0PX21U (fastställd 150702)

Kursplan Styrelsen för Polisutbildningen Polisutbildningen 0PX21U Polisiärt arbete I, 20 basårspoäng Police Work I, 20 foundation year credits Ämnesgrupp Samhällskunskap Nivå Förberedande nivå Fördjupning GXX Fastställande Fastställd 2015­01­14 Senast reviderad 2015­07­02 av Polisutbildningen. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2015 Förkunskaper Kursen kräver att den studerande är godkänd på tidigare kurser på Polisprogrammet. Mål Delkurs 1, Kriminologi och brottsförebyggande arbete (7,5 hp) Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: l
l
l
l
l
l
beskriva, analysera och tillämpa teorier om brottslighetens orsaker redogöra för, problematisera och bedöma den officiella brottsstatistiken reflektera över olika etiska aspekter på kriminalpolitiken återge och resonera kring kriminalpolitikens utveckling i Sverige kartlägga och analysera ett begränsat brottsproblem samt föreslå adekvata åtgärder för att eliminera problemet baserat på kriminologisk teori enligt det problemorienterade polisarbetet bedöma källa och information enligt den s.k. 4X4 modellen samt arbeta med stöd av polisens underrättelsemodell (PUM) Delkurs 2, Utredning inklusive fältstudier (9v) Efter avslutad kurs förväntas den studerande: l
l
l
l
förstå vikten av tidiga förstahandsåtgärder på en brottsplats och själv med visst stöd kunna utföra dessa på ett rättssäkert och effektivt sätt ha förståelse för hela utredningsprocessen fram till färdigt förundersökningsprotokoll samt förstå sambandet mellan förundersökning och huvudförhandling i brottmål tillämpa Polismyndighetens utarbetade strategi för ett nationellt utredningskoncept (PNU) kunn reglerna rörande förundersökning i rättegångsbalken, förundersökningskungörelsen samt härtill kopplade författningar l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
stöd kunna utföra dessa på ett rättssäkert och effektivt sätt ha förståelse för hela utredningsprocessen fram till färdigt förundersökningsprotokoll samt förstå sambandet mellan förundersökning och huvudförhandling i brottmål tillämpa Polismyndighetens utarbetade strategi för ett nationellt utredningskoncept (PNU) kunn reglerna rörande förundersökning i rättegångsbalken, förundersökningskungörelsen samt härtill kopplade författningar vilka straffprocessuella tvångsmedel som finns att tillgå samt kunna redogöra för förutsättningarna för att använda och tillämpa de oftast förekommande kunna ta hand om brottsoffer och förmedla de rättigheter de har kunna reflektera över balansgången mellan effektivitet och kvalitet ur ett såväl organisatoriskt juridiskt som ett etiskt perspektiv förstå och tillämpa etiska förhållningssätt som ligger bakom objektivitets­ hänsyns­ och skyndsamhetsprinciperna polisens roll och betydelse i det brottspreventiva arbetet. planera, genomföra och utvärdera förhör med målsäganden, vittnen och misstänkta som ligger i enlighet med rättslig reglering, forskning och beprövad erfarenhet på området ha god kännedom om forskningsläget för tillförlitsbedömningar i rättsliga sammanhang, dess felkällor och praktiska tillämpningar förstå och tillämpa förhörsmetoder särskilt anpassade för personer med viss i utredningssammanhang frekvent förekommande funktionshinder ha kännedom om vilka verktyg som finns att tillgå inom den svenska polisen för att säkerställa att de internationella aspekterna av brottsbekämpning blir ett naturligt inslag i polisens kärnverksamhet Delkurs 3, Psykisk ohälsa inklusive vardagsförhandling (5v) Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: l
l
l
l
känna till hur man identifierar de vanligaste psykiska sjukdomarna och neuropsykiatriska funktionshindren och hur man bemöter individen utifrån polisrollen ha kunskap om de juridiska lagstöden kopplat till begreppet allvarlig psykisk störning ha kompetens att rättssäkert planera, genomföra och utvärdera förhör med individer med vissa funktionshinder teoretiskt och praktiskt kunna grunderna i vardagsförhandling och krishantering Integrerade ämnen under terminen Konflikthantering Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
l
l
l
l
l
l
l
visa förståelse för olycksfallsrisker, relaterade till våldsanvändning ha kunskap och färdighet om kroppsvisitation enligt polislagen samt redogöra för och visa förmåga på tillämpningen av proportions, behovs, legalitets och hänsynsprinciperna vid genomförandet ha kunskaper om RPS krav för bärande av expanderbar batong och genom motoriska övningar visa förmåga att hantera och agera med expanderbar batong utgångspunkten att använda så lite våld som möjligt genom egen upplevelse få kunskap om effekten av OCspray och hur OC kan påverka såväl de ingripande poliserna, personen som varit föremål för ingripandet samt omgivningen. Studenten skall i samband med egen och andras upplevelse få kunskap om olika metoder av sanering under olika grad av motstånd kunna placera en frihetsberövad person i bil kunna visa förmåga att med tekniker för en ingripande polis, genomföra gripande med ledgrepp, skuldergrepp och nedläggningar anpassat utifrån de 6 grundprinciperna gällande fysiska metoder ha kunskap och färdighet för att genomföra gripande med ledgrepp, skuldergrepp och nedläggningar utifrån de 6 grundprinciperna för fysiska tekniker och metoder. Vapen l
l
l
under olika grad av motstånd kunna placera en frihetsberövad person i bil kunna visa förmåga att med tekniker för en ingripande polis, genomföra gripande med ledgrepp, skuldergrepp och nedläggningar anpassat utifrån de 6 grundprinciperna gällande fysiska metoder ha kunskap och färdighet för att genomföra gripande med ledgrepp, skuldergrepp och nedläggningar utifrån de 6 grundprinciperna för fysiska tekniker och metoder. Vapen Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: l
visa kunskap, färdighet och förmåga i ämnet vapen Akutsjukvård (1hp) Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: l
tillämpa ett akut omhändertagande vid sjukdomstillstånd där förväxlingsrisk med alkohol eller drogpåverkan föreligger Kriminalteknik Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: l
l
l
l
l
l
ha färdighet och förmåga att söka och säkra spår ha färdighet och förmåga att på ett metodiskt riktigt sätt genomföra brottsplatsundersökningar avseende mängdbrott tillämpningen av de olika DNA­registren ha grundläggande kunskap om olika lås ha kännedom om arbetsmetoder vid bilundersökning ha kunskap och förmåga att genomföra en brottsplatsanalys avseende tillgreppsbrott Radio/taktiskt samband Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
hantera direktval och talgrupper. skicka och kontrollera status och textmeddelanden ställa in talgrupp vid polisiär eller samverkansinsats aktivera/avaktivera scanningsfunktion aktivera Förtursbegäran/anrop samt redogöra för ru­tiner vid förtursbegäran/anrop/felaktig förtursbegä­ran/anrop återge trafikuttryck och exemplifiera när de ska an­vändas tillämpa det internationella bokstaveringsalfabetet anropa annan radioenhet på individanrop, både i semi­duplex samt duplex väja talgrupp i näläe samt i direkttrafik genomföa gruppanrop koppla ner gruppanrop och individanrop genomföra dataslagningar mot polisens och vägver­kets centrala system förklara hur anrop påverkar tillgången på tidsluck­or/trafikkanaler vid anrop programmera radions snabbvalsknappar (1&9) förklara rutiner vid avaktivering och förlust av mobil radiostation översiktligt beskriva hur radiosignalen teknologiskt påverkas av den geografiska omgivningen växla mellan nätläge och direkttrafik samt akti­vera/avaktivera gateway hantera statiska respektive dynamiska talgrupper IT Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
l
l
upprätta olika typer av dokument samt de tvångsmedel, enligt rättegångsbalken, som kan ingå i ett förundersökningsprotokoll sammanställa de dokument som upprättas under en förundersökning till det IT Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
l
l
l
l
upprätta olika typer av dokument samt de tvångsmedel, enligt rättegångsbalken, som kan ingå i ett förundersökningsprotokoll sammanställa de dokument som upprättas under en förundersökning till det slutgiltiga förundersökningsprotokollet avrapportera ett ingripande i polisens formulärportal enligt de riktlinjer och anvisningar som Rikspolisstyrelsen och lagstiftaren ställt upp ha förståelse för att en enskilds polis text kan vara avgörande för rättsprocessen i en brottsutredning eller vid ett ingripande Hälsa Efter avslutad kurs förväntas den studerande: l
l
l
visa kunskap och färdigheter i fysiska kvaliteter som rörlighet, uthållighet, koordination, styrka och snabbhet kunna diskutera kopplingen mellan fysisk aktivitet och hälsa utifrån genomförda tester utarbeta och analysera ett personligt träningsprogram Polisbilskörning Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: l
l
l
framföra tjänstefordonet på ett effektivt och säkert sätt i alla lägen förstå och praktisera den taktik och teknik som ett högre tempo kräver vad gäller hastighetsanpassning och fordonsplacering hantera omkörning och veta vad tekniken innebär och hur han/hon skall framföra fordonet vid momentet utan att ge avkall på säkerheten Innehåll Delkurs 1, Kriminologi och brottsförebyggande arbete (7,5 hp) Kursen syftar till att lägga grunden för ett kunskapsbaserat polisarbete i brottspreventiva frågor. I fokus sätts förmågan att kunna bedöma olika empiriska källor fritt från värderande och normativa uppfattningar gällande brottslighetens struktur, omfattning och utseende. Kursen omfattar två avsnitt: kriminologi och polisens brottsförebyggande arbete. Kriminologin tar upp kriminologiska teorier om brottslighetens orsaker, kriminalpolitikens utseende och utveckling samt kriminalstatistiken som beskrivning av brottslighetens omfattning och karaktär. Avsnittet om polisens brottsförebyggande arbete tittar dels på utvecklingen av detta arbete, dels på polisiärt problemorienterat arbetssätt. Delkurs 2, Utredning inklusive fältstudier (9v) I polisiärt utredningsarbete behandlas såväl de långtgående förstahandsåtgärderna som utredningsprocessen i sin helhet. De straffprocessuella tvångsmedel som återfinns i rättegångsbalken introduceras. Förundersökningens inledning, ledning, bedrivande och dokumentation behandlas. Bemötande av målsäganden, vittnen och misstänkta samt personer med vissa funktionshinder behandlas. Likaså brottets konsekvenser för samtliga inblandade i en förundersökning. Polisens skyldigheter mot och omhändertagande av brottsoffer gås igenom. Delkurs 3, Psykisk ohälsa inklusive vardagsförhandling (5v) Delkursen behandlar de vanligaste psykiska störningarna och neuropsykiatriska funktionshindren. Polisens roll som samverkanspartner med andra samhällsinstanser i stödet för individer med dessa problem behandlas liksom relevant lagstiftning. Planering, genomförande och utvärdering av förhör med individer med vissa funktionshinder. Teoretiska och praktiska moment behandlas vid förhandling med människor i kris, tonvikt
ligger på förhandling med suicidala individer. Kunskaper och färdigheter från kursinnehållet praktiseras i en avslutande övning. funktionshindren. Polisens roll som samverkanspartner med andra samhällsinstanser i stödet för individer med dessa problem behandlas liksom relevant lagstiftning. Planering, genomförande och utvärdering av förhör med individer med vissa funktionshinder. Teoretiska och praktiska moment behandlas vid förhandling med människor i kris, tonvikt
ligger på förhandling med suicidala individer. Kunskaper och färdigheter från kursinnehållet praktiseras i en avslutande övning. Integrerade ämnen under terminen Konflikthantering Terminen innehåller bl.a. att de tekniker som tidigare förvärvats samt nya tekniker ska kunna användas anpassat till det taktiska kunskapsområdet i både patrull och för en ingripande polis. Tillämpningen av tekniska hjälpmedel tränas samt arbete i begränsade miljöer såsom arrest och fordon. Konflikthanteringen ingår i Polkon (Polisiär konflikthantering). Vapen Den studerande skall under terminen genomföra ett godkänt skjutprov innehållande precisionsskytte, drag från hölster samt skytte från höjd beredskap. Vapen ingår i Polkon (Polisiär konflikthantering). Akutsjukvård (1hp) Ämnet innefattar hjärt­ och lungräddning av barn. Akutsjukvården ingår i Polkon (Polisiär konflikthantering). Kriminalteknik Kursen omfattar fyra terminer och syftar till att ge studenten den kunskap som behövs för att fylla kraven i enlighet med Rikspolisstyrelsens Kriminaltekniska strategi. Även om ämnet är självständigt ska kriminaltekniken ses som ett stöd för det brottsutredande arbetet inom polisen och ämnet anknyter till ett flertal områden inom polisutbildningen. Inom ramen för kriminalteknikämnet försöker vi möta de högt ställda målen i PNU (Polisens nationella utredningskoncept), PUG (Polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott) och PUM (Polisens underrättelsemodell). Studenten skall ha färdighet och förmåga att vidta kriminaltekniska initiala åtgärder i samband med grova brott, handlägga onaturliga dödsfall samt genomföra brottsplatsundersökningar vid mängdbrott. Studenten skall ha färdighet i att säkra vanliga förekommande spår på en brottsplats och kunna göra en analys av händelseförloppet. Studenten ska även ha förmåga att dokumentera brottsplatser med skrift och fotografering. Radio/taktiskt samband Ämnet innehåller moment där studenten självständigt skall lära sig använda mobil radioenhet ansluten till RAKEL för att komma i kontakt med polisiär eller annan myndighets kommunikationscentral. IT Ämnet behandlar huvudsakligen de polisiära programmen RAR, DurTvå (Datoriserad UtredningsRutin med Tvångsmedel) samt formulärportalen. Ämnet löper över hela terminen och är till stor del integrerat i delkursen Utredning. Hälsa De två första terminerna behandlar teori och praktik kring uppvärmning, kroppskännedom, fysisk träning och skadeprevention. Inledningsvis diskuteras hälsobegreppet och hälsosituationen i polisyrket för att skapa en grund för kursens verksamhet. Studenten genomför dessutom ett test av den fysiska statusen. Utifrån en analys av resultaten utarbetas ett personligt träningsprogram. Hälsa De två första terminerna behandlar teori och praktik kring uppvärmning, kroppskännedom, fysisk träning och skadeprevention. Inledningsvis diskuteras hälsobegreppet och hälsosituationen i polisyrket för att skapa en grund för kursens verksamhet. Studenten genomför dessutom ett test av den fysiska statusen. Utifrån en analys av resultaten utarbetas ett personligt träningsprogram. Polisbilskörning Tätortskörning i Växjö centrum där studenten skall ha fokus på effektivitet och föredömlighet i körningen tillsammans med kartläsning och användning av kommunikationsradio. Undervisningsformer Undervisningen sker i huvudsak med problembaserad metodik. Kunskapsinhämtning i momenten sker i form av individuellt arbete, basgruppsarbete, handledning, seminarier, föreläsningar och praktisk tillämpning. Färdighetsmomenten tränas genom förevisning, praktiska övningar, handledning, egen inläsning och föreläsningar. Studenten förutsätts deltaga aktivt i diskussioner som förs vid föreläsningar och seminarier. Arbetsformerna liksom examinationsformerna skall träna studentens förmåga att uttrycka sig sakligt och reflektera kritiskt i såväl tal som skrift. Den reguljära undervisningen är i princip frivillig men närvaro är obligatorisk i de fall aktivt deltagande utgör en del. Examination Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. (Kursen=hel termin) För godkänd kurs krävs godkänd examination i samtliga delkurser och moment. För väl godkänd kurs krävs att man examinerats i mer än 15 poäng med betyget Väl godkänd. Examination på delkurser och praktiska färdigheter sker såväl muntligt som skriftligt, genom aktivt deltagande i basgruppsarbete, vid handledningar, seminarier, föreläsningar samt vid praktisk tillämpning. Ansvarig lärare informerar vid kursstart om vilka examinationsformer som gäller. Det ges möjlighet till omtentamen vid två tillfällen, därefter vid nästa ordinarie kurstillfälle. Av de integrerade ämnena, akutsjukvård, konflikthantering, kriminalteknik och vapen kan
man erhålla erhålla slutbetyg Väl godkänd i slutterminen (C2). Tillgodoräknande för högskolepoäng är möjligt i slutterminen (C2) i ämnena juridik, kriminologi, akutsjukvård, hälsa, beteendevetenskap och statskunskap. Kursvärdering Efter avslutad kurs genomförs en kursutvärdering som sammanställs skriftligt och återkopplas till studenterna. Sammanställningen redovisas för programrådet samt arkiveras av Polisutbildningen. Kurslitteratur och övriga läromedel Kriminologi
l
l
l
l
l
l
Andersson, R. Nilsson, R. (2009), Svensk kriminalpolitik, Liber Malmö, s 260 Lab, S.P. (2014) Crime prevention: approaches, practices and evaluations. (8 th ed.) Waltham MA: Anderson ISBN: 1455731374 Wahlgren, P. (2014) De laglydiga: om skolans brottsförebyggande fostran. Diss. Stockholm: Stockholms universitet ISBN: 9789176490396 http://su.diva­
portal.org/smash/get/diva2:762110/FULLTEXT01.pdf Clarke, R.V., & Eck, J. (2006:1) Bli en problemlösande brottsanalytiker i 55 steg. Solna: Polishögskolan (pdf­fil på Moodle) Rikspolisstyrelsen. (2005). Sammanfattning av Polisens underrättelsemodell, PUM. (pdf­fil på Moodle) Artiklar och aktuell litteratur Utredning
l
l
Rikspolisstyrelsen. (2005). Sammanfattning av Polisens underrättelsemodell, PUM. (pdf­fil på Moodle) Artiklar och aktuell litteratur Utredning
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Granhag, P. A. (2001). Vittnespsykologi. Lund : Studentlitteratur, 2001 ; (Lund : Studentlitteratur). Kap 3­7 och 9­10 FAP 400­1 ­ RPS allmänna råd om förhör som spelats in på ljudband eller videoband Kronkvist, Ola, (2007) Att avslöja lögn – i rättsväsende, sjukvård, socialtjänst och försäkringsbransch, Lund, Studentlitteratur, 2 upplagan s 130 Kronkvist, Ola, Skoglund,Peter Kompletterande kompendium, Polisförhör med misstänkta. (2013)s 43, säljs på Copycenter Christianson, S., Engelberg, E., & Holmberg, U. (1998). Avancerad förhörs­ och intervjumetodik. Stockholm : Natur och kultur, 1998 ; (Borås : Centraltr.). Del av kapitel 12 (ligger på Moodle) Dando, C., Wiolcock, R., Milne, R., & Henry, L. (2009). A Modified Cognitive Interwiew Procedure for Frontline Police Investigators, Aplied Cognitive Psychology, 23, 698­716. (Tillgängig på OnSearch via Universitetsbibliotekets hemsida) FAP 400­1, Rikspolisstyrelsens allmänna råd om förhör som spelats in på ljudband eller videoband. Dahlström, M., Strand Westerlund, A., Westerlund, G., Krantz, C., & Lang, C. (2014). Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om Brottsbalken. Stockholm : Bruun Juridik, 2014. Berggren, N., & Munck, J. (2013). Polislagen : en kommentar. Stockholm : Norstedts juridik, 2013 (Mölnlycke : Elanders Sverige). Danielsson, S., & Westerlund, G. (2011). Förundersökning i brottmål : en handbok om rättegångsbalkens 23 kapitel och annan lagstiftning, särskilt förundersökningskungörelsen . Stockholm : Bruun, 2011 (Mölnlycke : Elanders). Westerlund, G. (2010). Straffprocessuella tvångsmedel : en studie av rättegångsbalkens 24 till 28 kapitel och annan lagstiftning. Stockholm : Bruun, 2010 (Mölnlycke : Elander). Lindgren, M., Pettersson, K., & Hägglund, B. (2001). Brottsoffer : från teori till
praktik . Stockholm : Jure CLN, 2001 ; (Stockholm : Elander Gotab). Zetterström, S. (2010). Offentlighet och sekretess. Malmö : Liber, 2010. Kruse, C. A., Linköpings universitet, I. O., & Linköpings universitet, F. O. (2012). Teknisk bevisning ­ hur går det till?: en kriminalteknisk resa genom rättsväsendet. Linköping: Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet. Aktuella rapporter och artiklar, ca s 100. Psykisk ohälsa, vardagsförhandling
l
l
l
Allgulander, C., & Allgulander, C. (2014). Klinisk psykiatri. Lund : Studentlitteratur, 2014 (Estland). (tidigare Introduktion till klinisk psykiatri) Berggren, N., & Munck, J. (2013). Polislagen : en kommentar. Stockholm : Norstedts juridik, 2013 (Mölnlycke : Elanders Sverige).) Utdrag ur Kronqvist, Ola & Rask, Mikael Kapitel 3 i ”Bilder av polisarbete” Växjö. Växjö University press s 18
l
Rapporter, artiklar, rättsfall, JO­utlåtanden mm enligt föreläsares anvisningar (tillhandahålles via studentportal) ca s 400. Integrerade ämnen under terminen Akutsjukvård IT
l
FAP 170­1, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av IT­system inom polisen. Integrerade ämnen under terminen Akutsjukvård IT
l
l
l
l
l
FAP 170­1, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av IT­system inom polisen. FAP 174­1, Rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid Polisens informationsbehandling med stöd av IT. Ask, S. (2013). Skrivande polis. Lund : Studentlitteratur, 2013 Guide för RAR. Guide för DurTvå. Utbildningsmaterial läggs ut på universitetets studentportal. Radio/Taktiskt samband Relevant litteratur presenteras och läggs ut på studentportalen Kriminalteknik
l
l
Olsson, J., & Kupper, T. (2013). Grundläggande kriminalteknik. Stockholm : Jure, 2013 (Stockholm : Elander). Santesson, Johan, Foto med digitalkameran, Finns att köpa på Copycenter. Konflikthantering Dokument upplagda på ”My moodle” i PDF­format 6. Taktiskt kunskapsområde 16 sid 8.1 Fysiska tekniker och metoder, Inledning 12 sid 8.2 Fysiska tekniker och metoder, Självförsvar 14 sid 8.3 Fysiska tekniker och metoder, Grepp 10 sid 8.4 Fysiska tekniker och metoder, Nerläggningar 10 sid 8.5 Fysiska tekniker och metoder, Fasthållningar 8 sid 8.6 Fysiska tekniker och metoder, Kroppsvisitation 6 sid 8.7 Fysiska tekniker och metoder, Känsliga kroppsdelar 8 sid 8.8 Fysiska tekniker och metoder, Fordon 8 sid 8.9 Fysiska tekniker och metoder, Metoder i begränsad miljö 6 sid 8.10 Fysiska tekniker och metoder, Fängsel 8 sid 8.11 Fysiska tekniker och metoder, Batong 8 sid Norée, A. (2008). Polisers rätt till våld. Stockholm : Norstedt, 2008 (Vällingby : Elanders Sverige). Dahlström, M., Strand Westerlund, A., Westerlund, G., Krantz, C., & Lang, C. (2014). Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om Brottsbalken. Stockholm : Bruun Juridik, 2014. (utdrag ur) Hälsa
l
Häften, broschyrer, artiklar, hälsopärm och kompendier Tillhandahålles av Institutionen för idrottsvetenskap Polisbilskörning
Hälsa
l
Häften, broschyrer, artiklar, hälsopärm och kompendier Tillhandahålles av Institutionen för idrottsvetenskap Polisbilskörning
l
Lundälv, J. (2011). Utryckningsföraren. Gävle : Meyer, 2011 (Malmö : Exaktprinting).