Inkluderande verksamheter för barn med autismspektrumtillstånd

Inkluderande verksamheter
Marita Falkmer
PhD
Cooperative Research Centre for Living with Autism (Autism CRC).Long Pocket, Brisbane, Queensland, Australia.
School of Occupational Therapy & Social Work, Curtin University, Perth Western Australia
CHILD, Institute of Disability Research, School of Education and Communication, Jönköping University, Sweden
Organisatoriska förutsättningar
•
•
•
•
•
•
•
Kunnig skolledning = stöd
Föräldrasamverkan
Om assistent – teamarbete
Tid att planera/anpassa
Handledning
Schemaläggning/lokaler
Klassens storlek/sammansättning
Inkluderande faktorer
Vad säger föräldrarna?
Förstå funktionsnedsättningen
Intresse
De flesta faktorer var
Bemötande
på något sätt
Kommunikation
relaterade till lärarna
Undervisningsstrategier
Socialt samspel
Falkmer M, Anderson K., Joosten A., Falkmer T., (2013)
Parents’ perspectives on inclusive schools for children with Autism Spectrum Conditions;
a systematic literature review.
International Journal of Disability, Development, & Education. (Impact factor 1.00). Accepted
Inkluderande faktorer
Lärare/skolpersonal
Kunskap
” Det är farligt med okunniga lärare
liksom lärare som arbetat länge med
barn med funktionshinder och tror att
de kan allt”
Förstå funktionsnedsättningen
Olika förklaringar – olika bemötande
• Han/hon kan uppföra sig
”på ett efter situationen
anpassat sätt” men vill inte
• Konsekvens – genom straff,
belöningar, konsekvenser
kan beteendet förändras
Förklaringar som sällan leder till
utveckling/förändring
•
•
•
•
•
•
•
•
Han vill bara ha uppmärksamhet
Han vill bara ha sin vilja igenom
Han manipulerar
Han är inte motiverad
Han gör dåliga val
Hans föräldrar är inkompetenta
Han har en dålig attityd
….
Förstå funktionsnedsättningen
Olika förklaringar – olika bemötande
vill uppföra sig ” på ett efter situationen anpassat sätt” men kan inte
Konsekvens – för att ändra
beteende måste färdigheter
läras in och/eller svårigheter
kompenseras
Förstå funktionsnedsättningen
Annorlunda sätt att samspela och kommunicera
Annorlunda beteende
Annorlunda sätt att tänka och
förstå
Så vi behöver göra en kartläggning
• Kognitiva förmågor
För att skapa förutsättningar för lärande måste vi
veta
• vilka förmågor som är ”nedsatta”
• Vilka kognitiva krav olika situationer ställer på
personen
• Hur vi kan lära personen nya färdigheter
• Hur vi kan anpassa situationen/kraven
• Vilka hjälpmedel/strategier som kan underlätta
Förstå funktionsnedsättningen
-helt omotiverat?
Synen
Hörsel
Lukt
”Allergitänkande”Smak
Känsel
Bild från boken : Att leva med autism/Asperger syndrom. Vad innebär funktionshindret
Förstå funktionsnedsättningen
-helt omotiverat?
Filtrera/Samordna
Tolka
Handla/reagera
Omvärld
Svårt att?
• Se tillvaron i nyanser – har ett svart- vitt tänkande
• Tänka abstrakt – har ett konkret och/eller
bokstavligt tänkande
• Ändra planer/tänkande
• Vara flexibel
Utan ”nyanser” hamnar man i svårigheter när:
•
•
•
•
Rutiner, regler, planer förändras
Tillvaron är oförutsägbar
Saker är tvetydiga, osäkra
Kanske
I nya situationer
Vi får se
Nu gör vi istället
I dag har jag en överraskning
Förstå funktionsnedsättningen
Svårt med att:
”Byta spår” - skifta från
en tanke eller uppgift till
en annan
Växla mellan olika
förväntningar och regler
Förstå funktionsnedsättningen
Svårt att uttrycka:
Bekymmer Behov Tankar
Stick
Jag hatar dig
Djävla kärring
Du fattar ingenting
Nå´t är fel
Vill vara ifred
Vill inte prata nu
Vet inte vad jag ska göra
Mår inte bra
Förstå funktionsnedsättningen
Svårt att:
• Hantera känslomässiga
reaktioner på frustration –
tänka rationellt
• Kronisk irritation/oro som
hindrar förmågan till
problemlösning
Förstå funktionsnedsättningen
Svårt med att :
• hålla flera tankar och idéer samtidigt (disorienterad)
• Överväga olika lösningar på ett problem/situation
• Överväga resultatet och/eller konsekvenserna av
det egna agerandet
Lösningar kräver tänkande
• Frustration – tänker sämre
• Affekt – tänker sämre
• Stress – tänker sämre
Stress
Vi bryter ofta ihop under stress och det går väldigt
fort.
Från att ena stunden vara en väl fungerande person
kan vi nästa stund vara någon som slåss, skriker,
svär och rusar runt.
(Sainsbury 2001 sid. 118)
Affekter - Konfrontation
• Svårt skilja på egna och andras affekter
Affekter smittar –
när du är arg blir jag arg
– därför fungerar sällan skäll
Sammanbrott
(Whitaker 2001 sid.48)
Trigger fasen- att förebygga
Bygger på förståelse för barnets sätt att tänka och förstå
– Flytta fokus - Att avleda är inte att belöna
– Avled med affekter – humor/något konkret ?
– Anpassningar av miljö – undanröj onödiga “triggrar”
– Anpassningar av krav
– Stöd och hjälp
– Beröm
Uppbyggnadsfasen
• Lösningsstrategier:
– Undvik ögonkontakt, beröring markeringar
– Hitta orsaken och avvärj om möjligt
– Avled
– Prata lugnt – undvik ”trigger - faser” ( lugna ner dig…)
– Var behärskad
– Påminn om regler eller upprepa meddelande utan press
– Håll avstånd
– Byt personal
Jag tror att du är arg.
Stämmer det?
Jag är skitförbannad för att du
tror att jag bara ljuger!!!!!
Nu förstår jag inte.
Har jag sagt att du har ljugit?
Du sa att jag skulle göra matten!
Du tror inte på mig när jag säger
att jag är trött!!!!!
Dator – även för prat
Explosionsfasen
•
•
•
•
•
•
Skydda barnet
Skydda andra
Närhet utan ord
Reagera behärskat
Följ - men håll avstånd
Undvik – ögonkontakt, beröring, markering
Återhämtningsfasen
• Närhet
• Trygghet
• Spegla barnets känslor
Vänta med att avkräva svar!
Utvärdering:
Utvärdera med barnet om möjligt. Inte pekpinnar!
• Varför fick personen ett sammanbrott?
• Kunde jag/vi ha förutsett utbrottet?
• Förekommer det ofta i den här situationen – något behöver
göras åt situationen
• Vad är målet/syftet med aktiviteten/ situationen? Var det
viktigt?
Är förväntningarna realistiska – lika viktiga?
Måltid:
Förstå, kunna, hantera
• Reglerna för just denna måltid
• Varför de ska hållas
• Vad andra säger
• Hur man ska svara
• Välja mat
• Bedöma hur mycket som är
lagom
• ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lukter
Smaker
Ljud
Synintryck
Hur fort äta
Varför man ska berätta saker
Lyssna
Ta perspektiv
Empatisk
Observation
DATUM
NÄR
VAR
AKTIVITET
MED
VEM
VAD
VAD
HÄNDE GÖR
INNAN HAN/
HON
VAD
GÖR
PERSONALEN
Observation – mönster?
VAD GÖR OLOF?
klöser/nyper/river/
skallar/ sparkar
klöser/nyper/river/
skallar/ sparkar
klöser/nyper/river
/skallar/ sparkar
VAR?
VAD GÖR
PERSONALEN?
HUR BRYTS
SITUATIONEN?
ANNAT?
matsal 7
håller Olofs händer
låter annan personal aktiviteten tar slut
ta över
Vill gå, uppmanas
att vänta
Uppmanas att äta
hallen 4
håller Olofs händer
låter annan personal aktiviteten tar slut
ta över
Mycket ljud, prat
Uppmanas att göra
något
korridoren 4
håller Olofs händer
låter annan personal aktiviteten tar slut
ta över
Personalen
uppmärksammar
annan elev, annan
personal
Collaborative Problem Solving (CPS)
DE HÄR LINSERNA
ÄR VERKLIGEN OLIKA
Ross Greene
Akademiskt - Ojämn profil
Styrkor
• Läsa
• Stava
• Specialintressen
• “root-learning”, fakta
Svårigheter
• Läsförståelse
• Kreativt “fritt” skrivande
• Skriva för hand
• Problemlösning – matte
• Uppmärksamhet
• Processa information
SKOLKOMPASSEN
Ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever
som har svårt att navigera i skolan
JENNYS GRUND OC H ANK ARE
Kommunikation/information
Planering/organisation
Svårt att plocka ut det väsentligaste
i en text och bortse från det som är
oväsentligt.
Svårt att planera och handla
målinriktat, kunna följa och uppnå
ett mål.
Svårt att uttrycka vad hon vill,
alternativt inte vill samt be om
hjälp.
Svårt att skapa struktur på egen
hand.
Svårt att ställa frågor för att få
information och kunna lösa problem.
Svårt att sätta ord på sina känslor och
tankar, att få omgivningen att förstå
hur hon upplever något.
Svårt att avgöra vad som är lämpligt
att säga och till vem och när det kan
vara lämpligt.
Svårt att delta i samtal med
flera personer, har svårt att klara
turtagning under ett samtal.
Svårt att hålla sig till ämnet, lyssna
färdigt och låta andra komma till
tals, avbryter ofta.
Svårt att hålla tillbaka impulser att
säga olämpligheter.
Svårt att prioritera vad som är
viktigast att göra.
Svårt att förutse ett resultat eller
konsekvenser, t.ex. om jag gör så
här blir det så här …
Svårt att reflektera bakåt i tiden,
se vad hon har åstadkommit.
Svårt att lära av erfarenhet, t.ex.
förra gången jag gjorde så här blev
det så här …
Svårt att komma i gång med en
uppgift.
Svårt att hålla flera saker
i minnet samtidigt.
Svårt att hålla reda på sina saker,
tappar bort saker, glömmer att ta
med.
Sinnesintryck/motorik
Svårt att höra vad någon säger
om det finns bakgrundsljud.
Svårt att hantera vissa specifika
ljud, t.ex. surrande fläktar.
Svårt att vistas i miljöer med
mycket synintryck.
Uppmärksamhet
Svårt att rikta sin
uppmärksamhet mot
det som är väsentligt,
verkar inte lyssna, gör
ofta slarvfel.
Svårt att dela sin
Svårt att hantera vissa specifika
synintryck, t.ex. starkt solljus.
uppmärksamhet på
flera saker samtidigt.
Svårt att bedöma avstånd.
Svårt att filtrera bort
oväsentliga intryck, störs
av yttre stimuli, avleds
och är lättdistraherad.
Svårt att hantera vissa specifika
känselintryck.
Svårt att hantera vissa lukter.
Svårt att avgöra hur mycket styrka
hon behöver använda till en uppgift.
Svårt att hålla kroppen i upprätt
position längre stunder, säckar
ihop över skolbänken.
Svårt att behålla
uppmärksamheten över
längre tid, blir inte klar,
tröttnar eller undviker
uppgifter.
Svårt att uppfatta det som
sägs under ett samtal,
missar delar av samtalet.
Svårt att hålla den röda
tråden i det hon tänker/
säger eller någon annan
säger.
Svårt att fokusera,
kommer hela tiden på
sidospår, fastnar och
börjar göra något annat.
Svårt att uppfatta och
följa instruktioner.
Impulsivitet/aktivitet
Tidsuppfattning
Svårt att tänka innan
hon agerar, är extremt
handlingsbenägen
och otålig.
Svårt att känna av tid
och förstå hur lång tid
som passerat, saknar
”inre klocka”.
Svårt att hålla tillbaka
impulser att göra något olämpligt.
Svårt att beräkna
tidsåtgång för olika
uppgifter/aktiviteter,
t.ex. veta hur lång
tid det tar att göra en
uppgift.
Svårt att hålla tillbaka
impulser att säga
något olämpligt.
Svårt att styra sina
känslor, reagerar på
allt, stort som smått.
Svårt att vänta, vill att
allt ska ske nu.
Svårt att vara ”lagom”,
går på högvarv, är
alltid ”på”.
Svårt att hålla sig stilla,
är rastlös.
Svårt att lyssna in andra,
pratar oavbrutet, svarar
innan frågan är avslutad.
Svårt att fördela tid
mellan olika aktiviteter, t.ex. först ska jag
göra det här, sedan
ska jag …
Svårt att passa tider,
kommer ofta för sent.
Svårt att anpassa sin
tid efter andra.
Svårt att skynda sig.
Flexibilitet
Svårt att hantera övergångar mellan aktiviteter,
växla från en uppgift till
en annan, att gå från A
till B.
Svårt att hantera
oförutsägbarhet och
ovisshet, t.ex. när en
rutin ändras och hon
inte ges möjlighet att
förbereda sig.
Svårt att hantera förändringar, som när
någon flyttar på något
eller möblerar om.
Svårt att fylla ut egen
tid, komma på vad
hon kan göra.
Svårt att kompromissa,
anpassa sig efter
andras idéer.
Svårt att hushålla med
sin energi, kan vara i
gång för länge och blir
till slut utmattad.
Svårt att slappna av,
varva ner.
Svårt att skifta uppmärksamhet, att gå från en
uppgift till en annan.
Svårt att återvända till
en uppgift, vet inte var
hon var.
AN N A S J Ö L U N D & L E N A W H E N R I K S O N
Hjälpmedel
”Det är så mycket
som händer i skolan och
alla andra, alla barnen
och alla lärare verkar ha
ett syfte med det de gör
och jag har aldrig
kunnat lista ut vad det
syftet är. ”
Luke Jackson (Freaks, Geeks and Asperger Syndrome)
Inte alltid ännu en sak – en annan sak
Kan anpassningen användas av hela
klassen?
Anpassningar
•
•
•
•
Fysiska anpassningar (minska miljömässiga krav)
skydda mot sinnesintryck?
ge möjlighet att fokusera?
ge möjlighet att hitta?
Stress
http://www.pedagogisktperspektiv.se/bocker-material/
Situationer som stressar mig


Plocka undan
X
Svara på frågor
Arbeta i matteboken
X
X
Uterast
X
Vikarie
Läsa min bok

X
X
Tid kan mätas i energi
Kostar ? liter
Aktivitet
Neutralt/OK aktivitet
Plats
Person
Fyller på
Nåkkve Balldin
Strategier för svåra situationer
Plan B
Boendestödsboken Sjölund,A & Beijerot, S. Autism och Aspergerförbundet
Hjälpmedel som kompenserar
– vad skall hända, ”dagordning”…
Telefon- dator-IPad
Filofax
Individuellt schema
Loggbok
Hjälp att hålla tider
………
Hjälpmedel
lektionsplanering
•
•
•
•
•
•
•
vilka uppgifter/aktiviteter som skall göras
hitta första uppgiften
avsluta/ställa bort
hitta och påbörja nästa.
att förstå när ”passet” är slut
att förstå vad som skall göras härnäst
vad gör jag när jag inte orkar?
Hjälpmedel
Att förstå uppggiften
•vad uppgiften innebär
– alternativ
•hur man påbörjar
•hur genomföra
•när jag är färdig
•vad ska göras härnäst
•om jag inte orkar?
Grupparbete?
Konkretisera mera
Använd modeller, mallar, konkret
material
Tjatig kommunikation
eller tjatfri information
kommunikativa anpassningar
• Behöver mängden prat, frågor,
talhastighet minskas?
• Behöver sättet att kommunicera
konkretiseras?
Hjälpmedel:
Ge yttre bilder – inre föreställningar kan vara
så olika
Svara på frågorna:
Är snö kallt?
Ja Nej
Har hundar fyra ben?
Ja Nej
Kan hönor läsa?
Ja Nej
Svenska  ZZZZ
KUL OK PEST
Jobba i arbetsboken
Läsa Kalle Anka
Göra korsord
Skriva för hand; Skriva om dataspel
Läsa bänkboken (Jag saknar dig, jag saknar dig)
Redovisa muntligt
Skriva på datorn
Skriva berättelser
Svenska
Feedback
• konkreta exempel på att
man blir bättre när man
övar
• visa på skillnader i
resultat före och efter
• förmedla ett ”växande
tankesätt”
Feed-forward genom att sätta ord på:
•
•
•
•
•
Tankar
Strategier
process
Känslor
Ansträngning
Olikheter som standard
För att det ska bli rättvist
så får alla samma uppgift
Klättra upp i trädet!
kunskapskrav i skolämnena
• Analysförmåga
• Med särskilda skäl
avses funktionsnedsättning som
• Kommunikativ förmåga
utgör ett hinder för att nå ett visst
• Metakognitiv förmåga
kunskapskrav.
(reflektera och lösa problem • brist på föreställningsförmåga funktionsnedsättningen AST
• Förmåga att hantera
information
• Begreppslig förmåga
https://autismasperger.wordpress.com/2012/09/19/gar-det-att-satta-rattvisa-betyg/
Social delaktighet
Hur eleven accepteras
av övriga klasskamrater
är i hög grad beroende av att
läraren fungerar som modell och
har en positiv relation till eleven
(Schreibman & Andersson, 2001).
Fyra av fem kontakter med lärare är
negativa
Minska negativa kontakter
OCH
Kränkdroppar
kom ihåg att öka de positiva
S. Goldstein.
Social inkludering sker inte spontant
• lärare tenderar att tro på spontan
vänskapsutveckling
• spontana processer inkluderar inte självklart
barn med funktionsnedsättningar
Försök förstå att man inte plötsligt blir mer
social eller koordinerad av att bli tvingad att
vara med i en lagsport. Det är en ganska
idiotisk idé att tro att något skulle kunna få en
person med AS att plötsligt inte ha några
problem med det sociala samspelet. Det är som
att säga till en blind att om han håller en bok
framför näsan tillräckligt länge så kommer han
att börja se.
Sid 116
Miffon, nördar och Aspergers syndrom
Luke Jackson
Cura
Att få lära sig:
•
•
•
•
•
Icke- verbal kommunikation - lyssna med ögonen
Samtalsfärdigheter
Tolka och förstå andras och egna känslouttryck
Problemlösningsstrategier
Att kompromissa och förhandla
• ….
Marita Falkmer
• Situation
• Alternativ
• Konsekvenser
• Strategi
• Öva
Den dolda läroplanen
Det är också viktigt att inse att barn med AST
ofta har ett verkligt behov av att få vara
ensamma.
Socialt samspel är, även när man vill delta,
fortfarande arbete och inte ”rast”.
Det är nödvändigt att få tid och möjlighet
att pusta ut och att komma undan.
Regler
• Syfte att utveckla sociala
färdigheter och positiva
relationer
• Få och positivt formulerade
• Gäller alla inom skolan
hör du vad jag säger? titta på mig när jag pratar
med dig!”....
vuxna verkar tycka att det är jätteviktigt att
man tittar varandra i ögonen när man pratar
med varandra…..
Den här världen är full av idiotiska regler.
Miffon, nördar och Aspergers syndrom. Luke Jackson
Regler
Noll-tolerans eller Noll tolerans
Visa respekt
Ta ansvar
Visa omsorg
I klassrummet
•..
•..
•..
I korridoren
•..
•..
•..
På skolgården
•..
•..
•..
Att bemöta beteendeproblem bland barn och ungdomar Nordal,T, Sörlie M-A, Manger.T, Tveit.A 2007
?
Konsekvenser – leder de till förändring?
MOTIVATION
Förmåga/
färdighet
JA
NEJ
JA
Anpassat
beteende
Inte anpassat
beteende
NEJ
Inte anpassat
beteende
Inte anpassat
beteende
Skillnad mellan kognitivt processande och
intuitiv förmåga
Inkluderande faktorer
Övriga elever
Skapa samspelstillfällen
1. Individuella färdigheter
7.
2. Närhet till andra
få - många
6.
3. Parallella aktiviteter
få - många
4. Dela material
liten utsträckningstor utsträckning
3.
2.
1.
5.
4.
5. Turtagning
med en - med flera
6. Enkla reglerkomplexa regler
7. Ömsesidighet
”Sociala färdighetstrappan”
aktivt arbete för tolerans och
förståelse
”stöd i umgänget med kamraterna, till exempel
att man kan få en kamrat som har till uppgift
att visa en tillrätta, presentera en för andra
barn. Det hade jag ett år och det kändes
tryggare”
Respondenterna från Empowerment
Klasskamraterna
• Hjälp att förstå
• Hjälpa att samspela
• Hjälp att kunna hjälpa
• Organiserat kompisstöd
”den som ska prata/informera måste
först fundera över sin egen inställning
till funktionshindret. Är man det minsta
osäker/negativ är det troligen bäst att
låta bli”
[email protected]