Mer om utbildningen på distans

Mer om distansutbildningen på halvfart.
De kunskaper du får på beroendeterapeututbildningen ger dig en bred bas som vilar i aktuell
forskning och beprövad erfarenhet. De kursansvariga Chris Barrett och Catarina Hedblom, har
lång erfarenhet från flera verksamhetsområden inom beroendevården. Dessutom inbjuds
föreläsare bl.a. bjudit in en erkänd behandlare Craig Nakken, Gunnar Bergström som
specialist på bl.a. kriminalitet och Bitten Jonsson kunnig inom addiction-fenomenet, biokemi
etc. Dessa är författare till en del av kurslitteraturen.
Något som är utmärkande för utbildningen,
är insikten om självkännedom under sin
yrkesutövning. Du kommer ges möjlighet till
handledning i grupp och viss individuell
uppföljning. Detta kan stärka dina förmågor
att skapa god kontakt med din omgivning
och att du fortsätter att utvecklas mot en
tryggare yrkesidentitet.
Bland dina kurskamrater möter du människor
med varierande erfarenheter avseende ålder,
kulturell bakgrund, yrkes/studiebakgrund
eller kanske någon har erfarenhet av
missbruk/beroende.
Vad utmärker utbildningen?
Namnet ”Beroendeterapeututbildningen” antyder att den har som mål för dig att bana vägen i
ett yrke som har kontakt med missbruk/beroende i någon form. Kanske har du ett intresse av
att arbeta med anhöriga eller barn som vuxit upp i dessa miljöer. Ditt intresse kan också vara
behandling och då inom ex. kommunal verksamhet, på behandlingshem eller inom
tvångsvården.
Utbildningen utmärks också av att den tar fasta på vikten av att ta del utav utvecklingen
avseende forskning och aktuella rön.
Begreppen självinsikt, etik, förhållningssätt samt behandlarroll är nära förknippade med
varandra, avspeglar sig i att dessa områden ständigt är närvarande under hela utbildningstiden.
Detta har bidragit till en efterfrågan av beroendeterapeuter som avslutat sin utbildning på
Forsa Folkhögskola.
Strukturen på utbildningen.
Kursen pågår i 38 veckor från slutet av januari till slutet av december. Exakt kursstart och
kursavslut varierar från år till år. Vad som gäller kommande kursstart framgår av Forsa
folkhögskolas hemsida.
Undervisningen, några exempel.
Undervisningen är varierad, du som deltar i
utbildningen kommer att arbeta individuellt
och en del i gruppform. Du får ta del av
föreläsningar där vi är uppskattar att du
engagerar dig och bidrar med synpunkter och
reflektioner. PBI står för problembaserad
inlärning och är ett uppskattat inslag.
Hemuppgifter kommer du att få av dina lärare
vilka ska lämnas in enligt angiven information.
Ett flödeschema över utbildningsåret.
Grunden för utbildningen vilar i ett försök att skapa en helhetsbild över hur människan
påverkas utav en beroendeproblematik. Biologiskt, psykologiskt, socialt och därmed
existentiellt kommer livet för den beroende att märkbart förändras.
Etik, Drama,, Grupphandledning, Process, Förändringsprocess, Förhållningssätt. Dessa
begrepp löper som en röd tråd genom hela utbildningen.
Hösttermin
Introduktion, Två beroendeblock
Återfallsprevention Psykologiblock
januari------------------------------------------------------------------------------------------------maj
Vårtermin
Metodblock,
Kriminalitet,
Behandlingsplanering.
augusti-----------------------------------------------------------------------------------------------december
Dokumentation
Behandlarroll
Examensarbete
Beroendeblocket.
Ett massivt block där beroendet speglas ur flera perspektiv.
Screening/diagnostik inleder vi blocket med, vilka metoder används idag för att kunna
bedöma om en problematik är aktuell?
Hjärnan/kroppen, vad händer med kroppen och hur påverkas hjärnan av
beroendet? Våra tanke- känslo- och beteendemässiga förmågor påverkas, att
förstå detta har avgörande betydelse för klara av arbetet som
beroendeterapeut. Personligheten förändras för den som är drabbad och vi
söker bringa klarhet i varför detta sker.
Vi tittar närmare på vad som händer med vår biokemi och vikten av att
denna fungerar som den ska. Vad händer med denna under en beroendeutveckling och varför
är det viktigt att den kommer i balans under rehabiliteringen?
Återfallsprevention/dysfunktionsprocess är en del av läkandet. Vi reder ut begreppet återfall
och försöker öka förståelsen i problemets dynamik.
Psykologiblock
Anknytningsteorin ägnar vi oss åt för att
förstå hur förmågan att knyta an förändras
under en beroendeproblematik och därmed
hur omvärlden påverkas. Är det möjligt att
utnyttja kunskapen om anknytningen, och
hjälpa oss att nå den behövande? Hur ser
din egen uppväxt ut? Kan denna påverka
din förmåga att vara till hjälp eller inte?
Affektteori; (känslans psykologi) hur
fungerar känslorna när ett beroende
utvecklar sig? Vilken roll spelar känslorna i
en utveckling av ett beroende?
Mentalisering handlar om vår förmåga att förstå andras intentioner. Även om vi inte kan läsa
andra människors tankar så kan vi med hjälp av ledtrådar, ansiktsuttryck, tonläge, rösten,
hållning och blickar, dra slående slutsatser om vad som är på gång i människans inre.
Begreppen medberoendet/omvärldsproblemen handlar om att förstå hur kretsen nära
beroendepersonen påverkas. Vi tittar närmare på detta fenomen och kan till del förklara hur
det kan komma att forma människors framtid. Hur har din bakgrund präglat ditt liv?
Metodblock
Kognitivt synsätt och metod används i allt större utsträckning, därför lägger vi en grund för att
förstå hur ett professionellt samtal går till. Du kommer att få träna på individuella samtal och
grupp samtal. MI (Motiverande Intervju) är en utav de metoder vi kommer att orientera dig i.
Förändringprocessen; hur kommer det sig,
att vi människor plötsligt vill förändra
någonting? Kan vi påverka andra,
motivera till förändring och ta reda på om
förändring är möjlig? Vad behöver vi
tänka på när detta sker?
Behandlingsplanering, vad behöver vi
tänka på för att våra behandlingsinsatser
ska ge möjlig framgång? Här finns
erfarenheter vi behöver ta vara på!
Kriminalitetsblocket
Ett viktigt kapitel är att förstå hur kriminaliteten etablerar sig och hur kommer det sig att den
kriminelle faktiskt kan fortsätta livsföringen? Vad händer med den kriminelle personens
känslor, tankar och beteenden? Vi orienterad dig i behandlingsmetoder för denna grupp.
Behandlarrollblock
Att förstå hur du kan förhålla dig till detta yrke, är avgörande för hur du kommer att orka och
vara till hjälp. Det är till fördel om du lär dig att dra gränser, hur relationen till dem du arbetar
med bör se ut och att det finns en tydlighet mellan arbete och fritid. Bör jag prata om mitt
privatliv, bör jag låna ut pengar, bör jag …? Om det här kommer vi också att ha många
spännande samtal.
När vi nu har lagt en solid grund finns förutsättningar för dig att agera mer professionellt och
hur du kan bidra med att människor ska kunna förändra sina liv.
Lagstiftning och dokumentationsblock
Regelverk/ramverk kringgärdar socialt arbete. Den springande punkten är den hjälpsökandes
rättsäkerhet. Vilka lagar arbetar vi med och vilka skyldigheter har vi? Vad ska man
dokumentera och var kan jag läsa om detta?
Examensarbete
Nu väljer du ett ämne du tagit del utav under året och fördjupar dig i detta. Eller så väljer du
ett annat ämne som har anknytning till kursen.
Litteraturförteckning (Vissa ändringar kan ske)
Böckerna i litteraturförteckningen beställer du själv innan kursen börjar.
Definitiv litteraturförteckning skickas ut i samband med antagningarna.
AA: s Stora Bok
Barth Tom: Motiverande samtal
Bergström Gunnar: Kriminalitet som livsstil
Carlander Eriksson, Hansson-Pourtaheri, Wikander: Trygga och otrygga möten
D’Elia Giacomo: Det kognitiva samtalet i vården
Gorski Terence, m fl: Vid sunda vätskor
Havnesköld Leif och Risholm Mothander Pia: Utvecklingspsykologi
Hellsten, Tommy: Flodhästen i vardagsrummet
Jonsson Bitten: Sockerbomben
Kinney Jean, m fl: Att släppa taget
Melin Ann-Gerd och Näsholm, Christina: Behandlingsplanering vid missbruk
Nakken Craig: Jaget och missbrukaren
Sigvardsson Sören: Mer än vintergator, (kompendium får du på skolan)
Socialstyrelsen: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten kan laddas ned från
socialstyrelsens hemsida, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-13
Kompendier, får du på skolan.
Referenslitteratur
Cullberg, Johan: Kris och utveckling
Fredriksson, Marianne: De 11 sammansvurna
Lork Ursula: Hjälparens Bok
Göran Rydén, Per Wahlroth: Mentalisering, Att leka med verkligheten
Tor Wennerberg :Vi är våra relationer
Perris & Perris: Personlighetsstörningar
Perris Carlo: Ett band för livet
Micki Agerberg: Kidnappad hjärna
Upplysningar om kursen får du från kursföreståndarna
Catarina Hedblom
072-22 16 628
[email protected]
Chris Barrett
072-22 16 556
[email protected]