Rapport - Östergötlands Museum

RAPPORT 2015:13
ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING
MELLAN TORP
OCH GRAVFÄLT
I VILHELMSBERG
VILHELMSBERG 4:2
ÖSTRA HARGS SOCKEN
LINKÖPINGS KOMMUN
ÖSTERGÖTLANDS LÄN
ROGER LUNDGREN
Mellan torp och gravfält
i Vilhelmsberg
Innehåll
Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Syfte och målsättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Metod och dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tekniska uppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Omslagsbild: Detalj ur häradsekonomiska kartan 1868-77 med torpet Eken markerat (Skruckeby J112-55-24).
ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD
Box 232 • 581 02 Linköping • 013 - 23 03 00 • www.ostergotlandsmuseum.se
1
Sammanfattning
Hösten 2004 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning
på fastigheten Vilhelmsberg 4:2, Östra Hargs socken i Linköpings kommun,
Östergötland.
Förundersökningen utfördes med anledning av en planerad byggnation av ett
enfamiljshus med garage. Den ianspråktagna ytan är belägen på en mindre odlingslycka i anslutning till det befintliga torpet Eken. Odlingslyckan gränsar i öster till
ett impediment. På detta ligger ett gravfält, Östra Harg 58:1, bestående av fjorton
runda stensättningar och en hög.
På utvalda delar av odlingslyckan drogs sökschakt vars sammanlagda längd
uppgick till ca 40 löpmeter. Vid gränsen för det befintliga torpet påträffades ett
kulturlager från nyare tid innehållandes järnslagg, smidd spik, fönster- och buteljglas
samt kol och sot.
Roger Lundgren
antikvarie
Finspång
Motala
Norrköping
Linköping
Vadstena
Söderköping
Mjölby
Ödeshög
Åtvidaberg
Boxholm
Kinda
Ydre
2
Valdemarsvik
6484000
6484000
542000
(
!
(
!
!!
(
(
!
(
(
!
(
!
(
!
!
(
!!
(
(
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
!
(
(
!
(
!
(
!
(
!!
(
(
!
(
!
!
(
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
!
(
(
!
(
!
!
(
(
!
6482000
(
!
(
!
!
(
(
!
(
!
(
!
(
!
!
(
(
!
(
!
!!
(
(
!
((
!
6482000
(
!
!
(
(
!
!!
(
((
!
(
!
(
!
Östra Harg 58:1
Östra Harg 59:1
!
(
(
!
(
!
(
!
(
!!
(
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
(!
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!!
(
(
!
(
!
(
!
(
!
(
!
!
(
(
!
(
!
(
!
!!
(
(
(
!
(
!
(
!
!!
(
(
(
!
© Lantmäteriverket MS2008/06551
6480000
6480000
(
!
(
!
542000
Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:20 000.
3
Inledning
Resultat
Östergötlands museum utförde under hösten 2004 en
arkeologisk förundersökning med anledning av planerad
byggnation av ett bostadshus med tillhörande garage på
en odlingslycka invid det befintliga torpet Eken. Odlingslyckan gränsar till gravfältet Östra Harg 58:1 varför
Länsstyrelsen bedömt det som nödvändigt att undersöka
huruvida gravfältet forsätter in på exploateringsområdet
eller ej. Förundersökningen utfördes efter beslut från
Länsstyrelsen Östergötland. Uppdragsgivare var BrittMarie och Göran Andersson. För den arkeologiska
kostnaden svarade Länsstyrelsen Östergötland. Ansvarig
för undersökningen var antikvarie Anders Lundberg.
För rapportarbetet svarar undertecknad.
Inom förundersökningsområdet drogs sökschakt med
en sammanlagd längd på ca 40 löpmeter. Matjordslagret
var mycket tunt och vilade ställvis direkt på berggrunden. Närmast gravfältet påträffades en teleledning
som löpte i NV-SÖ riktning. Ledningen var delvis
nedsprängd i berggrunden. Vid gränsen mot nuvarande
torpträdgård observerades lämningar av en kallmurad
jordkällare. I ett av sökschakten invid samma gräns påträffades delar av ett kulturlager. Detta innehöll bland
annat järnslagg, smidd spik, fönster- och buteljglas samt
sot och kol. Lagret bedömdes vara bestående av påfört
avfall. På en arealavmätning från 1839 noteras påpassligt
att torpet ”…begagnas af Smeden”.
I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse
varför Östergötlands museum förordar att inga ytterligare arkeologiska åtgärder behöver vidtagas inför den
planerade exploateringen inom undersökningsområdet.
Områdesbeskrivning
och fornlämningsmiljö
Förundersökningsområdet ligger på en bergsrygg bestående av moränavlagringar som sticker upp ur lerslätten
någon kilometer söder om Roxens nuvarande strandlinje. Området består i huvudsak av åkermark och är
mycket fornlämningsrikt. Direkt anslutande ligger
gravfältet Östra Harg 58:1 som består av fjorton runda
stensättningar och en flack hög. I det absoluta närområdet finns ytterligare ett gravfält, Östra Harg 59:1,
som består av sju runda stensättningar och en flack hög.
Referenser
Ur Lantmäterimyndigheternas arkiv via http://
www.lm.se
Arealavmätning, ägoutbyte (1841), akt id: 05-ÖHA-61.
Ur Rikets allmänna kartverks arkiv via http://www.
lm.se
Syfte och målsättning
Den arkeologiska förundersökningen syftade till att
undersöka huruvida det intilliggande gravfältet Östra
Harg 58:1 fortsatte in på det ianspråktagna området.
Häradsekonomiska kartan (1868-77), akt id: Skruckeby
J112-55-24.
Övriga källor
FMIS=Fornminnesregistret på nätet
Metod och dokumentation
Förundersökningen utfördes i form av sökschaktsgrävning med grävmaskin på utvalda delar av det aktuella
området. Inga föremål tillvaratogs.
4
Figur 3. Utsnitt ur Ekonomiska kartan från 1948 med området markerat. Skala 1:5000.
6481800
542200
6481800
542000
Östra Harg 58:1
Östra Harg 59:1
© Lantmäteriverket MS2008/06551
542000
542200
Figur 4. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. På kartan är de aktuella husen
byggda (jämför med figur 3 ovan). Skala 1:2500.
5
Tekniska uppgifter
Fastighet
Socken/Stad
Kommun
Län och landskap
Vilhelmsberg 4:2
Östra Harg
Linköping
Östergötland
Fornlämningsnummer
Östra Harg 58:1
Digitala fastighetskartan blad
Koordinater
Koordinatsystem
64F 8e SV
6481770, 542200
SWEREF 99 TM
Typ av undersökning
Länsstyrelsens dnr
Länsstyrelsens handläggare
Länsstyrelsens beslut
ÖLM dnr
ÖLM projektnr
Arkeologisk förundersökning
431-11410-04
Carin Claréus
2004-11-17
634/04
530173
Beställare
Kostnadsansvarig
Britt-Marie & Göran Andersson, Linköping
Britt-Marie & Göran Andersson, Linköping
Fältarbetsledare
Personal
Rapportarbete
Anders Lundberg
Roger Lundgren
Fältarbetstid
Totalt undersöktes
2004-10-11
ca 40 löpmeter
Fynd
Foto
Analyser
-
Grafik
Renritning
Grafisk form
Lasse Norr
Lasse Norr
Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum.
Ur allmänt kartmaterial
ISSN 1403-9273
6
© Lantmäteriverket MS2008/06551
Rapport 2015:13 © Östergötlands museum
7
8
Hösten 2004 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning på fastigheten Vilhelmsberg 4:2, Östra Hargs socken i Linköpings
kommun. Förundersökningen utfördes med anledning av en planerad
byggnation av ett enfamiljshus med garage på platsen. Den ianspråktagna
ytan är belägen på en mindre odlingslycka i anslutning till ett befintligt
torp. Odlingslyckan gränsar i öster till ett impediment. På detta ligger ett
gravfält, Östra Harg 58:1, bestående av fjorton runda stensättningar och
en hög. På utvalda delar av odlingslyckan drogs sökschakt med maskin.
Sökschaktens sammanlagda längd uppgick till ca 40 löpmeter. Vid gränsen
till det befintliga torpet Eken påträffades ett kulturlager från nyare tid innehållandes järnslagg, smidd spik, fönster- och buteljglas samt kol och sot.
ISSN 1403-9273
Rapport 2015:13