VASS Taxa 2015 - Svenskt Vatten

Frågor Taxa 2015
Färgade rader är nya frågor i årets undersökning
Kategori
Anläggningsavgifter
Kod
Aa1
Beskrivning
Servisavgift
Definition
Sammanlagd servisavgift för dricksvatten, spillvatten och dagvatten
Sammanlagd avgift för förbindelsepunkt (FBP) för dricksvatten, spillvatten och dagvatten
Grundavgift för fastighet för anslutning av dricksvatten, spillvatten och dagvatten
Avgift för tomtyta per m2
Avgift för en lägenhet (Villa räknas som en lägenhet)
Enhet
kr/servis
Anläggningsavgifter
Aa2
Avgift för förbindelsepunkt
Anläggningsavgifter
Aa3
Grundavgift
Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifter
Aa4
Aa5
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift
Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifter
Aa6
Aa9
Anläggningsavgifter
Brukningsavgift
Brukningsavgift
Brukningsavgift
Brukningsavgift
Brukningsavgift
Brukningsavgift
Obligatorisk
Våningsyteavgift
Anläggningsavgift för typhus A
Avgift våningsyta per m2 bruttoarea
Typhus A avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
kr/m2
kr
X
Aa10
Anläggningsavgift för typhus B
Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2.
kr
X
Ba1
Ba2
Ba3
Ba4
Ba5
Ba7
Grundavgift
Mätaravgift
Lägenhetsavgift
Våningsyteavgift
Tomtyteavgift
Förbrukningsavgift för vatten och avlopp
Fast avgift per fastighet etc.
kr/fastighet
Fast avgift per vattenmätare Qn 2,5 m3/h
kr/mätare
Fast avgift per lägenhet
kr/lägenhet
Fast avgift per m2 bruttoarea
kr/m2
Fast avgift per m2 tomtyta
kr/m2
Rörlig förbrukningsavgift för dricksvatten och avlopp. kr/m3
Om flera avgifter tillämpas, använd den för typhus A
kr/förbindelsep
unkt
kr/fastighet
kr/m2
kr/lägenhet
X
1 (4)
Kategori
Brukningsavgift
Kod
Ba8
Beskrivning
Förbrukningsavgift för vatten
Definition
Rörlig förbrukningsavgift för dricksvatten. Om flera avgifter tillämpas, använd den för typhus A
Enhet
kr/m3
Brukningsavgift
Ba9
Förbrukningsavgift för avlopp
Brukningsavgift
Ba10
Total årskostnad för typhus A
Rörlig förbrukningsavgift för avlopp. Om flera kr/m3
avgifter tillämpas, använd den för typhus A
kr/år
Taxeutfall för enbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 5 rok, 150 m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, mätarstorlek qn=2,5 m3/h samt vattenförbrukning 150 m3/år
Brukningsavgift
Ba11
Total årskostnad för typhus B
Brukningsavgift
Ba13
Särskild dagvattenavgift typhus A
Brukningsavgift
Ba14
Särskild dagvattenavgift typhus B
Anläggningsavgifter not
Aa20
Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Har kommunen/va‐huvudmannen Nej. Ange om kommunen har avgiftsskyldighet för avgiftsskyldighet för Dagvatten fastighet (anläggningsavgift, § 4 Svenskt dagvatten fastighet (Df) enligt fastställd taxa.
vattens normalförslag till va‐taxa)
Anläggningsavgifter not
Aa21
Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Har kommunen/va‐huvudmannen avgiftsskyldighet för Dagvatten gata Nej. Ange om kommunen har avgiftsskyldighet för (anläggningsavgift, § 4 Svenskt vattens dagvatten gata (Dg) enligt fastställd taxa.
normalförslag till va‐taxa)
kr/år
Taxeutfall för flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st. parallellkopplade vattenmätare qn=2,5 m3/h
Om särskild dagvattenavgift för fastighet och gata tas kr/år
ut ange den totala årskostnaden för typhus A, annars lämna fältet tomt.
Om särskild dagvattenavgift för fastighet och gata tas kr/år
ut ange den totala årskostnaden för typhus B, annars lämna fältet tomt.
Obligatorisk
X
X
X
X
2 (4)
Kategori
Anläggningsavgifter not
Kod
Aa22
Beskrivning
Har kommunen/va‐huvudmannen avgiftsskyldighet för Allmän plats mark (anläggningsavgift, § 4 Svenskt vattens normalförslag till va‐taxa)
Definition
Enhet
Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej. Ange om kommunen har avgiftsskyldighet för allmän platsmark enligt fastställd taxa.
Brukningsavgift not
Ba20
Brukningsavgift not
Ba21
Har kommunen/va‐huvudmannen full Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = kostnadstäckning med fastställd va‐taxa Nej. Ange om taxan för brukningsavgiften ger full kostnadstäckning för va‐verksamhetens totala driftkostnad. Tillförs va‐huvudmannen ett generellt Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = skattetillskott som löper över flera år
Nej. Ange om va‐huvudmannen tillförs ett generellt skattetillskott som löper över flera år.
Brukningsavgift not
Ba22
Behandlar Kommunfullmäktige varje år Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej. Ange om Kommunfullmäktige årligen behandlar VA‐verksamhetens taxekonstruktion eller taxenivån (dvs. fattas beslut om VA‐taxan.
att justera taxan eller ej)?
Brukningsavgift not
Ba25
Har kommunen/va‐huvudmannen avgiftsskyldighet för Dagvatten fastighet (brukningsavgift, § 4 Svenskt vattens normalförslag till va‐taxa)
Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej. Ange om kommunen har avgiftsskyldighet för dagvatten fastighet (Df) enligt fastställd taxa.
Brukningsavgift not
Ba26
Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej. Ange om kommunen har avgiftsskyldighet för dagvatten gata (Dg) enligt fastställd taxa.
Brukningsavgift not
Ba27
Har kommunen/va‐huvudmannen avgiftsskyldighet för Dagvatten gata (brukningsavgift, § 4 Svenskt vattens normalförslag till va‐taxa)
Har kommunen/va‐huvudmannen avgiftsskyldighet för Allmän plats mark (brukningsavgift, § 4 Svenskt vattens normalförslag till va‐taxa)
Obligatorisk
Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej. Ange om kommunen har avgiftsskyldighet för allmän platsmark enligt fastställd taxa.
3 (4)
Kategori
Brukningsavgift not
Kod
Ba28
Beskrivning
Har kommunen/va‐huvudmannen särredovisning för dagvattenhanteringen i driftbudgeten
Definition
Enhet
Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej. Ange om kostnaden för omhändertagandet av dagvatten från gata och fastighet särredovisas.
Anläggnings‐ och brukningsavgift not
Ba31
Har kommunen/va‐huvudmannen fastställt särskilt verksamhetsområde för enbart dagvatten fastighet (Df)
Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej. Ange om kommunen har fastställt ett särskilt verksamhetsområde för dagvatten fastighet? Anläggnings‐ och brukningsavgift not
Ba32
Har kommunen/va‐huvudmannen fastställt särskilt verksamhetsområde för enbart dagvatten gata (Dg)
Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej. Ange om kommunen har fastställt ett särskilt verksamhetsområde för dagvatten gata Anläggnings‐ och brukningsavgift not
Ba33
Har kommunen/va‐huvudmannen fastställt ett gemensamt verksamhetsområde för dagvatten fastighet och gata (Df Dg) dvs. dagvatten D
Grön ruta = obesvarad. Ruta med bock = Ja. Vit ruta = Nej. Ange om kommunen har fastställt ett gemensamt verksamhetsområde för dagvatten fastighet och dagvatten gata? Obligatorisk
4 (4)
Nyckeltal Taxa 2015
Nyckeltal brukningsavgift
Nba 1
Nyckeltal brukningsavgift
Nba 2
Nyckeltal brukningsavgift
Nba 3
Nyckeltal brukningsavgift
Nba 4
Andel fast avgift i förhållande till total årskostnad för typhus A
Andel rörlig avgift i förhållande till total årskostnad för typhus A
Andel fast avgift i förhållande till total årskostnad för typhus B
Andel rörlig avgift i förhållande till total årskostnad för typhus B
Formel: (Ba10‐
150*Ba7)/Ba10*100
Formel: (150*Ba7)/Ba10*100
%
Formel: (Ba11‐
2000*Ba7)/Ba11*100
Formel: (2000*Ba7)/Ba11*100
%
%
%
1(1)