PM Geoteknik pdf, 1284434 kB

PMGeo
2015-09-30
Ändring av del av detaljplan för verksamheter vid
Holmgärdesvägen
Göteborgs kommun
Teknisk PM Geoteknik
Datum:
Uppdrag:
Handläggare:
Granskare:
2015-09-30
4015066
Mikael Isaksson
Axel Josefson
EQC Väst AB
Hvitfeldtsgatan 15, 411 20 Göteborg
· Vxl: 010-440 57 00 · www.eqcgroup.se
2 (4)
PMGeo
2015-09-30
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.
Uppdrag ..............................................................................................................................3
2.
Topografiska förhållanden ..................................................................................................3
3.
Geotekniska förhållanden ...................................................................................................3
4.
Geohydrologiska förhållanden ........................................................................................... 4
5.
Bedömningar rekommendationer ...................................................................................... 4
Stabilitet .................................................................................................................... 4
Sättningar .................................................................................................................. 4
Grundläggning ........................................................................................................... 4
Radon ........................................................................................................................ 4
Blocknedfall ............................................................................................................... 4
3 (4)
PMGeo
2015-09-30
1.
Uppdrag
EQC Väst AB har på uppdrag av Hisingen Truck AB utfört en geoteknisk undersökning
för ändring av del av detaljplan för verksamheter vid Holmgärdesvägen.
Planförslaget innebär en ändring av det prickade området som finns inom beställarens
fastighet.
2.
Topografiska förhållanden
Området utgörs av hårdgjorda ytor med uppställningsplatser för containrar och
industribyggnader. Området är plant med en generell lutning på som mest ca 1 %.
Området begränsas i norr av Holmvägen och i söder av naturområde.
Figur 1. Plankarta detaljplaneområde markanvändning.
3.
Geotekniska förhållanden
Området är uppfyllt med sprängsten. Sprängstenen vilar på lera till stora djup.
Sonderingen i borrpunkt 1 har avbrutits på ett djup av 15 meter utan att stopperhållits.
Troligen vilar leran på ett lager friktionsjord på berg.
I leran har skjuvhållfastheter på mellan ca 10 kPa och 20 kPa uppmätts.
Skjuvhållfastheten ökar mot djupet. Sammanställning av korrigerad skjuvhållfasthet kan
ses i bilaga 1 i MUR/geo. Vattenkvoten har uppmätts till som mest 66 % och
konflytgränsen till som mest 73 % .
4 (4)
PMGeo
2015-09-30
Lerans sättningsegenskaper har inte undersökts men det förutsätts att leran är
normalkonsoliderad. Detta innebär att en belastning av leran ger sättningar som utbildas
under lång tid och som kan bli stora.
Jorden tillhör tjälfarlighetsklass 4.
4.
Geohydrologiska förhållanden
Vatten förekommer i hålrum och spricksystem i de ytliga jordlagren som ytvatten. I
gyttjans och lerans porer samt i friktionsjorden under gyttjan och leran förekommer
vatten som grundvatten. Både ytvatten och grundvatten bedöms variera beroende på
årstid och nederbörd.
Inga mätningar av grundvattnet har gjorts inom denna undersökning.
5.
Bedömningar rekommendationer
Stabilitet
Totalstabiliteten bedöms vara tillfredställande för befintliga förhållanden inom hela
området.
Lokala stabilitetsproblem kan uppkomma vid schaktning och vid stora uppfyllnader.
Sättningar
Leran bedöms vara sättningskänslig och ökad belastning på jorden genom påförande av
last eller avsänkning av grundvattennivån bedöms kunna ge stora tidsberoende sättningar.
Av denna anledning bör uppfyllnader i möjligaste mån undvikas. Önskas uppfyllnader
ska vidare geotekniska undersökningar av sättningsförhållandena utföras.
Det kan inte uteslutas att sättningar till följd av uppfyllnader pågår inom området.
Grundläggning
Vid grundläggning av nya byggnader bedöms det på grund av sättningskänslig jord i vara
nödvändigt att med någon typ av grundförstärkande åtgärd av byggnaderna. Till stora
delar bedöms detta lämpligast göras med pålar.
I ett eventuellt projekteringsskede rekommenderas att ytterligare undersökningar utförs i
husens läge för att få en så optimal grundläggning av byggnaderna som möjligt.
Radon
På grund av fasta ytskikt och täta tjordar har ingen radonmätning kunnat utföras på plats.
Byggnader bör uppföras radonskyddade.
Blocknedfall
Ingen risk för blocknedfall bedöms förekomma inom detaljplaneområdet.
Mur/Geo
2015-09-30
Ändring av del av detaljplan för verksamheter vid
Holmgärdesvägen
Göteborgs kommun
Markteknisk undersökningsrapport/
Geoteknik (MUR/GEO)
Datum:
Uppdrag EQC:
Handläggare:
Granskare:
2015-09-30
4015066
Mikael Isaksson
Axel Josefson
EQC Väst AB
Hvitfeldtsgatan 15, 411 20 Göteborg
· Vxl: 010-440 57 00 · www.eqcgroup.se
2 (5)
Mur/Geo
2015-09-30
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.
Uppdrag/Syfte....................................................................................................................... 3
2. Styrande dokument ................................................................................................................... 3
3. Arkivmaterial ............................................................................................................................. 4
4. Befintliga förhållanden .............................................................................................................. 4
5. Positionering.............................................................................................................................. 4
6 Geotekniska fältundersökningar ................................................................................................. 4
6.1 Utförda sonderingar och in-situförsök .................................................................................. 4
6.3 Undersökningsperiod ........................................................................................................... 4
6.4 Fältingenjörer ...................................................................................................................... 4
6.6 Provhantering ...................................................................................................................... 5
7 Geotekniska laboratorieundersökningar ..................................................................................... 5
7.1 Utförda undersökningar........................................................................................................ 5
7.2 Undersökningsperiod ........................................................................................................... 5
7.3 Laboratorieingenjörer ........................................................................................................... 5
8 Hydrogeologiska undersökningar ............................................................................................... 5
8.1 Utförda undersökningar ....................................................................................................... 5
9 Härledda värden ......................................................................................................................... 5
9.1 Hållfasthetsegenskaper ........................................................................................................ 5
Bilagor
Sammanställning skjuvhållfasthet
Laboratorieprotokoll
Bilaga 1
Bilaga 2
Ritningar
Plan
Enstaka borrhål
G0201
G1101
3 (5)
Mur/Geo
2015-09-30
1. Uppdrag/Syfte
EQC Väst AB har på uppdrag av Hisingen Truck AB utfört en geoteknisk undersökning för
ändring av del av detaljplan för verksamheter vid Holmgärdesvägen.
Planförslaget innebär en ändring av det prickade området som finns inom beställarens
fastighet.
2. Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS –EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.
Tabell 1. Planering och redovisning
Undersökningsmetod
Standard eller annat styrande dokument
Fältutförande
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 samt SS-EN-ISO 22475-1
Beteckningssystem
EN ISO 14688-1 och -2 och SGF/BGS ver. 2001:2
Tabell 2. Fältundersökningar
Undersökningsmetod
Standard eller annat styrande dokument
CPT-sondering
SGI Rapport 1:93
Vingförsök
SGI Rapport 2:93
Totaltryckssondering
Kolvprovtagning
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96
Skruvprovtagning
ISO 22475-1:2006, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96
Viktsondering
EN-ISO-22476-10:2005, Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96
Jord/berg-sondering
Metodbeskrivning för jord-bergsondering SGF
Tabell 3. Laboratorieundersökningar
Undersökningsmetod
Standard eller annat styrande dokument
Jordartsbestämning
BFR T21:1982
Skrymdensitet
SS 027114 Utgåva 2
Vattenkvot
SS 0271116 Utgåva 3
Konflytgräns
SS 027120 Utgåva 2
Konförsök, ostörd
skjuvhållfasthet
SS 027125 Utgåva 1
Konförsök, omrörd
skjuvhållfasthet
SS 027125 Utgåva 1
CRS-försök
SS 027126 Utgåva 1
4 (5)
Mur/Geo
2015-09-30
Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar
Undersökningsmetod
Standard eller annat styrande dokument
Gw- och Pp-mätning
SGF Rapport 1:96
3. Arkivmaterial
Inget arkivmaterial har inarbetats i denna handling.
4. Befintliga förhållanden
Området utgörs av hårdgjorda ytor med uppställningsplatser för containrar och
industribyggnader. Området är plant med en generell lutning på som mest ca 1 %. Området
begränsas i norr av Holmvägen och i söder av naturområde.
5. Positionering
Borrpunkterna har mätts in utifrån befintliga terrängobjekt.
6 Geotekniska fältundersökningar
6.1 Utförda sonderingar och in-situförsök
Sonderingar och in-situprovningar har utförts enligt Tabell 5.
Tabell 5 Utförda sonderingar och in-situprovningar
Sondering
Antal
CPT
1
Vb
1
Tr
1
6.2 Utförda provtagningar
Störd provtagning (Skr) har utförts med skruvprovtagare. Omfattning enligt Tabell 6.
Tabell 6 Utförda provtagningar
Metod
Antal
Skr
1
6.3 Undersökningsperiod
Fältundersökningarna har utförts 2015-09-08.
6.4 Fältingenjörer
Fältarbetet har utförts av Jeff Niklassson på Orbicon.
5 (5)
Mur/Geo
2015-09-30
6.6 Provhantering
Proverna har körts till WSP´s geotekniska laboratorium i Göteborg.
7 Geotekniska laboratorieundersökningar
7.1 Utförda undersökningar
Laboratorieundersökningar är utförda på WSPs geotekniska laboratorium i Göteborg.
Tabell 7 Utförda laboratorieundersökningar
Metod
Rutinundersökning
störda prover
Antal
2
7.2 Undersökningsperiod
Laboratorieundersökningarna har utförts 2015-09-21.
7.3 Laboratorieingenjörer
Laboratoriearbetet har utförts av Karina Stjärne på WSP´s geotekniska laboratorium i
Göteborg.
8 Hydrogeologiska undersökningar
8.1 Utförda undersökningar
Ingen installation av grundvattenrör eller portycksmätare har utförts i detta skede.
9 Härledda värden
9.1 Hållfasthetsegenskaper
Skjuvhållfastheter kan ses i bilaga 1 i denna rapport.