Beslut om ändring av älgförvaltningsområden

BESLUT
2015-09-17
Naturavdelningen
David Bruun
010 224 54 62
Diarienummer
218-24899-2014
Enligt sändlista
Ändring av älgförvaltningsområdesgräns mot Värmlands län
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att ändra gränsdragningen mellan Västra Götalands läns älgförvaltningsområde 1 (Norra Dal) och Värmlands läns älgförvaltningsområde 7
(Glaskogen) enligt bifogad karta (bilaga 1). Beslutet är fattat i överensstämmelse
med beslutet från Länsstyrelsen i Värmlands län (218-5598-2015).
Beslutet fattas med stöd av 3 c § jaktförordningen (1987:905) och 7 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort (NFS 2011:7 )
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska gälla
utan hinder av att det överklagas.
Älgförvaltningsgränserna i länet stämmer i övrigt överens med beslut 218-255072013 och 218-1722-2015.
Bakgrund
Länsstyrelsen genom viltförvaltningsdelegationen beslutade den 26 januari 2012 (dnr
218-949-2011) om indelning av länet i 9 älgförvaltningsområden.
Älgförvaltningsområde 1 (Norra Dal) i Västra Götalands län har den 30 juni 2014
inkommit med en ansökan om att ändra älgförvaltningsområdesgränsen mot Värmlands älgförvaltningsområde 7 (Glaskogen).
Utkast till beslut har kommunicerats till viltförvaltningsdelegationen den 3 september
2015. Inga synpunkter på beslutet har inkommit.
Redogörelse för ärendet
Motivet till att ändra gränsen mellan områdena är enligt älgförvaltningsgrupp 1 att ett
flertal licensområden som ligger mot Värmlandsgränsen önskar ingå i ett älgskötselområde (Säffle Västra) som är registrerat i Värmland. Tidigare gränsdragning gick i
länsgränsen och utgjorde ingen barriär för älg.
Ursprungligen föreslogs att gränsen skulle gå i länsväg 2257. Med vägen som gräns
skulle ett antal licensområden och Edsleskogs älgskötselområde delas mellan älgförvaltningsområdena. Vägen i sig är heller ingen utpräglad barriär för älgens rörelsemönster.
För att undvika delade licens- och älgskötselområden gjordes i samråd med berörda parter istället en gräns där dessa inte delas.
Postadress:
403 40 Göteborg
Telefon/Fax:
010 224 4000 (växel)
010 224 40 22 (fax)
Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
E-post:
[email protected]
Sida
1(5)
BESLUT
2015-09-17
Diarienummer
218-24899-2014
Skälen för Länsstyrelsens beslut
Enligt 3 c § jaktförordningen (1987:905) ska Länsstyrelsen besluta om att inrätta
älgförvaltningsområden. Enligt 7 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
om jakt efter älg och kronhjort (NFS2011:7) ska Länsstyrelsen ansvara för att indelningen i älgförvaltningsområden är ändamålsenlig och får, efter samråd med berörda
älgförvaltningsgrupper, besluta om att ändra indelningen.
Länsstyrelsen bedömer att den nya gränsen är mer ändamålsenlig för älgförvaltningen i
de berörda älgförvaltningsområdena. Ökad jaktsamverkan uppnås genom utökande/bildande av älgskötselområde.
Kungörelsedelgivning
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932) att
delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelse om detta beslut
införs inom tio dagar från datum för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar, Nya
Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad. Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsens hemsida:
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/jakt-ochvilt/algjakt/forvaltningsomradengrupper/Pages/default.aspx
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Naturvårdsverket, se formulär O14
(bilaga 5).
Beslut i ärendet har fattats av naturvårdsdirektör Sven Swedberg efter föredragning
av viltsamordnare David Bruun.
Sven Swedberg
David Bruun
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter
Sida
2(5)
BESLUT
2015-09-17
Diarienummer
218-24899-2014
Bilagor
1. Karta utvisande ny gräns för älgförvaltningsområde 1 mot Värmlands län.
2. Formulär nr O14
Sändlista
Viltförvaltningsdelegationen
Förordnade ledamöter i älgförvaltningsgrupperna
Svenska jägareförbundet, Karl-Johan Brindbergs, [email protected]
Jägarnas Riksförbund, e-post [email protected]
Södra skog, Järnvägsgatan 6, 466 31 Sollebrunn
Sveaskog, Förrådsgatan 45, 542 35 Mariestad
Munkedal Skog AB, Sörbygdsvägen 1, 455 33 Munkedal
Mellersta Götalands Jordägareförening, Nils Posse, Box 162, 597 24 Åtvidaberg
Lantbrukarnas riksförbund, Box 786, 451 26 Uddevalla
Bergvik skog, Bergvik Skog AB, Trotzgatan 25, 791 71 Falun
Sida
3(5)
BESLUT
2015-09-17
Bilaga 1 Ny gränsdragning i gult
Diarienummer
218-24899-2014
Sida
4(5)
BESLUT
2015-09-17
Diarienummer
218-24899-2014
Bilaga 2, Formulär O14.
Var skall beslutet överklagas?
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos
Naturvårdsverket. Överklagandet skall
dock skickas eller lämnas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Adressen
framgår av beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och
handlingarna till Naturvårdsverket.
När skall beslutet senast
överklagas?
Överklagandet skall ha kommit in till Länsstyrelsen senast 16 oktober 2015.
Hur skall överklagandet
utformas?
Överklagandet skall ske skriftligen.
I skrivelsen skall Ni
- tala om vilket beslut Ni överklagar t ex
genom att ange beslutsdatum och ärendets
diarienummer
- redogöra för hur Ni anser att beslutet skall
ändras och varför
- uppge namn, adress och telefonnummer
Skrivelsen skall undertecknas.
Sida
5(5)