Läs hela deras examensarbete här.

Omräkningsfaktor för jämförelse av
Omräkningsfaktor
förnyproduktion
jämförelse
investeringskostnader vid
av olikaav
investeringskostnader
vid nyproduktion av olika
lägenhetstyper
lägenhetstyper
Fallstudie på Hyttkammaren, ett fler bostadshus i Falun
Conversion factor for comparison of investment costs of new
construction of various apartment sizes
Case study on Hyttkammaren, an apartment building in Falun
Examensarbete i Byggteknik för Högskoleingenjörsexamen,
15 hp
Högskolan Dalarna
Författare:
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
Handledare:
Linda Eklund
Examinator:
Jonn Are Myhren
(03 juni 2015)
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
2
Högskolan Dalarna
Examensarbete i Byggteknik för
Högskoleingenjörsexamen
Titel
Omräkningsfaktor för olika lägenhetstyper: Jämförelse av investeringskostnader
vid nyproduktion av hyresbostäder.
Nyckelord
Omräkningsfaktor; kalkylering; lägenheter
Författare
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
Datum
12 maj 2015
Kurs
Examensarbete i Byggteknik för Högskoleingenjörsexamen (BY2016), 15 hp
Utbildningsprogram
Byggingenjör, 180 hp
Företag/Institution
Kopparstaden
Handledare vid företag/inst.
Ingrid Forssell
Handledare
Linda Eklund, [email protected]
Examinator
Jonn Are Myhren, [email protected]
Sammanfattning
Nybyggnation av bostäder är en av de viktigaste uppgifterna i
dagens samhälle. Bostadsbolag bygger varje år nya lägenheter för
mycket stora pengar och för att det ska vara ekonomiskt lönsamt
är det viktigt att det byggs lägenheter som drar ned på kostnaderna
så mycket som möjligt.
Genom många års lägenhetsbyggande har bostadsbolag samlat på
sig erfarenheter som bekräftar att små lägenheter är dyrare att
bygga än större lägenheter per kvadratmeter.
Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på hur mycket
dyrare små lägenheter är i förhållande till de större lägenheterna
samt vad det är som drar upp kostnaderna för de små lägenheterna.
Bakgrunden till det här arbetet är att Kopparstaden, ett
bostadsbolag som ägs av Falu Kommun, har märkt att
bostadsbyggande är olika dyrt på olika platser i landet och vill ta
reda på vad orsaken till detta är. De har inlett en undersökning där
de jämför ett dussin bostadsprojekt utspridda över Dalarna och
jämför deras projektkostnader för att ta reda på vilka som är dyrast
och vad som orsakar deras skillnader. För att kunna göra en rättvis
jämförelse mellan projekten måste justeringar göras efter faktorer
som byggtid, storlek, standard samt tomt- och fastighetskostnad.
Syftet i den här studien är att ta fram de procentuella
kostnadsskillnaderna mellan olika lägenhetsstorlekar för ett
testobjekt som Kopparstaden sedan kan använda till att göra
storleksjusteringar mellan olika byggnadsprojekt.
3
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
För att kunna räkna fram skillnaderna mellan lägenhetsstorlekarna
behövdes ett testobjekt och till det valdes Hyttkammaren, en
byggnad i Falun som har för studien intressanta lägenhetsstorlekar
och andra egenskaper som var lämpliga för den här
undersökningen. Kopparstaden hade sedan tidigare tagit fram
schablonssiffror baserat på tidigare erfarenheter för vad dessa
omräkningstal kan bli och målet var att se om deras siffror
motsvarade resultatet från Hyttkammaren.
Resultatet från studien visar att Kopparstadens tes att
smålägenheter är dyrare att bygga per kvadratmeter stämmer.
Deras siffror är framtagna med hjälp av kunskap av tidigare
projekt. Resultatet från den här studien visar att siffrorna från ett
specifikt projekt inte är anpassade till att appliceras som generella
omräkningstal till alla andra byggprojekt.
Det som påverkade omräkningstalet mest är lägenheternas areor i
förhållande till varandra. Eftersom varje byggnads lägenheter har
areor som förhåller sig till varandra unikt blir det svårt att ta
resultatet från ett projekt och försöka använda som ett godtyckligt
värde. Det som den här studien visar är hur mycket det kan variera
mellan olika byggnader med hänsyn till hur deras ingående
lägenhetsstorlekar förhåller sig till varandra. För Hyttkammaren
kan det sägas att tvåan och fyran är ovanligt stora i förhållande till
trean som fungerar som något slags referenspunkt.
Högskolan Dalarna
Postadress
Högskolan Dalarna, 791 88 Borlänge
Telefon
023-77 88 88
Hemsida
www.du.se
4
Högskolan Dalarna
Degree Thesis in Construction for Bachelor of Science in
Engineering
Title
Conversion factor for different apartment types: Comparison of investment costs
in new construction of rental housing.
Keywords
Conversion factor; calculation; apartment
Author(s)
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
Date
12 May 2015
Course
Degree Thesis in Construction for Bachelor of Science in Engineering (BY2016),
15 ECTS credits
Degree Programme
Building Engineering, 180 ECTS credits
Company/Institution
Kopparstaden
Supervisor at company/inst.
Ingrid Forssell
Thesis Supervisor
Linda Eklund, [email protected]
Examiner
Jonn Are Myhren, [email protected]
Abstract
New housing construction is one of the most important tasks in
today's society. Housing companies builds every year new
apartments for a lot of money and for it to be economically viable,
it is important for it to be built apartments that are reducing the
costs as much as possible.
Through many years of rental housing construction, the housing
company “Kopparstaden” has accumulated experience telling that
small apartments are more expensive to build than larger
apartments per square meter.
The purpose of this study is to find out how much more expensive
small apartments are in relation to the large apartments and
identify what pulls up the costs of the small apartments. The
background to this work is that Kopparstaden Falun noticed that
expenses for housing construction differ between places in the
country and wanted to find out the cause. They have launched a
study in which they compare a dozen residential project spread
over Dalarna and compare their project costs to find out which
ones are the most expensive and what causes their differences. In
order to make a fair comparison between projects, adjustments
must be made for factors such as construction time, size, standard
and ground- and residential coast.
The task of this study is to estimate the percentage cost
differences between different apartments of different sizes for a
5
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
test object, which Kopparstaden can then use to make size
adjustments between other construction projects.
To calculate the differences between apartment sizes a test object
was needed and the chosen one was Hyttkammaren, a building in
Falun that had a variety of apartment sizes and other
characteristics that were suitable for this study. Kopparstaden had
already developed standard numbers based on past experience and
the goal was to see if their numbers corresponded to the results
from Hyttkammaren.
The results of the study show that Kopparstadens hypothesis
saying that small flats are more expensive to build per square
meter are correct. Their figures are produced by using knowledge
of previous projects. The results of this study show that the
numbers of a specific project are not suited to be applied as
general conversion factors for all other construction projects.
The factor that affected the conversion factor most is the
apartments' areas relative to each other. Since each building
apartment have areas that relate to each other unique it becomes
difficult to take the results of a project and try to use as an
arbitrary value. What this study shows is how much it can vary
between different buildings with regard to how their constituent
apartment sizes relate to each other. For Hyttkammaren it can be
said that the two rooms appartment and the four rooms appartment
are unusually large in relation to the three rooms apartment that
serves as some kind of reference.
Dalarna University
Postal adress Dalarna University, SE-791 88 Borlänge, Sweden
Telephone
+46 (0)23-77 88 88
Website
www.du.se
6
Högskolan Dalarna
Förord
Det här examensarbetet har utförts som avslutande del av Byggingenjörsprogrammet vid
Högskolan Dalarna under vårterminen 2015. Det handlar om att kalkylera
materialkostnaderna för olika lägenhetstyper och göra en jämförelse av dess byggkostnader.
Projektet har utförts i samarbete med Kopparstaden och har utförts gemensamt i alla delar och
moment.
Vi vill tacka vår handledare på Kopparstaden, Ingrid Forssell för hjälp med material och
konsultkontakter som hon bistått med. Vi vill även tacka våra handledare och lärare på
högskolan som har hjälpt oss under arbetets gång. Ett stort tack går också till våra vänner
som hjälpt oss med korrekturläsning.
Borlänge 12 maj 2015
Abdurahman Ahmed
Abdulkani Kamaludin
7
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
Begrepp och Förkortningar
BBR:
Förkortning för Boverkets byggregler.
VVS:
Förkortningar för värme, ventilation och sanitet.
Byggdelstyp:
Konstruktionsdelar i byggnader t.ex. väggar och bjälklag.
Mängdning:
Beräkning och sammanställning av byggnadstyper.
Standardarea:
En teoretiskt framräknad medelarea för olika lägenhetstyper.
KLH:
Korslimmade träskivor.
Totalentreprenad:
En entreprenadform där byggherren träffar avtal med en totalentreprenör som både ansvarar
för projektering och allt byggande.
8
Högskolan Dalarna
Innehållsförteckning
1
2
Inledning
1
1.1
Bakgrund.............................................................................................1
1.2
Syfte ....................................................................................................2
1.3
Avgränsningar .....................................................................................2
Teori
3
2.1
Kopparstaden ......................................................................................3
2.2
Byggdialog Dalarna ............................................................................3
2.2.1 Några av medlemmarna i Byggdialog Dalarna ......................... 4
2.3
Kopparstadens modell ........................................................................4
2.3.1 Redovisade projektkostnader .................................................... 5
2.3.2 Projektkostnad exklusive tomt och fastighetskostnader ............ 6
2.3.3 Tidsjustering .............................................................................. 6
2.3.4 Storlekjustering ......................................................................... 7
2.4
3
Kostnaden för en lägenhet ..................................................................8
Metod/ Genomförande
9
3.1
Testobjekt .........................................................................................10
3.2
Material .............................................................................................11
3.3
Beräkningar.......................................................................................11
3.3.1 Beräkningsformler ................................................................... 16
3.3.2 Beräkning av data i tabell 3 på resultat ................................... 16
3.3.3 Beräkningsformler av data i figur 10 på resultat ..................... 16
3.3.4 Beräkningsformler av data i figur 11 på resultat ..................... 16
3.3.5 Beräkningsformler av data i figur 12, 13, 14, 15 och 16 på resultat.
……………………………………………………………..16
4
Resultat
4.1
17
Kostnadsförhållanden mellan olika lägenhetstyper ..........................17
4.1.1 Beräkning av data i tabell 3 ..................................................... 17
4.1.2 Beräkning av data i figur 10 .................................................... 18
4.1.3 Beräkning av data i figur 11 .................................................... 19
4.2
5
Kostnader som påverkar kvadratmeterpriset för olika typer av lägenheter
..........................................................................................................19
Analys och diskussion
23
5.1
Resultatdiskussion ............................................................................23
5.2
Metodens användbarhet/ Felkällor ...................................................23
5.3
Studiens användbarhet ......................................................................24
9
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
5.4
Förslag till fortsatt arbete ..................................................................24
6
Slutsatser
25
7
Referenser
26
7.1
Litteraturförteckning .........................................................................26
7.2
Online referenser ..............................................................................26
Bilagor
1. Sammanställning av BidCon slutsida………………………………...................(2 sidor)
2. Slutsida för två rum och kök…………………………………………...................(2 sidor)
3. Slutsida för tre rum och kök……………………………………………………….(2 sidor)
4. Slutsida för fyra rum och kök…………………………………………………......(2 sidor)
5. Slutsida för fem rum och kök………………………………………………….......(2 sidor)
6. Inrednings tabell …………………………………………………….…………....(10 sidor)
7. Excell-dokument, Jämförelse mellan investeringsprojekt, nyproduktion av bostäder.
10
1 Inledning
1.1
Bakgrund
Hyresbostäder är dyra att bygga och därför görs det undersökningar för att se om det kan
göras effektiviseringar i byggproduktionen. (SGSstudentbostäder, 2011) Hur lägenheter byggs
regleras till stor del av BBR men på flera områden kan byggandet effektiviseras
kostnadsmässigt genom att bygga rätt lägenhetstyp för varje projektet. För bostadsägare inom
allmännyttan är det extra viktigt att bygga billigare då de oftast inte går med vinst på
nyproducerade hus de första åren.
Kopparstaden vill ta fram en beräkningsmodell för att jämföra förväntade
investeringskostnader för nyproduktion av hyresbostäder. Projektet leds av Pernilla Wigren,
Kopparstadens VD.
Kopparstaden vill lära av de som är ”bäst i klassen” och har därför fördjupat sig i ett
framgångsrikt projekt i Växjö när det gäller låga byggkostnader. Det har visat sig att det
skiljer en hel del i produktionskostnader för bostäder på olika platser i landet. Dessa skillnader
kan delvis förklaras av större konkurrens i vissa regioner och ett närmre läge till kontinenten,
som kanske leder till lägre transportkostnader till städer som t.ex. Växjö. En orsak till de
högre produktionskostnaderna för fastighetsägare inom allmännyttan jämfört med privata
ägare är att de ofta bygger med högre bostadsstandard och med fokus på låga
förvaltningskostnader enligt Kopparstaden.
Kopparstaden vill ta fram en beräkningsmodell med schablon-omräkningstal för att kunna
jämföra investeringskostnaderna för olika projekt med varierande förutsättningar. Projekten
som ska jämföras kan skilja sig åt när det gäller t.ex. läge, storlek, byggtid, lägenhetstyper,
vald standard osv.
För att kunna jämföra olika projekt behövs en omräkningsfaktor som kan användas till att
räkna förhållandena mellan olika lägenhetstyper och kostnader d.v.s. hur mycket skiljer det i
investering per kvadratmeter att bygga 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök o s v?
Förutom transportkostnaderna och byggkostnaderna så finns det andra faktorer som är viktiga
att ta hänsyn till, d.v.s. Kostnaderna för mark, utrustning och standard, anslutningsavgifter,
förberedelser, finansiering mm. Även dessa faktorer är i sin tur beroende av andra faktorer,
t.ex. projektets storlek, entreprenadform, materialval och vilken målgrupp av hyresgäster det
riktas till.
1
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
1.2
Syfte
Syftet med arbetet är att ta fram en omräkningsfaktor för jämförelse av investeringskostnader
vid nyproduktion av hyresbostäder. Med hjälp av omräkningsfaktorn ska det vara möjligt att
räkna om olika lägenhetstyper till treor.
I den här undersökningen kommer dessa frågor att besvaras:



Hur påverkas kvadratmeterpriset på en lägenhet av varierande area?
Går det att hitta en beräkningsmodell som kan användas till att jämföra kostnaden för olika
lägenhetstyper med en trea?
Vad är det som gör att en typ av lägenhet blir dyrare än en annan?
1.3
Avgränsningar


Faktorer som byggtid och transportkostnader beaktas ej.
För beräkning av byggkostnader tas hänsyn till matriakostnader för lägenheterna samt
gemensamma utrymmen och installationer.
2
Högskolan Dalarna
2 Teori
2.1
Kopparstaden
Kopparstaden är ett bostadsbolag som ägs av Falu kommun. Kopparstaden äger och förvaltar
drygt 6450 lägenheter, 270 lokaler och 675 uthyrningsförråd i Falun. (Kopparstaden, 2015)
Med erfarenhet som sträcker sig över ett halvt sekel klassas Kopparstaden som ett av de bästa
bostadsbolagen i Dalarna.
Kopparstaden vill bidra till Faluns tillväxt genom att locka folk till att flytta till Falu kommun.
Detta kan de få genom att erbjuda ett brett utbud av lägenheter och att hålla en hög lägsta nivå
på bostäderna. Kopparstaden ser fram emot att vara förstavalet till lägenhetssökande i
Dalarna.
Vid nybyggnation lägger Kopparstaden en stor vikt på att arbeta systematisk med miljö- och
energifrågor och att hålla kostnaderna för nyproduktion så låga som möjligt, utan att ge avkall
på att erbjuda ett långsiktigt och hållbart boende.
Tillsammans med andra byggaktörer är Kopparstaden medlem i Byggdialog Dalarna.
(ByggdialogDalarna, 2015)
2.2
Byggdialog Dalarna
Byggdialog Dalarna är en ideell förening som bedriver långsiktiga samarbeten med
Högskolan Dalarna, näringsliv och myndigheter. Föreningen bildades i slutet av 2012 och
arbetar för att utveckla byggsektorn. Byggdialog Dalarna skapar samarbete mellan
byggherrar, beställare, konsulter, entreprenörer, installatörer och tillverkare. Föreningen syftar
till att nå ett effektivt, kvalitativt och hållbart byggande i Dalarna. Genom samarbete mellan
olika aktörer skapar Byggdialog Dalarna förutsättningar för avancerad kompetensutveckling.
I Byggdialog Dalarna finns det sju temagrupper som arbetar i olika områden för att utveckla
respektive områden. (ByggdialogDalarna, 2015)
Temagrupperna är:
 Energieffektivisering
 Innemiljö
 Effektivt byggande
 ICT i byggandet
 Bostadsbyggande
 Hållbara energisystem (ByggdialogDalarna, 2015)
Byggdialog Dalarna har ett långsiktigt samarbete med Högskolan Dalarna, vilket medför att
studenter från byggingenjörs- och byggarbetsledarutbildningen är involverade i
temagruppernas arbete. (ByggdialogDalarna, 2015)
3
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
2.2.1













Några av medlemmarna i Byggdialog Dalarna
HMB CONSTRUCTION AB
SKANSKA AB
TYRÉNS
HÖGSKOLAN DALARNA
BYGGPARTNER
BBM DALARNA AB
FALU KOMMUN
PEAB AB
STRUCTOR
SWECO
FALU ALLBYGG AB
RAMBÖLL SVERIGE AB
WSP SVERIGE AB (ByggdialogDalarna, 2015)
Ett diskussionsämne som har dykt upp när de olika aktörerna i Byggdialog Dalarna
diskuterade sina projektkostnader var att jämföra kostnaden i byggprojekt med varierande
förutsättningar. Anledningen till att jämförelsen var så intressant berodde på att de olika
aktörerna i Byggdialogen Dalarna ville lära av varandra för att på så sätt kunna bidra till
utvecklingen av sina egna projekt men även utveckla byggsektorn i Dalarna.
Problematiken var att varje byggprojekt har sina egna förutsättningar vilket gör det svårt att
kunna jämföra dem. För att kunna jämföra olika projekt krävs en modell som kan justera
projekten så att, i teorin, alla skulle ha samma förutsättningar. (Kopparstaden, 2015)
2.3
Kopparstadens modell
Pernilla Wigren, Kopparstadens VD var ledaren i studien där Kopparstaden har tagit fram en
beräkningsmodell som jämför byggkostnader i 12 byggprojekt med varierande
förutsättningar. För att få en helhetsbild av byggprojekten i Dalarna har Kopparstaden valt att
fokusera på 12 stora byggprojekt som utfördes i olika delar av Dalarna och av olika
byggföretag.
Jämförelseobjekt visas i tabell 1 som är framtagen med hjälp av Bilaga 7.
4
Högskolan Dalarna
Tabell 1. Jämförelseobjekt till Kopparstadens studie.
Projektnamn
Ort
Antal lägenheter
Vitsippan
Falun
54
Brigaden
Falun
89
Trädgården
Leksand
17
Gruvstaden
Falun
34
Solrosen
Smedjebacken
24
Örnen
Avesta
25
Skogen
Gagnef
12
Valhall
Mora
42
Rättvisan
Orsa
11
Lisselhagen
Borlänge
110
Freja
Ludvika
52
Argentum
Falun
36
Dessa projekt jämfördes med hänsyn till följande kostnader.
2.3.1 Redovisade projektkostnader
Resultatet visade att det var ganska stor skillnad mellan de jämförda projekten enligt figur 1
som är framtagen med hjälp av Bilaga 7.
Det noterades att det skiljer hela 11 tkr i kvadratmeterpriset mellan Örnen och Gruvstaden,
som var det dyraste respektive det billigaste projektet när det fokuserades på
projektkostnaden. Jämförelse med hänsyn till endast projektkostnad har inte så stor betydelse
och kan vara vilseledande med tanken på att de jämförda projekten är olika stora och att
antalet lägenheter i de jämförda projekten var mycket varierande.
5
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
29 000
27 000
25 000
23 000
21 000
19 000
17 000
15 000
Kr/m2
BOA
Figur 1. Projektkostnaden i kr. för jämförda projekt.
2.3.2 Projektkostnad exklusive tomt och fastighetskostnader
Även i denna del var resultaten ganska likt figur 1. Anledningen till detta är precis samma
som den föregående delen d.v.s. storleken på projekten. Det noterades dock en liten
förändring i enstaka projekt enligt figur 2 som är framtagen med hjälp av Bilaga 7.
29 000
27 000
25 000
23 000
21 000
19 000
17 000
15 000
Projektkostnad
Ex tomt o mark
Kr/m2
BOA
Figur 2. Projektkostnad exklusive tomt och fastighetskostnader för jämförda projekt.
2.3.3 Tidsjustering
De jämförda projekten utfördes vid olika tider. Det skiljer drygt 3 år mellan det äldsta och det
nyaste projektet. Kopparstaden använde sig av indextabeller för att eliminera den tidsmässiga
skillnaden mellan de jämförda projekten d.v.s. projekten justerades så att de, i teorin, byggdes
under samma tid. Erhållna resultat visas i figur 3 som är framtagen med hjälp av Bilaga 7.
6
Högskolan Dalarna
Följden av justeringen blev att kostnaden för projektet Rättvisan, som var äldst, steg medan
kostnaden för projektet Brigaden, som var det nyaste projektet, inte påverkades så mycket.
31 000
29 000
27 000
25 000
23 000
21 000
19 000
17 000
15 000
Projektkostnad
Ex tomt o mark
Tidsjusterad
Kr/m22
Kr/m
BOA
BOA
Figur 3. Tidjustering med hjälp av index till jämförda projekten.
2.3.4 Storlekjustering
De 12 jämförda projekten var mycket annorlunda när det gäller lägenhetstyper.
Därför var det svårt att kunna jämföra kostnaden på projekten direkt utan att göra någon typ
av storleksjustering. Teorin gick ut på att justera om alla lägenheter så att de bestod av samma
typer av lägenheter. Det som saknades var ett omräkningstal som kunde göra om alla typer av
lägenheter till exempelvis treor. Kopparstaden använde sig av en hypotes där de tror att:
1:or är cirka 25 % dyrare per kvadratmeter än treor
2:or är cirka 10 % dyrare per kvadratmeter än treor
4:or är ungefär lika dyra per kvadratmeter som treor
5:or är cirka 20 % billigare per kvadratmeter än treor
Efter justeringen noterade Kopparstaden att vissa projekt blev dyrare per kvadratmeter
BOA exempelvis Örnen, som bestod av många ettor, medan andra projekt, som bestod av
lägenheter med fler rum blev billigare exempelvis byggprojektet Freja i Ludvika enligt figur 4
som är framtagen med hjälp av Bilaga 7.
7
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
Kr/m2
BOA
Figur 4. Storlekjustering av jämförde projekt
2.4
Kostnaden för en lägenhet
Kostnadsberäkning av en enda lägenhet är ofta komplicerad eftersom en lägenhet aldrig byggs
själv utan den ingår i en byggnad. Därför behövs en uppdelning av kostnaderna till direkta
och indirekta kostnader. Under direkta kostnader ingår alla kostnader som är specifika för en
lägenhet medan i indirekta kostnader ingår alla kostnader som är gemensamma med andra
lägenheter. De totala kostnaderna för en lägenhet sammanfattas i tabell 2.
Tabell 2. Olika typer av kostnader i en lägenhet.
Direkta kostnader
Indirekta kostnader
Byggdelskostnader d.v.s. kostnader för
bjälklag, väggar, och allt inredning på
lägenheten.
Byggdelskostnader till gemensamma utrymmen
exempelvis trapphus, hiss och tvättstuga,
parkering och cykelställ
VVS-kostnader t.ex. kostnaderna för rör
och luft
VVS-kostnader t.ex. ett aggregat som försörjer
flera lägenheter. samt VVS-kostnaderna till
gemensamma utrymmen.
El-kostnader för varje lägenhet
El-kostnader för de gemensamma utrymmen
Beräkningen av kostnader för ett byggprojekt är ofta komplicerade och svåra att räkna utan
beräkningsprogram. På marknaden finns det ett stor utbud av olika kalkylprogram som är
lämpliga för beräkning av byggprojekt. I detta arbete används BidCon.
BidCon är ett kalkylprogram som har funnits på marknaden i drygt 20 år. BidCon är ett av de
mest använda kalkylprogrammen i byggsektorn. Idag används BidCon av 1000-tals företag i
Sverige. I BidCon finns olika databaser med uppslagsböcker där det går att anpassa olika
kalkylposter till egna förutsättningar för att sedan få fram en slutkostnad med hjälp av
omkostnader och diverse påslag i BidCon. (BidCon, 2015)
8
Högskolan Dalarna
3 Metod/ Genomförande
Arbetet inleddes genom samtal med vår handledare Ingrid Forssell, Kopparstadens VD
Pernilla Wigren samt chefen för utvecklingsavdelningen Leif Kajblad på Kopparstaden. De
förklarade bakgrunden till projektet och vad de ville åstadkomma. Undersökningen gjordes
med BidCon. Det var det programmet som fanns tillgängligt i Högskolan Dalarna.
I programmet införs alla beståndsdelar av en lägenhet för att få fram kostnader för respektive
lägenhetsstorlek. De kostnadsvärden som erhölls kommer att presenteras under resultat. Det
testades också med några medelvärden för lägenhetsstorlekar som skulle jämföras med
resultat från Hyttkammarens areor för att se om det skulle bli mer likt Kopparstadens hypotes.
Genom att ta medelvärdet för ett flertal areor för varje lägenhetstyp erhölls en så kallat
standardarea. Justeringsfaktor för dessa standardareor finns redovisade under resultat.
9
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
3.1
Testobjekt
Till den här undersökningen valdes Hyttkammaren som är ett tre våningshus i Falun. Huset är
relativt nytt och var färdigbyggt för inflyttning 2008. Byggnationen utfördes på
totalentreprenad av HMB och de bärande konstruktionerna består av KLH, korslimmade
träskivor. Det fanns flera objekt att välja mellan men Hyttkammaren hade alla fördelar som
eftersöktes. Dels var det inte så länge sen det byggdes och dels innehåller det alla
lägenhetsstorlekar vilket gör att samma beräkningsmetod kan användas till alla lägenheter
utan att behöva ta hänsyn till olika materialval och andra felkällor. Eftersom alla lägenheter
finns i byggnaden förutom femman kan prisskillnaderna också identifieras eftersom de bara
skiljer i storlek medan allt annat är lika för lägenheterna. Alla lägenheter finns också på
samma plan vilket underlättade bräkningarna. Figur 5 visar de lägenheter från Hyttkammaren
som beräknades. (Kopparstaden, 2015)
Figur 5. Plan två för Hyttkammaren
10
Högskolan Dalarna
3.2
Material
Kalkyleringsprogrammet som användes är BidCon. Där utfördes all huvudsakligt arbete av
undersökningen vilket utgjordes av mängdning av material för olika lägenheter.
Underlag från Kopparstaden bestod av ritningar, både A- och K-ritningar men också
installationsritningar.
3.3
Beräkningar
Med Bidcon går det att göra produktionskalkyler för olika byggprojekt på ett effektivt sätt.
Uppslagsböckerna är kopplade till tids- och prislistor, se figur 6 (BidCon, 2015).
Figur 6. Uppslagsbok-byggdelstyper
11
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
Kostnaderna som ingår i en lägenhet delas upp till fyra delar, d.v.s. byggdelskostnader, VVSkostnader, EL-kostnader och kostnader för gemensamma utrymmen, för att studera närmare
på varje del. I BidCon läggs alla byggdelar in d.v.s. väggar, bjälklag, tak, inredning, VVS och
gemensamma utrymmen in. För att få rätt resultat anges mått på byggdelstyperna och
programmet kopplar dem till respektive tids- och prislistor. Kostnaden för en
lägenhetsskiljande vägg mellan till exempel en trea och en etta fick delas lika mellan nämnda
lägenheter. De väggar som inte delas med andra lägenheter bärs helt av lägenheten de tillhör.
Kostnaderna registreras sedan i slutsidan där slutsumman allteftersom uppdateras, se figur 7.
(BidCon, 2015). För alla slutsummor se bilagorna 1-5.
Figur 7. Slutsida för en etta.
12
Högskolan Dalarna
I slutsidan finns också möjligheten att sätta in färdiga summor t.ex. offerter osv. För varje
lägenhet har en egen beräkning gjorts för att kunna studera kostnaderna var för sig så att de
kan jämföras senare.
Byggdelen beräknades genom att identifiera rätt byggdelstyp för projektet i databasen och
sedan ange dess mått utifrån de ritningar som har erhållits för Hyttkammaren. Detta gjordes
för väggar, bjälklag dörrar och fönster. Byggdelstypen med dess mått registreras sedan i
nettokalkylen, se figur 8. (BidCon, 2015).
Figur 8. Nyttokalkyl för en etta.
13
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
Byggdelstypen kan ibland behöva justeras då den inte alltid överensstämmer med den
byggdelstyp som ingår i projektet. Detta görs i programmet genom att välja en liknande typ
och ändra innehållet så den matchar den eftersökta byggdelstypen. Det görs under rubriken
ändra/visa byggdelstyp, se figur 9. (BidCon, 2015).
Figur 9. Material för yttervägg.
14
Högskolan Dalarna
Den fasta inredningen i lägenheterna fick räknas fram på ett annorlunda sätt eftersom det inte
går att räkna fram dem i BidCon. De räknades för hand genom att läsa ritningarna för att
sedan läggas in som en färdig summa i slutsidan. Deras priser hittas i Ikeas kataloger som kan
laddas ner på deras hemsida och beräkning av summorna finns i Bilaga 6.
Beräkningar av installationer utfördes i samarbete med konsulter på ÅF. Konsulterna har
standardiserade system som de använder när de skall beräkna eller projektera installationer till
ett byggnadsprojekt. Systemet fungerar genom att varje moment av en installation har getts en
materialkostnad och en utförandetid. Denna accordlista har sedan använts till att ta fram
standardiserade kostnader för alla rumstyper av en byggnad. Boken Wikells Sektionsfakta-EL
1415 (WikellsSektionsfakta, 2014) innehåller ett sådant standardiserat system för
elinstallationer och tillsammans med ritningarna för Hyttkammaren beräknades elkostnaderna
för varje lägenhet i byggnaden.
På samma sätt räknades kostnader för VVS till varje lägenhet, med hjälp av Wikells
Sektionsfakta-VVS 1415. (WikellsSektionsfakta, 2014)
Efter att ha fått fram offerter på alla installationer har de fördelats på antal lägenheter och
sedan lagts in i respektive lägenhets slutsumma.
För gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstuga, förråd och parkering har de beräknats
på samma sätt som byggdelen. De har kalkylerats i BidCon genom att identifiera samtliga
byggdelstyper och tillföra dem till slutkalkylen med rätt dimensioner. Kostnaderna för dem
har fördelats lika mycket till varje lägenhet. Principen som användes här är att oavsett
storleken på lägenheten, så behöver de lika mycket tillgång till dessa utrymmen och behöver
därför dela lika mycket på kostnaderna.
Efter att alla delar har förts in i kalkylen så beräknade programmet fram en summa för hela
lägenheten. Alla lägenheter som ingick i undersökningen jämfördes sedan med trean för att se
hur deras kostnader var i förhållande till varandra och alla värden redovisas i tabeller och
diagram under resultat. Detaljerade beräkningar enligt bilaga 1, 2, 3, 4 och 5. Tanken var att
analysera resultatet för att se om produktionskostnaden kunde svara på frågan hur mycket
dyrare en etta är per kvadratmeter i jämförelse med övriga lägenhetsstorlekar.
15
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
3.3.1 Beräkningsformler
3.3.2 Beräkning av data i tabell 3 på resultat
Totala kostnaden inklusive gemensamma utrymmen = summan av Byggdelskostnader + VVSkostnader + el-kostnader + kostnader för gemensamma utrymmen
Kvadratmeters pris enligt Hyttkammarens areor = Totala kostnaden för en lägenhet/lägenhetens area
enligt Hyttkammaren
Kvadratmeters pris enligt standard areor = Totala kostnaden för en lägenhet/lägenhetens area enligt
Standard Area
3.3.3 Beräkningsformler av data i figur 10 på resultat
Skillnaden i procent mellan kvadratmeters kostnad för Hyttkammarens lägenheter och kvadratmeters
kostnad för en trea= (Kvadratmeters kostnad för en lägenhet – Kvadratkostnaden för en
trea)/kvadratmeters kostnad för en trea X 100
3.3.4 Beräkningsformler av data i figur 11 på resultat
Skillnaden i procent mellan kvadratmeters kostnad för lägenheter enligt standard area och
kvadratmeters kostnad för en trea= (Kvadratmeters kostnad för en lägenhet – Kvadratkostnaden för
en trea)/kvadratmeters kostnad för en trea X 100
3.3.5 Beräkningsformler av data i figur 12, 13, 14, 15 och 16 på resultat
Hur många procent utgår en kostnads jämfört med totala kostnaden för en lägenhet =
Kostnaden/totala kostnad X 100
16
Högskolan Dalarna
4 Resultat
4.1
Kostnadsförhållanden mellan olika lägenhetstyper
Resultatet i tabell 3 visar de olika kostnaderna som ingår i en lägenhet samt
kvadratmeterkostnaden för varje typ av lägenhet.
Tabell 3. Resultat av kostnadsräkningen till lägenheterna i Hyttkammaren.
Kostnadstyp/lägenhetstyp
Ett rum
och
kök
Två
rum
och
kök
Tre rum Fyra
och kök rum och
kök
Fem rum
och kök
Byggdelen i sek.
306759
406298
457468
542239
611980
Gemensamma utrymmen
per lägenhet i sek.
95131
VVS i sek.
107 000
115 000
138 000
158 000
172 000
EL i sek.
34 230
48 986
55 716
64 753
67 653
Total kostnad inklusive
gemensamma utrymmen i
sek.
543120
665415
746315
860123
946764
Area i m2 för hyttkammarens 48
lägenheter
69
77
103
118
Standardarea i m2
45
62
77
92
120
Total kostnad/m2 för
hyttkammaren
11315
9644
9692
8351
8023
Total kostnad/m2 enligt
standardarea
12069
10733
9692
9349
7890
4.1.1 Beräkning av data i tabell 3
Totala kostnaden
Exempel 1
Totala kostnader för ett rum och kök = 306759 + 107000 + 34230 + 95131 = 543120 i sek.
Andra lägenhetstyper räknades på samma sätt.
Kvadratmeterkostnad enligt Hyttkammarens areor
Exempel 2
Kvadratmeterkostnad för två rum och kök = 665415/69 = 9644 i sek.
Andra lägenhetstyper räknades på samma sätt.
Kvadratmeterpriset enligt standard areor
Exempel 3
För en tvåa är kvadratmeters kostnad = 665415/69 = 9644 i sek.
17
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
Andra lägenhetstyper räknades på samma sätt.
Figur 10 illustrerar en modell som visar procentuella förhållanden mellan
kvadratmeterkostnad för tre rum och kök jämfört med andra typer av lägenheter för
Hyttkammaren. Det kan noteras att det finns ett samband mellan area och
kvadratmeterkostnaden enligt figur 10. Sambandet är att ju större area desto dyrare
kvadratmeterkostnad.
Kvadratmeterkostnad för olika typer av lägenheter
jämfört en trea enligt Hyttkammaren
20%
+17%
15%
10%
5%
-0,5%
0%
Etta
Tvåa
Fyra
Femma
-5%
-10%
-15%
-14%
-17%
-20%
Figur10. Procentuell skillnad i kvadratmeterkostnad för olika typer av lägenheter jämfört med
en trea enligt Hyttkammaren.
4.1.2 Beräkning av data i figur 10
Exempel 4
Skillnaden i procent mellan en fyra och en trea= (8351 – 9692)/9692 X 100= -14 %
Andra lägenhetstyper räknades på samma sätt.
Modellen som redovisades i figur 10 påverkas av två faktorer d.v.s. kvadratmeters kostnad
och area. Eftersom areor på Hyttkammarens lägenheter var ganska annorlunda från de
vanligaste eller ”standard areor” i många byggprojekt så är det mer relevant att ta fram en
modell med standardarea. Figur 11 illustrerar samma modell som figur 10 med hänsyn till
standard area istället för Hyttkammarensareor.
18
Högskolan Dalarna
kvadratmeterkostnad för olika typer av lägenheter
jämfört en trea enligt standardarea
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
25%
11%
Etta
Tvåa
Fyra
-4%
Femma
-19%
Figur11. Procentuell skillnad i kvadratmeterkostnad för olika typer av lägenheter jämfört med
en trea enligt standard area.
4.1.3 Beräkning av data i figur 11
Exempel 5
Skillnaden i procent mellan en fyra och en trea= (9349 – 9692)/9692 X 100= -3,5 % ungefär 4 %
Andra lägenhetstyper räknades på samma sätt.
4.2
Kostnader som påverkar kvadratmeterpriset för olika typer av lägenheter
I figur 12, 13, 14, 15 och 16 visas hur stor andel byggdelskostnaderna, VVS-kostnaderna, elkostnaderna och kostnaden för gemensamma utrymmen utgör i respektive lägenhetstyp av
totala kostnaden.
19
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
EN ETTA
18%
6%
56%
20%
Byggdelen
VVS
EL
Gemensam utrymmen
Figur12. Kostnadsfördelning i en etta.
EN TVÅA
14%
7%
17%
Byggdelen
62%
VVS
EL
Figur13. Kostnadsfördelning i en tvåa.
20
Gemensam utrymmen
Högskolan Dalarna
EN TREA
13%
7%
18%
62%
Byggdelen
VVS
EL
Gemensam utrymmen
Figur14. Kostnadsfördelning i en trea.
EN FYRA
11%
8%
18%
Byggdelen
63%
VVS
EL
Figur 15. Kostnadsfördelning i en fyra.
21
Gemensam utrymmen
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
EN FEMMA
7%
10%
18%
65%
Byggdelen
VVS
EL
Gemensam utrymmen
Figur16. Kostnadsfördelning i en femma.
Exempel 6
VVS kostnaden i procent för en trea = VVS-kostnaden för en trea/totala kostnaden för en trea X 100 =
138000/746315 X 100 = 18 %
Andra kostnader räknades på samma sätt.
22
Högskolan Dalarna
5 Analys och diskussion
5.1
Resultatdiskussion
Resultaten från studien stämde inte riktigt med Kopparstadens schablonsiffror, men pekade åt
samma håll. Kopparstadens hypotes att små lägenheter är dyrare att bygga per kvadratmeter
än större lägenheter är helt korrekt. Med den här studien var tanken att ta reda på hur mycket
dyrare små lägenheter är jämfört med stora lägenheter för ett specifikt projekt samt undersöka
vilka faktorer som skapar de största skillnaderna. När kvadratmeterkostnad för de olika
lägenhetstyperna analyserades framgick vad som gör att en lägenhetstyp blev dyrare än en
annan. Det kan noteras att VVS-kostnaderna, el-kostnaderna och kostnaden för gemensamma
utrymmen minskar med ökad area, medan byggdelskostnaderna ökar parallellt med arean till
en lägenhet. Detta gör att totala kostnaden blir billigare ju större area en lägenhet har. Innan
undersökningen var det känt att kök och badrum är den stora orsaken till att små lägenheter
blir dyrare per kvadratmeter. Där finns det fast inredning och installationer som kostar mycket
och som fördelat på area blir dyrare hos små lägenheter. Just arean var en avgörande faktor
för hur dyr en lägenhet skulle bli. En tvåa ska normalt bli dyrare än en trea men för
Hyttkammarens lägenheter blev det tvärtom på grund av att deras tvåor är nästan lika stora
som treorna i samma projekt. Det testades med några hypotetiska siffror och det visade att
hade tvåan varit sju kvadratmeter mindre hade resultatet varit det som var förväntat.
Resultatet från standard areorna visar att lägenheter ska inte bara vara större än varandra utan
också vara en viss mängd större än varandra för att den ursprungliga hypotesen ska gälla.
Även på andra ställen fanns det förklaringar till varför små lägenheter är dyrare. Fördelningen
av de gemensamma utrymmena är en sådan. Först handlade diskussionen om kostnaden skulle
fördelas lika mellan alla lägenheter eller om de större lägenheterna skulle ta den största delen.
Eftersom lägenheterna har lika mycket tillgång till dessa ytor så bestämdes det att det
rimligaste vore att fördela kostnaden lika mellan alla lägenheter. Detta är också en stor
anledning till att små lägenheter är dyrare per kvadratmeter. Gemensamma utrymmen skapar
endast skillnader när byggnaden är en mix av olika lägenhetstyper. Om en byggnad bara
innehåller samma lägenhetstyp så får gemensamma utrymmen samma effekt på alla
lägenheter. Detta kan vara bra att veta när objektet består av till exempel studentlägenheter.
Med en byggnad som innehåller en mix av lägenheter hittas däremot de största
kostnadsskillnaderna i gemensamma utrymmen samt kök och badrum.
5.2
Metodens användbarhet/ Felkällor
Till den här undersökningen valdes bostadshuset Hyttkammaren som testobjekt och det var
förväntat att resultatet skulle variera beroende på vilket bostadsprojekt som valdes. Hur
lägenheternas kostnad förhåller sig till varandra är starkt kopplat till hur planlösningen ser ut.
Om en lägenhet har flera lägenhetsskiljande väggar innebär det att kostnaderna för dessa
väggar delas med de omgränsande lägenheterna. Om samma lägenhet skulle ligga mot
yttervägg skulle kostnaderna för väggar vara högre trots att lägenheterna har samma storlek.
Eftersom undersökningen gäller just det här testobjektet så var resultatet talande för bara
Hyttkammaren. För att göra en mer noggrann eller generell undersökning så borde
lägenheterna anses vara fristående så att alla kostnader skulle bäras helt av varje lägenhet.
Det här projektets utgångspunkt var att undersöka vilka kostnader som ger mest påverkan när
det gäller storleken av en lägenhet.
23
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
För att få en korrekt bedömning av hur kostnaden varierar med storleken borde andra faktorer
ha tagits med i undersökningen. Byggtiden är ett sådant exempel. En liten lägenhet tar inte
lika lång tid att bygga jämfört med en stor lägenhet. Men det är svårt att ta hänsyn till hur lång
tid t.ex. just en etta tar att bygga eftersom hela byggnaden är en mix av olika
lägenhetsstorlekar och byggs som ett enda projekt.
Om det ska jämföraras hur mycket två olika stora lägenheter skiljer i kostnad borde alla
aspekter som tillkommer ett byggprojekt tas med i bedömningen. Materialtransport är också
en stor del av den totala projektkostnaden och borde tas hänsyn till om det önskas ett mer
exakt resultat för storleksjämförelse.
En svårighet i när det ska jämföras faktorer som byggtid och materialtransport för två olika
lägenheter i samma projekt är att dessa kostnader är ospecificerade för enskilda lägenheter.
Det skulle förmodligen gå om sådana data hade förts under byggtiden av byggföretaget men
det fanns inte tillgängligt under arbetet av denna rapport så fokus låg istället på byggmaterial
som undersökningsområde.
5.3
Studiens användbarhet
Detta projektarbete ger bra underlag till hyresvärdar som är intresserade av att veta vilka
lägenhetstyper som är mest kostnadseffektiva att bygga. Tillgång till bra statistik över
lägenheternas kostnad i förhållande till storleken kan spara pengar åt hyresvärdar inom
allmännyttan och även andra byggherrar, som vill bygga kostnadseffektivt. Med den här typen
av statistik kan hyresvärdar optimera sin projektering och bygga med hjälp av statistik som är
baserad på riktiga undersökningar.
5.4
Förslag till fortsatt arbete
Den här studien bör göras fler gånger med andra byggnader som testobjekt för att få ett
resultat som kan gälla för så många byggnader som möjligt. Det går också att undersöka hur
kök och badrum kan göras billigare. En annan sak som är värt att veta är vad det idealiska
förhållandet skall vara mellan lägenheterna när kvadratmeterpriset börjar skilja märkbart.
Mycket kostnadseffektivisering kan också göras med användandet av nytt material så
byggindustrin är i behov av undersökningar och framtagandet av material som skär ner på
kostnaderna samtidigt som det är skonsamt mot miljön. Undersökning av nytt byggmaterial är
därför ett stort forskningsområde.
24
Högskolan Dalarna
6 Slutsatser
Resultatet tyder på att ju större area för en lägenhet desto billigare kvadratmeterpris erhålls.
Slutsatsen bygger på resultat från studien av Hyttkammaren som kan sammanfattas som
följande:
1:or är 17 % dyrare än treor
2:or är ungefär lika dyra som treor endast 0,5 % billigare
4:or är 14 % billigare än treor
5:or är 19 % billigare än treor
Det som kostar mest i en lägenhet är kök och badrum eftersom de innehåller många
installationer och fasta inredningar. Med tanke på att det finns endast ett kök i alla typer av
lägenheter så kommer kökets kostnader att påverka kvadratmeterkostnaden hos en etta mer än
vad de påverkar större lägenhetstyper.
Detsamma gäller för badrum även om större typer av lägenheter kan ha två badrum har de
samtidigt mycket större area som täcker kostnaden som kommer från badrummen.
Det som även höjer kvadratmeterkostnaden är kostnader som kommer från gemensamma
utrymmen, som är ungefär samma oavsett lägenhetstyp. Vilket gör att dessa kostnader
belastar kvadratmeterkostnaden för ettan mer än de större lägenhetstyperna.
25
Abdulkani Kamaludin
Abdurahman Ahmed
7 Referenser
7.1
Litteraturförteckning
Wikells, (2014). Wikells Sektionsfakta EL 14/15.
Wikells, (2014). Wikells Sektionsfakta VVS 14/15.
7.2
Online referenser
Kopparstaden (2015). Kopparstaden [används 2015-05-12].
http://www.kopparstaden.se/om-oss/
Byggdialog (2015). Byggdialog Dalarna. [används 2015-05-12].
http://www.byggdialogdalarna.se/om-oss__1999
BidCon (2015). [används 2015-05-12].
http://www.consultec.se/wp/wp-content/uploads/Bidcon-Bygg.pdf
PDF (2011) . SGS studentbostäder [används 2015-05-12].
https://www.sgsstudentbostader.se/Upload/StudBo11/Program%20StudBo11%20Lindholmen.pdf
Ikea. (2015) Metod Kökssystem [används 2015-05-12].
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/img/fy15/produktguider/20140821/kok/METOD_System_bg_FY
15.pdf
Ikea. (2015) Metod Kökssystem [används 2015-05-12].
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/img/fy15/produktguider/20140821/kok/METOD_Appliances_bg
_FY15.pdf
Ikea. (2015) Metod Kökssystem [används 2015-05-12].
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/img/fy15/produktguider/20140821/kok/METOD_Worktops_bg_
FY15.pdf
Inredning (2015). Pris för vitvaror. [används 2015-05-12].
http://www.whiteaway.se/product/cylinda-s-454-1k/?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner?utm_source=pricer
unner&utm_medium=prissammenligning&utm_campaign=prissammenligning&utm_content=CY
L-9001440
Inredning (2015). Pris för köksinredning. [används 2015-05-12].
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/paprika-koksskap-bank-for-diskbank-100lonn.html?gclid=CNHRpfaTh8UCFaoMcwod5KcA0g
Inredning (2015). Pris för köksinredning. [används 2015-05-12].
http://www.bygghemma.se/inomhus/kok-och-tvattstuga/diskbankar-ochdiskhoar/heltackande/heltackande-diskbank-intra-atlantic-f-vandbar/p-268191
Inredning (2015). Pris för städskåp. [används 2015-05-12].
http://www.witre.se/Stadskap_73675510.html?gclid=CLe__OWMh8UCFWHncgodVxwAvg
Inredning (2015). Pris för badrumsinredning. [används 2015-05-12].
http://www.swedmart.se/toalettstolar/amilia?gclid=COi3gcuCh8UCFcXPcgodgxIA0w
26
Slutsida
Projektkod
Projektbenämning
Ort
Beställare
Lägenhet: Etta
Hyttkammaren
Falun
Kopparstaden
Datum
Räknat
2015-04-07
Abdurahma... Abdulkani ... 1
Urval
Nettokalkyl
Objektsfaktor
1,1000
Kontrollerat
Sida
Material
183 621
Arbete
74 526
UE
0
Arbetstid
MedeltimkostnadMaskiner
Tjänstemän
201
370,00
0
0
Material
0
Arbete
0
UE
0
Arbetstid
0
Omkostnadskalkyl
Maskiner
Tjänstemän
0
0
Nettokalkyl (inkl objtgg)
201 tim
Obj.faktor
1,10
Omkostnadskalkyl
0 tim
Manuellt påslag
0 tim
Summa kollektivtimmar
201 tim
Medeltimkostnad
370 kr/tim
SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:
74 526 kr
(varav manuellt påslag)
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
MATERIALMaterial (Nettokalkyl)
183 621 kr
KOSTNADER
SUMMA MATERIAL:
183 621 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PLATSMaterial (Omkostn.kalkyl)
0 kr
OMKOSTN
UE (Omkostn.kalkyl)
0 kr
Maskiner (Netto+Omk)
0 kr
Antal
MånadsTjänstemän (Netto+Omk)
0 kr
månader
kostnad
Platschef
0 kr
0,0
0 kr/mån
Arbetsledare
0 kr
0,0
0 kr/mån
Entreprenadingenjör
0 kr
0,0
0 kr/mån
Resor
0 kr
0,0
0 kr/mån
SUMMA PLATSOMKOSTNADER:
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
SUMMA EGET ARBETE:
258 148 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
UE/INSTALL
UE (Nettokalkyl)
0 kr
El
34 230 kr
Rör
57 000 kr
Vent
50 000 kr
Parkering
15 000 kr
Inredning
34 441 kr
Spiraltrappa
7 925 Kr
Förråd
14 170 Kr
Tvättstuga
62 831 Kr
Hiss
9 375 Kr
SUMMA UE:
284 972 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PROJEKTMark/Geoteknik
0 kr
ERING
A-handlingar
0 kr
K-handlingar
0 kr
Installationshandlingar
0 kr
Installationssamordnare
0 kr
Kopiering
0 kr
SUMMA PROJEKTERING:
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
SUMMA UE/KONSULT:
284 972 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PROJEKTKOSTNAD:
543 120 kr
U
tb
ild
ni
ng
sv
er
si
on
KOLLEKTIVLÖNER
Försäkringar
0 kr
Bankgaranti
0 kr
ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG:
543 120 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
CENTRALADM/ Material
10 %
18 362 kr
VINST
UE/Konsult
5 %
14 249 kr
E:\HÖGSKO~1\exjobb\BIDCON~1\BIDCON~1\PROJEK~1.PLX
BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.90
Sida 1 av 2
Utskriven 2015-05-12 15:58:51 av Högskolan Dalarna
Slutsida
Projektkod
Projektbenämning
Ort
Beställare
Lägenhet: Etta
Hyttkammaren
Falun
Kopparstaden
Datum
Räknat
2015-04-07
Abdurahma... Abdulkani ... 2
Urval
Kontrollerat
Sida
10 %
0 kr
10 %
7 453 kr
Justering
0 kr
ANBUDSSUMMA EXKL MOMS:
583 183 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PROJEKTBruttoarea (BTA)
0 m2
NYCKELkr/m2 BTA
DATA
Bruttovolym (BTV)
0 m3
TAL
kr/m3 BTV
Boarea (BOA)
m2
tim/m2 BTA
Antal
st
tim/m3 BTV
U
tb
ild
ni
ng
sv
er
si
on
Omkostnader
Kollektivlöner
E:\HÖGSKO~1\exjobb\BIDCON~1\BIDCON~1\PROJEK~1.PLX
BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.90
Sida 2 av 2
Utskriven 2015-05-12 15:58:51 av Högskolan Dalarna
Slutsida
Projektkod
Projektbenämning
Ort
Beställare
Lägenhet: Tvåa
Hyttkammaren
Falun
Kopparstaden
Datum
Räknat
2015-04-07
Abdulkani ... Abdurahma... 1
Urval
Kontrollerat
Sida
Nettokalkyl (inkl objtgg)
271 tim
Obj.faktor
1,10
Omkostnadskalkyl
0 tim
Manuellt påslag
0 tim
Summa kollektivtimmar
271 tim
Medeltimkostnad
370 kr/tim
SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:
100 434 kr
(varav manuellt påslag)
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________
MATERIALMaterial (Nettokalkyl)
246 004 kr
KOSTNADER
SUMMA MATERIAL:
246 004 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________
PLATSMaterial (Omkostn.kalkyl)
0 kr
OMKOSTN
UE (Omkostn.kalkyl)
0 kr
Maskiner (Netto+Omk)
0 kr
Antal
MånadsTjänstemän (Netto+Omk)
0 kr
månader
kostnad
Platschef
0 kr
0,0
0 kr/mån
Arbetsledare
0 kr
0,0
0 kr/mån
Entreprenadingenjör
0 kr
0,0
0 kr/mån
Resor
0 kr
0,0
0 kr/mån
SUMMA PLATSOMKOSTNADER:
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________
SUMMA EGET ARBETE:
346 438 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________
UE/INSTALL
UE (Nettokalkyl)
0 kr
El
48 986 kr
Rör
62 000 kr
Vent
53 000 kr
Parkering
15 000 kr
Inredning
45 690 kr
Spiraltrappa
7 925 Kr
Förråd
14 170 Kr
Tvättstuga
62 831 Kr
Hiss
9 375 Kr
SUMMA UE:
318 977 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________
PROJEKTMark/Geoteknik
0 kr
ERING
A-handlingar
0 kr
K-handlingar
0 kr
Installationshandlingar
0 kr
Installationssamordnare
0 kr
Kopiering
0 kr
SUMMA PROJEKTERING:
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________
SUMMA UE/KONSULT:
318 977 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________
PROJEKTKOSTNAD:
665 415 kr
U
tb
ild
ni
ng
sv
er
si
on
KOLLEKTIVLÖNER
Försäkringar
0 kr
Bankgaranti
0 kr
ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG:
665 415 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________
CENTRALADM/
Material
10 %
24 600 kr
VINST
UE/Konsult
5 %
15 949 kr
Omkostnader
10 %
0 kr
Kollektivlöner
10 %
10 043 kr
Justering
0 kr
ANBUDSSUMMA EXKL MOMS:
716 007 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________
PROJEKTBruttoarea (BTA)
0 m2
NYCKELkr/m2 BTA
DATA
Bruttovolym (BTV)
0 m3
TAL
kr/m3 BTV
E:\EXAMEN~1\BIDCON~1\BIDCON~1\PROJEK~2.PLX
BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.90
Sida 1 av 2
Utskriven 2015-05-12 15:54:47 av Högskolan Dalarna
Slutsida
Projektkod
Projektbenämning
Ort
Beställare
Lägenhet: Tvåa
Hyttkammaren
Falun
Kopparstaden
Datum
Räknat
2015-04-07
Abdulkani ... Abdurahma... 2
Urval
m2
st
Sida
tim/m2 BTA
tim/m3 BTV
U
tb
ild
ni
ng
sv
er
si
on
Boarea (BOA)
Antal
Kontrollerat
E:\EXAMEN~1\BIDCON~1\BIDCON~1\PROJEK~2.PLX
BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.90
Sida 2 av 2
Utskriven 2015-05-12 15:54:47 av Högskolan Dalarna
Slutsida
Projektkod
Projektbenämning
Ort
Beställare
Lägenhet: Trea
Hyttkammaren
Falun
Kopparstaden
Datum
Räknat
2015-04-07
Abdulkani ... Abdurahma... 1
Urval
Nettokalkyl
Objektsfaktor
1,1000
Kontrollerat
Sida
Material
282 001
Arbete
111 217
UE
0
Arbetstid
MedeltimkostnadMaskiner
Tjänstemän
301
370,01
0
0
Material
0
Arbete
0
UE
0
Arbetstid
0
Omkostnadskalkyl
Maskiner
Tjänstemän
0
0
Nettokalkyl (inkl objtgg)
301 tim
Obj.faktor
1,10
Omkostnadskalkyl
0 tim
Manuellt påslag
0 tim
Summa kollektivtimmar
301 tim
Medeltimkostnad
370 kr/tim
SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:
111 217 kr
(varav manuellt påslag)
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
MATERIALMaterial (Nettokalkyl)
282 001 kr
KOSTNADER
SUMMA MATERIAL:
282 001 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PLATSMaterial (Omkostn.kalkyl)
0 kr
OMKOSTN
UE (Omkostn.kalkyl)
0 kr
Maskiner (Netto+Omk)
0 kr
Antal
MånadsTjänstemän (Netto+Omk)
0 kr
månader
kostnad
Platschef
0 kr
0,0
0 kr/mån
Arbetsledare
0 kr
0,0
0 kr/mån
Entreprenadingenjör
0 kr
0,0
0 kr/mån
Resor
0 kr
0,0
0 kr/mån
SUMMA PLATSOMKOSTNADER:
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
SUMMA EGET ARBETE:
393 218 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
UE/INSTALL
UE (Nettokalkyl)
0 kr
El
55 716 kr
Rör
80 000 kr
Vent
58 000 kr
Parkering
15 000 kr
Inredning
50 080 kr
Spiraltrappa
7 925 Kr
Förråd
14 170 Kr
Tvättstuga
62 831 Kr
Hiss
9 375 Kr
SUMMA UE:
353 097 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PROJEKTMark/Geoteknik
0
kr
ERING
A-handlingar
0 kr
K-handlingar
0 kr
Installationshandlingar
0 kr
Installationssamordnare
0 kr
Kopiering
0 kr
SUMMA PROJEKTERING:
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
SUMMA UE/KONSULT:
353 097 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PROJEKTKOSTNAD:
746 315 kr
U
tb
ild
ni
ng
sv
er
si
on
KOLLEKTIVLÖNER
Försäkringar
0 kr
Bankgaranti
0 kr
ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG:
746 315 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
CENTRALADM/ Material
10 %
28 200 kr
VINST
UE/Konsult
5 %
17 655 kr
E:\EXAMEN~1\BIDCON~1\BIDCON~1\PROJEK~3.PLX
BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.90
Sida 1 av 2
Utskriven 2015-05-12 15:59:39 av Högskolan Dalarna
Slutsida
Projektkod
Projektbenämning
Ort
Beställare
Lägenhet: Trea
Hyttkammaren
Falun
Kopparstaden
Datum
Räknat
2015-04-07
Abdulkani ... Abdurahma... 2
Urval
Kontrollerat
Sida
10 %
0 kr
10 %
11 122 kr
Justering
0 kr
ANBUDSSUMMA EXKL MOMS:
803 292 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PROJEKTBruttoarea (BTA)
0 m2
NYCKELkr/m2 BTA
DATA
Bruttovolym (BTV)
0 m3
TAL
kr/m3 BTV
Boarea (BOA)
m2
tim/m2 BTA
Antal
st
tim/m3 BTV
U
tb
ild
ni
ng
sv
er
si
on
Omkostnader
Kollektivlöner
E:\EXAMEN~1\BIDCON~1\BIDCON~1\PROJEK~3.PLX
BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.90
Sida 2 av 2
Utskriven 2015-05-12 15:59:39 av Högskolan Dalarna
Slutsida
Projektkod
Projektbenämning
Ort
Beställare
Lägenhet: Fyra
Hyttkammaren
Falun
Kopparstaden
Datum
Räknat
2015-04-07
Abdurahma... Abdulkani ... 1
Urval
Nettokalkyl
Objektsfaktor
1,1000
Kontrollerat
Sida
Material
341 952
Arbete
130 384
UE
0
Arbetstid
MedeltimkostnadMaskiner
Tjänstemän
352
369,99
0
0
Material
0
Arbete
0
UE
0
Arbetstid
0
Omkostnadskalkyl
Maskiner
Tjänstemän
0
0
Nettokalkyl (inkl objtgg)
352 tim
Obj.faktor
1,10
Omkostnadskalkyl
0 tim
Manuellt påslag
0 tim
Summa kollektivtimmar
352 tim
Medeltimkostnad
370 kr/tim
SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:
130 384 kr
(varav manuellt påslag)
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
MATERIALMaterial (Nettokalkyl)
341 952 kr
KOSTNADER
SUMMA MATERIAL:
341 952 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PLATSMaterial (Omkostn.kalkyl)
0 kr
OMKOSTN
UE (Omkostn.kalkyl)
0 kr
Maskiner (Netto+Omk)
0 kr
Antal
MånadsTjänstemän (Netto+Omk)
0 kr
månader
kostnad
Platschef
0 kr
0,0
0 kr/mån
Arbetsledare
0 kr
0,0
0 kr/mån
Entreprenadingenjör
0 kr
0,0
0 kr/mån
Resor
0 kr
0,0
0 kr/mån
SUMMA PLATSOMKOSTNADER:
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
SUMMA EGET ARBETE:
472 335 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
UE/INSTALL
UE (Nettokalkyl)
0 kr
El
64 753 kr
Rör
96 000 kr
Vent
62 000 kr
Parkering
15 000 kr
Inredning
55 734 kr
Spiraltrappa
7 925 Kr
Förråd
14 170 Kr
Tvätthus
62 831 Kr
Hiss
9 375 Kr
SUMMA UE:
387 788 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PROJEKTMark/Geoteknik
0 kr
ERING
A-handlingar
0 kr
K-handlingar
0 kr
Installationshandlingar
0 kr
Installationssamordnare
0 kr
Kopiering
0 kr
SUMMA PROJEKTERING:
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
SUMMA UE/KONSULT:
387 788 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PROJEKTKOSTNAD:
860 123 kr
U
tb
ild
ni
ng
sv
er
si
on
KOLLEKTIVLÖNER
Försäkringar
0 kr
Bankgaranti
0 kr
ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG:
860 123 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
CENTRALADM/ Material
10 %
34 195 kr
VINST
UE/Konsult
5 %
19 389 kr
E:\HÖGSKO~1\exjobb\BIDCON~1\BIDCON~1\PROJEK~3.PLX
BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.90
Sida 1 av 2
Utskriven 2015-05-12 16:05:48 av Högskolan Dalarna
Slutsida
Projektkod
Projektbenämning
Ort
Beställare
Lägenhet: Fyra
Hyttkammaren
Falun
Kopparstaden
Datum
Räknat
2015-04-07
Abdurahma... Abdulkani ... 2
Urval
Kontrollerat
Sida
10 %
0 kr
10 %
13 038 kr
Justering
0 kr
ANBUDSSUMMA EXKL MOMS:
926 746 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PROJEKTBruttoarea (BTA)
0 m2
NYCKELkr/m2 BTA
DATA
Bruttovolym (BTV)
0 m3
TAL
kr/m3 BTV
Boarea (BOA)
m2
tim/m2 BTA
Antal
st
tim/m3 BTV
U
tb
ild
ni
ng
sv
er
si
on
Omkostnader
Kollektivlöner
E:\HÖGSKO~1\exjobb\BIDCON~1\BIDCON~1\PROJEK~3.PLX
BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.90
Sida 2 av 2
Utskriven 2015-05-12 16:05:48 av Högskolan Dalarna
Slutsida
Projektkod
Projektbenämning
Ort
Beställare
Lägenhet: Femma
Hyttkammaren
Falun
Kopparstaden
Datum
Räknat
2015-04-07
Abdulkani ... Abdurahma... 1
Urval
Nettokalkyl
Objektsfaktor
1,1000
Kontrollerat
Sida
Material
389 324
Arbete
148 362
UE
0
Arbetstid
MedeltimkostnadMaskiner
Tjänstemän
401
370,01
0
0
Material
0
Arbete
0
UE
0
Arbetstid
0
Omkostnadskalkyl
Maskiner
Tjänstemän
0
0
Nettokalkyl (inkl objtgg)
401 tim
Obj.faktor
1,10
Omkostnadskalkyl
0 tim
Manuellt påslag
0 tim
Summa kollektivtimmar
401 tim
Medeltimkostnad
370 kr/tim
SUMMA KOLLEKTIVLÖNER:
148 362 kr
(varav manuellt påslag)
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
MATERIALMaterial (Nettokalkyl)
389 324 kr
KOSTNADER
SUMMA MATERIAL:
389 324 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PLATSMaterial (Omkostn.kalkyl)
0 kr
OMKOSTN
UE (Omkostn.kalkyl)
0 kr
Maskiner (Netto+Omk)
0 kr
Antal
MånadsTjänstemän (Netto+Omk)
0 kr
månader
kostnad
Platschef
0 kr
0,0
0 kr/mån
Arbetsledare
0 kr
0,0
0 kr/mån
Entreprenadingenjör
0 kr
0,0
0 kr/mån
Resor
0 kr
0,0
0 kr/mån
SUMMA PLATSOMKOSTNADER:
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
SUMMA EGET ARBETE:
537 686 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
UE/INSTALL
UE (Nettokalkyl)
0 kr
El
67 653 kr
Rör
106 000 kr
Vent
66 000 kr
Parkering
15 000 kr
Inredning
60 124 kr
Spiraltrappa
7 925 Kr
Förråd
14 170 Kr
Tvättstuga
62 831 Kr
Hiss
9 375 Kr
SUMMA UE:
409 078 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PROJEKTMark/Geoteknik
0 kr
ERING
A-handlingar
0 kr
K-handlingar
0 kr
Installationshandlingar
0 kr
Installationssamordnare
0 kr
Kopiering
0 kr
SUMMA PROJEKTERING:
0 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
SUMMA UE/KONSULT:
409 078 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PROJEKTKOSTNAD:
946 764 kr
U
tb
ild
ni
ng
sv
er
si
on
KOLLEKTIVLÖNER
Försäkringar
0 kr
Bankgaranti
0 kr
ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG:
946 764 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
CENTRALADM/ Material
10 %
38 932 kr
VINST
UE/Konsult
5 %
20 454 kr
E:\EXAMEN~1\BIDCON~1\BIDCON~1\PRC193~1.PLX
BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.90
Sida 1 av 2
Utskriven 2015-05-12 16:06:23 av Högskolan Dalarna
Slutsida
Projektkod
Projektbenämning
Ort
Beställare
Lägenhet: Femma
Hyttkammaren
Falun
Kopparstaden
Datum
Räknat
2015-04-07
Abdulkani ... Abdurahma... 2
Urval
Kontrollerat
Sida
10 %
0 kr
10 %
14 836 kr
Justering
0 kr
ANBUDSSUMMA EXKL MOMS:
1 020 986 kr
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________
____________________________________
______________________
______________________
_______________
__________
PROJEKTBruttoarea (BTA)
0 m2
NYCKELkr/m2 BTA
DATA
Bruttovolym (BTV)
0 m3
TAL
kr/m3 BTV
Boarea (BOA)
m2
tim/m2 BTA
Antal
st
tim/m3 BTV
U
tb
ild
ni
ng
sv
er
si
on
Omkostnader
Kollektivlöner
E:\EXAMEN~1\BIDCON~1\BIDCON~1\PRC193~1.PLX
BidCon BYGG/ANLÄGGNING 6.90
Sida 2 av 2
Utskriven 2015-05-12 16:06:23 av Högskolan Dalarna
Ettan
Pris ”kr”
märke
källa
Köksinredning
Spis 50cm
6345
Cylinda S 454-1 K
http://www.whiteaway.se/product/cylinda-s454-1k/?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc
&utm_campaign=pricerunner?utm_source=price
runner&utm_medium=prissammenligning&utm_
campaign=prissammenligning&utm_content=CYL
-9001440
köksbyrån
Sop skåp
1319
1695
Ikea katalog
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/paprikakoksskap-bank-for-diskbank-100lonn.html?gclid=CNHRpfaTh8UCFaoMcwod5KcA
0g
Väggskåp
854
Me 148 Häggeby
PAPRIKA
Köksskåp
Bänk/För
diskbänk 100
Lönn
ME 320 RÅSDAL
vit ask
Köksskåp
1264
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S0
9917676/
Kyl och frys
3 995
METOD Högskåp
med hyllplan, vit,
Veddinge vit
Kyld 226/92 l
Diskbänk
2440
Heltäckande
Diskbänk Intra
Atlantic F
Vändbar
http://www.bygghemma.se/inomhus/kok-ochtvattstuga/diskbankar-ochdiskhoar/heltackande/heltackande-diskbankintra-atlantic-f-vandbar/p-268191
Städskåp
2355
Städskåp Bestnr:
73675510
http://www.witre.se/Stadskap_73675510.html?g
clid=CLe__OWMh8UCFWHncgodVxwAvg
Köksbänk
”liten”
424
ME 118 Häggeby
Ikea katalog
Toalettstol
1490
Amilia Toalettstol
sw722
http://www.swedmart.se/toalettstolar/amilia?gcl
id=COi3gcuCh8UCFcXPcgodgxIA0w
Duschkabin
4990
Sven Duschkabin
sw1245
http://www.swedmart.se/duschkabin/svenduschkabin
Ikea katalog
Ikea katalog
Badrum
Handfat
2795
Tvättställ Twyford
Clarice
CL4811WH
http://www.badshop.se/p/badrum/handfat/vagg
monterad/tvattstall-twyford-claricecl4811wh.html?gclid=CJq4reyJh8UCFeHPcgodO6
gAeQ
Garderob
2795
GAME Garderob
89 Vit/Akacia
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/gamegarderob-89vit_akacia.html?gclid=CILtrNeQh8UCFeoCcwod0V
0A8A
Klädhängare
60cm
1680
SB Nord Lobby
Hatthylla / Hylla
Vit 60cm
http://www.danskdesign.nu/nord-lobbyhatthylla-hylla-p-5753.html
Hall inredning
Total pris=34 441kr
Tvåan
Pris ”kr”
märke
källa
Köksinredning
Spis 70cm
7290
Cylinda s 874 kv
http://www.hemmashoppen.se/?option=com_sh
opper&sub=products&task=view&id=2491&utm
_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_c
ampaign=pricerunner
köksbyrån
Sop skåp
1729
1695
Ikea katalog
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/paprikakoksskap-bank-for-diskbank-100lonn.html?gclid=CNHRpfaTh8UCFaoMcwod5KcA
0g
Väggskåp
944
Me 149 Häggeby
PAPRIKA
Köksskåp
Bänk/För
diskbänk 100
Lönn
ME 322 RÅSDAL
vit ask
2 x Köksskåp
1264
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S0
9917676/
Kyl
Frys
5995
4495
METOD Högskåp
med hyllplan, vit,
Veddinge vit
Frostfri 395 I
Frostfri 27 I
Diskbänk
3180
Heltäckande
Diskbänk Intra
Atlantic H
Vändbar
http://www.bygghemma.se/inomhus/kok-ochtvattstuga/diskbankar-ochdiskhoar/heltackande/heltackande-diskbankintra-atlantic-h-vandbar/p-268212
Städskåp
2355
Städskåp Bestnr:
73675510
http://www.witre.se/Stadskap_73675510.html?g
clid=CLe__OWMh8UCFWHncgodVxwAvg
Köksbänk
”stor”
564
ME 119 Häggeby
Ikea katalog
Toalettstol
1490
Amilia Toalettstol
sw722
http://www.swedmart.se/toalettstolar/amilia?gcl
id=COi3gcuCh8UCFcXPcgodgxIA0w
Badkar
5990
Albin-180 Badkar
http://www.swedmart.se/badkar/albin-180
Handfat
2795
Tvättställ Twyford
Clarice
CL4811WH
http://www.badshop.se/p/badrum/handfat/vagg
monterad/tvattstall-twyford-claricecl4811wh.html?gclid=CJq4reyJh8UCFeHPcgodO6
gAeQ
Ikea katalog
Ikea katalog
Ikea katalog
Badrum
Hall inredning
Garderob
2795
GAME Garderob
89 Vit/Akacia
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/gamegarderob-89vit_akacia.html?gclid=CILtrNeQh8UCFeoCcwod0V
0A8A
Klädhängare
100cm
1845
SB Nord Lobby
Hatthylla / Hylla
Vit 100cm
http://www.danskdesign.nu/nord-lobbyhatthylla-hylla-p-5753.html
Total pris=45 690 kr
Trean
Pris ”kr”
märke
källa
Köksinredning
Spis 70cm
7290
Cylinda s 874 kv
http://www.hemmashoppen.se/?option=com_sh
opper&sub=products&task=view&id=2491&utm
_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_c
ampaign=pricerunner
köksbyrån
Sop skåp
1729
1695
Ikea
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/paprikakoksskap-bank-for-diskbank-100lonn.html?gclid=CNHRpfaTh8UCFaoMcwod5KcA
0g
Väggskåp
944
Me 149 Häggeby
PAPRIKA
Köksskåp
Bänk/För
diskbänk 100
Lönn
ME 322 RÅSDAL
vit ask
2 x Köksskåp
1264
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S0
9917676/
Kyl
Frys
5995
4495
METOD Högskåp
med hyllplan, vit,
Veddinge vit
Frostfri 395 I
Frostfri 27 I
Diskbänk
3180
Heltäckande
Diskbänk Intra
Atlantic H
Vändbar
http://www.bygghemma.se/inomhus/kok-ochtvattstuga/diskbankar-ochdiskhoar/heltackande/heltackande-diskbankintra-atlantic-h-vandbar/p-268212
Städskåp
2355
Städskåp Bestnr:
73675510
http://www.witre.se/Stadskap_73675510.html?g
clid=CLe__OWMh8UCFWHncgodVxwAvg
Köksbänk
”stor”
564
ME 119 Häggeby
Ikea katalog
Toalettstol
1490
Amilia Toalettstol
sw722
http://www.swedmart.se/toalettstolar/amilia?gcl
id=COi3gcuCh8UCFcXPcgodgxIA0w
Badkar
5990
Albin-180 Badkar
http://www.swedmart.se/badkar/albin-180
Handfat
2795
Tvättställ Twyford
Clarice
CL4811WH
http://www.badshop.se/p/badrum/handfat/vagg
monterad/tvattstall-twyford-claricecl4811wh.html?gclid=CJq4reyJh8UCFeHPcgodO6
gAeQ
Ikea katalog
Ikea katalog
Ikea katalog
Badrum
Hall inredning
Garderob
2195
KLASS Garderob
60 Vit
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/klassgarderob-60-vit.html
Klädhängare
100cm
1845
SB Nord Lobby
Hatthylla / Hylla
Vit 100cm
http://www.danskdesign.nu/nord-lobbyhatthylla-hylla-p-5753.html
Sovrum
Garderob
2195
KLASS Garderob
60 Vit
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/klassgarderob-60-vit.html
Klädförvaring
2795
GAME Garderob
89 Vit/Akacia
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/gamegarderob-89vit_akacia.html?gclid=CILtrNeQh8UCFeoCcwod0V
0A8A
Total pris=50 080 kr
Fyran
Pris ”kr”
märke
källa
Köksinredning
Spis 70cm
7290
Cylinda s 874 kv
http://www.hemmashoppen.se/?option=com_sh
opper&sub=products&task=view&id=2491&utm
_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_c
ampaign=pricerunner
köksbyrån
Sop skåp
1729
1695
Ikea katalog
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/paprikakoksskap-bank-for-diskbank-100lonn.html?gclid=CNHRpfaTh8UCFaoMcwod5KcA
0g
Väggskåp
944
Me 149 Häggeby
PAPRIKA
Köksskåp
Bänk/För
diskbänk 100
Lönn
ME 322 RÅSDAL
vit ask
3 x Köksskåp
1264
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S0
9917676/
Kyl
Frys
5995
4495
METOD Högskåp
med hyllplan, vit,
Veddinge vit
Frostfri 395 I
Frostfri 27 I
Diskbänk
3180
Heltäckande
Diskbänk Intra
Atlantic H
Vändbar
http://www.bygghemma.se/inomhus/kok-ochtvattstuga/diskbankar-ochdiskhoar/heltackande/heltackande-diskbankintra-atlantic-h-vandbar/p-268212
Städskåp
2355
Städskåp Bestnr:
73675510
http://www.witre.se/Stadskap_73675510.html?g
clid=CLe__OWMh8UCFWHncgodVxwAvg
Köksbänk
”stor”
564
ME 119 Häggeby
Ikea katalog
Toalettstol
1490
Amilia Toalettstol
sw722
http://www.swedmart.se/toalettstolar/amilia?gcl
id=COi3gcuCh8UCFcXPcgodgxIA0w
Badkar
5990
Albin-180 Badkar
http://www.swedmart.se/badkar/albin-180
Handfat
2795
Tvättställ Twyford
Clarice
CL4811WH
http://www.badshop.se/p/badrum/handfat/vagg
monterad/tvattstall-twyford-claricecl4811wh.html?gclid=CJq4reyJh8UCFeHPcgodO6
gAeQ
Ikea katalog
Ikea katalog
Ikea katalog
Badrum
Hall inredning
Garderob
2195
KLASS Garderob
60 Vit
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/klassgarderob-60-vit.html
Klädhängare
100cm
1845
SB Nord Lobby
Hatthylla / Hylla
Vit 100cm
http://www.danskdesign.nu/nord-lobbyhatthylla-hylla-p-5753.html
3 x Garderob
2195
KLASS Garderob
60 Vit
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/klassgarderob-60-vit.html
Klädförvaring
2795
GAME Garderob
89 Vit/Akacia
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/gamegarderob-89vit_akacia.html?gclid=CILtrNeQh8UCFeoCcwod0V
0A8A
Sovrum
Total pris=55 734 kr
Femman
Pris ”kr”
märke
källa
Köksinredning
Spis 70cm
7290
Cylinda s 874 kv
http://www.hemmashoppen.se/?option=com_sh
opper&sub=products&task=view&id=2491&utm
_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_c
ampaign=pricerunner
köksbyrån
Sop skåp
1729
1695
Ikea katalog
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/paprikakoksskap-bank-for-diskbank-100lonn.html?gclid=CNHRpfaTh8UCFaoMcwod5KcA
0g
Väggskåp
944
Me 149 Häggeby
PAPRIKA
Köksskåp
Bänk/För
diskbänk 100
Lönn
ME 322 RÅSDAL
vit ask
3 x Köksskåp
1264
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S0
9917676/
Kyl
Frys
5995
4495
METOD Högskåp
med hyllplan, vit,
Veddinge vit
Frostfri 395 I
Frostfri 27 I
Diskbänk
3180
Heltäckande
Diskbänk Intra
Atlantic H
Vändbar
http://www.bygghemma.se/inomhus/kok-ochtvattstuga/diskbankar-ochdiskhoar/heltackande/heltackande-diskbankintra-atlantic-h-vandbar/p-268212
Städskåp
2355
Städskåp Bestnr:
73675510
http://www.witre.se/Stadskap_73675510.html?g
clid=CLe__OWMh8UCFWHncgodVxwAvg
Köksbänk
”stor”
564
ME 119 Häggeby
Ikea katalog
Toalettstol
1490
Amilia Toalettstol
sw722
http://www.swedmart.se/toalettstolar/amilia?gcl
id=COi3gcuCh8UCFcXPcgodgxIA0w
Badkar
5990
Albin-180 Badkar
http://www.swedmart.se/badkar/albin-180
Handfat
2795
Tvättställ Twyford
Clarice
CL4811WH
http://www.badshop.se/p/badrum/handfat/vagg
monterad/tvattstall-twyford-claricecl4811wh.html?gclid=CJq4reyJh8UCFeHPcgodO6
gAeQ
Ikea katalog
Ikea katalog
Ikea katalog
Badrum
Hall inredning
2 x Garderob
2195
KLASS Garderob
60 Vit
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/klassgarderob-60-vit.html
Klädhängare
100cm
1845
SB Nord Lobby
Hatthylla / Hylla
Vit 100cm
http://www.danskdesign.nu/nord-lobbyhatthylla-hylla-p-5753.html
4 x Garderob
2195
KLASS Garderob
60 Vit
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/klassgarderob-60-vit.html
Klädförvaring
2795
GAME Garderob
89 Vit/Akacia
http://www.furniturebox.se/sv/artiklar/gamegarderob-89vit_akacia.html?gclid=CILtrNeQh8UCFeoCcwod0V
0A8A
Sovrum
Total pris=60 124 kr
Jämförelse mellan investeringsprojekt, nyproduktion av bostäder
0,2
Projektnamn
Fastighetsbeteckning
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Brigaden
Kv Trädgården
Nedre Gruvriset 33:169
Nedre Gruvriset 33:181
Nedre Gruvriset 33:178
Kv Solrosen
Örnen
GBAB etapp 1
Kv Valhall
Kv Rättvisan
Ludvika
Argentum
Lisselhagen
Falun Vitsippan 19
Kontaktperson
0,2
1
Vitsippan
Falun 8:29
Ingrid Forssell
Leksand
Elisabet NisesLook
Ingrid Forssell
Falun
Falun
Kjell Carlsson
Falun
Kjell Carlsson
Smedjebacken
Kjell Carlsson
Vesa Panula
Avesta
Skogen 3:76, Gagnef
Mora Stranden 21:12
Jan Näslund
Erika Hellman
Gunnar Johansson
Stefan Larsson
Rättvisan/ Orsa
Mats Berglund,
Håkan Östling
Ludvika
Nedre Gruvriset
33:172
Ulf Rosenqvist
Ingrid Forssell
E-postadress för kontaktperson
[email protected]
kopparstaden.se
[email protected]
kopparstaden.se
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
bostader.se,
[email protected]
gunnar.johansson[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
smedjebacken.se
[email protected] ojektledarbyran.se
rand.se
ostader.se
hem.se
kopparstaden.se
Telefon
023-458 85
023-458 85
0247-805 04
070-566 28 17
070-566 28 17
070-566 28 17
0240-66 88 14
Entreprenadform
Byggmaterial, huvudsakligen (trä, betong
eller hybrid)
Byggmetod (platsbyggt, elementbyggt eller
modulbyggt)
Totalentreprenad
Antal lägenheter, totalt
Lägenhetstyper
2
Sammanlagd (ev) lokalarea, m LOA
Sammanlagd bruttoarea, m2 BTA
(byggnader med fyra väggar)
Totalentreprenad
Hybrid (bjälklag
btg, resten trä)
Totalentreprenad
Delad Entreprenad
Delad entreprenad
Delad entreprenad
Totalentreprenad
Betong
Trä
Trä
Trä
Trä
Betongstomme/trä
Delad entreprenad
Har avböjt svar pga
tidsbrist.
Element
Element
Modul
Element
Element
Element
Element
Har avböjt svar pga
tidsbrist.
54
89
17
1 rok
5
60
3
2 rok
20
21
8
3 rok
15
8
6
8
4 rok
14
0
0
4
5 rok
Sammanlagd boarea, m2 BOA
0226-64 57 15
0
0
0
4 008
3 489
969
12
34
12
16
24
25
070-246 35 80
0250-299 00
Totalentreprenad
Förtroendeentreprenad/
Partnering
Totalentreprenad
Totalentreprenad
Betong
Betong
Trä
Betong/trä
Element
Elementbyggt
Modul
12
972
023-458 85
Platsbyggt
42
11
8
0
36
0
17
6
4
12
6
16
13
8
18
5
0
4
0
14
12
2 618
0240-869 10
8
6
18
832
0250-55 21 76
1 407
1 970
704
0
0
5
2 785
734
2 700
0
0
0
0
0
0
0
801
0
266
0
0
5 644
5 039
1 260
1 126
3 564
1 315
1 816
4 050
980
4 316
909
4 293
Antal byggnader
2
6
1
3
22
3
3
2
2
Antal våningar
7
1-4
3
2
2
2
2
3+5
Antal trapphus med hiss
2
3
1
Upphandling/kontrakt, månad och år
September 2010
Juni 2013
Maj 2010
Byggstart datum
Tidpunkt för godkänd slutbesiktning,
månad och år
Indexregleringsdatum ska göra fr o m
(månad och år)
Mars 2011
Oktober 2013
November 2012
Januari 2015
September 2010
Juni 2013
Maj 2010
Projektkostna-der Projektkostna-der Projektkostna-der
inkl moms
inkl moms
inkl moms
Maj 2012
Mars 2011
Maj 2013
Augusti 2010
Juli 2012
April 2011
Augusti 2013
Oktober 2011
Maj 2013
Juni 2012
Juni 2014
November 2013
Projektkostnader inkl
moms
Oktober 2011
Projektkostnader inkl
moms
550 000
1 395 000
1
1
2
2
5
3
3-4
3
2
2
1
2
Juni 2011
2013-04-17
April 2009
Feb 2010
Januari 2011
Maj 2013
Maj 2011
Mars 2010
Mars 2011
Maj 2012
2014-04-01
September 2012
Juni 2010
September 2012
September 2010
Har avböjt svar pga
April 2011 tidsbrist.
September 2013
Har avböjt svar pga
December 2013
April 2011 tidsbrist.
Projektkostnader inkl Projektkostna-der inkl Projektkostnader inkl
moms
moms
moms
April 2013
December 2012
Projektkostna-der Projektkostnader inkl
inkl moms
moms
November 2009
Projektkostna-der Projektkostnader inkl
inkl moms
moms
Januari 2011
Projektkostna-der
inkl moms
Projektkostna-der
inkl moms
Tomt och fastighetskostnad
9801 Köpeskilling
5 400 000
9802 Ingångsvärde
9803 Planutredning
550 000
64 000
900 000
467 900
50 000
10 500
24 200
9804 Lagfart
9805 Fastighetsbildning, lagfart
675 000
60 000
69 420
42 500
35 000
29 512
4 000
230 325
111 498
40 000
9807 Rivning
0
63 000
9809 Övriga tomt och fastighetskost
Summa
6 300
320 000
0
56 068
63 000
522 566
6 300
396 390
764 500
68 750
77 500
337 500
0
5 630 325
1 450 000
542 400
624 200
1 437 500
773 932
0
0
104 000
9851 Anslutningsavgifter, VA
0
1 780 000
148 400
349 000
710 875
349 000
401 731
376 075
156 000
9852 Anslutningsavgifter, El
0
890 000
43 750
78 000
156 250
78 000
93 090
300 000
63 000
9853 Anslutningsavgifter, fjärrvärm
0
0
85 000
40 000
385 000
60 000
415 128
173 750
106 000
22 000
67 000
110 000
67 000
50 000
100 000
45 905
43 009
94 000
97 944
100 000
68 080
15 000
22 918
15 000
643 000
1 482 987
669 000
0
Avgifter och Skatter
9854 Anslutningsavgifter, kabel-TV/
9856 Bygglov/bygganmälningsavgift
164 904
200 000
9859 Övriga avgifter
Summa
50 000
277 116
1 028 029
1 126 941
475 000
272 657
114 492
813 338
30 384
1 085 995
878 929
164 904
2 870 000
342 159
956 492
9811 Konsultkostnader, arkitekt
41 394
1 033 155
25 500
907 277
1 765 000
14 563
9812 Konsultkostnader, VVS
22 780
214 736
18 399
43 538
755 855
198 339
9813 Konsultkostnader, el/hiss
75 703
322 103
0
53 204
529 571
45 564
3 076
187 500
39 380
81 027
275 249
0
Projektering
9814 Konsultkostnader, mark
9815 Konsultkostnader, konstruktion
53 684
833 750
9816 Kopiering
Bas P och Bas U
62 500
10 000
15 000
10 000
237 271
10 000
15 000
10 000
239 019
40 000
60 000
10 000
15 000
9819 Konsultkostnader, övriga
101 221
120 000
91 492
Summa
244 174
1 931 178
9821 Byggledning/kontroll
665 207
580 500
9822 Besiktning
306 876
178 000
132 498
75 000
75 681
39 297
66 722
1 217 544
75 000
4 235 106
39 297
325 188
40 000
1 519 034
250 000
1 131 848
10 000
160 171
75 000
37 814
0
Projektadministration
9825 Övriga kostnader
Summa
16 113
915 285
313 609
17 190
988 196
758 500
239 019
92 611 772
86 925 000
17 346 019
50 000
75 000
50 000
0
1 696 395
67 601
325 000
1 131 848
0
1 296 495
15 260 000
59 728 984
0
Produktion
9830 Produktionskostnader
9831 Totalentreprenad
275 296
30 500 000
14 446 000
9832 Generalentreprenad
9833 Entreprenad, bygg
8 956 000
26 626 000
9 984 000
9834 Entreprenad, vs rör
1 000 000
3 187 500
925 000
686 250
2 100 000
750 000
193 981
5 352 416
800 000
2 535 000
800 000
70 536
4 947 001
570 000
1 800 000
570 000
1 310 000
3 500 000
1 426 000
9835 Entreprenad, el och hiss
9836 Entreprenad, mark
1 396 203
9837 Entreprenad vent
73 366 534
54 421 987
5 938 006
9838 Entreprenad styr SRÖ
374 904
9839 Entreprenad, övriga
9841 Tillk. arb. och index, totalen
1 094 470
2 432 936
375 000
4 015 463
2 173 125
7 162
1 006 094
326 625
625 000
306 339
1 626 288
9842 Tillk. arb. och index, general
9843 Tillk. arb. och index, byggent
148 083
9844 Tillk. arb. och index, VVS-ent
9845 Tillk. arb. och index, el/hiss
9846 Tillk. arb. och index, markent
9847 Index
9849 Tillk. arb. och index, övriga
Summa
11 818
484 480
96 627 235
89 473 125
18 754 040
13 322 250
39 748 500
14 455 000
31 506 094
73 913 509
15 071 000
74 099 813
16 987 434
61 355 272
215 800
208 620
89 700
52 505
131 400
61 660
67 180
213 762
40 000
50 292
60 000
161 600
215 800
208 620
89 700
52 505
131 400
61 660
67 180
213 762
40 000
50 292
60 000
161 600
0
0
Övrigt
9855 Byggfelförsäkringar
9901 Fördelade projektkostn. aktive
9902 Fördelade projektkostn. kostna
Summa
0
Marknadsföring
9823 Marknadsföring
25 925
Summa
25 925
0
0
0
0
0
80 050
1 836 791
1 489 627
5 029
146 600
652 000
150 000
185 575
581 375
229 375
80 050
5 513
309 115
0
5 513
0
309 115
185 000
1 945 083
131 000
2 270 256
0
Finansiering
9861 Kreditkostnader/-räntor
9862 Pantbrev/borgensavgifter
Har avböjt svar pga
72 162 tidsbrist.
0
9869 Övriga finansieringskostnader
Summa
TOTAL PROJEKTKOSTNAD
Specade kostn, Kronor / m2 BOA
Specade kostn, Kronor/m2 BTA
0
1 836 791
1 489 627
5 029
332 175
1 233 375
379 375
72 162
0
185 000
1 945 083
131 000
105 733 350
26 381
18 734
98 181 050
28 140
19 483
20 209 618
20 856
16 039
15 034 130
18 070
13 352
44 123 762
16 854
12 380
16 398 967
16 871
12 471
32 711 279
23 246
18 013
78 248 201
39 720
19 321
16 275 000
23 118
16 607
80 671 567
28 966
18 691
18 488 226
25 188
20 339
0
2 270 256
66 680 717
24 697
15 534
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!