Det sociala arbetets praktik II, 30 hp

Kursplan
Det sociala arbetets praktik II, 30 hp
Social Work Practice II, 30 ECTS
SOC7
Program
Socionomprogram
Program hp
210 hp
Utbildningsnivå
Avancerad
Ladokkod, ämnesområde, hp
SKAGXX
Kursens hp
30
Nivåklassificering
AIN
Betygsskala
Väl godkänd, Godkänd, Underkänd
Kursansvarig institution
Institutionen för socialvetenskap
Beslutande organ
Institutionsstyrelsen
Datum för fastställande
2010-12-07
Reviderad kursplan
Reviderad litteraturlista
2015-06-02
Kursplan gäller från
Höstterminen 2014
Gällande utbildningsplan
2010-11-25
1 (6)
Det sociala arbetets praktik II, 30 hp
Social Work Practice II, 30 ECTS
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen vid socionomutbildningen, Institutionen för
socialvetenskap, Ersta Sköndal högskola, samt har genomgått kurs SOC6.
Kursens plats i utbildningssystemet
Kursen läses år 4 vid socionomutbildningen, Institutionen för socialvetenskap.
Kursen, som läses på avancerad nivå, fördjupar kunskaperna och utvecklar färdigheterna ytterligare omkring
metoder i socialt arbete. Andra centrala teman är etiska aspekter på det sociala arbetet, metoder för utvärdering
och kvalitetsutveckling samt sambandet mellan socialpolitik och samhällsekonomi.
Kursens lärandemål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna
- identifiera olika formella och informella aktörers roll i välfärdens organisering, och speciellt former för
brukar- och medborgarmedverkan,
- urskilja sambanden mellan social tillit och välfärdens organisering i Sverige, Europa och i ett
internationellt perspektiv,
- förstå den mångskiftande karaktären hos mänskliga relationer med särskild tonvikt på den
ojämlika/asymmetriska relationen brukare – socialarbetare,
- urskilja, kritiskt bearbeta och tillämpa teorier om brukarmakt, utsatthet, intersektionalitet i det sociala
arbetet,
- identifiera och förstå processer som leder till perspektivisering?, empatisk och etisk kompetens i mötet
med brukare i det sociala arbetets praktik,
- identifiera förutsättningar för brukarorienterad verksamhetsutveckling.
Studenten skall efter avslutad kurs kunna
- identifiera och relatera till de centrala bestämmelsefaktorerna för social välfärd,
- visa på hur social tillit och brukarmedverkan kan ha betydelse för välfärdens organisering,
- visa på hur begrepp som brukarmakt och intersektionalitet kan användas för att förändra det sociala
arbetets organisering,
- tillämpa och utveckla metoder och professionella förhållningssätt i det sociala arbetets praktik på
individ-, grupp- och samhällsnivå,
- identifiera och kritiskt bearbeta etiska problemställningar i aktuella fall,
- planera, organisera och praktiskt genomföra verksamhetsanalys och verksamhetsutveckling i det sociala
arbetets praktik.
Studenten ska efter genomgången kurs kunna
- relatera de olika inriktningarna av välfärdens organisering till egna attityder och värderingar, visa en
förmåga att relatera egna attityder, värderingar och förhållningssätt till olika former för brukar och
medborgarmedverkan,
- identifiera etiska frågor relaterat till brukarinflytande, kön klass, etnicitet till socialt arbete,
- relatera till kunskaper om maktförhållanden i analys av fallbeskrivningar i socialt arbete,
- kritiskt granska eget förhållningssätt i förhållande till förändringsarbete och verksamhetsutveckling.
Kursens uppläggning
Kursen bedrivs som heltidsstudier.
Kursens innehåll
Välfärdens organisering III, 7,5 hp (SOC71) understryker betydelsen av formella och informella aktörers roll i
välfärdens organisering, kopplingen mellan socialpolitik och brukarmedverkan samt sambandet mellan
socialpolitik och tillit. Här behandlas:
- informella och formella välfärdsaktörer,
- välfärdens organisering utifrån medborgar-, klient-, barn- och brukarperspektiv,
- komparativa analyser av olika välfärdsmodeller med fokus på brukare och medborgare,
- teorier kring social tillit och välfärdens organisering.
2 (6)
Det sociala arbetets praktik II, 30 hp
Social Work Practice II, 30 ECTS
Metoder i socialt arbete II, 7,5 hp (SOC72) ger fördjupande kunskaper i metoder i socialt arbete. Delkursen ger
fördjupande kunskaper om brukarperspektiv, empowerment och utsatthet som begrepp. Vidare ingår
färdighetstränande moment i samtal, socialt grupparbete och social mobilisering. Här behandlas:
- professionell makt i socialt arbete
- brukarinflytande och brukarmakt i socialt arbete,
- existentiell och den materiell utsatthet,
- teorier om intersektionalitet, makt och mobiliserande metoder,
- eget förhållningssätt till makt och social kategorisering; klass, kön, etnicitet, sexualitet,
funktionsnedsättning och i ålder i socialt arbete.
Etiska perspektiv på sociala praktiker, 7,5 hp (SOC73) ger fördjupade kunskaper i etiska frågor och utmaningar som
uppstår i professionellt socialt arbete där möten och relationer till brukaren är viktiga verktyg. Delkursen
omfattar värderingsövningar, verkliga fallbeskrivningar kring etiska dilemman i socialt arbete. Här behandlas:
- olika etiska perspektiv såsom konsekvensetik, pliktetik och dygdetik,
- etiska svårigheter/dilemman i verkliga fallbeskrivningar från det sociala arbetets praktik
- professionsidentitet och professionsetik
- personlig, professionell utvecklingen i relation till den kommande yrkesrollen.
- Värderingsövningar.
Verksamhetsanalys och professionsutveckling, 7,5 hp (SOC74) ger inblick och grundläggande färdigheter i valda
utvärderings- och kvalitetsutvecklingsmetoder inom det sociala arbetets olika verksamhetsområden. Här
behandlas:
- teorier i kvalitetsutveckling och förändringsarbete,
- teorier och metoder för utvärdering av olika verksamheter,
- etiska perspektiv på projekt- och verksamhetsutveckling,
- brukar-, klient – och medborgarperspektiv.
Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, fältstudier och övningar. Undervisningen sker
såväl enskilt som i grupp.
Kursen har nätbaserat stöd genom lärplattform. Se vidare kursens studieguide.
Examination och betygssättning
Examinationer utgår från kursens lärandemål. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100).
Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Varje delkurs betygssätts för sig och därefter vägs dessa betyg samman till ett för hela kursen. Kursbetyget utgör
ett vägt medeltal av betygen på de delkurser som ingår. Vid sammanvägningen tas hänsyn till att
verksamhetsförlagd utbildning och personlig professionell utveckling endast bedöms med betygen Godkänd (G)
och Underkänd (U).
Kursbevis
Student som har godkänt i kurs får på begäran kursbevis (SFS 2006: 1053).
Kurslitteratur
Se separat litteraturlista.
3 (6)
Det sociala arbetets praktik II, 30 hp
Social Work Practice II, 30 ECTS
Litteraturlista
Kurslitteratur fastställd 2015-06-02.
Askheim, O. P. & Starrin, B. (2007). Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerups.
Blennberger, E. (2005). Etik i socialpolitik och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.
Byreus, K. (2012). Kreativa metoder för grupptutveckling och handledning. Malmö: Liber.
Börjeson, B. (2010). Förstå socialt arbete. Malmö: Liber.
Christoffersen, S. A. (Red.).(2007). Professionsetik. Malmö: Gleerups.
Clarke, A. & Dawson, R. (2003). Evaluation Research. An introduction to principles. London: Sage.
von Essen, J., Jegermalm, M. och Svedberg, L. (2015). Folk i rörelse: Medborgerligt engagemang 1992-2015.
Stockholm: Ersta Sköndal högskola
Hammarén, M. (2005). Skriva – en metod för reflektion. (2., uppl.) Stockholm: Santérus förlag.
Heberlein, A. (2010). En liten bok om ondska. Stockholm: Albert Bonniers förlag.
Herz, M. (2012). Kritiskt socialt arbete. Malmö: Liber.
I de los Reyes, P. (red).(2006). Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. SOU 2006:37. Stockholm:
Fritzes.
Johansson, S. (red).(2010). Omsorg och mångfald. Malmö: Gleerups.
Keane, J.(2009). The life and death of democracy. London: Simon and Schuster.
Kristansen, A., Heule, C. & Denvall, V. (red.). (2010). Social mobilisering – en utmaning för socialt arbete. Malmö:
Gleerups.
Lagerlöf, S. (1978 [1912]) Körkarlen. Stockholm: Albert Bonniers förlag.
Lindgren, L. (2006). Utvärderingsmonstret: kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn. Lund: Studentlitteratur.
Ofstad, H. (2012). Vårt förakt för svaghet. Stockholm: Karneval förlag.
Putnam, R. (2015). Our kids: The American dream in crisis. New York: Simon and Schuster.
Reuter, M., Wijkström, F. & von Essen, J. (2012). Policy Tools or Mirrors of Politics. Government, Voluntary Sector
Compacts in the Post-Welfare State Age. Nonprofit Policy Forum.
Shaw, I. & Lishman, J. (1999). Evaluation in Social Work Practice. London: Sage publications.
Silfverberg, G. (2005). Ovisshetens etik. Nora: Nya Doxa.
Socialstyrelsen (2001). Utan fast punkt. Om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete.
Socialstyrelsen (2010). Fallbeskrivningar i urval. Stockholm: Socialstyrelsens etiska råd.
Socialstyrelsen (2007). Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer i socialtjänsten.
SSR (2010). Etik i socialt arbete. Etisk kod för socialarbetare. Stockholm: Akademikerförbundet SSR.
Trägårdh, L. (red.) (2007). State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered. New York:
Berghahn Books.
Ungdomsstyrelsen (2008). Att förstå utsatthet. Ungdomsstyrelsens skriftserie 2008:6.
Vamstad, J. (2015). Valfri välfärd: Ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten. Lund: Arkiv förlag.
Vedung, E. & Dahlberg, M. (2013). Demokrati och brukarutvärdering. Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
4 (6)
Det sociala arbetets praktik II, 30 hp
Social Work Practice II, 30 ECTS
Litteraturlista SOC7
Delkurs 1 Välfärdens organisering III, 7,5 hp (SOC71)
von Essen, J., Jegermalm, M. och Svedberg, L. (2015). Folk i rörelse: Medborgerligt engagemang 1992-2015.
Stockholm: Ersta Sköndal högskola.
Keane, J.(2009). The life and death of democracy. London: Simon and Schuster.
Putnam, R. (2015). Our kids: The American dream in crisis. New York: Simon and Schuster
Reuter, M., Wijkström, F. & von Essen, J. (2012) Policy Tools or Mirrors of Politics. Government, Voluntary Sector
Compacts in the Post-Welfare State Age. Nonprofit Policy Forum.
I de los Reyes, P. (red). (2006). Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. SOU 2006:37. Stockholm:
Fritzes.
Trägårdh, L. (red.).(2007). State and Civil Society in Northern Europe: The Swedish Model Reconsidered. New York:
Berghahn Books.
Vamstad, J. (2015). Valfri välfärd: Ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten. Lund: Arkiv förlag.
Delkurs 2 Metoder i socialt arbete II, 7,5 hp (SOC72)
Askheim, O. P. & Starrin, B. (2007). Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerups.
Byreus, K. (2012). Kreativa metoder för grupptutveckling och handledning. Malmö: Liber.
Börjeson, B. (2010). Förstå socialt arbete. Malmö: Liber.
Herz, M. (2012). Kritiskt socialt arbete. Malmö: Liber.
Johansson, S. red. (2010). Omsorg och mångfald. Malmö: Gleerups.
Kristansen, A., Heule, C. & Denvall, V. (red.).(2010). Social mobilisering – en utmaning för socialt arbete. Malmö:
Gleerups.
Ungdomsstyrelsen (2008). Att förstå utsatthet. Ungdomsstyrelsens skriftserie 2008:6.
Delkurs 3 Etiska perspektiv på sociala praktiker, 7,5 hp (SOC73)
Blennberger, E. (2005). Etik i socialpolitik och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.
Börjeson, B. (2010). Förstå socialt arbete. Malmö: Liber.
Christoffersen, S. A. (Red.). (2007). Professionsetik. Malmö: Gleerups.
Hammarén, M. (2005). Skriva – en metod för reflektion. (2., uppl.) Stockholm: Santérus förlag.
Heberlein, A. (2010). En liten bok om ondska. Stockholm: Albert Bonniers förlag.
Lagerlöf, S. (1978 [1912]) Körkarlen. Stockholm: Albert Bonniers förlag.
Ofstad, H. (2012). Vårt förakt för svaghet. Stockholm: Karneval förlag.
Silfverberg, G. (2005). Ovisshetens etik. Nora: Nya Doxa.
Socialstyrelsen (2001). Utan fast punkt. Om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete.
Socialstyrelsens etiska råd (2010). Fallbeskrivningar i urval.
SSR (2010). Etik i socialt arbete. Etisk kod för socialarbetare. Stockholm: Akademikerförbundet SSR.
Delkurs 4 Verksamhetsanalys och professionsutveckling, 7,5 hp (SOC74)
Clarke, A. & Dawson, R. (2003). Evaluation Research. An introduction to principles. London: Sage.
5 (6)
Det sociala arbetets praktik II, 30 hp
Social Work Practice II, 30 ECTS
Lindgren, L. (2006). Utvärderingsmonstret: kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn. Lund: Studentlitteratur.
Shaw, I. & Lishman, J. (1999). Evaluation in Social Work Practice. London: Sage publications.
Socialstyrelsen (2007). Modell för utveckling av kvalitetsindikatorer i socialtjänsten.
Vedung, E. & Dahlberg, M. (2013). Demokrati och brukarutvärdering. Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
6 (6)