utbyggnad 2 lgh gruppbostad Lillhärad (erhållet 0,3 mnkr 2014)
Ny gruppbostad 5 lgh Hammarbacksvägen (erhållet 1,8 mnkr 2014)
Ej påbörjad gruppbostad 6 lgh Pettersberg
Uppräkning av löner och priser (2,56 %)
Kvalificerat boendestöd ersätts 2015 enligt LOV:ens ersättningsmodell
Effekt av projektet Utvecklad biståndsbedömning
Minskning med en plats på Freja korttidsboende
Resultatet av upphandingen av tre gruppbostäder (helårseffekt 2,6 mnkr)
Delsumma
0,7
3,6
1,5
0,5
0,3
3,5
-0,8
15,5
-5,0
-1,2
-0,6
-0,9
17,1
Åtgärder för en ekonomi i balans:
Reducerad uppräkning LOV boendestöd -1 %
Reducerad uppräkning LOV daglig verksamhet -1 %
Reducerad uppräkning direktbeställd egenregiverksamhet -0,7 %
Nämnd/förvaltning -0,7 %
Föreningsbidrag
Uppsökare
Restpost
Delsumma
-0,3
-0,8
-1,8
-0,2
-0,2
-0,6
0,3
-3,6
Summa
13,5
Volymökning 2015 boendestöd
Budgeten exklusive volymökningar 2015 för boendestöd är på cirka 30 mnkr.
Volymökningar under året beräknas till 0,7 mnkr vilket motsvarar drygt två
procent.
Volymökning 2015 daglig verksamhet
Antalet deltagare inom daglig verksamhet LOV ökar årligen med cirka 20.
Genomsnittskostnaden per deltagare är 180 000 kr per år. Det innebär en årlig
kostnadsökning på 3,6 mnkr.
Volymökning 2015 personlig assistans
Antalet personer med personlig assistans förväntas öka med två procent,
vilket motsvarar en kostnadsökning på cirka 1,5 mnkr.
Servicebostad Öster Mälarstrand
I form av sex nyproducerade lägenheter i ordinarie bestånd på Öster
Mälarstrand startar 1 november 2015 en servicebostad LSS. Kostnaden som
faller på 2015 beräknas uppgå till 0,5 mnkr (helårskostnad 3 mnkr).
Västerås stad
3 (4)
Utbyggnad gruppbostad Lillhärad
Befintlig gruppbostad LSS bestående av två byggnader med två lägenheter i
varje kompletteras med ytterligare en byggnad innehållande två lägenheter.
Beräknad kostnad per år är 1,2 mnkr. En av de som kommer att bo där är
utomkommunsplacerad. Det betyder att nettokostnaden för denna utökning
på Lillhärad blir lägre, nämligen 0,6 mnkr. 0,3 mnkr har erhållits i
budgetramen för 2014 utifrån beräknad driftstart i mitten av året. Resterande
0,3 mnkr faller ut 2015.
Ny gruppbostad Hammarbacksvägen
En gruppbostad innehållande fem lägenheter byggs för personer med
autism/neuropsyk. Beräknad kostnad per år är 6 mnkr. En av de som kommer
att bo där är i dagsläget utomkommunsplacerad. Det betyder att
nettokostnaden för denna nya gruppbostad blir lägre, nämligen 5,3 mnkr.
Nämnden fick i 2014 års budgetram en utökning motsvarande 1,8 mnkr
utifrån en beräknad driftstart 1 september 2014. För helåret 2015 behövs
ytterligare 3,5 mnkr.
Ej påbörjad gruppbostad Pettersberg
Nämnden har fått budgetmedel för start under hösten 2014 av gruppbostad
6-10 lägenheter i f d Pettersberg äldreboende. Det blir inte som planerat.
Därför återlämnas dessa 0,8 mnkr.
Uppräkning löner och priser
För en oförändrad verksamhet krävs årligen en utökad budgetram för att
täcka löneökningar och övriga prisökningar. För 2015 uppgår denna
kompensation till 15,5 mnkr.
Kvalificerat boendestöd ersätts 2015 enligt LOV:ens ersättningsmodell
Fr o m 1 januari 2015 ersätts det tidigare anslagfinansierade kvalificerade
boendestödet enligt reglerna för övrigt boendestöd inom LOV:en. Det medför
att nämndens kostnad minskar med cirka 5 mnkr.
Effekt av projektet Utvecklad biståndsbedömning
Projektet Utvecklad biståndsbedömning förväntas minska antalet utförda
boendestödstimmar och därmed kostnaden med cirka 1,2 mnkr.
Minskning med en plats på Freja korttidsboende
Korttidsboende Freja minskar från fem till fyra platser vilket innebär en lägre
kostnad med 0,6 mnkr.
Resultatet av upphandingen av tre gruppbostäder
Den senaste upphandlingen avseende tre gruppbostäder innebär en minskad
kostnad på 2,6 mnkr på helårsbasis. De nya avtalen gäller fr o m 1 september
och effekten på 2015 blir därmed 0,9 mnkr.
Reducerad uppräkning LOV boendestöd och daglig verksamhet
Som en åtgärd för att minska nämndens kostnader har den uppräkning som
annars hade gjorts av ersättningsnivåerna inom LOV hemtjänst och daglig
verksamhet reducerats med en procentenhet. Reduceringen innebär en
besparing på cirka 1,1 mnkr. Beslut fattades av nämnden den 25 november.
Reducerad uppräkning direktbeställd egenregiverksamhet
Som en åtgärd för att minska nämndens kostnader föreslås att även
uppräkningen av ersättningarna till den direktbeställda egenregiverksamheten
reduceras. Reduceringen föreslås till 0,7 procentenhet vilket överensstämmer
Västerås stad
4 (4)
med det besparingskrav som nämnden ålagts. Besparingen är beräknad till 1,8
mnkr.
Konsekvenserna av denna åtgärd är troligtvis små och påverkar inte märkbart
påverkar kvaliteteten i verksamheten. Men samtidigt ska man vara medveten
om att det inte är första gången som uppräkningen reduceras. Det har hänt
några gånger tidigare under den senaste tioårsperioden och sammantaget
inneburit en åtstramning som inte kan bortses ifrån.
Nämnd/förvaltning
Även nämnds- och förvaltningskostnaderna förslås åläggas ett
rationaliseringskrav på 0,7 procentenhet vilket skulle innebära en besparing
på 0,2 mnkr.
Besparingen bör kunna uppnås genom en restriktiv hållning till konferenser,
utbildningar, externa utredningar m m.
Föreningsbidrag
Budgeten för föreningsbidrag bedöms kunna minskas med 0,2 mnkr, främst
beroende på att föreningen Villa Omtanken inte längre mottar något bidrag.
Uppsökare
Budgeten (0,6 mnkr) för uppsökare har inte belastats med någon kostnad de
senast åren. Tjänsten har inte varit tillsatt. Förvaltningens bedömning är att
uppgiften bör kunna ingå i uppdraget för Personligt ombud.
Fortsatt översyn av riktlinjer för boendestöd/ Eventuell förändring av
bedömningsinstrument inom boendestöd
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att se över riktlinjerna för boendestöd och
att utreda om ett förändrat bedömningsinstrument kan leda till minskade
kostnader för boendestöd.