Tertialrapport 2 2015 Bostadsplanering byggande

STADS
UPPFÖLJNING AV BOSTADSPLANERING OCH BYGGANDE
KON
TORET
BOSTADSFÖRSÖRJNING
TERTIALRAPPORT • Tertial 2 • 2015
BYGG
NADS
Malmö stad
1
Tertialrapporten är framtagen av Annika Reischmann, stadsbyggnadskontoret.
Illustration framsida: Hyllie Wingårdhs arkitekter.
Tertialrapport bostadsbyggande 2015
Tertial 2
Bakgrund
Att planera för utvecklingen av
boende är ett kommunalt ansvar,
som är lagmässigt reglerat. Det
är ett måste för att skapa tillväxt
i en region och det är även en
strategisk fråga för kommunens
utveckling. I syfte att skapa en
god bostadsförsörjning krävs både
att det finns attraktiva bostäder
till alla samt att det finns ett
välfärdstänkande.
En gång per mandatperiod tas
nya bostadspolitiska mål fram i
Malmö, och till dessa är kopplat
ett handlingsprogram där ansvaret
för genomförandet av målen finns.
Varje år följs de bostadspolitiska
målen upp i en rapport, i vilken
också bostadsbyggandet analyseras
och prognostiseras.
Med ett allmänt ökat krav på
uppföljning, har ett behov av att
däremellan även kunna stämma
av bostadsplaneringen och
bostadssbyggandet föranlett denna
rapport.
Rapporten redovisar tertialvis
antalet detaljplaner och bygglov
som avser nya bostäder, både
nybyggnad och ändringar till
bostad, samt hur många lägenheter
(lgh) och småhus (sh) dessa avser.
De färdigställda bostäderna gäller
endast nyproduktion.
Inledningsvis ställs siffrorna upp i
tabellform, och därefter redovisas
projekten med fastighetsbeteckning
och antal bostäder geografiskt.
Slutligen kommenterars underlaget
i sin helhet.
Tertial 1
Tertial 2
Anmälda
detaljplaner
4 detaljplaner:
3 detaljplaner:
7 detaljplaner
231 lägenheter
1 småhus
410 lägenheter
641 lägenheter
1 småhus
=642 bostäder
Laga kraftvunna
detaljplaner
2 detaljplaner:
2 detaljplaner
427 lägenheter
11 småhus
427 lägenheter
11 småhus
=438 bostäder
Beviljade
bygglov
Byggstarter
- enligt uppgift från
byggherre
Färdigställt i
nyproduktion
- enligt uppgift från
Stadskontoret
*Januari-juli
Tertial 3
Summa
2015
53 bygglov:
107 bygglov:
160 bygglov
408 lägenheter
124 småhus
1 321 lägenheter
39 småhus
1 729 lägenheter
163 småhus
=1 892 bostäder
503 lägenheter
84 småhus
669 lägenheter
91 småhus
1 172 lägenheter
175 småhus
=1 347 bostäder
80 lägenheter
15 småhus
10 lägenheter
12 småhus
90 lägenheter
27 småhus
=117 bostäder *
3
Tertial 2
Anmälda detaljplaner
Under årets andra tertial 2015 har 3
detaljplaner med drygt 410 bostäder
anmälts i stadsbyggnadsnämnden.
Antalet bostäder i detaljplaner som
anmält under perioden skiftar, men i
snitt har det under de senaste 7 åren
anmälts detaljplaner för drygt 340
bostäder.
Aktern 3
75 lägenheter
!
Kranen 5
300 lägenheter
!
Landskontoristen 1
35 lägenheter
!
Detaljplanen för Landskontoristen
1 syftar till att förutom kontor även
tillåta bostäder i två stycken befintliga
trevåningsbyggnader som ägs av MKB
Fastighets AB. Ombyggnaden ger 35
nya lägenheter.
Området redovisas i översiktsplanen
som Blandad stadsbebyggelse.
Fastigheten Aktern 3 har stått obebyggd sedan Bo01 och inrymmer
idag en parkeringsplats. Det är ett
strategiskt och viktigt läge direkt söder
om Turning Torso och en av de sista
pusselbitarna av Bo01-området. Ett
detaljplanearbete har påbörjats och
syftet är att skapa möjlighet för ett
kvarter för i huvudsak bostäder i tre till
sex våningar samt med verksamheter i
bottenvåningarna ut mot Lilla Varvsgatan och Västra Varvsgatan. Parallella
uppdrag kommer att genomföras
under hösten samtidigt som detaljplanen är på samråd, varefter karaktär
och gestaltningsprinciper tydliggörs till
detaljplanens granskningshandling.
Det pågående detaljplanearbetet omfattade i september 2015 drygt 6 600
bostäder.
Lagakraftvunna detaljplaner
Inga detaljplaner har vunnit lagakraft
under tertial 2. Det har under året
däremot antagits detaljplaner i stadsbyggnadsnämnden för drygt 2 000
bostäder.
4
Landskontoristen, Rosengård
MKB Fastighets AB
Tertial 2
Beviljade bygglov
Kartan visar beviljade bygglov för
bostäder under årets andra tertial
2015, och innefattar 1 360 bostäder, varav 1 321 lägenheter 39
småhus. Drygt hälften av av periodens beviljade bygglov är ändrard
användning.
Det är just nu ett stort tryck på
bygglov och framförallt för bostäder. Skillnaden mellan beviljat
bygglov och byggstart är idag liten,
det vill säga bostäderna byggstartas
mer eller mindre omgående efter
bygglovsbeslut.
Exempel på bygglov som beviljats under perioden är Dragör 3.
Fastigheten är belägen på Dragörkajen i Limhamn. Den tilltänkta
byggnationen består av ett höghus
(15 våningar + takvåning) i hörnet Övägen-Strandgatan och två
lägre byggnader (två våningar) mot
kajen. Höghuset kommer endast
att hysa bostäder. I de lägre byggnaderna kommer två lokaler att
inredas i markplan.
Fräkne 8
Ulla 3
Nyborg 21
Flöjten 1
Fagotten 1
Lorensborg 3
Vänligheten 4
Havsuttern 4
Klostret 4
Kastanjen 3
Avenboken 25
Björken 7
Länken 4
Granen 13
Hagen 3
Svante 29
Kornet 6
Skrået 1
Aftonen 5
Stammen 1
Ögonfransen 1
Stämpen 1
#1 lägenhet
130
lägenheter
Salongen 10, 12
Huggaren 8
!
Sofia 1
2 lägenheter #
#
#1 lägenhet
157 lägenheter
David 19 # Remmen 1
Väveriet 6, 15 11 Lss # #
! # 2 lägenheter 1 lägenhet
5 lägenheter#
#
Troja 2
Dadeln 25! #
27 lägenheter
Hisstornet 2
7 lägenheter
Bjällhög 8
#
48 lägenheter Rönnen 2
#
160 lägenheter
#
4 lägenheter 1 småhus
Neapel 15!
# ###
!#Kvarnhög 49 Skrållan 30
1 småhus
#
#
Rörtornet 1
#
#
11 lägenheter !30 lägenheter
#
# ## #
115 lägenheter Charlotta 7 #
Dragör 3
!
! Soltofta 8
#
!
2 lägenheter
##
Tiden 10 ##
#
63 lägenheter ! !
# #
#
72 lägenheter
#
Vendelsfrid 5 Rosenlund 5#1 lägenhet
vårdboende
Vakteln 3 !
#
# Persborg 12, 13
8 lägenheter
1 lägenhet
## #4 lägenheter
11 lägenheter !Hylltorp 18
Bennet 1-3
Kanngjutaren 5 Särla 2, Hösten 3 Aklejan 8
1 småhus
Cronman 1-2
#
Almgården
1
! 2 småhus
7 lägenhet
2 småhus !
Landskanslisten 2
Stora Högesten 2
3 lägenheter
# Adjunkten 1
Landssekreteraren 2
Holma 3
105 lägenheter !
# 1 lägenhet
1 lägenhet
Landskamreraren 7
#
!!
Stallet 1
Professorn 7, Magistern 4
Madängen 7 Limhamn 155:504 (Tröskverket, Årdran)
! 1 småhus
33 lägenheter
3 lägenheter
1 småhus
173 lägenheter
!
!
Ålkistan 17
#Estraden 5
3 småhus
Lilla Vintrie 36-39
1 lägenhet
4 småhus!
Parkmätaren 3
Träpanelen 8
1 småhus !
! Buskmätaren 1
!
!128 lägenheter
Poppelsvärmaren 45 1 småhus
!
1 småhus
! Soluret 4, 7-8, 9, 17, 33-34, 37-38, 40, 43, 46, 53
!
!!
!!
! 14 småhus
!
Bunkeflostrand 28:89
1 småhus
! Klagshamn 16:185, 16:185
! 2 småhus
Klagshamn 24:17! Järnhandeln 27
Olsbo 17
!
1 småhus
! 1 småhus
1 småhus
10 lägenheter
Projekt markerad med i kartan
visar omvandling, ändrad användning till bostad, och innefattar
vindsinredningar samt övriga
lokaler som ändrar användningen
till bostad.
Dragör 3, Limhamn
Stena Fastigheter Limhamn AB
5
Tertial 2
Byggstarter
760 bostäder, i både nyproduktion
och omvandling, har byggstartats
under årets andra tertial 2015. Av
dessa är 669 lägenheter och 91
småhus. Ungefär 11 procent av de
påbörjade bostäderna under tertialet har tillkommit genom ombyggnation i befintligt bestånd.
Byggstartade bostäder i Malmö 2009-2015
Antal
2500
2000
Ögonfransen 1
1 lägenhet
Bommen 1
87 lägenheter !
#
Magistern 4
Stralsund 34
Remmen 1
6 lägenheter Hammaren 11
1 lägenhet
#
# 8 lägenheter#
Väveriet 6, 15
Spindeln 21-22
Brita 2
5 lägenheter#
#
Neapel 15
!! 42 småhus
Klostret 4 #14 lägenheter
Lönnen
1
1 småhus !
1 lägenhet
# # # 1 lägenhet
Skrållan 30
Limhamn 151:462
Vilhelmstorp 1 # Kastanjen 3 Länken 4
Tapperheten 4 Soltofta 10-13 13 lägenheter
29 småhus !
1 lägenhet
!
2 lägenheter #2 lägenheter
4
småhus
#
1 lägenhet
!
Aftonen 5#
###
Rörtornet 1 !
4 lägenheter
##
! Åkersholm 13
115 lägenheter
Tiden 10
#
1 småhus
Bisonoxen 1
#
#
1
lägenhet
#
1 småhus
##
Särla 2
!
Hösten 3
# Almgården 1
1 lägenhet 6 lägenheter
3 lägenheter
Ritsaren 9, 15
#
Cronman 1-2
Limhamn 155:504 (Tröskverket)
2 småhus !
Adjunkten 1
Bennet 2-3
!
128 lägenheter
Persborg 13
1 lägenhet
Landskanslisten 2
Persborg 12
Hermod 2
Landssekreteraren 2
52 lägenheter !
Persborg 12
! Embla 2
21 lägenheter
60 lägenheter
1500
1000
Soluret 24-25, 33, 37, 47, 50
! 6 småhus
!
!
!
!
500
0
2009
2010
Hyresrätter
2011
Bostadsrätter
2012
2013
Äganderätt/småhus
2014
2015
År
Prognos 2015
Exempel på påbörjade bostäder
under perioden är i fastigheterna
Spindeln 21 och 22 som är belägna
i Johanneslust och gränsar i öster
mot Johanneslustgatan och i söder
mot Singelgatan. Förslaget omfattar nybyggnation av 26 + 16 enbostadshus i två plan, 4rok, BOA 108
kvm. Radhusen och kedjehusen är
placerade utmed gränder, vinkelrätt
mot Johanneslustgatan samt mot
verkstadsbyggnadens södra fasad
(Friskis och Svettis nya anläggning
inryms idag i byggnaden). Området angörs med infarter från Johanneslustgatan och från Singelgatan.
Projekt markerad med i kartan
visar omvandling, ändrad användning till bostad, och innefattar
vindsinredningar samt övriga
lokaler som ändrar användningen
till bostad.
Uppgift om byggstart grundas på byggherrens
byggstartsdatum samt beviljat bygglov.
6
Klagshamn 16:141
! 1 småhus
!!
Klagshamn 24:17 Klagshamn 42:26
1 småhus
1 småhus
Spindeln 21-22 i Johanneslust
BoKlok Housing AB
!
Träpanelen 8
128 lägenheter
!
!
Kopparstjärna 23
1 småhus
Kappland 16
1 småhus
Tertial 2
Färdigställda bostäder
Under perioden har 22 bostäder,
varav 10 lägenheter och 12 småhus,
färdigställts i Malmö.
Antalet färdigställda bostäder ligger
vanligtvis lågt under större delen av
året på grund av eftersläpning i statistiken. Enligt prognos förväntas
drygt 1 000 bostäder färdigtställas i
nyproduktion under 2015.
Pilbladet 1
10 Lss bostäder
!
!
Skördemannen 41
1 småhus
Färdigställda bostäder i Malmö 2004-2015
(nyproduktion)
1800
1600
1400
Buskmätaren 10
1 småhus
!
Bunkeflostrand 28:47, 28:108
Skumparp 1:69
2 småhus
1 småhus
!
!!
!
!! !
Soluret 13, 15, 16, 52, 54 !
5 småhus
Antal
1200
1000
800
600
400
200
!
Klagshamn 24:13
1 småhus
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 Prognos
2015
!
Tygelsjö 5:74
1 småhus
Uppgiften om antalet färdigställda bostäder
sammanställs av Stadskontoret och gäller
endast bostäder i nyproduktion.
Bostadsplanering och
byggande
Bostadsbyggandet går återigen för
högtryck i Malmö och tidigare
prognosen revideras. Uppemot 1800
bostäder förväntas byggstarta för
helåret 2015.
Bostäder i beviljade bygglov 2010-2015
under perioden jan-aug
2000
1800
1600
1400
1200
1000
Antal bostäder i beviljade
bygglov
800
600
400
200
0
2010
Högt tryck för bygglov
Inte sen 2010 har inströmningen av
bygglov varit så stor som nu. Det är
framförallt flerbostadshus som ökar,
dels är projekten större och innehåller
fler bostäder, dels är det många
bygglov för ombyggnation från kontor,
lokaler, vind etc. till bostäder.
Under januari-augusti 2015 beviljades
bygglov för 1 900 bostäder, varav
drygt 40 % av bostäderna var MKBs
projekt. Diagrammet visar hur många
bostäder som beviljats bygglov under
motsvarande period sedan 2009.
2011
2012
2013
2014
2015
Skillnaden mellan beviljat bygglov och
byggstartat projekt är just nu betydligt
mindre än tidigare. Byggherrarna
påbörjar bostadsbyggandet direkt efter
beviljat bygglov och startbesked i större
utsträckning nu.
Av de hittills påbörjade bostäderna har
ungefär 8 % tillkommit genom ändrad
användning. Diagrammet nedan visar
hur många bostäder som tillkommit
genom ombyggnation sedan 2009.
Därtill visar diagrammet att det finns
drygt 100 bostäder till där bygglov för
ändrad användning nyligen är beviljat
och som förväntas starta innan årets
slut.
Nya bostäder genom ändrad användning
300
250
200
150
Byggstartade bostäder
Drygt 1 300 bostäder har redan
påbörjats under året, och 400-500
bostäder till är på gång i bygglov,
vilket gör att prognosen för helåret
2015 revideras till 1 800 byggstartade
bostäder.
100
50
0
2009
2010
2011
Antal bostäder
2012
2013
2014
2015
Prognos 2015
7