BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE

Sammanhållen vård- och omsorg om
de mest sjuka äldre
HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2014 - 2015
Handlingsplan –
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014-2015
Framtagen av styrgrupp för projektet Sammanhållen vård och omsorg:
Claes-Mårten Ingberg, områdeschef medicin och rehabilitering, Universitetssjukhuset Örebro
Elisabeth Liljekvist, utvecklingschef vård och omsorg, Örebro kommun
Gunnel Arvidsson, utvecklingsledare, Regionförbundet Örebro
Karin Björkman, socialchef, Karlskoga kommun
Lennart Svärd, medicinskt ansvarig läkare, Kumla vårdcentral
Madde Gustavsson, socialchef, Lindesbergs kommun
Margit Gehrke-Flyckt, projektledare, Regionförbundet Örebro
Marie Gustafsson, enhetschef, Regionförbundet Örebro
Mats Björeman, medicinsk rådgivare, Örebro läns landsting
Innehållsförteckning
BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE................................................................................................................................................................................ 5
INLEDNING ................................................................................................................................................................................................................... 5
BAKGRUND .................................................................................................................................................................................................................. 5
Samverkan i Örebroregionen ................................................................................................................................................................................. 5
Länsgemensamt utvecklingsarbete ....................................................................................................................................................................... 5
Befintliga planer och program ................................................................................................................................................................................ 6
MEST SJUKA ÄLDRE I ÖREBRO LÄN ................................................................................................................................................................... 6
Britta och Sven Lundström ..................................................................................................................................................................................... 6
Reflektion – Att bli gammal i Örebro län ............................................................................................................................................................... 7
Vägen dit.................................................................................................................................................................................................................... 8
MÅLGRUPP .................................................................................................................................................................................................................. 8
Mest sjuka äldre i Örebro län ................................................................................................................................................................................. 8
MÅL, AKTIVITETER OCH FRAMGÅNGSFAKTORER .......................................................................................................................................... 9
Aktiviteter ................................................................................................................................................................................................................... 9
Framgångsfaktorer ................................................................................................................................................................................................... 9
SAMVERKAN MELLAN LANDSTING OCH KOMMUN ......................................................................................................................................... 9
REGIONFÖRBUNDETS ROLL OCH ANSVAR .................................................................................................................................................... 10
Utvecklingsledare, projektledare, projektmedarbetare och plattformsledare ............................................................................................... 10
ARBETSSÄTT ............................................................................................................................................................................................................ 11
Arbeta med evidensbaserad praktik.................................................................................................................................................................... 11
Systematiskt förbättringsarbete ........................................................................................................................................................................... 11
UPPFÖLJNING........................................................................................................................................................................................................... 11
AKTIVITETSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG OM DE MEST SJUKA ÄLDRE .................................. 12
Mål: Preventivt arbetssätt ......................................................................................................................................................................................... 13
Mål: God vård vid demenssjukdom ......................................................................................................................................................................... 15
Mål: God vård i livets slutskede ............................................................................................................................................................................... 19
Mål: God läkemedelsbehandling för äldre .............................................................................................................................................................. 20
Mål: Sammanhållen vård och omsorg .................................................................................................................................................................... 23
Mål: Förbättringsarbete i samverkan mellan vårdgivarna kopplat till aktiviteter .............................................................................................. 27
3
4
BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE
BAKGRUND
INLEDNING
I överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och Landsting
(SKL) och regeringen om en ”Sammanhållen vård och omsorg om
de mest sjuka äldre 2014” har statsbidragen inriktats mot att stödja
kommuner och landsting och andra aktörer i att utveckla ett
gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Den
prestationsbaserade ersättningen utformas som ett erbjudande till
kommuner och landsting, vilket även inkluderar privata utförare,
att förstärka arbetet med att gemensamt ta ansvar för de mest sjuka
äldre. Utifrån överenskommelsen ska det i länet finnas en struktur
för ledning och styrning i samverkan. Det ska finnas ett
gemensamt politiskt förankrat beslut om en aktuell handlingsplan
för förbättringar i vård och omsorg om sjuka äldre med särskilt
fokus på en sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka
äldre. I handlingsplanen ska utvecklingsledarnas/projektledarnas
roll och mandat anges både utifrån nationellt uppdrag och lokala
förutsättningar.
Samverkan i Örebroregionen
Ansvaret för vård och omsorg för de äldre delas mellan
kommun, landstingets primärvård och slutenvård. Detta ställer
stora krav på samarbete och god information och kommunikation
så att inte den enskilde kommer i kläm mellan olika verksamheter
och slussas runt mellan olika vårdinrättningar.
Örebroregionens struktur för samverkan mellan kommunerna och
landstinget har utvecklats och förstärkts sedan mitten av 90-talet.
Utifrån denna samverkansstruktur har en organisation byggts upp
med en politisk samverkansgrupp, Maritgruppen, en
tjänstemannagrupp med chefer, Vilgotgruppen, och ett antal
arbetsgrupper för utvecklings- och gränssnittsfrågor.
Samverkan med intresseorganisationer i länet finns i form av
kommunala pensionärsråd, landstingets pensionärsråd, möte med
patientorganisationerna och handikappråd. Samverkan sker också
genom brukarråd, anhörigråd och samrådsmöten med
patientföreningar.
Handlingsplan för länet har processats i länsdelsgrupperna och
beslutats av styrgrupp för sammanhållen vård och omsorg,
bestående av representanter från primärvård, kommun och
slutenvård. Förankring och beslut av Handlingsplanen, som gäller
2014, sker i respektive huvudman och i samverkansstrukturen
Vilgot-Marit.
Länsgemensamt utvecklingsarbete
Projekt Sammanhållen vård och omsorg ersätter tidigare projekt
Pallert och projekt ViSam och representerar utvecklingsledare
inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre i Örebro län. Begreppet
projektledare och projektmedarbetare motsvarar utvecklingsledare
i SKLs beskrivning.
5
Befintliga planer och program
Regionalt program för Social välfärd anger ett antal målbilder
inom social välfärd som ska prioriteras till och med år 2015. I
handlingsplanen ska dessa övergripande inriktningsmål
samordnas.
MEST SJUKA ÄLDRE I ÖREBRO LÄN
Britta och Sven Lundström
Britta och Sven är två länsinnevånare med ett relativt stort behov
av vård- och omsorg för att klara sin vardag. De behöver båda veta
vart de ska vända sig om hälsan försämras, vara delaktig i
planeringen för aktuella insatser och veta vem som gör vad.
Syftet med projektet är att ge stöd till verksamheterna utifrån de
fem målområden handlingsplanen ”Sammanhållen vård och
omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län 2014-2015” beskriver.
ViSam-modellen omfattar rutiner för samordnad individuell plan,
beslutsstöd och säker utskrivning. Projektets uppdrag har vidgats
till att även omfatta implementering av ViSam-modellen och
därmed ett tydligare uppdrag gällande målen för att minska
återinläggningar samt undvikbar slutenvård. Aktiviteter knutna till
genomförandet av ViSam-modellen finns integrerade i
handlingsplanen.
Foto: Anita Andersson
6
Britta och Sven är gifta sedan 45 år tillbaka. De är 82 och 86 år
gamla och bor sedan många år i en villa. Sven arbetade till
pensionen som svetsare och Britta arbetade på kontor. De har två
söner varav den ena bor i Västerås och den andra i Kalmar.
Barnbarnen har hunnit bli fem stycken och de är en stor
glädjekälla för farmor och farfar. Synd bara att de så sällan kan
träffas. Tur ändå att Sven och Britta har snälla och hjälpsamma
grannar som bara bor någon kilometer bort.
hemtjänsten sedan en tid tillbaka kommer och tar hand om
städningen och handlar hem matvaror.
Både Sven och Britta äter flera mediciner, som de börjar få lite
svårt att hålla kolla på. De har kontakt med flera läkare vilket gör
att det ofta blir någon ändring av medicinering vid besök på
vårdcentralen eller sjukhuset. På vårdcentralen träffar de ofta olika
läkare och på sjukhuset är det också flera olika inblandade t ex
urolog, ögonläkare och medicinläkare. Distriktssköterskan från
kommunen har varit på besök och erbjudit sig att hjälpa till med
medicinerna men de har tackat nej till det hittills.
Hälsan sviktar numera för både Britta och Sven. Båda har haft
hjärtinfarkt och har efter det besvär med både yrsel och
andfåddhet. Sven klarar bara att gå en kortare sträcka och vaknar
allt oftare på nätterna av att han har svårt att andas. Han som alltid
tyckt om att röra sig ute i naturen klarar knappt att gå ut i
trädgården längre. Diabetes uppdagades när han låg inne på
sjukhuset för den första hjärtinfarkten. För något år sen fick han en
liten propp i hjärnan. Efter det tar allt han ska göra så mycket
längre tid och den ena armen hänger inte riktigt med. Han måste
också numera ha urinkateter eftersom han fått så svårt att kasta
vatten. Katetern krånglar ofta och inte sällan blir det stopp i den.
Det blir många resor till sjukhuset med ambulans eftersom han
känner sig dålig. Ibland kan det hända flera gånger i månaden. Det
är främst andfåddheten, yrseln och katetern som ställer till
problem för Sven. Sen är han orolig för Britta, som har blivit så
glömsk det sista året.
Reflektion – Att bli gammal i Örebro län
Vad skulle vi kunna göra för att underlätta livet för Sven och
Britta?
Att få åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en
god vård och omsorg är något som borde vara en naturlig och
självklar del av livet för Sven och Britta. De vill leva ett
självständigt och innehållsrikt liv även upp i åren. En förutsättning
för att göra det är att få tillgång till kunskap om sitt hälsotillstånd
och anpassad hälsorådgivning för att kunna främja sin egen hälsa.
Vid varje vårdkontakt behöver en bedömning göras utifrån Sven
eller Brittas hela situation och sammansatta behov. All vård- och
omsorgspersonal har ett ansvar att skapa bra möten och förvissa
sig om att tillräcklig information ges. Att veta vad som händer
skapar ökad trygghet. Samtal med Britta och Sven om önskemål
hur man ska agera om något akut händer eller vid försämring är
viktigt för att försöka ligga steget före.
Britta har alltid tycket om att laga mat men på sista året blir det
inte som hon tänkt. Hon som alltid haft alla recept i huvudet
känner att hon allt oftare har svårt att få till den enklaste maträtt.
Om hon bara inte var så yr så skulle det väl reda sig. Hon har
ramlat ett par gånger sista tiden vilket hon inte velat tala om för
någon eftersom hon tog sig upp på benen själv. Det är tur att
Vid risk för vårdskada, behov av samordning eller individuell
planering tas kontakter med andra inblandade i den vård och
7
omsorg som Britta och Sven behöver. Ett förebyggande synsätt där
den äldre görs medveten om vad han/hon kan göra själv för att t ex
minska fallrisk och undernäring med ibland små, enkla medel är
att öka tryggheten i vardagen med den äldres medverkan.
65 år (2014-01-31). Den vidaste avgränsningen omfattar de
personer som är i behov av antingen omfattande omsorg,
omfattande sjukvård eller båda delar. Enligt socialstyrelsen gäller
det ca 17 % av befolkningen över 65 år, vilket motsvarar 10 094
personer i Örebro län.
En närmare kontakt mellan de olika ”vårdaktörerna” runt Sven och
Britta gör skyddsnätet säkrare. Att ständigt arbeta för att öka
tryggheten för den äldre oavsett var vården ges skulle kunna öka
förtroendet för hela vårdkedjan.
Vägen dit
 Frågeställningen ”Vad skapar värde för Britta och Sven?”
 Utgår från processen och allas ansvar, så att vi vågar
förändra i samverkan.
 Vi lär känna varandra över gränserna.
 Tänka ”Vad kan jag göra för att underlätta för nästa steg i
vårdkedjan som också skapar trygghet och sammanhang
för Britta och Sven?”
 Insikt om ömsesidigt beroende och förtroende, och att varje
huvudman förfogar över egna resurser vilket innebär att vi
inte lovar insatser hos annan huvudman.
1. Kärnan (personer med omfattande sjukvård och omfattande
omsorg) motsvarar ca 2 % av befolkningen 65 år och äldre, 1187
personer i länet.
MÅLGRUPP
Mest sjuka äldre i Örebro län
Den övergripande definitionen av de mest sjuka äldre är personer
äldre än 65 år med omfattande nedsättningar i sitt
funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.
2. Personer med ”omfattande omsorg” (permanent särskilt boende)
beslut om mer än 25 timmar hemtjänst/månad, korttidsboende
eller beslut om insatser enligt LSS). Detta motsvarar ca 9 % av
befolkningen 65 år och äldre, 5344 personer i länet.
Socialstyrelsens förslag på avgränsning av gruppen ”de mest sjuka
äldre” grundar sig i omfattande och återkommande behov av
sjukvård och omsorgsinsatser från flera vårdgivare eller
verksamheter. Totalt i Örebro län bor 59 382 personer som är över
3. Personer med ”omfattande sjukvård” (multisjuklighet, fler än 19
vårddagar i slutenvården, fler än tre inskrivningar i slutenvård eller
fler än sju inskrivningar i öppen specialistvård). Detta motsvarar
ca 10 %, 5938 personer i länet.
8
Framgångsfaktorer
 Processtänkande och med den äldre/enskildes perspektiv
 etik och bemötande
 samverkan
 hållbar utveckling
 samma möjlighet till vård över hela länet
 evidensbaserad praktik och systematiskt förbättringsarbete
 kompetensutveckling.
MÅL, AKTIVITETER OCH FRAMGÅNGSFAKTORER
Målet med arbetet utifrån denna handlingsplan är ett
bättre liv för de mest sjuka äldre i Örebro län. Som äldre och sjuk i
Örebro län ska man
 kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång
till en god vård och omsorg
 få den vård man behöver, när man behöver den, på det sätt
man önskar få den
 inte märka våra organisatoriska gränser
 möta kompetens, säkerhet, hög kvalitet och gott bemötande
 uppleva en värdig sista tid i livet.
SAMVERKAN MELLAN LANDSTING OCH KOMMUN
I Örebro län pågår sedan lång tid ett omfattande samarbete mellan
landstinget och kommunerna inom hälso- och sjukvård och
socialtjänst. Syftet med samverkan är att bedriva en god vård och
omsorg med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande till
gagn för de länsinvånare som behöver hjälp och stöd.
Syftet med handlingsplanen är att utveckla möjligheter till
samarbeten mellan landsting och kommuner för att förbättra vårdoch omsorg för äldre och leda till utveckling av ett strukturerat
förebyggande arbetssätt med den enskildes behov i fokus.
1 januari 2015 går Örebro läns landsting och Regionförbundet
Örebro samman och bildar nya Region Örebro län. Utifrån detta är
ett förslag till ny struktur för samverkan mellan kommunerna och
Region Örebro län framtaget.
Aktiviteter
Aktiviteter på länsnivå redovisas i handlingsplanens aktivitetsplan,
tillsammans med ansvarig, tidsplan och uppföljning på länsnivå.
De länsövergripande målen och aktiviteterna bryts ner i dels
länsdelsvisa aktivitetsplaner i länsdelsgrupperna samt hos varje
huvudman och anpassas till lokala förhållanden och
verksamhetsplaner. Denna handlingsplan berör aktiviteter inom
följande områden:





Förslaget tar sin utgångspunkt i den genomlysning som
genomförts av nuvarande samverkan och som bl a pekar på
behovet av att fokusera mer på utvecklings- och förbättringsarbete,
att alla huvudmän ska ha möjlighet till delaktighet i samverkan
och att samverkansorganisationen ska ha koppling till
huvudmännens linjeorganisationer.
preventivt arbetssätt
god vård vid demenssjukdom
god vård vid livets slut
god läkemedelsbehandling för sjuka äldre
sammanhållen vård och omsorg.
9
REGIONFÖRBUNDETS ROLL OCH ANSVAR
Förslaget bygger på att de länsdelsgrupper som utvecklats under
2013 blir basen för det lokala utvecklingsarbetet. I dessa grupper
ingår idag alla socialchefer, områdeschefer från sjukhusen,
vårdcentralschefer och chefer från psykiatrin, vilket även
inkluderar privata utförare.
Utvecklingsledare, projektledare, projektmedarbetare och
plattformsledare
Utvecklingsarbetet samordnas och stöds idag av regionförbundets
utvecklingsledare och projektledare. Utvecklingsledare äldre
ansvarar för nätverk inom området och har ett samordnande,
strategiskt ansvar för Sociala välfärdsenhetens hela verksamhet
inom verksamhetsområdet äldre. Projektledarens roll är att leda
och organisera det operativa utvecklingsarbetet inom projektet
Sammanhållen vård och omsorg. Projektledaren och
projektmedarbetare deltar i upprättandet av handlingsplanen och
genomförandet av de aktiviteter som ingår i planen. I uppdraget
ingår även att ge stöd till de länsdelsvisa grupperna för att utveckla
det lokala förbättringsarbetet.
Till länsdelsgrupperna knyts resurspersoner vars roll är att vara en
motor i förbättringsarbetet, informera, samordna, processa, följa
upp och utbilda med utgångspunkt i handlingsplanens
samverkansområden. Resurspersonerna bildar tillsammans nätverk
med utvecklingsledare och plattformsledare på Regionförbundet
Örebro/Region Örebro län.
Vid sidan av utvecklings- och projektledarens ansvar finns också
en plattformsledare kopplad till utvecklingsarbetet.
Plattformsledarens uppdrag är att samordna de överenskommelser
som slutits med SKL och att utveckla en regional plattform för
stöd till kunskapsutveckling och evidensbaserad praktik samt
samordna aktiviteter kopplade till det sociala välfärdsprogrammet.
1 januari 2015 går Örebro läns landsting och Regionförbundet
Örebro samman och bildar nya Region Örebro län. Ett
utvecklingsarbete pågår under 2014 när det gäller
verksamhetsorganisation och verksamhetsplan 2015 med
utgångspunkt i detta. För att garantera ett gemensamt långsiktigt
åtagande när det gäller regionala stödstrukturer krävs beslut
avseende verksamhetsorganisation och samverkansstruktur i den
nya regionbildningen. Dessa beslut kommer att fattas under 2014.
10
Uppföljning av länsdelsvisa aktiviteter som sker i samverkan sker
i länsdelsgrupperna.
ARBETSSÄTT
Arbeta med evidensbaserad praktik
De som arbetar inom vård och omsorg fattar dagligen beslut som
ska vila på bästa tillgängliga kunskap utifrån forskning och
erfarenhet för att göra bästa möjliga nytta för den äldre. Den äldres
kunskaper, behov och delaktighet bidrar tillsammans med
medarbetarens kunskaper och lokala praktiska förutsättningar till
att bästa möjliga insats genomförs. Målet med den regionala
stödstrukturen är att den långsiktigt ska försörja det egna
länet/regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd och även utgöra
en arena för politiska prioriteringar och strategier inom vård och
omsorg. Stödstrukturen ska skapa förutsättningar för en
evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och berörda delar av
hälso-och sjukvården.
Under 2014 kommer resultaten av de olika indikatorer som ingår i
arbetet med förbättrad vård och omsorg om de mest sjuka äldre att
presenteras mera nedbrutna än tidigare år, då vi endast fått hela
länets siffror. Tyvärr kommer inte samma detaljeringsnivå, som vi
fick i den analys som Health Navigator gjorde i länet med 2012 års
prestationer som underlag, att erhållas. Men resultat på kommun-,
vårdcentrals- och kliniknivå kommer ändå att ge betydligt mera
incitament till förändringsarbete ute i länsdelarna än de
länsresultat som vi tidigare fått från SKL.
Ansvaret för måluppfyllelsen ligger hos respektive huvudman och
verksamhetschef/socialchef. Tillsammans har man ett ansvar i
respektive länsdelsgrupp att genomföra aktiviteter lokalt som
bidrar till att uppfylla de övergripande målen.
Systematiskt förbättringsarbete
För att medarbetare och chefer ska känna motivation och
engagemang är det viktigt att se nyttan med arbetet - inte bara för
de äldres skull utan även för verksamhetens utveckling. För att
kunna redovisa vad som gjorts, rätta till brister och visa på
förändringar och förbättringar behövs en systematik i
förändringsarbetet. Det betyder att alla bör arbeta uthålligt med att
mäta, redovisa och synliggöra resultat. Genom att sprida goda
exempel lär vi av varandra och sprider ett gemensamt arbetssätt.
Det gäller att visa och se fördelar och vinst med de gemensamma
satsningarna.
UPPFÖLJNING
De länsövergripande målen och aktiviteterna i handlingsplanens
aktivitetsplan följs av projektledarna och rapporteras till
verksamhetsansvariga i länsdelsgrupperna samt i de grupperingar
som kommer att ersätta Marit- och Vilgotgrupperna från 2015.
11
AKTIVITETSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN
SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG OM
DE MEST SJUKA ÄLDRE
Detta innebär att A och D (klammer) i huvudsak sker i länsdelen och att
regionförbundets fokus tillsammans med länsdelarna är R-A-R.
Grundläggande krav för att få del av prestationsersättning
som gäller samtliga huvudmän:
 Det ska i länet finnas en struktur för ledning och styrning i
samverkan. Det ska finnas ett gemensamt politiskt förankrat
beslut om en aktuell handlingsplan för förbättringar i vård och
omsorg om sjuka äldre med särskilt fokus på en sammanhållen
vård- och omsorg om de mest sjuka äldre för 2014. Denna
handlingsplan är länsövergripande och gäller för 2014-2015.
Den är förankrad hos respektive huvudman samt i samverkansstrukturen Marit-Vilgot och är beslutad i Marit 2014-05-22.
 Senast den 15 augusti 2014 ska varje kommun och landstinget
redovisa till SKL hur det systematiska förbättringsarbetet
avseende riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering enligt
5 kap. SOSFS 2011:9 har bedrivits när det gäller vård och
omsorg om äldre och vilka resultat som har uppnåtts i arbetet
med att säkra verksamhetens kvalitet.
Aktivitetsplanen är gjord utifrån:
- De målområden med aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen.
- Att samverkan och aktiviteter sker i länsdelsgrupperna utifrån de
övergripande målen i handlingsplanen.
- Att aktiviteter inom läkemedelsområdet genomförs i
länsdelsgrupperna och utöver dessa genomförs gemensamma
aktiviteter på länsnivå där ansvaret ligger på annan part än
Regionförbundet.
- Att det under 2014 fördelas resurser till varje länsdel för det
lokala utvecklingsarbetet.
- Att det bildas nätverk där varje länsdel utser representanter som
tillsamman med företrädare för Regionförbundet driver och
följer utvecklingen.
- Projektledarna ansvarar för regionförbundets aktiviteter.
Synsätt för styrning i länet för att uppnå de gemensamma målen i
handlingsplanen föreslås vara enligt europeiska kvalitetsutmärkelsen
EFQM som beskriver hur framgångsrika organisationer arbetar genom
att
R – sätta upp vilka mål, vilket värde och vilka resultat man vill
uppnå (Result)
A – ta fram angreppsätt för hur man ska gå tillväga (Approach)
D – bestämma hur och i vilken omfattning dessa angreppssätt ska
tillämpas (Deployment)
A – för att sedan följa upp utfallet (Assess)
R – och slutligen förfina sitt system (Refine).
o Riskanalys – Redogöra för hur system och rutiner enligt 5
kap.1 § utformas i huvudmannens verksamheter avseende
vård och omsorg.
o Egenkontroll – Redogöra för hur system och rutiner för
egenkontrollen enligt 5 kap. 2 § utformats i huvudmannens
verksamheter avseende vård och omsorg om äldre
o Klagomål och synpunkter – Redogöra för hur system och
rutiner för klagomåls- och synpunktshanteringen enligt 5
kap. 3 § utformats i huvudmannens verksamheter
12

Mål: Preventivt arbetssätt
Målet är att utveckla ett förebyggande arbetssätt med kvalitetsregistret
Senior alert som ett verktyg för registrering av riskbedömning, åtgärder
och uppföljning inom områdena fall, undernäring, trycksår och
munhälsa. Att förebygga dessa områden är viktigt och de har en stark
koppling till varandra. Med hjälp av ett preventivt arbetssätt ökar
möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som
tillhandahåller den.
Uppföljning av prestation och resultat:

Medel fördelas till de kommuner som för minst 90 procent av
dem som bor i särskilda boenden och korttidsboenden för äldre,
oavsett driftsform, genomfört riskbedömningar och planerat
förebyggande åtgärder med registrering i Senior alert.
Grundläggande krav är att delta i Senior alerts
punktprevalensmätning (PPM) under V11 alternativt V37 med
minst 25 PPM-registreringar (personer) för kommuner med
≤299 platser säbo, demensboende samt korttidsboende och för
kommuner med ≥300 platser i säbo, demensboende samt
korttidsboende ska delta med minst 50 PPM-registreringar.

Medel fördelas till de kommuner och landsting vars utförare
oavsett driftsform genomfört riskbedömningar, planerat
förebyggande åtgärder och gjort uppföljning med registrering i
Senior alert när det gäller sjukhus, vårdcentral, hemsjukvård och
hemtjänst. Medlen fördelas med 70 procent till kommunerna och
30 procent till landstingen.
13
Medel fördelas till de kommuner och landsting vars utförare
oavsett driftsform utfört bedömning av munhälsa enligt Revised
Oral Assessment Guide (ROAG) med registrering i Senior alert.
Fördelning och utbetalning samma som ovan.
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
Personer med enbart
hemtjänstinsatser blir idag
inte riskbedömda.
Implementering av ett
förebyggande arbetssätt
pågår inom slutenvården
hemsjukvården och
särskilda boenden med
hjälp av Senior alert.
Alla med risk blir inte
riskbedömda och får inte
förebyggande åtgärder
utförda.
Alla på SÄBO blir inte
riskbedömda
1 gång/år.
2013-09-30
uppnådde 9 av 12
kommuner 90 %
täckningsgrad.
Osäkerhet kring resultat
för den enskilde;
minskar antal trycksår,
antal fall, risk för
undernäring och ohälsa i
munnen?
Delmål
Vad behöver förbättras?
Personer inom hemtjänsten ska
erbjudas riskbedömning och
förebyggande åtgärder inom
områdena trycksår,
undernäring, fall och ohälsa i
munnen.
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
Identifiera målgruppen i
primärvården och i
kommunen. Tydliggöra vilka
yrkesgrupper som berörs i
primärvården och kommunen.
Använda verktyget Geriatrisk
riskprofil (GRP) för att
identifiera riskpatienter i
primärvården.
Samtliga kommuner ska
registrera minst 90 %
riskbedömningar och
planerade åtgärder i särskilda
boenden och på
korttidsboenden.
Resultat och analys i den egna
verksamheten.
Minska risk för trycksår och
fall på särskilda boenden och
korttidsboenden.
Samtliga kommuner ska delta i
PPM fall och trycksår i Senior
alert v 11 alt v 37.
Minska risk för trycksår under
vårdtiden på sjukhus.
Samtliga sjukhus ska delta i
PPM trycksår.
Implementering av ett
förebyggande arbetssätt i alla
verksamheter.
Anordna 4 st inspirationsdagar
under 2014:
Rätt åtgärder gör skillnad.
Länsdelen
ansvarar för
aktivitet
Regionen
ansvarar för
aktivitet
Uppföljning
2014-09-30
Projektledarna redovisar
länsövergripande
resultat till styrgrupp
och länsdelsgrupperna.
X
X
X
X
Referensgrupp Senior alert
träffar 4ggr/år.
14
Punktprevalensmätning
(PPM) via Senior alert
registret.
X
X
Punktprevalensmätning
X
X
Antal deltagare och
antal genomförda
möten.
Regelbunden
uppföljning, redovisning
av resultat från Senior
alert registret till
länsdelsgrupperna.
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
Delmål
Vad behöver förbättras?
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
Alla i målgruppen blir
inte riskbedömda på
sjukhusens
vårdavdelningar.
2013-09-30 var
täckningsgraden < 70 %.
Samtliga tre sjukhus ska nå 70
% täckningsgrad av
riskbedömda patienter över 65
år.
ÖLLs TUF-grupp upprättar
aktivitetsplan, träffar 4
ggr/år.
Alla med risk för ohälsa i
munnen blir inte
riskbedömda och får inte
förebyggande åtgärder
utförda.
2013-09-30 har 10 av 12
kommuner och samtliga
tre sjukhus registrerat
munvårdsbedömningar
ROAG i Senior alert.
Samtliga kommuner och
sjukhus ska använda
riskbedömning med ROAG
vid munvårdsbedömning.
Information och utbildning
munhälsobedömning ROAG.
Länsdelen
ansvarar för
aktivitet
X
Regionen
ansvarar för
aktivitet
Uppföljning
2014-09-30
Projektledarna redovisar
länsövergripande
resultat till styrgrupp
och länsdelsgrupperna.
X
Mål: God vård vid demenssjukdom
med hjälp av struktur i vårdarbetet minska BPSD-symtom och bidra till
personcentrerad vård, gemensamt språk för personalen, tydliga mål,
teamarbete och utveckling av demensvården.
Målet är en likvärdig vård och behandling av patienter med
demenssjukdomar. En sammanhållen plan för utredning, uppföljning
och omvårdnad för personer med demens ska finnas i länet. Genom
registrering i kvalitetsregistret SveDem förbättra utredning, behandling
och uppföljning av patienter med demenssjukdomar.
En kompetensutvecklingsplan för olika personalkategorier som möter
personer med demenssjukdom eller kognitivsvikt ska finnas i länet.
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) drabbar ca
90 % av alla som lever med en demenssjukdom. BPSD-registret kan
15
Uppföljning av prestation och resultat:
 Medel fördelas till landsting i relation till antalet personer som
nyinsjuknat i demenssjukdom, erhållit utredning med
registrering i SveDem och fått diagnos i primärvården
(vårdcentralerna), oavsett driftsform. Medel fördelas också till
landsting för uppföljning i primärvården med registrering i
SveDem.
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
Arbetssättet med hjälp av
BPSD-registret pågår i
samtliga 12 kommuner
och alla registrerade i
BPSD-registret
2013-09-30.
Delmål
Vad behöver
förbättras?
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
Öka täckningsgraden
– att alla med BPSD
får en strukturerad
bedömning med
omvårdnadsåtgärder
inkl bemötandeplan
Certifierade BPSD-utbildare
ansvarar för att utbildningar
genomförs under 2014 i de
kommuner som behöver mer
utbildning.
– att BPSD-registret
blir en naturlig del i
det dagliga
omvårdnadsarbetet
– att följa upp
omvårdnadsåtgärder
via registrets utdata

Medel fördelas till de kommuner, vars utförare oavsett
driftsform inför ett standardiserat arbetssätt vid BPSD-symptom
och registrerar i BPSD-registret. Prestationsersättningen
utbetalas till kommunerna i relation till antalet utförda
registreringar i BPSD-registret.

Utbetalning av medel baseras på uppnådda resultat under
perioden 1 oktober 2013 – 30 september 2014.
Länsdelen
ansvarar
för
aktivitet
X
Uppföljning av implementering
kring arbetssättet vid BPSD genom
arbetsplatsbesök.
Resultat och analys i den egna
verksamheten.
Inspirerande halvdag för BPSDadministratörer 26 och 27 mars
2014.
16
Regionen
ansvarar för
aktivitet
X
X
Uppföljning
2014-09-30
Projektledarna
redovisar
länsövergripande
resultat och antal
genomförda
utbildningar till
styrgrupp och
länsdelsgrupperna
X
Genomförd
X
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
Delmål
Vad behöver
förbättras?
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
Samtliga vårdcentraler är
anslutna till SveDem
2013-09-30.
- 25 vårdcentraler
registrerade
demensutredningar i
SveDem
- 23 vårdcentraler
registrerade uppföljningar
i SveDem
Samtliga
vårdcentraler ska
vara anslutna och
registrera
demensutredningar
samt uppföljningar i
SveDem.
Information, utbildning och stöd till
de vårdcentraler som ej kommit
igång.
Samtliga
vårdcentraler ska ha
en rutin för utredning
och uppföljning av
demens med
registrering i
SveDem.
Uppföljning av arbetssätt.
Samtliga
vårdcentraler ska
använda statistik ur
SveDem för
förbättringsarbete.
Resultat och analys i den egna
verksamheten.
Ett strukturerat arbetssätt
med registrering i
SveDem saknas hos en
del vårdcentraler.
Vårdcentralerna använder
statistik ur SveDem i
begränsad omfattning.
Arbete pågår med att ta
fram en kompetensutvecklingsplan för länets
demensvård.
En gemensam
kompetensutvecklingsplan för
länets demensvård
kommer att finnas
2014.
Länsdelen
ansvarar
för
aktivitet
X
En informationsträff för
koordinatorer genomförs 7 maj
2014.
Regionen
ansvarar för
aktivitet
X
X
X
Information om rutin och
strukturerat arbetssätt på
arbetsplatsträffar vid behov.
X
X
2014-09-30
Projektledarna
redovisar
länsövergripande
resultat till styrgrupp
och
länsdelsgrupperna.
Antal enheter som har
ett strukturerat
arbetssätt och
använder framtagen
rutin.
X
Fortbildning och stöd för lokala
koordinatorer att ta ut egen statistik.
X
Statistik sammanställs på
länsdelsnivå.
Information och implementering av
kompetensutvecklingsplanen
kommer att ske under 2014.
X
17
Uppföljning
Genomfört när och
redovisas till vem?
X
Projekt Utbildning, uppföljning
och utveckling av
demensvården i
Örebro län.
Antal genomförda
informationsträffar
redovisas till
styrgrupp
demensprojekt.
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
Delmål
Vad behöver
förbättras?
Demens ABC finns men
använts i liten
omfattning.
Ökad kunskap i
demensvård hos
personal inom olika
verksamheter genom
Demens ABC.
Medvetenheten om
Öka kompetensen
behovet av kognitiva
hos arbetsterapeuter i
bedömningar behöver öka kognitiva
i arbetsterapeutgruppen i bedömningar.
länet.
Behovet av att göra
kognitiva bedömningar
och behandlingar ökar
hos leg. Personal.
Saknas kunskap och
instrument för skattning
av livskvalitet.
Demensvården ska utgå
från de Nationella
demensriktlinjerna.
Öka kompetens i
användandet av
kognitiva
bedömningsinstrument och
metoder hos leg.
personal.
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
Länsdelen
ansvarar
för
aktivitet
Regionen
ansvarar för
aktivitet
Uppföljning
Genomfört när och
redovisas till vem?
Utbilda samtalsledare i Demens
ABC, våren 2014 vid 4 tillfällen.
X
Demensprojekt
Antal som genomgått
utbildning Demens
ABC.
Utbildningsdag genomförs 23 april.
X
Demensprojekt
Enkät till
arbetsterapeuter i
kommunerna.
X
Demensprojekt
Antal genomförda
utbildningar.
Utbildningsinsatser under 2014.
Införa ett arbetssätt
där mätning av
livskvalitet ingår
2 utbildningstillfällen om Qualid 21
maj.
Tillämpa de
nationella riktlinjerna
i samtliga
verksamheter.
Demensrådet 6-8 träffar under
2014.
Genomförd utbildning
X
Demensprojekt
Demensrådet ska arbeta för att höja
kvaliteten inom demensvården
utifrån de nationella riktlinjerna för
demensvård.
18
Antal genomförda
träffar.
X
Demensprojekt
Mål: God vård i livets slutskede
Palliativ vård syftar till att förebygga och lindra lidande genom tidig
upptäckt, noggrann analys och behandling av fysiska, psykiska, sociala
och existentiella problem. Det huvudsakliga målet med vården ändras
från att vara livsförlängande till att vara lindrande och stödjande. Vid
palliativ vård finns behov av ett strukturerat arbetssätt för att skapa
kvalitet i det medicinska och omvårdnadsmässiga omhändertagandet.
Grundkrav: Täckningsgraden för registrering av dödsfall i Svenska
palliativregistret är minst 70 procent av dödsfallen bland befolkningen i
en kommun.


Uppföljning av prestation och resultat:
 Medel fördelas till de kommuner och landsting som förbättrar
vård och omsorg i livets slutskede med i genomsnitt 5 procent
för fyra indikatorer i resultatspindeln; brytpunktsamtal,
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
Utveckling av kvalitén
inom den palliativa vården
pågår inom alla
verksamheter.
2014-09-30 har
samtliga kommuner
uppnått 70 % och
landstinget 78 %
täckningsgrad i Svenska
Palliativregistret.
Delmål
Vad behöver
förbättras?
Att samtliga
kommuner ska öka
eller bibehålla minst 70
% täckningsgrad.
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
Resultat och analys i den
egna verksamheten.
Att landstinget ska öka
eller bibehålla 78 %
täckningsgrad.
smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsmedel mot
ångest.
De som har förbättrat de fyra indikatorerna med 10 procent eller
mer eller de som under mätperioden har en genomsnittlig
måluppfyllelse för de fyra indikatorerna på 60 procent eller mer
får vara med och dela på ytterligare medel. (Om resultatet för en
indikator når 100 procent räknas förbättringen som det som är
högst av 10 procent eller den verkliga förbättringen)
Kommunerna erhåller 70 procent och landstingen erhåller 30
procent. Fördelningen mellan kommunerna sker utifrån antalet
personer 65 år och äldre i befolkningen. Utbetalning av medel
baseras på uppnådda resultat under perioden 1 oktober 2013 –
30 september 2014.
Länsdelen
ansvarar
för aktivitet
X
X
19
Regionen
ansvarar
för aktivitet
Uppföljning
Genomfört när och
redovisas till vem?
2014-09-30
Projektledarna redovisar
länsövergripande resultat
till styrgrupp och
länsdelsgrupperna.
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
8 av 12 kommuner klarade
förbättring med minst 5 %
av andelen genomförda
brytpunktssamtal,
dokumenterade
munvårdsbedömningar,
smärtskattningar samt
injektion av läkemedel mot
ångest.
2 kommuner klarade
förbättring med minst 10 %
och landstinget med 7,8 %.
Delmål
Vad behöver
förbättras?
Att samtliga
kommuner och
landstinget ska klara
minst 5 % förbättring
och att hälften av
kommunerna och
landstinget klarar minst
10 % förbättring?
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
Resultat och analys i egna
verksamheten.
Det finns ett nationellt
vårdprogram och nationella
riktlinjer för palliativ vård.
Länsövergripande
överenskommelse om
palliativ vård ska
tillämpas.
Utveckla den palliativa
vården enligt lokal
rutin/handlingsplan.
Palliativa rådet ska
säkerställa att en
likvärdig palliativ vård
ges i länet.
Palliativa rådet
4 träffar/år.
Länsövergripande
överenskommelse om
palliativ vård har tagits
fram för beslut i Vilgot
2014-02-21.
Länsdelen
ansvarar
för aktivitet
Regionen
ansvarar
för aktivitet
Uppföljning
Genomfört när och
redovisas till vem?
X
Seminarium palliativ vård
1 april.
X
Seminarium antal
deltagare.
X
Antal möten.
X
Mål: God läkemedelsbehandling för äldre
också svårare att förutsäga och relatera effekterna av
läkemedelsbehandlingen till enskilt läkemedel. En tydlig och allvarlig
konsekvens av den omfattande läkemedelsanvändningen hos äldre är att
en betydande andel, uppemot 30 procent, av akuta inläggningar av äldre
på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar.
Den omfattande läkemedelsanvändningen inom gruppen mest sjuka
äldre innebär en påtaglig risk för biverkningar och negativa
läkemedelsinteraktioner. Antalet läkemedel är den enskilt viktigaste
riskfaktorn för biverkningar. Risken ökar med antalet preparat. Det blir
inte bara svårare att identifiera eventuella biverkningar utan det blir
20
2014. Vid måluppfyllelse utbetalas 70 procent av medlen för ett
län som uppnått uppsatta mål till kommunerna och 30 procent
till landstinget i länet.
Målet är att minska användningen av olämpliga läkemedel
(långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga
effekter, tramadol och propiomazin), läkemedel mot psykos och
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
Uppföljning av prestation och resultat:
 Medel fördelas till de län som förbättrar indikatorn olämpliga
läkemedel för dem som är 75 år och äldre, indikatorn läkemedel
mot psykos för dem som är 75 år och äldre och användningen av
antiinflammatoriska läkemedel för dem som är 75 år och äldre
med en statistisk säkerställd minskning fram till den 31 augusti

Mätperiod 2014-03-01 till 2014-08-31. Minst 4 av 6 månader
ska vara lägre än motsvarande månad 12 månader tidigare.

Skärpta mål i Krav och kvalitetshandboken för primärvården
ÖLL.
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
Delmål
Vad behöver förbättras?
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
Örebro län har minskat
förskrivningen till de mest sjuka
äldre i jämförelse med 2012 till
2013 med;
Olämpliga läkemedel från
11,7 till 9,5 = -2,2
Minskning av användandet
av olämpliga läkemedel,
läkemedel mot psykos och
användningen av
antiinflammatoriska
läkemedel för dem som är
75 år och äldre.
Tillämpning av aktivitetsplanen
Äldre och läkemedel inom
Örebro län.
Antipsykotiska läkemedel från
13.9 till 11.9 = -2.0
Antiinflammatoriska från
3.4 till 2.8 = -0.6
Läkemedelsenheten i Örebro
läns landsting återkopplar
aktuell förskrivningsstatistik till
vårdcentraler och kommunala
företrädare vid platsbesök, och
också till kliniker på sjukhusen.
21
Länsdelen
ansvarar
för
aktivitet
X
X
Regionen
ansvarar
för
aktivitet
Uppföljning
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
Delmål
Vad behöver förbättras?
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
Länsdelen
ansvarar
för
aktivitet
Placering i landet jämfört med
övriga 16 län/regioner:
Olämpliga läkemedel: 11:e plats
Antipsykotiska läkemedel: 7:e plats
Antiinflammatoriska: 3:e plats
Att verksamheterna
kontinuerligt följer sina
egna resultat över
användningen av
läkemedel.
Resultat och analys i den egna
verksamheten.
100 % av målgruppen
(SÄBO och hemsjukvård)
ska ha blivit föremål för
läkemedelsgenomgång
2014.
Läkemedelsgenomgångar i
samverkan mellan primärvården
och kommunerna.
X
Använda struktur för
genomförande av
läkemedelsgenomgångar i
kommunerna.
X
>75 % av
vårdavdelningarna vid
sjukhusen ska ha rutiner
för vårdsammanfattning
med läkemedelsberättelse
till målgruppen (≥75 år,
>5 läkemedel) eller
bredare målgrupp.
Läkemedelsgenomgångar vid inoch utskrivning på sjukhus.
X
Vårdsammanfattning med
läkemedelsberättelse till alla
patienter >75 år med >5
läkemedel vid utskrivning från
sjukhus.
X
Uppföljning
X
Resultatredovisning enligt de
nationella läkemedelsmålen
kontinuerligt till
länsdelsgrupperna.
22
Regionen
ansvarar
för
aktivitet
X
Resultaten följs via
nationella
kvalitetsportalen.
Redovisning till
styrgruppen och
länsdelsgrupperna.
Uppföljning av prestation och resultat:
 Medel fördelas till de län som kan påvisa en statistisk säkerställd
förbättring av indikatorerna Undvikbar sluten vård och
Återinläggningar inom 30 dagar fram till den 31 augusti 2014.
70 procent av medlen för ett län som uppnått uppsatta mål
utbetalas till kommunerna och 30 procent till landstinget.
Mål: Sammanhållen vård och omsorg
De mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov av en individanpassad
och sammanhållen vård och omsorg. Detta ställer krav på helhetssyn
och samarbete över professions- och organisationsgränserna. ViSammodellen har tagits fram med syfte att förbättra kvalitet och ge
förutsättningar för en sammanhållen vård och omsorg kring de mest
sjuka äldre i Örebro län. Planering, samverkan och insatser sker utifrån
den äldres delaktighet och behov. ViSam – vårdplanering och
informationsöverföring i en samlad modell innehåller Beslutstöd, Säker
utskrivning och Samordnad individuell plan (SIP).
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
Gemensam struktur för
bedömning vid
insjuknande i hemmet
finns framtagen genom
Beslutstödet i ViSammodellen.
Två kommuner använder
beslutstöd 2013-09-30.
Delmål
Vad behöver
förbättras?
Samtliga kommuner ska
använda Beslutstödet för
en strukturerad
bedömning för
ställningstagande till
vårdnivå.

En förutsättning för att få del av medlen är att landstingens
inrapportering av data sker månadsvis med början i januari
2014. Rapporteringen ska finnas i SKL: databas senast den 20:e
månaden efter den månad som mätperioden avser.

Mätperiod 2014-03-01 – 2014-08-31. Minst 4 av 6 månader ska
vara lägre än motsvarande månad 12 månader tidigare.
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
Utbildning i Beslutsstöd till
sjuksköterskor inom
kommunal vård- och
omsorg, ambulansverksamheten och till läkare
och sjuksköterskor på
vårdcentralerna.
Heldagsutbildning i klinisk
bedömning för
sjuksköterskor inom
kommunal vård- och omsorg
i Norr, Väster och Örebro.
23
Länsdelen
ansvarar
för aktivitet
Regionen
ansvarar
för aktivitet
X
X
Uppföljning
2014-12-31
Redovisning av
genomförda utbildningar
till styrgrupp och
länsdelsgrupperna.
2014-12-31
Antal genomförda
utbildningar samt antal
daltagare.
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
Delmål
Vad behöver
förbättras?
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
Länsdelen
ansvarar
för aktivitet
2- dagars utbildning till
instruktörer i klinisk
bedömning (2/kommun)
Gemensam struktur för
säker utskrivning
framtagen genom ViSammodellen.
Att alla använder
ViSam-modellen för att
säkerställa processen vid
utskrivning från sjukhus.
X
Utbildning och information
av delarna i Säker
utskrivning så att
verksamheterna använder:
- planeringsunderlag inför
vårdplanering i Meddix
- Teachback vid information
till pat/närstående
- Checklista för identifiering
av riskpatienter inför
utskrivning för att undvika
återinläggning
X
Uppföljning
2014-12-31
Antal utbildade
instruktörer.
Antal enheter som
använder
planeringsunderlaget
och vårdplanerar enl
modellen 2014-12-31.
X
X
- återuppringning inom 72
tim och använder
webbkollen-hemma
X
- SBAR vid rapportering
X
24
Regionen
ansvarar
för aktivitet
2014-12-31 Antal
enheter/avdelningar som
kommit igång. Resultat
från Webbkollen.
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
Delmål
Vad behöver
förbättras?
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
NPÖ används i begränsad
omfattning för att inhämta
information från
slutenvården.
Legitimerad personal i
kommunerna ska
använda NPÖ för att
inhämta information i
samband övertagande av
vårdansvar eller
deltagande i gemensam
vårdprocess….
Förtydligande av riktlinje för
samtycke för NPÖ.
I dag finns landstingsdata
som rapporteras till SKL.
Data som beskriver
återinläggningar och
undvikbar slutenvård på
kommunnivå,
vårdcentrals och
kliniknivå saknas.
Att undvikbar
slutenvård och
återinläggningar inom
30 dagar minskar i
förhållande till förra
årets resultat och
stabiliseras.
Att det finns en
framtagen handlingsplan
för analysarbetet i länet.
Test av tillämpning av
informationsinhämtning från
NPÖ i länsdelen Örebro.
Länsdelen
ansvarar
för aktivitet
X
Regionen
ansvarar
för aktivitet
X
Beslut tas av Vilgot
2014-05-09.
X
Utvärderas enligt egen
plan och redovisas till
styrgrupp och
länsdelsgrupp.
2014-12-31.
Redovisning av statistik
till länsdelsgrupperna.
Följa användning av NPÖ
genom nationell statistik.
X
NPÖ-kontaktpersonsträffar
4ggr/år.
X
NPÖ – nationell samordnare
X
Genom analysarbete på
länsdelsgruppsnivå via
aktuella data från
Kvalitetsportalen och
analysmaterial från Health
Navigator aktivt arbeta med
de enheter som har ett stort
patientflöde till sjukhusen
samt identifiera de
avd/kliniker där patienten
återinläggs.
25
X
Uppföljning
X
2014-12-31 Antal
genomförda möten,
andra aktiviteter t ex
besök i verksamheterna.
2014-09-30
Projektledarna redovisar
länsövergripande
resultat till styrgrupp
och länsdelsgrupperna.
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
Delmål
Vad behöver
förbättras?
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
Samordning av insatser
för sjuka äldre behöver
förbättras genom
tillämpning av
processtödet SIP i ViSammodellen.
Att alla använder
ViSam-modellen för att
säkerställa processen vid
Samordnad individuell
plan (SIP).
Utbildning och information
om Samordnad individuell
plan (SIP) till samtliga
vårdcentraler.
Att använda Geriatrisk
riskprofil (GRP) för att
identifiera personer som
är i behov av samordnad
individuell plan.
Regionen
ansvarar
för aktivitet
Uppföljning
X
2014-12-31 Antal
informationstillfällen.
Information till sjukhusen
och i kommunerna efter
behov.
X
2014-12-31 Antal
informationstillfällen.
Framtagande av
webbutbildning SIP för
vuxna.
X
Webbutbildning finns
tillgänglig senast 201408-31.
X
2014-12-31 Antal
informationstillfällen
och antal enheter som
använder.
Utbildning och information
om Geriatrisk riskprofil
(GRP) som en metod att
använda för identifiering av
personer i behov av SIP.
Använda Checklista för
identifiering av riskpatienter
inför utskrivning för att
undvika återinläggning.
Ett verksamhetssystem för Införande av IT-stöd för
Samordnad individuell
Samordnad individuell
plan saknas.
plan – Meddix
öppenvård under hösten
2014.
Länsdelen
ansvarar
för aktivitet
Utbilda nyckelpersoner inom
samtliga verksamheter i
Öppenvårds Meddix under
hösten 2014.
26
X
X
X
(projekt
Öppenvårds
Meddix)
2014-12-31 Antal
genomförda
utbildningstillfällen och
utbildade
nyckelpersoner.
Mål: Förbättringsarbete i samverkan mellan vårdgivarna
kopplat till aktiviteter
vardagen finns underlag för att analysera och dra slutsatser av de
resultat man får för att initiera olika förbättrings- och
utvecklingsarbeten både lokalt och i samverkan. Utmaningen består nu i
att få det ständiga förbättringsarbetet att leva vidare hos varje chef och
medarbetare.
Syftet är att utveckla det gemensamma, långsiktiga och systematiska
förbättringsarbetet med fokus på de mest sjuka äldre. Efterhand som
arbetet med kvalitetsregister och ViSam-modellen blir en naturlig del av
Nuläget
Var står vi idag?
Ange datum
Delmål
Vad behöver
förbättras?
Aktiviteter/processer
Hur går vi tillväga?
Påbörjas när?
Osäkerhet kring hur långt
förbättringsarbetet
kommit i varje enhet.
Förstalinjens chef ska få
koll på sina resultat och
hur långt man kommit i
förbättringsarbetet.
Webbenkät till förstalinjens
chefer som sammanställs av
regionförbundet.
Metoder för
förbättringsarbete behöver
utvecklas hos
ansvariga/chefer.
Chefer och ledare ska ha
kunskap i
förbättringsarbete och
använda dessa i
utveckling av vård och
omsorg i vårdkedjan.
Utbildning och coachning i
förbättringsarbete erbjuds
via regionförbundet.
Erbjuda deltagande i 3
stycken lärandeseminarier
med ett team/länsdel.
27
Länsdelen
ansvarar
för aktivitet
Regionen
ansvarar
för aktivitet
X
Uppföljning
av enkät
genomförs
2015.
X
Uppföljning
2014-04-28
Redovisning av enkät
till styrgrupp.
Redovisning till
respektive länsdelsgrupp
under maj 2014.
X
Redovisning av
aktiviteter kopplade till
resultat från enkät.
Regionförbundet Örebro
701 83 Örebro
Tfn: 019-602 63 00
Fax: 019-18 98 29
Besöksadress:
Forskarvägen 1
702 18 Örebro.
www.regionorebro.se
[email protected]
28