Pedagogisk planering årskurs 6 Tal.

Pedagogisk planering årskurs 6 Tal.
Mål att sträva mot
Att eleven utvecklar sin förmåga
att förstå, föra och använda
logiska resonemang, dra slutsatser
och generalisera samt muntligt och
skriftligt förklara och argumentera
för sitt tänkande.
Utvecklar intresse för matematik
samt tilltro till det egna tänkandet
och den egna förmågan att lära sig
matematik och att använda
matematik i olika situationer.
Att eleven utvecklar sin tal- och
rumsuppfattning samt sin förmåga
att förstå och använda
o grundläggande talbegrepp
och räkning med reella tal,
närmevärden
proportionalitet och
procent.
o Olika metoder, måttsystem
och mätinstrument för att
jämföra, uppskatta och
bestämma storleken av
viktiga storheter,
Inser att matematiken har spelat
och spelar en viktig roll i olika
kulturer och verksamheter och får
kännedom om historiska
sammanhang där viktiga begrepp
och metoder inom matematiken
utvecklats och använts.
Tolkade konkretiserade mål för
undervisningen
Du ska inhämta kunskaper om
positionssystemet och förstå decimaltal.
Du ska kunna:
Använda och förstå olika
decimaltal och avgöra olika
decimaltal längs en tallinje.
Omvandla en sträcka i olika
enheter, mm, cm, dm, m.
Ställa upp och räkna ut
subtraktion, addition, division och
multiplikation med decimaltal.
Visa förståelse för begreppen milli,
centi, deci.
Visa förståelse för matematisk
kultur och historia och några av
deras symboler och
positionssystem.
Utveckla din förmåga att muntligt
och skriftligt redogöra för dina
tankar och slutsatser.
Bedömning
Jag kommer att bedöma din:
Förmåga att förstå och hitta
lösningar på problem.
Förmåga att välja
räknemetod/lösningsmetod
Förmåga att muntligt och skriftligt
redovisa tankar och lösningar.
Förmåga att bedöma dina
lösningars rimlighet.
För att nå målen kommer vi att arbeta
med följande:
Begrepp: positionssystem, hundratal,
tiotal, ental, tiondel, hundradel, tusendel.
Liggande stolen, tallinje, term, faktor,
summa, ställa upp, mäta och uppskatta
avstånd.
Övningar: att kunna utföra beräkningar
och omvandla enheter. Praktiskt mäta och
uppskatta avstånd. Jobba med att
muntligt och skriftligt kunna redovisa
beräkningar, tankar och slutsatser.