Kartläggningsplan för förskoleklass och grundskola, Hudiksvalls

Kartläggningsplan
1 (9)
2015-08-17
Kartläggningsplan för förskoleklass och grundskola,
Hudiksvalls kommun läsåret 2015/2016
Förskoleklass till årskurs 9
Kartläggningsplanen ska ingå i skolans årshjul: Rektor ansvarar tillsammans med
specialpedagog för regelbunden uppföljning, för att diskutera åtgärder och insatser på
organisations-, grupp- och individnivå. Eventuellt ytterligare kontakter tas med
berörda utifrån behov.
Planen revideras under våren vartannat år, nästa revidering sker 2017. Ansvariga för
revideringen inom ämnet svenska är läs- och skrivutvecklaren genom läs- och
skrivnätverken. Övriga revideringar gör berörda specialpedagoger och lärare genom
att lämna in synpunkter på förfrågan från enheten förvaltningsstöd. Förvaltningsstöd
verkställer revideringarna och planen sparas på lärandeförvaltningens sida på Hint.
Vilken handläggare resultaten ska skickas till meddelas i förekommande fall i den
information som skickas ut.
Röd markering = tester som sammanställs på förvaltningsnivå
Skolår
Typ av test
Tid
Ansvarig för
genomförande
analys, vidare
åtgärder
Förskoleklass
Språklig medvetenhet
september
lärare
Delar av BAS
Årskurs 1
Spec.ped tal o språk
sammanställer och
skickar till
förvaltningsstöd senast
den 23/10
september/oktober
spec.ped tal o
språk
lärare/spec.ped
Diamant AF
oktober/november
spec.ped tal o
språk
Språklig medvetenhet
februari/mars
lärare/spec.ped.
Diamant AF Y
maj
Fonolek
september
Skickas på särskild
blankett till
förvaltningsstöd senast
23/10
lärare
lärare
lärare
2 (9)
Årskurs 1
Läsettan X
september
Kopiering
september/oktober
Förstå och använda
tal test 1
september
Fonolek Y
januari
Diamant AG1
april/maj
Läsettan XX
maj
lärare
lärare
lärare
lärare
Skickas på särskild
blankett till
förvaltningsstöd senast
1/6 2016
Årskurs 2
Årskurs 3
LPC, ljudenligt
stavningstest
oktober
lärare
Läsettan Y
november
lärare
Diamant AG2
januari
lärare
UiM (matematik)
februari
lärare
Vilken bild är rätt?
april
lärare
Diamant AG3
april/maj
lärare
H4
maj
lärare
Diamant MLä1
september
lärare
H4
oktober
lärare
Diamant RB1
januari
lärare
Nationella prov
ma, sv, sv som
andraspråk
mars-maj
lärare
Diamant AG4
maj
H4
maj
Registrering, se särskild
information från
förvaltningsstöd.
lärare
lärare
3 (9)
Årskurs 4
Årskurs 4
Årskurs 5
Uppföljning av
nationella prov
lärare
DLS, ordförståelse
oktober
lärare
DLS, stavning 1
oktober
lärare
H4
oktober
lärare
Diamant AG5
november
Engelska,
(Skolverkets
bedömningsstöd 1-6)
* Muntlig
kommunikativ
förmåga – Lisa´s
room
* Skriftlig
kommunikativ
förmåga – Who are
you?
jan/feb
lärare
lärare
Diamant AS3
februari
lärare
Diamant RB2
april
lärare
H4
Diamant AG9
maj
lärare
september/oktober
lärare
DLS, stavning 2
oktober
lärare
DLS, läsförståelse
oktober
lärare
H4
oktober
lärare
Engelska, Skolverkets
Nationella prov för
ÅK 5 ÄP 2009-2010,
* Hörförståelse –
Delprov B – Around
the World
* Läsförståelse –
Delprov C – Family
Fun Park
* Skriva Delprov E –
Make friends around
the World
jan/feb
lärare
4 (9)
Årskurs 6
Årskurs 7
Årskurs 8
Diamant RB3
april
lärare
H4
maj
lärare
H4
oktober
lärare
Förstå och använda
tal test 5
oktober/november
lärare
Nationella prov
Muntliga delprov
ma, sv, sv som
andraspråk, eng
november-december
lärare
Diamant AS6
januari
lärare
Nationella prov
ma, sv, sv som
andraspråk, eng, (no,
so)
februari - april
lärare
Registrering, se särskild
information från
förvaltningsstöd
Uppföljning av
nationella prov
lärare
LS, läsförståelse
LS, ordförståelse
LS, rättstavning
september
(OBS! valfritt)
ämneslärare i
svenska
Förstå och använda
tal test 6
september
ämneslärare i
matematik
De fyra räknesätten
skriftlig beräkning
september
ämneslärare i
matematik
Förstå och använda
taltest 7
april
ämneslärare i
matematik
LS, ordförståelse
Oktober
ämneslärare i
svenska
Förstå och använda
tal test 8
april
ämneslärare i
matematik
5 (9)
Årskurs 9
Årskurs 9
Nationella prov
Muntliga delprov
ma, sv, sv som andra
språk, eng
november-december
Nationella prov
ma, sv, sv som
andraspråk, eng, no,
so.
Registrering, se särskild
information från
förvaltningsstöd
ämneslärare/ämne
ämnelärare/ämne
mars-maj
Kommentarer
X = Läsettan i september görs för att se var eleven befinner sig så att läraren kan
lägga upp undervisningen utifrån varje elevs utveckling. Endast de delprov som
eleven har möjlighet att klara av genomförs. Många elever kommer alltså endast att
genomföra delprov 1 och 2. Du som lärare avgör om tidsaspekten kan användas.
XX = Läsettan i maj används normeringen vid rättning.
Y = uppföljning av resultat för de elever som ska göra om test.
I utvecklingsprogram för grundskolan är tidiga insatser och förbättrade resultat på
de nationella proven i åk 3 ett prioriterat område.
Ett förbättringsområde för 2013 och framåt är ”Uppföljning av studieresultat”. Där
föreslås att:
Ansvarig lärare löpande redovisar resultaten av de nationella proven och de regelbundna
kunskapskontrollerna enligt kartläggningsplanen till rektor.
Därför föreslås:

Årshjul för kartläggningsplanens arbete samt uppföljningar.
o Genomgång av kartläggningsplanen vid varje höstupptakt med skolans
lärare; vilka tester som ska utföras, när och varför. Ytterligare
information kan behövas vid varje kartläggningstillfälle. Ansvariga är
rektor och specialpedagog.
o Testen utförs och rättas av förskollärare/klasslärare och/eller
specialpedagog.
6 (9)
o Klasslista – skriv in resultat, poäng och stanine, ev. kommentera, (t.ex
tagit längre tid på sig mm).
o Planerade tillfällen för analys och uppföljning av testerna där resultat
och åtgärder diskuteras. Närvarande lärare/arbetslag, speciallärare,
specialpedagog, rektor. Sammanställning av resultat samt beslut om
insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå gås igenom.
o Intressant är att analysera vad det finns för förklaringar till resultatet.
Ex:
o Hur många har högt medel/lågt resultat?
o Vad har de lyckats med i det enskilda testet? Vad har de inte lyckats
med?
o Elev med annat modersmål?
o Jämföra pojkar – flickor
o Lärarbyten – kontinuitet
o Tid till att sprida goda idéer på uppföljningar, insatser samt
utvecklingsarbeten. Samla till en åtgärdsbank med lyckosamma
åtgärder. Detta kan även spridas mellan skolorna via
specialpedagogerna.
o Studiedagar till att analysera resultat och föreslå åtgärder.

På förvaltningsnivå görs en sammanställning av resultaten från de båda
kartläggningarna språklig medvetenhet och BAS som sedan återkopplas
skriftligt till respektive förskola. Förskolans arbete kan direkt återkopplas till
dessa tester.

Återkoppling till förskolan av resultaten på höstens test av Diamant AF.

På förvaltningsnivå görs en sammanställning av höstens test av Fonolek som
sedan återkopplas till förskoleklass samt resultaten på testet Förstå och
använda tal.
På förvaltningsnivå görs en sammanställning av vårens test av Läsettan.
På förvaltningsnivå görs en sammanställning av de nationella proven i åk 3, 6
och 9.
H4 avläsning – läshastighet. Läraren avgör om alla elever ska göra detta test
varje termin. Utgår man ifrån att 100 ord/minut kan jämföras med att hinna
med textremsan på TV så har man god avläsning. Om detta uppnås redan i
de tidiga åren så är det inte av så stort värde att eleven gör testet varje år.



7 (9)

DLS –läsförståelse i åk 5. Det är alla lärares ansvar att fånga upp elever som
behöver extra insatser i läsförståelse, då den är avgörande för
kunskapsutvecklingen i alla ämnen.

DLS - stavning, nytt för i år. Testet finns i 2 versioner och genomförs i åk 4
och åk 5.

Den sammanställning som görs för varje elevs resultat och fortsatta åtgärder
utifrån de nationella proven i åk 6, s.k. resultatprofil, överförs till berörda
lärare i åk 7. Denna sammanställning görs i Unikum/pappersformat.

LS-diagnoser åk 7 är valfritt. Skolan bestämmer om dessa tester ska göras
eller om resultatet på de nationella proven är tillräckligt.
Kompletterande information rörande engelska testerna i
kartläggningsplanen.
Inga förändringar när det gäller testerna enligt kartläggningsplanen för engelska, men
ett förtydligande; behörighet till Skolverkets bedömningsportal får varje lärare av sin
rektor som i sin tur får den av enhetschef för förvaltningsstöd.
Åk 4 genomförs i jan/feb
Skolverkets bedömningsstöd 1-6
Muntlig kommunikativ förmåga – Lisa´s room
Skriftlig kommunikativ förmåga – Who are you?
Åk 5 genomförs i jan/feb
Skolverkets nationella ämnesprov i engelska för ÅK 5 Äp5 2009-2010
Hörförståelse, Delprov B - Around the World
Läsförståelse – Delprov C - Family Fun Park
Skriva – Delprov E - Make friends around the World
(Saknas cd-skiva, kontakta Skoldatateket)
Tänk att varje testtillfälle är också ett lärtillfälle.
Nationella prov från Skolverkets hemsida
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/provdatum
Årskurs 3
I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i ämnena matematik och svenska och
svenska som andraspråk under perioden 14 mars -20 maj.
8 (9)
Årskurs 6
I årskurs 6 genomför eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik
och svenska och svenska som andraspråk under perioden 9 feb – 22 april.
De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk
genomförs på hösten. Provperioden kommer att pågå under veckorna 45–50.
Från och med den 15 april 2015 kommer de nationella proven i samhälls- och
naturorienterande ämnena i årskurs 6 vara frivilliga
Rektorn beslutar om båda eller något av proven i SO- eller NO-ämnena i årskurs 6
ska användas. Om rektorn beslutar att proven ska genomföras så är proven
obligatoriska för samtliga elever i årskurs 6 på skolan. Proven ska då genomföras i
enlighet med Lärarinformationen på de provdatum som Skolverket har
beslutat. Skolan kan med andra ord inte använda provet på något annat sätt eller för
annat syfte.
Årskurs 9
I årskurs 9 genomför eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik
och svenska/svenska som andraspråk. Eleverna genomför också nationellt prov i
något av SO-ämnena (geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap)
samt i något av NO-ämnena (fysik, kemi eller biologi) Allt detta under perioden 15
mars – 19 maj.
De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk
genomförs på hösten. Provperioden kommer att pågå under veckorna 45–50.
Förtydligande information om förändringarna för matematiken.
De föreslagna förändringarna är gjorda utifrån mattepiloternas utvärderingar
på respektive skola och diskussioner i mattenätverken F-9. Förslaget är en
sammanvägning av de tre nätverkens synpunkter.



Förskoleklass – genomför intervjun under ht för tidig upptäckt av ev.
matematiksvårigheter hos barnet. Ansvarig för genomförandet är
specialpedagog. Eventuellt kan samordning med genomförandet av BAS ske.
Uppföljning i maj för barn med låga resultat på höstterminens diagnos.
Åk 1: Pröva med tal utgår – uppgifterna är för lätta, ger inte rätt/tillräcklig
information. Ny ”Förstå och använda tal”, test 1.
Åk 2: UiM Primgruppen (utvärdering i matematik) – genomförs även detta
läsår.
9 (9)

Åk 3: ny Diamant RB1, diagnosen testar rationella tal/bråk, nytt i det centrala
innehållet i Lgr 11 för åk 1-3.

Åk 4: ny Diamant RB2 (tidigare BD2) flyttad från åk 5 till åk 4.

Åk 5: nytt namn Diamant RB3 (tidigare BD3).

Åk 6: Diamant BD6 utgår, ett flertal av uppgifterna är inte på rätt nivå för åk
6. Ny ”Förstå och använda tal”, test 5 i oktober.

Åk 7: Taluppfattningsdiagnosen utgår. Det bestämdes redan vid införandet
av kartläggningsplanen i matematik att den skulle vara med i ”väntan på”
någon bättre diagnos för åk 7-9. Ny ”Förstå och använda tal” test 6 och 7.

Åk 1,6,7,8: ”Förstå och använda tal”, test 1, 5, 6, 7 och 8. Testen utgår från
forskning och beprövad erfarenhet, är snabbrättade och ger bra information
för analys och åtgärder. I boken ”Förstå och använda tal – en handbok” av
McIntosh finns kompletterande information om kända
svårigheter/missuppfattningar samt kritiska punkter i elevers lärande inom
området taluppfattning och tals användning. Det finns också didaktiska
kommentarer som stöd för planering av undervisningen - att förebygga eller
komma till rätta med elevers missuppfattningar inom delområdet. Alla skolor
kommer genom sin mattepilot att få ett ex. av boken. 18 pedagoger från 10
av kommunens skolor har också deltagit i studiecirkeln ”Förstå och använda
tal” under 2012 och har fördjupade kunskaper om boken och diagnoserna.