CHECKLISTA KURSADMINISTRATION för kursledare - internt

1(8)
Fakulteten för landskapsarkitektur,
trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
2015-05-26
CHECKLISTA KURSADMINISTRATION för kursledare inom GU
- baserad på Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU
Före kursstart
Moment
Beskrivning
ANTAGNING
Alla kurser söks av studenten via Studentwebben eller via inloggning på
antagning.se. All antagning görs av antagningen (Utbildningsavdelningen),
Ultuna.
BEHÖRIGHETSGRANSKNING
Utbildningsadministratör behörighetsgranskar studenter som antagits med
villkor. Diskussion sker med kursledare, som vid tveksamma fall kontaktar
programstudierektor.
KURSHEMSIDA
AKTIVERING
Kursledaren aktiverar kurshemsidan senast 8 veckor före kursstart.
- För att studenterna ska kunna se kurshemsidan måste den vara
aktiverad. Det gör man efter inloggning genom att klicka på
knappen Aktivera kurshemsidan. När kurshemsidan har aktiverats
kan den inte ”inaktiveras” igen.
- Namn på lärare, utbildningsadministratör m.fl. läggs in under
”Kursteam”.
- Lista över kurslitteratur ska finnas tillgänglig på kurshemsidan
senast 8 veckor före kursstart. Kopia av litteraturlista lämnas till
biblioteket. Mall för kurslitteraturlista finns på LTV-fakultetens
hemsida (under ”För lärare”).
- Preliminärt schema ska finnas tillgängligt senast 4 veckor före
kursstart. Av schema ska, förutom tid, lokal och moment, även
framgå:
• obligatoriska moment
• tid för genomgång av tentamen
• tid för omtentamen
• schemalagd tid för kursvärdering (önskvärt)
- Betygskriterier ska finnas tillgängliga på kurshemsidan.
- Utbildningsadministratör beställer Fronter för alla kurser.
Kursledaren bestämmer själv om Fronter ska användas i kursen.
KURSTEAM
LITTERATURLISTA
SCHEMA
BETYGSKRITERIER
FRONTER
LOKALBOKNING
Kursledare lämnar underlag för lokalbokning till utbildningsadministratör.
Bokning inför
kursstart period 1 börjar 15 maj
kursstart period 2 börjar 15 augusti
kursstart period 3 börjar 15 november
kursstart period 4 börjar 15 januari
Länk till de lokala riktlinjerna finns på Utbildningscentrums hemsida (”För
lärare”).
CHECKLISTA KURSADMINISTRATION för kursledare inom GU
VÄLKOMSTINFORMATION
KURSSTART
KURSHEMSIDA
VILLKORSANTAGNING
SJÄLVREGISTRERING
NAMNLISTA
Kursledare eller utbildningsadministratör (efter överenskommelse) skickar
välkomstinformation till antagna fristående studenter. Följande information
bör finnas med:
- Tid och plats för kursstart.
- Länk till kurshemsidan.
- Student som är antagen med villkor ska senast vid kursstart ha
uppfyllt förkunskapskraven (utbildningsadministratör
kontrollerar detta).
- Påminnelse om självregistrering.
Utbildningsadministratör skickar namnlista över antagna studenter till
kursledaren ca en vecka före kursstart. Efter registrering i Ladok blir
studenternas namn och mejladress synliga för kursledaren på
kurshemsidan.
Kursledaren behöver inte hålla ett formellt upprop då kontroll görs vid
3-veckorskontrollen.
Kursperiod
Moment
Beskrivning
SJÄLVREGISTRERING
Kursledaren påminner vid kursstart de studenter som inte har gjort en
självregistrering att göra detta snarast, möjligheten finns t.o.m. en vecka
efter kursstart. Därefter får studenten gå till Helpdesken för registrering.
Även studenter antagna med villkor registreras vid Helpdesken.
Självregistrering är i regel öppen en vecka före och en vecka efter
kursstart. Om kursledaren vill ändra självregistreringsdatum kontaktas
utbildningsadministratör. Student som inte är registrerad mister sin tillgång
till Fronter efter 2 veckor.
KURSLEDAREN PRESENTERAR VID
KURSSTART:
KURSVÄRDERING
-
KURSMÅL, INNEHÅLL OCH
-
Föregående års kursvärdering och ev. förändringar baserade på
denna.
Kursens mål och innehåll.
UPPLÄGG
BETYGSKRITERIER
-
Betygskriterier, som gås igenom och förklaras.
STUDENTREPRESENTANT TILL
EVALD KURSVÄRDERING
Studentgruppen väljer vid kursstart representant till kursvärdering.
Kursledaren lägger in namnet på utsedd representant på kurshemsidan.
Studenten arvoderas med 400 kr. Arvodet är skattepliktigt.
3-VECKORSKONTROLL
Tre veckor in på kursen skickar utbildningsadministratör en lista över
registrerade studenter till kursledaren.
Kursledaren checkar av listan (ev. görs upprop) och meddelar
utbildningsadministratör om:
1) student saknas på listan eller
2) student avbrutit kursen.
Saknas student på listan, ska denna kontakta Helpdesken. Utan registrering
är det inte tillåtet att delta i kursen. Vid tidigt avbrott läggs detta in i Ladok
efter att studenten har kontaktats av utbildningsadministratör.
2(8)
CHECKLISTA KURSADMINISTRATION för kursledare inom GU
KURSVÄRDERING
KURSLEDARE
-
har möjlighet att, före aktivering lägga in egna frågor utöver
standardfrågorna.
bestämmer själv stängningsdatum på kursvärderingen.
BOKNING AV BUSSAR
Bussar kan bokas via utbildningsadministratör.
LITTERATUR, RESOR
Kursledaren beställer tryckning av ev. kursmaterial hos Repro. Studenterna
hämtar ut (och betalar) kursmaterial hos Servicecenter.
Kursledaren skickar underlag om resor (namn, kostnader per student,
datum) till utbildningsadministratör. Studenterna betalar hos Servicecenter.
TENTAMEN
TENTAMENSANMÄLAN
-
ANPASSAD TENTAMEN
-
TENTAMENSVAKT
KODAD TENTAMEN
-
MATERIAL
-
TENTAMENSGENOMGÅNG
-
UTKVITTERING AV TENTOR
-
OMTENTAMEN
-
-
DOKUMENTATION OCH
RESULTATRAPPORTERING UNDER
KURSENS GÅNG
Utbildningsadministratör öppnar tentamensanmälan och
informerar om detta på kurshemsidan. Elektronisk
tentamensanmälan är obligatorisk till samtliga tentor. Studenten
anmäler sig senast en vecka före tentamen via ett formulär på
Studentwebben (via ”Mina studier”).
Student med beslut om pedagogiskt stöd har möjlighet att få en
anpassad tentamen. Studenten måste i detta fall själv kontakta
kursledaren och utbildningsadministratören senast en vecka innan
tentamen.
Tentamensvakter bokas via utbildningsadministratör.
Skriftliga tentamina ska genomföras så att studenternas identitet
inte är känd av examinator under rättningen. Underlag för
kodlistan görs av utbildningsadministratör. Listan ska förvaras på
betryggande sätt av utbildningsadministratör till dess att
tentamensresultaten är fastställda och offentliggjorda.
Kursledaren ansvarar för att rätt antal numrerade tentor, samt
eventuellt tentamensformat för student med pedagogiskt stöd
finns på plats vid tentamen. Kladdpapper finns i det låsta
lärarrummet i Agricum.
Tentamensgenomgång ska erbjudas på valfritt sätt före förnyad
examination.
Rättade tentor kan lämnas till Helpdesken där studenterna kan
kvittera ut dem. Student som vill få examinators beslut omprövat
hämtar ut kopia av sin tentamen. Ej uthämtade tentor förvaras hos
utbildningsadministratören i högst två år.
Studenter som blir underkända eller inte deltar vid ordinarie prov,
ska erbjudas ett första omprov i anslutning till kurstillfället.
Sådant omprov ska erbjudas tidigast efter 10 vardagar, senast
efter 25 vardagar efter det att resultat från ordinarie prov har
meddelats. När omprov erbjuds kan även studenter från tidigare
kurstillfälle delta. Studenter har rätt att delta i minst fem
tentamenstillfällen för varje moment. (Se också rubriken
”Gemensamma omprov”).
För inlämningsuppgifter gäller att ett första tillfälle till förnyad
inlämning genomförs i anslutning till kurstillfället. Ytterligare ett
inlämningstillfälle ska ges mindre än ett år efter kursstart.
Därefter kan studenter delta i ytterligare examination i samband
med nästa kurstillfälle.
Kursledaren meddelar student resultat från examination av delprov och
rapporterar in eventuella delpoäng till utbildningsadministratör senast 15
vardagar efter examination. Det datum som anges vid inrapporteringen ska
vara det datum då examination utförs. Underlag för obligatoriska moment
som inte rapporteras in i Ladok, arkiveras av kursledare.
3(8)
CHECKLISTA KURSADMINISTRATION för kursledare inom GU
Efter kurs
Moment
Beskrivning
RESULTATRAPPORTERING
Slutbetyg rapporteras till utbildningsadministratör senast 15 vardagar efter
avslutad kurs. Kursens examinator ska underteckna resultatlistan från
Ladok och omgående returnera den till utbildningsadministratör innan
definitiv inläggning av poängen kan ske. Det examinationsdatum som
anges vid inrapporteringen ska vara det datum då kursen slutar.
GEMENSAMMA OMPROV
Varje kurs ska erbjuda tre möjligheter för examination inom ett år från
kursstart. För att varje kursledare inte ska behöva hitta lämplig tid för
omprov i koordination med övriga kurser, kan alla omprov förläggas till
fasta datum på fakulteten. Datum för dessa omprovsdagar läsår 15/16 är
30 september 2015 (omprov för kurser i period 4 (läsår 14/15))
9 december 2015 (omprov för kurser i period 1)
17 februari 2016 (omprov för kurser i period 1 och 2)
27 april 2016 (omprov för kurser i period 2 och 3)
17 augusti 2016 (omprov för kurser i period 3 och 4)
Utbildningsadministratör ansvarar för samordning av tentamen, bokning av
lokal och tentamensvakter.
Inlämningar av restuppgifter och liknande kan också göras vid dessa
omprovsdagar.
KOMMENTARER TILL
KURSVÄRDERINGEN
Kommentarer till kursvärderingen ska lämnas på kurshemsidan av
kursledare och studentrepresentant senast en månad efter det att
värderingen har stängts.
KURSINTYG
Utbildningsadministratör skickar kursintyg till studenter enbart efter
särskild begäran.
ARKIVERING
Kursledaren ansvarar för att examinationsunderlag, schema, litteraturlista
och kursvärdering arkiveras på den institution där kursen har sin hemvist.
Utbildningsadministratör ansvarar för arkivering av registrerings- och
resultatlistor från Ladok.
4(8)
CHECKLISTA KURSADMINISTRATION för kursledare inom GU
Specifikt för självständigt arbete
Moment
Beskrivning
ANSÖKAN TILL KURS
Kursen söks via Studentwebben eller via inloggning på antagning.se.
ARBETSPLAN/TIDSPLAN
En arbetsplan upprättas av student, handledare och kursledare gemensamt.
Blankett finns på Utbildningscentrums hemsida (”För lärare”).
URKUND
Alla arbeten ska plagiatgranskas i Urkund. Personligt konto beställs direkt
hos Urkund av kursledaren.
EPSILON
Exjobbsmallar med obligatoriska uppgifter för fram- och titelsida finns på
Utbildningscentrums hemsida (”För lärare”).
Kursledaren skickar godkänd version av arbetet som pdf till
utbildningsadministratören som publicerar arbetet i Epsilon.
GODKÄNNANDEBLANKETT
Godkännandeblanketten skickas till utbildningsadministratören för
resultatrapportering i Ladok.
ARKIVERING
Pappersexemplar av självständiga arbeten ska arkiveras av kursansvarig
institution.
5(8)
CHECKLISTA KURSADMINISTRATION för kursledare inom GU
Hantering särskilda ärenden
Moment
Beskrivning
ANSÖKAN OM UNDANTAG FRÅN
Studenten skickar skriftlig ansökan om dispens från behörighetskrav till
Utbildningsavdelningen, Ultuna, som behandlar och fattar beslut om
dispens.
BEHÖRIGHETSKRAV
INDIVIDUELL KURS
Individuell kurs inrättas endast i undantagsfall och om det finns särskilda
skäl.
Kursledare lämnar i god tid före tänkt kurstillfälle ansökan och kursplan
till prefekt och programstudierektor. Formuleringen ”individuell kurs” ska
finnas med i kurstiteln.
Prefekten lämnar in ansökan och kursplan till vicedekan för
grundutbildningen med kopia till sekreteraren för PN. Vicedekan för
grundutbildningen tar beslut.
Studenten skickar ifylld ansökningsblankett till Utbildningsavdelningen,
Ultuna och bifogar eventuella behörighetsgivande dokument.
INSTÄLLANDE AV KURS
Inställande av kurs som ingår i fastställt kursutbud kan endast ske i
undantagsfall och om det finns särskilda skäl. Inställda kurser ska beslutas
senast den 1 juni inför en hösttermin och senast den 15 november inför en
vårtermin.
INTERNATIONELLA ICKE-
Kursledare för icke-programkopplade sommarkurser, meddelar
utbildningsledaren i god tid att en sådan planeras.
Kopia av ansökan till finansieringskälla delges utbildningsledaren som
informerar vicedekanus GU.
PN fattar beslut angående kurstillfälle för internationell sommarkurs i
samband med beslut om ramschema för program (september). PN beslutar
om kursen ska ingå i PNs förslag till resurstilldelning från GU-medel.
PROGRAMKOPPLADE
SOMMARKURSER
STUDIEUPPEHÅLL/-AVBROTT
Studenten skickar ansökan till registrator.
TILLGODORÄKNANDE AV KURS/DEL Student skickar ansökan med handlingar till registrator.
Utbildningshandläggare behandlar ansökan f.v.b. till programstudierektor.
AV KURS
6(8)
CHECKLISTA KURSADMINISTRATION för kursledare inom GU
Personal Grundutbildningen
Program
Utbildningshandläggare
Utbildningsadministratör
Programstudierektor
Hortonom
Annica Thomsson
[email protected]
ankn. 5003
Monika (Mona) Gussarsson
[email protected]
ankn. 5374
Salla Marttila
[email protected]
ankn. 5522
Trädgårdsingenjör – design
Annica Thomsson
[email protected]
ankn. 5003
Inga-Lill Olsson
[email protected]
ankn. 5418
Karin Svensson
[email protected]
ankn. 5440
Trädgårdsingenjör – odling
Annica Thomsson
[email protected]
ankn. 5003
Monika (Mona) Gussarsson
[email protected]
ankn. 5374
Salla Marttila
[email protected]
ankn. 5522
Lantmästare
Johanna Nilsson
[email protected]
ankn. 2244
Katarina (Tina) Lantz
[email protected]
ankn. 5108
Kristina Ascárd
[email protected]
ankn. 5473
Katarina (Tina) Lantz
[email protected]
ankn. 5108
Kristina Ascárd
[email protected]
ankn. 5473
Agroecology (masterprogram) Annica Thomsson
[email protected]
ankn. 5003
Landskapsarkitekt – Alnarp
Cecilia Hollingby
[email protected]
ankn. 5014
Miriam Sjödahl Jakobsen
Helena Mellqvist
[email protected] [email protected]
ankn. 5416
ankn. 5469
Landskapsarkitekt – Ultuna
Cecilia Hollingby
[email protected]
ankn. 5014
Marlén Tälleklint
[email protected]
ankn. 2671
Landscape Architecture
(masterprogram)
Annica Thomsson
[email protected]
ankn. 5003
Miriam Sjödahl Jakobsen
Mats Gyllin
[email protected] [email protected]
ankn. 5416
ankn. 5537
Landskapsingenjör
Boel Sandskär
[email protected]
ankn. 5082
Inga-Lill Olsson
[email protected]
ankn. 5418
Hållbar stadsutveckling
(masterprogram)
Boel Sandskär
[email protected]
ankn. 5082
Miriam Sjödahl Jakobsen
Mats Gyllin
[email protected] [email protected]
ankn. 5416
ankn. 5537
Natur, hälsa och trädgård
(magisterprogram)
Boel Sandskär
[email protected]
ankn. 5082
Inga-Lill Olsson
[email protected]
ankn. 5418
Mats Gyllin
[email protected]
ankn. 5537
Outdoor Environments for
Health and Well-being
(masterprogram)
Boel Sandskär
[email protected]
ankn. 5082
Inga-Lill Olsson
[email protected]
ankn. 5418
Mats Gyllin
[email protected]
ankn. 5537
7(8)
Tomas Eriksson
[email protected]
ankn. 2109
Frida Andreasson
[email protected]
ankn. 5248
CHECKLISTA KURSADMINISTRATION för kursledare inom GU
Personal Grundutbildningen
Utbildningsledare
Kristine Kilså [email protected] ankn. 5031
Studie- och karriärvägledare
Lotten Ahlqvist [email protected] ankn. 5067
Kontaktperson för studenter med Lotten Ahlqvist [email protected] ankn. 5067
funktionsnedsättningar
Internationell handläggare
[email protected]
Vicedekan GU (LTV)
Karl Lövrie [email protected] ankn. 5439
Sekreterare PN-L&T
Boel Sandskär [email protected] ankn. 5082
Sekreterare PN-N&J
Anna Rudebeck [email protected] ankn. 1672
Sekreterare GUS
Annica Thomsson [email protected] ankn. 5003
Studentbostäder
Christina (Tina) Johansson [email protected] ankn. 5063
Utbildningscentrums helpdesk
[email protected]
8(8)