G-Tjänsteskrivelse TN 2015-08-26 Ombyggnad av

Malmö stad
1 (4)
Gatukontoret
Datum
Tjänsteskrivelse
2015-08-12
Vår referens
Pernilla Theselius
Landskapsarkitekt
[email protected]
Ombyggnad av område norr om Centralstationen, etapp 1 (projektnr 8655) objektsgodkännande
TN-2015-1534
Sammanfattning
Flytten av Nordöterminalen i Nyhamnen skapar möjlighet för en framtida stadsomvandling i ett
unikt läge: centralt, stations- och havsnära. För Nyhamnens sydligaste del - kvarteren precis norr
om Centralstationen- antogs ett planprogram (PP 6033) i december 2010. Syftet med planprogrammet var att utreda möjligheterna för att omvandla området till en tät, funktionsblandad och
varierad stadsdel.
Dp 5169 är den första detaljplanen att tas fram med syfte att förverkliga intentionerna enligt PP
6033. Den behandlar den västligaste delen av området, närmast Centralstationen. Området har
länge legat obebyggt, och har använts bland annat till parkering.
Detaljplanen möjliggör två byggnader med varierande höjder och uttryck, på var sida om ett
torg. I dagsläget är det västligaste huset på väg att färdigställas. Det är en byggnad med en organisk form (Glasvasen) som följer Carlgatans sväng och som med sin riktning inbjuder till rörelse
över torget från Centralstationen vidare norrut mot Nyhamnen.
Objektsgodkännandet avser färdigställande av allmän platsmark (etapp 1) inom ramen för Dp
5169 och innebär bland annat iordningställandet av ett nytt torg: Rälsplatsen.
Projektet överensstämmer med tekniska nämndens visioner och mål om att bidra till stadsmiljöer och trafiksystem som är trygga, tillgängliga och säkra samt att erbjuda Malmöborna ett varierat utbud av mötesplatser för fritid, rekreation och evenemang.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna objektsgodkännande för ombyggnad av område norr om Centralstationen, etapp 1
(projektnr 8655). Kostnaden är beräknad till 11 500 000 kronor och finansieras via exploateringsavtal. Ökad driftskonsekvens är beräknad till 205 000 kronor årligen.
Beslutsunderlag


G-Tjänsteskrivelse TN 2015-08-26 Ombyggnad av område norr om Centralstationen, etapp
1 (projektnr 8655) - objektsgodkännande
Objektsgodkännande
Beslutsplanering
SIGNERAD
2015-08-17
Tekniska nämnden 2015-08-26
2 (4)
Ärendet
Bakgrund
För Nyhamnens sydligaste del - kvarteren precis norr om Centralstationen – antogs ett planprogram (PP 6033) i december 2010. Syftet med planprogrammet var att utreda möjligheterna för
att omvandla området till en tät, funktionsblandad och varierad stadsdel.
Dp 5169 (laga kraft 27 maj 2013) är den första av detaljplanerna att tas fram med syfte att förverkliga intentionerna enligt PP 6033. Den behandlar den västligaste delen av området, som
också är den del som ligger närmast Centralstationen. Området har länge legat obebyggt, och har
använts bland annat till parkering.
Detaljplanen möjliggör två byggnader med varierande höjder och uttryck, på var sida om ett nytt
torg. I dagsläget är det västligaste huset på väg att färdigställas. Det är en byggnad med en organisk form (Glasvasen) som följer Carlgatans sväng och som med sin riktning inbjuder till rörelse
över torget från Centralstationen vidare norrut mot Nyhamnen.
Mellan Centralstationens angöringsyta och de nya byggnaderna löper Limhamnsspåret. Detaljplanens intention är att spåret byggs om till ett grönskande gång- och cykelstråk.
Realiserandet av Dp 5169 kommer att ske i två etapper. Den första etappen utgörs av Glasvasen
och underliggande underjordiskt garage fram till de kommande byggnaderna öster om Glasvasen. Därefter kommer resterande del av underjordiskt garage att byggas samt huskropparna
ovan.
Då projektet befinner sig i tät innerstad måste utbyggnaden av allmän platsmark genomföras i
takt med exploateringen och kommer också den att ske i två steg. Detta objektsgodkännande
(etapp 1) syftar till att färdigställa den del av den allmänna platsmark inom Dp 5169 som utgörs
av torget vid Glasvasen, gångbanor och angöringsytor runt den västra av byggnaderna (Glasvasen) samt anpassning av Carlsgatan som genereras av exploateringen såsom flytt av övergångstället vid Posthuset för att bättre anpassas till de nya rörelsestråken.
Syfte
Syftet med projektet vad avser den allmänna platsmarken är att skapa ett attraktivt, tryggt och
tillgängligt torg i enlighet med intentionerna i Dp 5169 och det kvalitetsprogram som togs fram
inom ramen för detaljplanearbetet. Syftet med torget är att skapa en välkomnande plats för möten i anslutning till tågstationen, med grönska och sittmöbler.
Vidare är syftet med den ombyggnad som ska göras av delar av Carlsgatan och Neptunigatan i
angränsning till projektet att anpassa gatan till de behov som uppstår genom den nya bebyggelsen och dess funktioner: två lastzoner för leveranser till lokaler i bottenvåningarna skapas; övergångstället vid Posthuset flyttas längre söderut för att anpassas till det kommande stråket i Limhamnsspåret; högersvängfält på Carlsgatan görs om till gångbana och nytt övergångställe byggs
på Carlsgatan.
Effektmål
 Rälsplatsen ska bli ett välbesökt torg som upplevs som attraktivt, tryggt och tillgängligt.

Kopplingen mellan Centralstationen och Nyhamnen stärks

Goda förutsättningar för verksamhet i bottenvåningarna skapas

Förutsättningarna för att använda sig av kollektiva färdmedel i kombination med cykel
förbättras
3 (4)
Leveransmål
 Ett nytt torg – Rälsplatsen – med yta av granithällar, linjeavvattning och möblering

Grönska i form av flera olika sorters träd samt planteringar i upphöjda ytor med sittbänkar runt om

Överordnad belysning med spots från master samt effektbelysning i mark runt några av
sittmöblerna

Ett system av flyttbara bord och stolar som gör användningen av torget mer flexibelt

Ombyggnad av Carlsgatans södra del, med nytt kantstensläge, flytt av brunnar och ny asfalttopp.

Ombyggd gångbana vid Posthuset efter flytt av övergångstället

Två lastplatser för att möjliggöra leveranser väster och norr om planområdet.

Det ljusreglerade övergångstället väster om ”Glasvasen” flyttas längre söderut för att
bättre koppla ihop det kommande gång- och cykelstråket i spårområdet

Nytt övergångställe väster om Utställningsgatan skapas
Tidplan
Fas
Förstudie (dp)
Genomförande
(etapp 1)
– projektering
– byggnation
Garantitid
Genomförande
(etapp 2)
– projektering
– byggnation
Garantitid
Start- och sluttid
Avslutad 2013-02
2014-12 till 2015-06
2015-10 till 2016-05
2016-06 till 2018-06
2016-10 till 2017-03
2017-09 till 2018-05
2018-06 till 2020-06
Risker
 Kostnadskalkylen för entreprenaden baseras på projekterad handling. Normal osäkerhet i
form av konjunktur/marknadsläge vid upphandlingens tidpunkt föreligger. Ekonomiska
avvikelser från kalkylerat kan förekomma.
 En ombyggnation av en befintlig anläggning (Carlsgatan) innebär alltid att oförutsedda
händelser kan uppkomma. Okända ledningar, dolda fundament, dåliga/otjänliga massor
etcetera kan påträffas vid schaktarbete. Inom föreliggande projekt har några större riskmoment inte identifierats, då Carlsgatan nyligen byggts om.
 Tidpunkten för entreprenaden kan innebära ett riskmoment, då den löper över vintermånaderna.
4 (4)
Kalkyl
Projektkalkyl brutto avser etapp 1:
Alla belopp i tkr
Allmän
Basmånad: maj 2015
platsmark
Projektkalkyl brutto
Inbetalningar ingår enligt redovisningsrekommendationerna inte i projektet utan ska
10 240
fördelas för att möta projektets kapitalkostnader.
- 875 Inbetalningar minus utbetalningar i projektet
-11 115 Alla utgifter i projektet, etapp 1
Entreprenad
-8 040
Konsulter
-1 060
-790
Kalkylerade inbetalningar
Nettokalkyl
Egna tjänster
Oförutsett
Kreditivränta
Ändrad driftskostnad,
totalt
Ökad drift
-1 210
- 15
- 204
-45
Ökat underhåll
-95
Internränta
-35
Avskrivningar
-29
Projektkalkyl brutto har i tjänsteskrivelsen avrundats uppåt till 11,5 miljoner kronor.



Nedlagda kostnader på projekt 8655 till och med år 2014 är 475 000 kronor.
Projektet finansieras till största delen genom intäkter från exploateringsavtal. Avtal tecknades med Jernhusen AB 2013-04-15. Total avtalad summa för utbyggnad av all allmän
plats i projekt 8655 (etapp 1 + etapp 2) är 17,3 miljoner kronor, varav 14,6 miljoner kronor finansieras av extern exploatör (Jernhusen AB) och resterande finansieras ur GK:s
utbyggnadsinvesteringar.
Total kostnad för etapp 1 är beräknad till 11,5 miljoner kronor, varav 10,5 miljoner kronor finansieras via inbetalningar från extern exploatör (Jernhusen AB) och 1 miljon kronor finansieras ur gatukontorets utbyggnadsinvesteringar. Projektet ryms inom driftsbudget för aktuellt år.
Driftskonsekvenser (helårseffekt och inklusive kapitalkostnader) beräknas till 205 000 kronor.
De ökade årliga drift- och underhållskostnaderna faller ut efter slutbesiktning av entreprenaden
och förväntas falla ut from halvårsskiftet 2016.
Ansvariga
Ingrid Persson Westberg Enhetschef
Kerstin Gustafsson Gatudirektör