Bättre arbetsmiljö

UTBILDNING 2015 / Arbetsmiljö och hälsa
Bättre arbetsmiljö - BAM
GRUNDUTBILDNING INOM ARBETSMILJÖ
Få grundläggande arbetsmiljökunskaper och förståelse för hur samverkan
mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.
Efter utbildningen kan du:




Identifiera risker och arbeta förebyggande
Se samband mellan bra arbetsmiljö och verksamhetsutveckling
Söka information och omsätta den i dagligt arbetsmiljöarbete
Samverka i arbetsmiljöfrågor
Ur programmet:
 Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och
föreskrifter kring förhållanden, som påverkar arbetsmiljön
 Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur
man ska samverka
 Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa
respektive positiva för arbetsmiljön
 Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete
 Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp
och organisation
 Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete
(AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna göra en
riskbedömning och upprätta en handlingsplan
FAKTA
Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på
arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete till chefer,
skyddsombud och andra, som behöver ha
kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.
I utbildningen varvas föreläsningar med
grupparbeten, där olika fall av arbetsmiljösituationer ska lösas.
Kursdatum
19-21 januari 2016, 9.00-16.00
Kostnad
Kursavgiften är 6 900 kronor. I kursavgiften ingår
kurslitteratur samt fika och lunch.
Plats
Skellefteå Stadshotell
Information och anmälan
www.ltubusiness.se/utbildningar
KONTAKTPERSON
Maria Svanberg,
Projektledare
LTU Business AB
070 – 680 26 29
[email protected]
KATEGORI 2015
PROGRAMINFORMATION
Det övergripande målet är att deltagarna ska utveckla
ett förhållningssätt och få kunskaper om metoder och
arbetssätt för att kunna utföra arbetsmiljöarbete.
Deltagarna ska kunna
1. Samverka i arbetsmiljöfrågor:



Ha kännedom om lagar, regelverk, avtal och
föreskrifter kring förhållanden som påverkar
arbetsmiljön
Ha kännedom om aktörernas roller,
samverkan och ansvar.
Initiera/medverka i arbetsmiljöarbete
2. Undersöka risker och medverka till att
genomföra förebyggande insatser:



Identifiera faktorer som främjar en bra
arbetsmiljö
Identifiera faktorer som är negativa för
arbetsmiljön,
Ha kännedom om förebyggande insatser
och hur man kan genomföra det
förebyggande arbetet
FÖRELÄSARE/UTBILDARE
Mikael Rehnberg
Mikael Rehnberg diplomerad handledare för BAM
utbildning enligt Prevents metodik. Han är biolog och
arbetsmiljökonsult. Han föreläser och utbildar om en
bred palett av frågeställningar som anknyter till
arbetsliv, arbetsmiljö och folkhälsa. Mikael Rehnberg
är arbetsmiljökonsult.
Mikael är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare
inom områden såsom psykosocial arbetsmiljö,
hälsofrämjande strategier och stressrelaterad ohälsa
där det biologiska perspektivet kombinerat med
träffsäker och tankeväckande humor uppskattats
mycket. Företag som Mikael samarbetat med är bland
andra IKEA, Hemköp, Uppsala Läns landsting, WSP
och Vattenfall.
3. Följa och överblicka sambandet mellan en bra
arbetsmiljö och verksamhetens utveckling:



Förstå sambandet mellan en bra arbetsmiljö
och verksamhetens utveckling.
Förstå hur kunskaperna om arbetsmiljön
kan omsättas praktiskt,
Utvärdera/följa upp resultatet av åtgärder
4. Söka vidare information och kunna omsätta den
i det dagliga arbetsmiljöarbetet:




Identifiera faktorer som främjar en bra
arbetsmiljö
Formulera frågor relaterade till olika
arbetsmiljösituationer
Veta var man söker information/kunskap
inom arbetsmiljöområdet
Ta kontakter för att få mer
information/kunskap.
För att uppnå utbildningens övergripande mål övar
deltagarna på färdigheterna att lära nytt, kommunicera
och samarbeta, förstå sammanhang genom att agera
och ställa rätt frågor.
Tommy Eriksson
Tommy är certifierad arbetsmiljöingenjör med
mångårig erfarenhet av HMS-arbetet inom en rad
stora koncerner såväl nationellt som internationellt
Tommy har varit med och tagit fram
utbildningsmaterial för Prevents arbetsmiljöutbildningar och har utbildat och handlett såväl chefer
som skyddsombud parallellt med sitt arbete som
arbetsmiljöingenjör.