Energiinventering Produktblad

Tjänster
Inventering
Ninac Energi utför energiinventeringar för alla typer av fastigheter, lokaler och
verksamheter. Under en energiinventering kartlägger vi dagens energibehov.
Utredningen påvisar var de största besparingsåtgärderna finns och presenterar
de mest värdehöjande åtgärderna för varje specifik kund. Genom att inventera
kan vi ta fram en lista på mest ekonomiskt lönsamma alternativen och de största
besparingsmöjligheterna. Vilket presenteras för företaget för vidare utvärdering och
analys av besparingsåtgärder. I våra referensprojekt ligger besparingarna på mellan
30-60 % av den totala energianvändningen. En färdigställd inventering presenteras
i en tydlig rapport skriven för beslutsfattande ändamål, formulerad på ett sätt som
alla inblandade förstår.
I ett första skede kan Ninac Energi med hjälp av bakgrundsfakta som
energiförbrukningsstatistik och ritningar ofta hitta de mest kritiska områdena. Vi
kan presentera en översikt av din fastighet med hjälp av data innan en inventering
på plats sker. Utifrån översikten kan inventeringen på plats i vissa fall uteslutas eller
specificeras för att analysera de mest prioriterade åtgärdsområdena.
Alla rapporter presenterar tydligt nuläge, brister och rekommenderade åtgärder med
hänsyn till kostnader. Genom en analys och inventering kan åtgärderna katigoriseras
utifrån kundens krav: mest lönsamma i LCC-kalkyler, minst investering, kortaste
pay-off osv. Ninac Energi erbjuder inventeringar både i Sverige och utomlands. För
våra internationella kunder sker arbetet framförallt från Sverige med eventuella
resor för inventeringar.
För stora fastighetsägare eller större internationella kunder rekommenderas att
göra en översikt av hela fastighetsbeståndet för att lista dem i förbrukningsordning
och på så vis skapa en prioriteringslista för framtida utredningar och åtgärder.
Den tid och kraft som behövs för att utföra en utredning beror på hur mycket
basdata som kan presenteras om fastigheten. Kan kunden leverera följande
snabbas processen på och utredningen går snabbt och enkelt.
Data från energibolaget
Energideklarationer
Ritningar
OVK-protokoll
Tekniska specifikationer på
installerad effekt
Finns ingen basdata om
fastigheten rekommenderas en
förstudie där mätningar över tid
görs och insamling av data sker på plats.
Ninac Energi tar även rollen som projektledare för genomförandet av åtgärderna.
Samt följer upp projektet i efterhand för att utreda om åtgärderna har uppnått de
besparingar som tidigare presenterats. Allt för att kunderna ska få vad som utlovats.
REAL ESTATE & ENERGY CONSULTANTS
Tel: 010-330 02 10
www.ninac-energi.se
Consulting
Inventory
Ninac Energi performs energy inventories for all types of properties, facilities and
businesses. During an energy inventory we survey today’s energy needs. The
investigation shows were the biggest savings measures are and presents the
most accretion value measures for each specific customer. By doing an inventory,
we can make a list of most economically profitable options and the biggest saving
opportunities. Which is presented to the company for further evaluation and
analysis of cost-cutting measures. In our reference project the savings are between
30-60% of total energy use. A completed inventory is presented in a clear report
written for decision-making purposes, written all involved to understand.
In the first phase the most critical areas are often found, with the help of background
facts like energy consumption statistics and drawings. We can present an overview
of your property with the help of data before an inventory takes place. Based on the
survey the inventory on site can be unnecessary or specified to analyze the most
prioritized area.
All reports clearly presents the current situation, faults and recommended actions
with regard to cost. Through an analysis and inventory measures can be categorized
based on customer requirements: most profitable in LCC calculations, minimum
investment, minimum pay-off etc. Ninac Energi offers inventories in both Sweden
and abroad. The international customers are mainly handled from Sweden with
possible trips for inventories.
For large property owners or large international customers are advised to make an
overview of the entire property portfolio in order to list them in order of consumption
and thus create a priority list for future investigations and actions.
The time and effort required to perform an investigation depends on the basic data
presented on the property. If the customer can supply following the process of the
investigation accelerates.
Data from the energy company
Energy performance
Drawings
OVK protocol
Technical specifications of
installed power
If there is no basic data on the
property a feasibility study is
recommended in which measurements are made over time and data collection is
done on site.
Ninac Energi also takes the role of project manager for the implementation of the
measures. As an energy guarantee afterwards the project monitors to investigate
whether these measures have achieved the savings previously presented
REAL ESTATE & ENERGY CONSULTANTS
Tel: 010-330 02 10
www.ninac-energi.se