Ansökan om överlåtelse av boendetid

Sida 1 av 2
Hyresgäst
Namn
Personnummer
Adress
Lägenhetsnummer
Postadress
Telefon bostad
Telefon arbete/mobil
E-postadress
Inflyttningsdatum
Skäl för överlåtelsen
Boendetiden överlåtes till
Namn
Telefon bostad
Personnummer
Telefon arbete/mobil
E-postadress
Personbevis som styrker boendetiden för båda personerna ska bifogas ansökan. Personbeviset får inte vara äldre än en månad.
Uppgifterna som lämnas på denna blankett kommer att användas av Uppsalahem AB. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifterna
behandlas i registret över bostadssökande. Du har rätt att en gång om året, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som finns och hur de behandlas. Om
någon uppgift är felaktig kan du begära rättelse.
Personuppgiftsansvarig är Uppsalahem AB, Box 136, 75104 Uppsala. Tfn: 018-727 34 00.
Underskrifter
Ort och datum
Ort och datum
Hyresgäst
Övertagande kund
Sida 2 av 2
Information om överlåtelse av boendetid
För att underlätta för Uppsalahems hyresgäster att finna en ny lägenhet vid
separation/skilsmässa kan kontraktsinnehavaren överlåta boendetiden, i den senaste
lägenheten, till den andra parten.
Boendetiden kan användas som kötid när man söker ny lägenhet. Den får användas endast en
gång och parterna kan själva välja vem som ska utnyttja den.
Förutsättningen är att parterna har bott tillsammans under äktenskapsliknande
förhållanden, i minst två år, i den aktuella lägenheten. Den som ska överta tiden kan aldrig
få mer än sin egen boendetid.
Överlåtelse av boendetid är möjligt i tre fall:
–
Hyreskontraktet och boendetiden förs över på den andra personen. Boendetiden
nollställs för kontraktsinnehavaren.
–
Den som har hyreskontraktet bor kvar men vill överlåta boendetiden så att den andra
parten kan söka ny lägenhet hos Uppsalahem. Boendetiden nollställs för kontraktsinnehavaren.
–
Hyreskontraktet förs över på den andra personen och den tidigare
kontraktsinnehavaren behåller tiden och söker ny lägenhet.
Skicka eller lämna din ansökan till Uppsalahem, Box 136, 751 04 Uppsala. Om ansökan inte är
komplett ska den på Uppsalahems begäran kompletteras. Uppsalahem bekräftar med ett brev om
din ansökan är godkänd eller inte.