Konstituerande protokoll - Svenska Brukshundklubben

Protokoll 1 år 2015 fört vid SBK Daladistriktets
konstitutionsmöte 2015-03-15 kl 16:40 vid Borlänge
Brukshundklubb.
Närvarande: Anders Östling, Lena Lindberg, Cecilia Otterberg,
Irene Wellert, Carolin From, Jörgen Thorsell, Nina
Christoffersson.
Daladistriktet
Tjänstgörande suppleanter:
Närvarande suppleanter: Maggan Carlson, Ninni Ollén, Ylva
Edbäck.
Ej närvarande:
1
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Anders Östling hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Den föreslagna dagordningen godkändes att arbeta efter.
3
VAL AV JUSTERARE
Mötet utsåg Maggan Carlson som protokolljusterare.
4
KONSTITUTION AV STYRELSE OCH ANDRA FUNKTIONER
Vice sekreterare – Cecilia Otterberg
Sammankallande sektorer;
Tävling- Curt Sjödén
D-Hus – vakant, Thomas Enbäck är tillfrågad
D-Rus mental – Sune Halvarsson
D-Rus utställning – Ann-Kristin Norberg
Tjänstehund räddning – Maggan Carlson
Tjänstehund patrull- Charlie Fältman
Agility – Lena Dyrsmeds
Rallylydnad – Catrin Thors
Hemsidan – Åsa Persson
Domaransvarig – Curt Sjödén
5
VERKSTÄLLANDE UTSKOTT – VU
Består av ordförande Anders Östling, kassör Irene Wellert och sekreterare Lena
Lindberg.
6
FIRMATECKNARE
Ordförande Anders Östling (XXXXXX-XXXX, Krokvägen 21, 777 51 Smedjebacken)
och kassör Irene Wellert (XXXXXX-XXXX, Ryssa Bygata 80, 792 92 Mora) äger rätt
att teckna firman var och en för sig och i samband med det återkallas de tidigare
anmälda.
7
KONGRESSOMBUD
Till kongressombud har styrelsen valt Anders Östling, Irene Wellert och Lena
Lindberg. Till suppleant valdes Cecilia Otterberg.
Lena Lindberg anmäler till kongressen.
8
SKRIVELSER
Inbjudan till Brukshundklubbens kongress den 9-10 maj.
Svenska Brukshundklubben har utvecklat en central kurskalender med syfte att skapa
en samlingsplats för kurser inom organisationen på brukshundklubben.se och därmed
göra det lättare för hundägare att hitta en lämplig kurs.
9
RAPPORTER
Inga rapporter finns att rapportera.
10
NÄSTA MÖTE
Årets möten
Nytt för i år:
Några styrelsemöten per telefon. Sammankallande per sektor skickar in rapport till
styrelsemöten innan, de får deltaga vid behov. Verkställande utskottet har möten med
sektorer under hösten. Några distriktsmöten förläggs på annan ort än Borlänge.
Styrelsemöte:
15 april kl 18:30 vid Borlänge BK. Inför kongressen.
13 maj kl 18:00 per telefon. Information från kongressen. Anders
Östling skickar ut telefonnr.
26 augusti kl 18:30 vid Borlänge BK.
21 oktober kl 18:00 per telefon.
25 november kl 18:30 vid Borlänge BK. Lena skickar ut till
klubbarna i slutet av oktober om att skicka in förtjänsttecken i tid.
Budgetmöte den 10 januari kl 15:00 vid Falu BK.
Distriktsmöten:
22 april kl 18:30 vid Borlänge BK.
20 maj kl 18:30 vid Falu BK.
9 september kl 18:30 vid Falu BK.
9 december kl 18:30 vid Borlänge BK
Lokalklubbsmöte: Lokalklubbskonferens 3:e maj. Ordförande, kassör och sekreterare
samt distriktsstyrelsen inbjuds.
11
ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.
12
MÖTETS AVSLUTNING
Anders Östling tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 17:40.
Vid protokollet dag som ovan
____________________________________
Lena Lindberg, sekreterare
____________________________________
Maggan Carlson, justerare
___________________________________
Anders Östling, ordförande