Svenskarna och naturen

TNS Sifo
6 maj 2015
1532313
Svenska pärlor
Världsnaturfonden WWF
Del 1 – Svenskarna och naturen
Innehåll
1.  OM UNDERSÖKNINGEN
03
2.  SAMMANFATTNING
04
3.  RESULTAT
05
Mest omtyckta djur, fåglar och blommor
06
Vistelser i naturen
13
Mest svenska symboler
20
4.  SVENSKARNA OCH NATUREN - KOMMENTAR
23
11-jun-15 / 2
1. OM UNDERSÖKNINGEN
Bakgrund
TNS Sifo har på uppdrag av Världsnaturfonden WWF genomfört en
undersökning bland allmänheten gällande synen på den svenska naturen.
Målgrupp
Allmänheten 18 +.
Urval
Riksrepresentativt urval från TNS Sifos webbpanel.
Metod
Intervjuerna genomfördes i TNS Sifos webbpanel.
Antal intervjuer
1000 genomförda intervjuer.
Fältperiod
23 april – 2 maj 2015.
Källa: TNS Sifo (2015)
3
2. SAMMANFATTNING
Igelkott, ekorre och rådjur är de mest omtyckta svenska djurarterna. De mest populära
fågelarterna är domherre, koltrast, kungsörn samt sädesärla, medan favoriterna bland
svenska vilda blommor är liljekonvalj, blåsippor och vitsippor.
Beträffande hur ofta svenskarna är i naturen ser vi att nära hälften av respondenterna
vistas i naturen upp mot flera gånger i veckan och nära nio av tio minst en gång i
månaden.
Sommaren är den årstid man oftast är i naturen, följt av vår och höst. Om vintern är
det inte lika många som vistas i naturen, men var femte uppger att de är i naturen
även då.
När man är i naturen är det i högst utsträckning skogen man besöker. Skogen är också
bland favoriterna när den bästa naturtypen ska väljas, men havet/skärgården går före.
Vandra/promenera, motionera och bada är de aktiviteter svenskarna oftast företar sig
i naturen. Vandra och motionera gör man oavsett årstid.
De symboler som känns mest svenska är den röda stugan med vita knutar,
midsommarstången samt den svenska flaggan. Vacker, orörd natur är den fjärde
mest svenska symbolen.
Källa: TNS Sifo (2015)
4
3. RESULTAT
3. RESULTAT
Mest omtyckta djur,
fåglar och blommor
Mest omtyckta svenska djurarter
Fr1. Vilka vilda djur tycker du mest om av följande svenska djurarter? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
Igelkott
Ekorre
32%
29%
Rådjur
26%
Källa: TNS Sifo (2015)
I denna fråga fick respondenterna välja sina
tre favoriter från en lista med olika svenska
djurarter.
Igelkotten var det djur som flest valde (32 %),
följd av ekorre (29 %) och rådjur (26 %).
Älgen är nästan lika populär som rådjuret, var
fjärde (25 %) väljer älgen som en av sina tre
favoriter.
Igelkotten och ekorren är särskilt populära
bland kvinnor och personer över 65 år,
medan älgen är en större favorit bland män
än kvinnor (30 % vs 20 %).
7
Mest omtyckta svenska djurarter
Fr1. Vilka vilda djur tycker du mest om av följande svenska djurarter? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
Igelkott
Ekorre
Rådjur
Älg
Lodjur
Fjärilar
Humlor och bin
Varg
Björn
Säl
Fjällräv
Rödräv
Kronhjort
Ren
Öring
Utter
Skogshare
Abborre
Tumlare
Groda
Vildkanin
Bäver
Annat djur
Myskoxe
Järv
Gädda
Fladdermus
Ödla
Ål
Orm
Tveksam, vet ej
32
29
26
25
23
20
18
14
13
11
11
10
8
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
2
0
Källa: TNS Sifo (2015)
20
40
60
80
100 %
8
Mest omtyckta fåglar
Fr2. Vilka av följande fåglar gillar du mest? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
I denna fråga fick respondenterna välja sina
tre favoriter från en lista med olika fåglar.
Domherre
34%
Koltrast
22%
Kungsörn/
Sädesärla
20%
Källa: TNS Sifo (2015)
Domherren är den mest omtyckta fågeln
bland respondenterna. 34 procent väljer
domherren som en av sina tre favoriter,
medan 22 procent anger koltrasten och var
femte svarande uppger kungsörn eller
sädesärla.
En större andel kvinnor än män och i större
utsträckning personer 65 år och äldre än
övriga åldersgrupper tycker om domherren,
koltrasten och sädesärlan.
Bland de som tycker mest om kungsörnen
hittar vi en större andel män än kvinnor och
fler personer 18-29 år än äldre personer.
9
Mest omtyckta fåglar
Fr2. Vilka av följande fåglar gillar du mest? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
34
Domherre
Koltrast
Sädesärla
Kungsörn
Blåmes
Talgoxe
Pilgrimsfalk
Ladusvala
Kattuggla
Annan fågel
Trana
Bofink
Större hackspett
Tjäder
Knölsvan
Sånglärka
Skata
Gråsparv
Tofsvipa
Sångsvan
Svartvit flugsnappare
Storspov
Gök
Gräsand
fåglar
Tornseglare
Strandskata
Orre
Lövsångare
Kråka
Fiskmås
Stare
Ringduva
Ejder
Skäggdopping
Gråhäger
Pilfink
Vit stork
Tveksam, vet ej
22
20
20
17
16
12
11
11
10
10
Mest
förekommande svar:
Rödhake
Korp
9
8
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
0
4
4
0
Källa: TNS Sifo (2015)
20
40
60
80
100 %
10
Mest omtyckta svenska vilda blommor
Fr3. Vilka av följande svenska vilda blommor tycker du bäst om? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
Liljekonvalj
Blåsippa
55%
43%
Vitsippa
40%
Källa: TNS Sifo (2015)
I denna fråga fick respondenterna välja sina
tre favoriter från en lista med olika svenska
vilda blommor.
Liljekonvalj är den mest omtyckta blomman,
mer än hälften av respondenterna uppger
denna blomma som en av sina tre favoriter
(55 %). 43 procent har blåsippan som en av
sina favoriter och fyra av tio tycker bäst om
vitsippan.
Liljekonvalj är en särskild favorit bland
kvinnor och personer 65 år och äldre.
Blåsippor är männens favorit, blomman är
mer populär bland män än bland kvinnor.
11
Mest omtyckta svenska vilda blommor
Fr3. Vilka av följande svenska vilda blommor tycker du bäst om? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
Liljekonvalj
55
Blåsippor
43
Vitsippor
40
Blåklocka
34
Gullviva
30
Prästkrage
19
Tussilago
18
Viol
15
Vildros
7
Annan blomma
6
Maskros
6
Lilja
5
Guckusko
4
Mandelblom
3
Mosippa
2
Kattfot
2
Tveksam, vet ej
2
0
Källa: TNS Sifo (2015)
20
40
60
80
100 %
12
3. RESULTAT
Vistelser i naturen
Hur ofta man brukar vara i naturen
Fr4. Hur ofta brukar du vara i naturen?
Bas: 1000 (samtliga)
Varje dag
Flera gånger i veckan
30
1 gång i veckan
Nära hälften av respondenterna (46 %) brukar
vara i naturen upp till flera gånger i veckan.
24
1 gång i månaden
87 procent av respondenterna uppger att de
brukar vara i naturen minst 1 gång i månaden.
17
1 gång var tredje månad
6
1 gång per halvår
Kvinnor är, i högre utsträckning än män, i
naturen varje dag. Det samma gäller personer
som är äldre än 65 år, i jämförelse med övriga
åldersgrupper.
3
1 gång per år
1
Mer sällan
3
Aldrig
0
Tveksam, vet ej
2
0
Källa: TNS Sifo (2015)
Svenskarna vistas i naturen och besöker den
relativt ofta.
16
20
40
60
80
100 %
14
Årstid man är i naturen
Fr5. Vilken eller vilka årstider är du oftast i naturen?
Bas: 981 (brukar vara i naturen)
Sommar
Bland de som brukar vara i naturen
är sommaren den årstid flest brukar
besöka den.
77
Vår
Sex av tio respondenter anger våren,
nära hälften hösten, medan nära var
femte uppger att de vistas i naturen
om vinteren.
61
Höst
48
Vinter
En större andel kvinnor än män
uppger att de är i naturen på våren
och hösten.
18
Tveksam, vet ej
3
0
Källa: TNS Sifo (2015)
20
40
60
80
100 %
15
Typ av naturområde man besöker
Fr6. Vilken eller vilka typer av områden besöker du oftast när du är ute i naturen?
Bas: 981 (brukar vara i naturen)
Skogen
Skogen är klart det naturområde
svenskarna oftast besöker när de är
ute i naturen.
81
Park i en stad eller tätort
30
Västerhavet /Östersjön/
skärgården
29
Parker, hav eller skärgård samt insjö
frekventeras av ungefär tre av tio.
27
Insjö
Äng
Yngre personer 18-29 år besöker
förutom skogen oftast parker eller
insjöar.
18
Fjällen
10
Våtmark
3
Älv
5
3
Annat område
0
Källa: TNS Sifo (2015)
20
40
60
80
100 %
16
Mest omtyckta naturtypen
Fr7. Vilken naturtyp gillar du bäst?
Bas: 1000 (samtliga)
Hav/skärgården
Skogen
34
Insjö
9
Fjällen
8
Äng
4
Park i en stad eller tätort
3
Våtmark
0
Älv
1
Tveksam, vet ej
3
0
Källa: TNS Sifo (2015)
På frågan om vilken naturtyp man
gillar bäst väljer man främst hav/
skärgård samt skogen. Detta gäller
oavsett kön och ålder.
38
20
40
60
80
100 %
17
Aktiviteter i naturen
Fr8. Vilken eller vilka aktiviteter ägnar du dig oftast åt när du är ute i naturen?
Bas: 981 (brukar vara i naturen)
Vandrar eller
promenerar
Motionerar
85%
Badar
33%
Källa: TNS Sifo (2015)
36%
Den aktivitet de som brukar röra sig
naturen oftast ägnar sig åt är att vandra
eller promenera. Detta är en aktivitet för
alla; oavsett kön och ålder, men kvinnor
och personer 50-64 år gör detta i högre
utsträckning än andra.
Motionera, bada och fiska är populära
aktiviteter för 18-29 åringar förutom att
vandra eller promenera.
Vandra och promenera gör man oavsett
årstid, medan att bada förekommer
naturligtvis i störst utsträckning på
sommaren.
18
Aktiviteter i naturen
Fr8. Vilken eller vilka aktiviteter ägnar du dig oftast åt när du är ute i naturen?
Bas: 981 (brukar vara i naturen)
85
Vandrar eller promenerar
36
Motionerar
Badar
33
Cyklar
22
Åker båt
16
Fiskar
16
Annan aktivitet
14
Fotograferar
13
Åker skridskor, skidor eller snowboard
11
Paddlar kanot
6
Jagar
4
Fågelskådar
4
Klättrar i berg
2
Dyker eller snorklar
2
0
Källa: TNS Sifo (2015)
Mest
förekommande svar:
Plockar svamp/bär
Rider
Rastar hunden
20
40
60
80
100 %
19
3. RESULTAT
Mest svenska symboler
Mest svenska symboler
Fr9. Vilka symboler känns mest svenska för dig? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
Röda
stugor med
vita knutar
Midsommarstång
58%
41%
Svenska
flaggan
36%
Källa: TNS Sifo (2015)
Vacker
orörd natur
28%
Den klassiska röda stugan med vita knutar
är den symbol flest uppger känns mest
svensk.
Midsommarstången är också bland de tre
många uppger, följt av svenska flaggan.
Den röda stugan är en symbol särskilt för
kvinnor och personer över 50 år.
För män är flaggan en av de mest svenska
symbolerna i högre utsträckning än för
kvinnor.
En lika stor andel kvinnor som nämner
svenska flaggan som symbol väljer också
vacker orörd natur (33 %).
21
Mest svenska symboler
Fr9. Vilka symboler känns mest svenska för dig? Välj tre.
Bas: 1000 (samtliga)
58
Röda stugor med vita knutar
Midsommarstång
41
Svenska flaggan
36
28
Vacker orörd natur
Ikea
17
Skärgården
16
Nobelpriset
14
Pippi Långstrump
12
Björkar
12
Älgar
11
Djupa skogar
11
9
Köttbullar
Smörgåsbord
8
Sjöar
8
Abba
6
Fjällen
5
Zlatan Ibrahimovic
3
Annan symbol
1
Renar
1
Avicii
0
Tveksam, vet ej
1
0
Källa: TNS Sifo (2015)
20
40
60
80
100 %
22
4. SVENSKARNA
OCH NATUREN
Kommentar
I Sverige har vi turen att bo nära naturen, även i storstäder, och
resultaten visar att naturen har en plats i svenskarnas liv.
Naturen är en naturlig plats för att utöva sina fritidsaktiviteter
och bjuder på fina vyer när man vandrar eller promenerar.
Skogen är en plats där särskilt många rör sig och svenskarna
besöker naturen hela året, även om det främst är på sommaren
och våren den lockar.
Som symbol för det mest svenska nämner många till exempel
vacker orörd natur, men också en del skärgården, björkar, älgar
och djupa skogar.
Källa: TNS Sifo (2015)
24