Att förstå och leda UDI-projekt - hur svårt kan det vara?

ATT FÖRSTÅ OCH
LEDA UDI-PROJEKT
?
a
r
a
v
t
e
d
n
a
k
t
r
å
v
s
Hur
2015-01-21
Markus Bylund, Jaana Nyfjord och Gunnar Westling
Intervjuer och workshops om ledarskap
Processer och metodval i UDI-projekt
Samhällsutmaning och innovation
Begreppsvärld för reflektion och diskussion
Hitta former för ändamålsenligt ledarskap
Belysa och problematisera
vägval
Agenda
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Sammanhanget i UDI-projekt
Enskild övning
Processer och metoder
Gruppövning 1
(ca 16:45) Bensträckare
Framgångsfaktorer och ledarskapsutmaningar
Gruppövning 2
Framgångsrika ledaregenskaper
(ca 18:00) Slutord
Vision
Effektmål
”…visionära, utmanar existerande
modeller och möter frågeställningar av
systemkaraktär”
”Grön och socialt hållbar tillväxt”
”…gränsöverskridande och kräver ett
tvärdisciplinärt angreppssätt”
”Internationalisering”
”…leder till ett mer hållbart samhälle”
”Nya marknader och affärsmöjligheter”
”Radikal kostnadsbesparing”
”Mobilisering: arbeta utmaningsdrivet”
Traditionellt
projekt
Fokuserat
Disciplinärt
Konkret
Resultatinriktat
t
g
g
y
r
t
&
t
Välbekan
UDI-projekt
Komplext
Stort
Multidisciplinärt
Heterogent
Förändringsdrivet
Obekant & utmanande
Näringsliv
Samhällssektor
Tillverknings- och
tjänsteindustri, branschorganisationer, …
Stat, kommun, landsting, län,
myndigheter, idéburna
organisationer, …
Marknadsandelar, vinst,
internationalisering, …
Produkter, affärsmodeller,
IPR, …
Marknad, leverantörer,
kunder, …
Kostnader
Tjänster,
processer,
regleringar,
Miljö, välfärd,
innovationssystem, …
Domänkunskap
kravställning
Medborgare
Kunskapsutveckling
Rapporter, studier, prototyper
Kompetens, nätverk, studenter
Effektmål
Resultat
Resurser
Forskning
Universitet, högskola, institut
Näringsliv
Samhällssektor
Tillverknings- och
tjänsteindustri, branschorganisationer, …
Social innovation &
Marknadsandelar,sociala
vinst, entreprenörer
internationalisering, …
Produkter, affärsmodeller,
IPR, …
management
Innovation
institutionaliserat,
Marknad, leverantörer,
kreativa genier kunder, …
Kostnader
Tjänster,
processer,
regleringar,
Miljö, välfärd,
innovationssystem, …
Domänkunskap
kravställning
Medborgare
Stat, kommun, landsting, län,
myndigheter, idéburna
organisationer, …
Innovation i
offentlig sektor,
eldsjälar
Innovationsstöd,
inkubatorer, …
Kunskapsutveckling
Innovation?
(forskare)
Effektmål
Resultat
Resurser
Synen på innovation
Rapporter, studier, prototyper
Kompetens, nätverk, studenter
Forskning
Universitet, högskola, institut
Näringsliv
Samhällssektor
19 st företag inom
maskin, jord & kross,
bygg och branschorganisationer
SGU & Trafikverket
Hållbar industri,
nya produkter &
internationalisering
Vattenförsörjning,
naturvärden &
marktillgång
Kvalitetsmått
Metoder
Mottagare av
resultat
Domänkunskap
kravställning
Kravställare &
mottagare av
resultat
Anläggningar
Kunskapsutveckling
Demonstratoranläggning
& utvärderingar
Projektledare
& expertis
Bergkross & expertis
Effektmål
Resultat
Resurser
Uthållig produktion av finkorninga
produkter från bergmaterial
Forskning
Chalmers, SLU & Betonginstitutet
Näringsliv
Samhällssektor
5 st företag inom
IT-utveckling &
medtech
Landsting, Socialstyrelsen,
Inera & patientföreningar
Nya affärsmöjligheter
E-tjänst
Utvecklare
(ingen egen agenda)
Domänkunskap
Patientengagemang,
-trygghet, -insyn &
-delaktighet
IT-plattform &
kravställning
Projektledare, kravställare & mottagare
av resultat
Utvecklingsprocess
Kunskapsutveckling
Effektstudier
Expertis
Effektmål
Resultat
Resurser
Mina vårdflöden
Expertis
Forskning
LU, KI, SU & Jönköping Business School
Hur ser ert projektsammanhang ut?
▪ Vilka aktörer dominerar?
▪ Identifiera gemensamma intressen och särintressen!
▪ Hur har sammanhanget utvecklats över tiden?
Innovation
Forskning
Etnogra
Design Thinking
Open In
ncy
novatio Radical Efficie
n
fi
tell design
n
e
im
r
e
p
x
E
Projektledning
Stage Gate
PEJL
PROPS
Utveckling
Uppföljning
VINNOVA
Lean
Agile
Ett exempel: Agile
Funktionalitet
PLANDRIVEN
Tid
Resurser
Resurser
fix
Tid
AGILE
varierar
Funktionalitet
www.dsdm.org
Vattenfall
Få risker, sekventiell, sen integration och test
DO-178C
MIL-STD-1521
Låg formalitet
Hög formalitet
Compliance, spårbarhet
Värde
SCRUM
XP
Iterativ
Riskdriven, kontinuerlig integration och test
Nyfjord & Hedegård, 2005
Utifrån era projektsammanhang…
▪ Vilka processer är styrande? Vilka metoder tillämpar ni?
▪ Hur hanterar ni anpassningen till brokighet och förändring
över tid?
▪ Berätta för varandra och diskutera.
Framgångsfaktorer inom UDI-projekt
▪ Se till att ständigt formulera, och omformulera, projektets mål
och visioner
▪ Fostra en bra miljö för att stödja ett ständigt pågående lärande
▪ Verka för att förtydliga hur resultat och mål hänger ihop, om
och om igen
▪ Tydliggör för alla inblandade vad som pågår i projektet
▪ Välj metoder med hänsyn till UDI-projektets inneboende
osäkra faktorer och brokighet
Framgångsfaktorer inom UDI-projekt
▪ Se till att ständigt formulera, och omformulera, projektets mål
och visioner
Brokigheten gör det attraktivt att
en gemensamma
bra miljönämnare
för att stödja ett ständigt pågående lärande
▪ Fostra
söka minsta
bland perspektiv, mål och visioner.
för att förtydliga hur resultat och mål hänger ihop, om
▪ Verka
och om igen
▪ Tydliggör för alla inblandade vad som pågår i projektet
▪ Välj metoder med hänsyn till UDI-projektets inneboende
osäkra faktorer och brokighet
Begränsa inte perspektiven i onödan.
Hantera istället osäkerheten
som brokigheten kan skapa!
Ledarskapsutmaningar
The Garbage Can Theory, Cohen, March and Olsen, 1972
Ledarskap kan vara utmanande i UDI-projekt
▪ Hur har ni placerat och organiserat ledarskapet?
▪ Har ni upplevt extra svåra utmaningar?
▪ Berätta för varandra och diskutera.
Framgångsrika ledaregenskaper
Lyssna noggrant och uppmärksamt
Flerspråkighet
Upprätthålla en produktiv dialog över
olika gränser
Stå fast och dra gränser
Utmejsla en helhet
Framgångsrika ledaregenskaper
Vem har
all
t detta?
▪ Lyssna noggrant och uppmärksamt
▪ Flerspråkighet
▪ Upprätthålla en produktiv dialog inom och över olika typer av
gränser
t
e
h
m
a
s
r
e
l
f
r
e
l
l
e
t
e
▪ Stå fast och dra gränser
h
m
a
s
å
Tv
!
v
i
t
a
n
r
e
t
l
a
a
▪ Utmejsla en helhet
är ett br
Tack!
Markus Bylund, [email protected]
Jaana Nyfjord, [email protected]
Gunnar Westling, [email protected]