Särvux Kurskatalog 2015.cdr

Vägga Vuxenutbildning
Karlshamn
SÄRSKILD UTBILDNING
FÖR VUXNA
Kurskatalog
Särskild utbildning för vuxna
Särskild utbildning för vuxna vänder sig till dig
som vill förbättra dina kunskaper på
träningsskolenivå, grundsärskolenivå eller
gymnasiesärskolenivå.
Särskild utbildning för vuxna är till för dig som fyllt
20 år och som har en utvecklingsstörning eller en
förvärvad hjärnskada.
Du sätter tillsammans med din lärare upp de mål
som du vill nå.
· Du planerar studierna utifrån dina behov,
kunskaper, intressen och din förmåga.
· Undervisningen sker i små grupper eller
individuellt.
· På särskild utbildning för vuxna studerar du
på din egen nivå och i din egen takt.
Innehåll
Grundläggande nivå
Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Kemi
Matematik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik
4
4
5
5
6
6
7
7-8
8
9
9-10
11-12
12
Gymnasial nivå
Matematik
Svenska 1,2
Litteratur
Skrivande
Hälsa
13
14
14
14
15
Träningsskolenivå
Individ och samhälle
16
Natur och miljö
16
Språk och kommunikation
16
Foto
17
Kontakta oss
18
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Grundläggande nivå
Biologi
SGRBIO7 150 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill förstå hur naturen fungerar
och påverkar dig.
Du får bland annat lära dig om:
· Års dväxlingar · Djur och växter i närmiljön
· Livets utveckling
· Människan och naturen
· Människokroppen
· Vår hälsa
· Sexualkunskap
Vi kommer också a göra en del experiment och fältstudier.
Engelska SGRENG7 450 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill bli säkrare på engelska.
Du får bland annat lära dig:
· Vardagliga fraser, t.ex. hälsningsfraser
· Tala och förstå enkel engelska
· Läsa och förstå enkla texter
· Skriva enkla ord, meddelanden och texter
· Använda lexikon och andra hjälpmedel
Grundläggande nivå
04
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Fysik
SGRFYS7 150 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill förstå hur fysikaliska lagar
påverkar din vardag.
Du får bland annat lära dig om:
· Hur dag, na , månader, år och års der kan förklaras
· A förstå orsaken ll enkla väderfenomen, t.ex. hur
vind uppstår
· A förstå hur ljud och ljus uppstår
· Om tyngdkra och elektricitet
· Om kärnkra , fossila och förnybara bränslen
· A genomföra enkla undersökningar i fysik
· A mäta d på olika sä
Geografi SGRGEO7
150 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill utveckla din kunskap om geografiska förhållanden,
klimat och olika levnadsförhållanden.
Du får bland annat lära dig:
· Om jordens klimat, olika års der och väder
· Om jordytan och på vilket sä den formas och
förändras
· Hur du påverkar miljön och kan bidra ll a den blir
bä re
· Använda karta och jordglob på olika sä
Vi kommer också a göra fältstudier och söka informa on
från olika källor.
05
Grundläggande nivå
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Hem- och konsumentkunskap
SGRHEM7
350 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill träna på vanligt förekommande sysslor i hemmet.
Du får bland annat lära dig om:
· Matlagning och bakning och hur du följer e
recept
· Redskap och teknisk utrustning som används i
hemmet
· Hygien och rengöring
· Planera en mål d och lära dig vad som är ny gt
a äta
· Planera dina inköp och hur vi påverkas av, t.ex.
reklam
· Hur du tvä ar kläder och vad du bör tänka på när du rengör hemma
Historia SGRHIS7 150 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill lära dig mer om historiska epoker, platser och
personer.
Du får bland annat lära dig om:
· Några historiska händelser och personer i Sverige
från forn d ll nu d
· Några upptäcktsresor
· Andra världskriget och hur det for arande
påverkar oss
· Människans levnadsförhållanden i olika der
· Historiska spår, t.ex. tradi oner
Grundläggande nivå
06
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Kemi
SGRKEM7
150 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill förstå hur kemiska processer påverkar oss i
vardagen.
Du får bland annat lära dig om:
· Om va nets egenskaper och kretslopp
· Om lu ens egenskaper och sammansä ning
· Om fotosyntes, förbränning och några andra
grundläggande kemiska reak oner
· Om matens innehåll och näringsämnenas
betydelse för hälsan
· Om vanliga kemikalier i hemmet och samhället
· A genomföra enkla undersökningar
Matema k
SGRMAT7
600 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill lära dig grundläggande matema k och även bli
säkrare på a använda matema k i vardagen.
Det finns tre delkurser. Du kan välja a läsa alla eller bara den delkurs du har behov
av.
Delkurs 1 SGRMATU 300 poäng
Du får bland annat lära dig om:
· Problemlösning i vardagssitua oner
· Taluppfa ning och tals användning
· De fyra räknesä en
· Nega va tal och tal i decimal- och bråkform och
deras användning i vardagen
· Begreppet procent och hur det används
07
Grundläggande nivå
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Delkurs 2
SGRMATV
150 poäng
Du får bland annat lära dig om:
· Enheter och u ryck för d
· A mäta och u rycka d, t.ex. med klocka
· Pengars värde och användning
· Undersökningar i för eleven bekanta situa oner
Delkurs 3
SGRMATX
150 poäng
Du får bland annat lära dig om:
· De geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och
triangel
· Geometriska begrepp, t.ex. längd, bredd och höjd
· Mätning och uppska ning av längd, volym och massa
Religionskunskap SGRREL7 150 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill ha kunskaper om olika religioner och livsåskådningar.
Du får bland annat lära dig om:
· De olika världsreligionerna: kristendom, islam,
judendom, hinduism och buddhism
· Levnadsregler, ritualer, hög der, symboler och
berä elser inom olika religioner
· Livsfrågor som är betydelsefulla för dig t ex. iden tet,
livss l, könsroller, rela oner och kärlek
Grundläggande nivå
08
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Samhällskunskap
SGRSAM7
150 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill utveckla din förmåga a delta
i vad som händer i Karlshamn, Sverige och världen.
Du får bland annat lära dig om:
· Vad demokra innebär
· Regler och lagar
· Poli ska par er och val i Sverige
· A fly a ll och från Sverige förr och nu
· Om samhällsfunk oner och service i närsamhället
· Mänskliga rä gheter
· Om medias inverkan på människan och samhället och träna på a söka
informa on
Svenska SGRSVE7
1000 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill träna din förmåga a läsa,
skriva och u rycka dig.
Kursen är indelad i tre delkurser. Du kan välja a läsa hela
kursen eller bara den delkurs/delkurser som du har behov av.
Delkurs 1 Tala, lyssna och samtala
SGRSVU
300 poäng
Du får bland annat lära dig a :
· Samtala, lyssna och diskutera
· Formulera åsikter och argument med hjälp av t.ex.
kroppsspråk
· Öva på muntlig presenta on
· Varia oner i det svenska språket, t.ex. dialekter
· Söka informa on på olika sä
· Kri skt granska källor
09
Grundläggande nivå
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Delkurs 2 Läsa och skriva
SGRSVEV
400 poäng
Du får bland annat lära dig a :
· Förstå olika typer av texter
· Träna stavning och använda skiljetecken
· Själv skriva olika typer av texter och a använda stödord
och tankekartor
· Använda ordböcker och förstå innehållsförteckningar
· Använda ordbehandlingsprogram
· Använda digitala kommunika onsredskap, t.ex.
mobiltelefon och dator
Delkurs 3 Texter SGRSVEX
300 poäng
Du får bland annat lära dig a :
· Läsa och förstå innehållet i t.ex. berä elser, dikter och
teater
· Känna igen några förfa are
· Läsa beskrivande och instruerande texter, t.ex. nyheter
och recept
· Tolka och förstå innehållet i rörlig media, t.ex.
webbtexter och tv-program
· Ordspråk och metaforers betydelse
Grundläggande nivå
10
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Svenska som andraspråk
SGRSVA7
1000 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill träna din förmåga a läsa,
skriva och u rycka dig.
Det finns tre delkurser. Du kan välja a läsa alla eller bara den
delkurs du har behov av.
Delkurs 1 Tala, lyssna och samtala
SGRSVAU
300 poäng
Du får bland annat lära dig a :
• Samtala, lyssna och diskutera
• Formulera åsikter och argument med hjälp av t.ex.
kroppsspråk
• Öva på muntlig presenta on
• Varia oner i det svenska språket, t.ex. dialekter
• Söka informa on på olika sä
• U ala ord och förstå sambandet mellan betoning och
betydelse
Delkurs 2 Läsa och skriva
SGRSVAV400 poäng
Du får bland annat lära dig a :
• Förstå olika typer av texter
• Träna stavning och använda skiljetecken
• Själv skriva olika typer av texter och a använda stödord
och tankekartor
• Använda ordböcker och förstå innehållsförteckningar
• Använda ordbehandlingsprogram
• Använda digitala kommunika onsredskap, t.ex.
mobiltelefon och dator
11
Grundläggande nivå
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Delkurs 3 Texter SGRSVAX
300 poäng
Du får bland annat lära dig a :
• Läsa och förstå innehållet i t.ex. berä elser, dikter och
teater
• Känna igen några förfa are
• Läsa beskrivande och instruerande texter, t.ex. nyheter
och recept
• Tolka och förstå innehållet i rörlig media, t.ex.
webbtexter och tv-program
• Ordspråk och metaforers betydelse
Teknik
SGRTEK7
150 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill veta mer om hur olika vardagsföremål fungerar.
Du får bland annat lära dig:
· Olika tekniska lösningar i vardagen
· Olika konstruk oners material och egenskaper
· Hur el används för a åstadkomma ljud, ljus eller rörelse
· A göra egna konstruk oner och kunna förklara hur de
fungerar
· A använda teknisk utrustning för kommunika on,
informa onssökning och tjänster i samhället
· Om teknik i hem och samhälle, t.ex. va en- och
avloppssystem
· Om föremål i din vardag och säkerhet vid deras användning, t.ex. elektricitet,
mobiler och internet
· A kunna läsa och förstå instruk oner för redskap och teknisk utrustning
· A hushålla med våra resurser, t.ex. energi och va en
Grundläggande nivå
12
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Gymnasial nivå
Matema k
Kurserna vänder sig ll dig som vill lära olika metoder
för beräkningar och lösa matema ska problem
i vardags- och yrkeslivet.
Det finns tre kurser. Du kan själv välja hur
många kurser du vill läsa.
Matema k 1
MAMMAT51 100 poäng
Du får bland annat lära dig:
· Huvudräkning och användande av digitala verktyg
· Metoder för beräkningar i vardagen och i yrkeslivet
· Mätningar av t.ex. längd, area och vikt samt dess enheter och
enhetsomvandlingar
· Procent
· Sta s k och a läsa tabeller och diagram
· Sannolikheter
· Problemlösning
Matema k 2
MAMMAT52 100 poäng
Kursen ger dig fördjupade kunskaper av innehållet i kursen Matema k 1.
Matema k 3
MAMMAT53 100 poäng
Kursen ger dig fördjupade kunskaper av innehållet i kursen Matema k 2.
13
Gymnasial nivå
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Svenska 1
SVBSVE51
200 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill fördjupa dina kunskaper i
svenska.
Du får bland annat lära dig:
· A samtala, argumentera och sammanfa a
· Hur du kan använda olika hjälpmedel, t.ex. stödord
och digitala verktyg
· Skriva texter för a kommunicera, lära och reflektera
· Läsa olika sorters texter, t.ex. dningar, skönli eratur
och blogginlägg
· Ordkunskap, hur vårt språk är uppbyggt och hur det kan användas
· Hur du söker informa on i olika medier och källor
Däre er kan du läsa y erligare tre kurser i svenska, som bygger på Svenska 1:
Svenska 2
SVBSVE52
100 poäng
Här kan du y erligare fördjupa dina kunskaper från Svenska 1.
Li eratur
SVBLIT5
200 poäng
I den här kursen får du fördjupa din läsning och lära dig a tolka, diskutera och
analysera det du läser.
Skrivande
SVBSKR5
100 poäng
Här får du utveckla di skrivande och skriva både informerande, berä ande och
argumenterande texter.
Gymnasial nivå
14
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Hälsa 1
HASHAL51
100 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill lära dig om hur du kan må bä re.
Du får bland annat lära dig:
· Hur du ska leva för a må bra
· Vad som är ny gt a äta
· Varför du ska mo onera
· Om sömn och massage
· Hur man ska si a och ly a
15
01
Gymnasial nivå
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Träningsskolenivå
Individ och samhälle
SGRIND7
1200 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill träna på a klara dig på egen hand och lära dig a
samarbeta med andra.
Du får bland annat lära dig:
· Om Karlshamn, dess historia och tradi oner
· Söka informa on om service- och kulturutbud i
Karlshamn
· Samtala om livsfrågor, kamratskap och rela oner
· Hur du u ör olika sysslor i hemmet t.ex.
matlagning, rengöring och hygien
Natur och miljö
SGRNAT7
1200 poäng
Kursen vänder sig ll dig som vill lära dig mer om naturen och hur du använder enkel
matema k i din vardag.
Du får bland annat lära dig:
· Om människokroppen, växter och djur
· Tid, avstånd och års der
· Enkel vardagsmatema k, t. ex pengars värde och
användning
· Använda vardagliga tekniska föremål, t. ex dator
och iPad
Språk och kommunika on
SGRSPR7
Kursen vänder sig ll dig som vill bli bä re på a prata
i olika sammanhang.
Du får bland annat lära dig:
· Samtala och lyssna
· U rycka tankar och känslor
· Arbeta med enkla texter och med bok- och
bildsamtal
· Arbeta med dator och iPad
Träningsskolenivå
16
1200 poäng
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
17
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Vi som jobbar på Särskild utbidning för vuxna
Åsa Erlöv
Kristina Lindgren
Tel 0454-81081
[email protected]
Specialpedagog
Tel 0454-81081
[email protected]
Specialpedagog
Agneta Andersson
Tel 0454-813 79
[email protected]
Studie- och yrkesvägledare
Adress
Vägga Vuxenutbildning
Väggaskolan, A - huset
Väggavägen 2
374 81 Karlshamn
18
Design: alialdelfi@gmail.com
Vägga Vuxenutbildning Karlshamn
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
Särskild utbildning för vuxna vänder sig till
dig som vill förbättra dina kunskaper på
träningsskolenivå, grundsärskolenivå eller
gymnasiesärskolenivå.
www.karlshamn.se\sarvux