Bilaga 1, Följebrev - webbstödsavtal utbildningskontrakt

Till: ansvarig på kommunen för arbete med utbildningskontrakt för ungdomar i
samverkan med Arbetsförmedlingen
Registrera kommun som användare av IT-stöd för
utbildningskontrakt för ungdomar
Sedan den 3 augusti 2015 finns möjlighet till utbildningskontrakt för ungdomar
mellan 20 och 24 år som saknar fullgjord gymnasieutbildning. Utbildningskontrakt
innebär att en ungdom kan studera på Komvux eller folkhögskola med
målsättning att fullfölja en gymnasieutbildning. Vid behov kan studier på deltid
kombineras med arbete eller praktik på deltid. Utbildningskontrakt är en insats
som Arbetsförmedlingen och kommun genomför gemensam i samverkan. Ett
krav för att kunna använda insatsen är att kommunen innan 2016 ingått en
lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska
ungdomsarbetslösheten. För 2015 räcker det med att ha tecknat en avsiktsförklaring
om samverkan.
Den 1 december 2015 kommer Arbetsförmedlingen att lansera ett webbaserat
IT-stöd (webbstöd) för kommunens och Arbetsförmedlingens hantering av
utbildningskontrakt. I detta kommer ansvariga handläggare på kommuner kunna
logga in med e-legitimation och se sina ärenden för utbildningskontrakt samt
rapportera och rekvirera ersättning för arbete eller praktik som anordnas av
kommunen inom ett utbildningskontrakt.
Hur får kommunen tillgång till webbstödet?
För att få behörighet och kunna använda webbstödet behöver ansvariga på
kommuner skriva på ett särskilt webbstödsavtal och registrera kommunen som
användare. Följande behöver göras:
1. Den person på er kommun som är ansvarig för ert arbete med
utbildningskontrakt skriver ut och skriver under bifogat webbstödsavtal.
2. I avtalet anger ni också uppgifter om vem ska vara er startande
behörighetsadministratör, det vill säga vem som ska få den första behörigheten
till systemet tilldelat från oss.
3. Ni skickar in ett underskrivet webbstödsavtal med uppgifter om
behörighetsadministratör till:
•
Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen, 113 99 STOCKHOLM
4. När avtalet kommer in lägger vi upp er kommun som användare och ger
behörighet till er behörighetsadministratör. Detta sker inom 14 dagar från att
avtalet kommit in.
5. Från och med den 1 december kan behörighetsadministratören logga in i systemet
och förmedla behörigheter till övriga personer på kommunen som kommer jobba
med utbildningskontrakt.
Först när ni skickat in ett underskrivet webbstödsavtal kan ni börja använda webbstödet
och rekvirera och få utbetalt ersättning. Det är därför viktigt att ni så snart som möjligt
skickar in ett underskrivet avtal.
Mer information
Mer information om den praktiska användningen av webbstödet kommer skickas ut till
den kontaktperson ni uppgett.
Har ni frågor om behörigheter, inloggning och registrering av uppgifter i webbstödet
kan ni ringa Teknisk support på 0771 622 000 (måndag 7.30-18, tisdag–fredag
7.30-16.30).
För mer information om utbildningskontrakt se:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Projekt-och-samarbeten/
Utbildningskontrakt-i-samarbete-med-kommunen.html
För mer information om behörigheter till IT-stödet för utbildningskontrakt se bifogat
användarstöd (bilaga 2).