De mest sjuka äldre

De mest
sjuka äldre
Ny utbildning på högskolenivå
Här är 7,5-poängskursen för dig som vill fördjupa dina kunskaper i att
identifiera och behandla äldre med komplexa behov. Att utveckla din
egen yrkesroll och öka kunskapen om tvärprofessionellt arbete utanför
sjukhuset är viktigt.
Den här tvärprofessionella kursen vänder sig till dig som är legitimerad
läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut är verksam i
öppenvård utanför sjukhus.
HÖ J D IN K O M PET E N S M E D
KU RS E R P Å H Ö G S KO LE NI V Å
Karolinska Institutets Uppdragsutbildning erbjuder
högskolekurser för olika yrkesgrupper i primärvården
Ur kursinnehållet
Områden som kommer att beröras:
 Gerontologi och geriatrik
 Helhetssyn och situationsorienterad vård i relation till sjukdomsorienterad
vård.
 Brytpunktbedömning och palliativ vård
 Prevention, förebyggande hälsoarbete och funktionsstödjande åtgärder
 Hemsjukvård
 Lagstiftning/uppdrag
 Verktyg och metoder för bedömning, behandling och rehabilitering
 Teknik/hjälpmedel
 Den egna rollen i den egna respektive den gemensamma vården av
äldre med komplexa behov
Upplägg
Kursen är uppdelad i tre avsnitt med en inledande studiedag följt av två dagar där
föreläsningar varvas med arbete och diskussion i grupp. Studiedagarna är dels avsatta
för en patientintervju, ett hembesök och en undersökning av förutsättningarna på
hemmaplan. Det kombineras med självstudier och en skriftlig reflektion utifrån givna
frågeställningar. Resultatet presenteras sedan och är underlag för diskussion. Kursen
avslutas med examinationsdag där reflektionerna presenteras och diskuteras.
Kursansvariga
Centrum för allmänmedicin, CeFAM, Institutionen Neurobiologi, vårdvetenskap och
samhälle.
Kursledning
Karin Björklund, arbetsterapeut som arbetar med fortbildning för arbetsterapeuter
och forskar om interprofessionellt lärande, Ann Johansson, distriktssköterska med
erfarenhet av att driva en hemsjukvårdsenhet, av att vara MAS, av distriktssköterskerollen vid läkemedelsgenomgångar, Sonja Modin, allmänläkare, med dr.
som arbetat med forskning och utveckling kring sköra äldre och hemsjukvård vid
CeFAM och SFAM, Elisabeth Rydwik, docent i fysioterapi vid Karolinska Institutet,
samordnare Jakobsbergs Akademiska Vårdcentral, vetenskaplig ledare vid FOU nu som
har forskat och arbetat inom rehabiliteringsområdet för äldre.
Tid, plats
Kursen startar 2015-02-04. Kursperioderna är 4-6/2, 11-13/3, 22-24/4 med
examination 22/5-15. Totalt sex kursdagar, tre studiedagar samt en examinationsdag.
Karolinska Institutet Campus Syd, Huddinge, Alfred Nobels allé 12, Plan 5, CeFAM
FÖRELÄSARE:
Förutom kursledningen:
Marie Ernsth Bravell lektor
i gerontologi, huvudredaktör
för antologin Äldre och
åldrande, grundbok i
Geontologi.
Arne Sjöberg geriatriker
och klinikchef, bl.a. gett ut
boken Antonovsky inte
Maslow: för en salutogen
omsorg och vård.
Ulla Gurner utredare på
Äldrecentrum och SKL.
Bland annat kartlagt hur
vården fungerar för de
multisjuka äldre.
Kerstin Malmport chef för
biståndshandläggare bidrar
med erfarenhet från
kommunens del av vården.
Lena Pomerleau,
allmänläkare,
verksamhetschef på Boo
VC. Byggt upp
hemsjukvården där och
berättar om att arbeta
hemma hos patienten.
Kerstin Gustavsson,
distriktssköterska, Gröndals
vårdcentral, magister. Stor
erfarenhet av hemsjukvård.
Christine Tell,
magister i arbetsterapi,
verksamhetschef, Ersta
diakoni äldreomsorg
Kurskostnad: 9.700 kr för anställda som arbetar på uppdrag för SLL, 11.200 kr,
exkl moms för övriga.
Patrik Matsson, leg läkare,
specialist i psykiatri,
överläkare Äldrepsykiatriska
teamet, Psykiatri Nordväst,
doktorand, Centrum för
psykiatriforskning
Mer information
www.cefam.se (kurser, sök på Äldres hälsa) eller på www.ki.se/uppdragsutbildning
(sök ”De mest sjuka äldre”).
Susanne Hellström,
distriktssköterska,
vårdutvecklingsledare,
riskbruk alkohol, CeFAM.
För ytterligare information kontakta
Sonja Modin, kursledare, specialist i allmänmedicin, med.dr.
E-post: [email protected]
Gunnar Carlgren,
allmänläkare,
verksamhetschef för
avancerad hemsjukvård.
Stor kunskap om palliativ
vård
För administrativa frågor, kontakta:
Ulla Finati, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: [email protected], tel: 08-524 838 91
Anmälan
www.ki.se/uppdragsutbildning
Erika Berggren,
distriktssköterska,
doktorand, erfarenhet av
arbete och utbildning i
palliativ vård, CeFAM.
Sista anmälningsdag är 2014-12-14
HÖ J D IN K O M PET E N S M E D
KU RS E R P Å H Ö G S KO LE NI V Å
Karolinska Institutets Uppdragsutbildning erbjuder
högskolekurser för olika yrkesgrupper i primärvården
HÖ J D IN K O M PET E N S M E D
KU RS E R P Å H Ö G S KO LE NI V Å
Karolinska Institutets Uppdragsutbildning erbjuder
högskolekurser för olika yrkesgrupper i primärvården